Wydawnictwa

 • studia wyborcze

  „Studia Wyborcze” to interdyscyplinarny periodyk naukowy poświęcony zagadnieniom prawa wyborczego i referendum. Celem czasopisma jest przybliżenie problemów współczesnego prawa wyborczego w oparciu o wypowiedzi prawników, politologów, socjologów, jak i specjalistów z zakresu public relations, marketingu politycznego, komunikacji społecznej. Adresatami czasopisma są nie tylko przedstawiciele środowiska naukowego. Problematyka wyborcza i referendalna znajduje zainteresowanie wśród polityków, dziennikarzy, nauczycieli, studentów, urzędników.

  Czytaj więcej...

 • Studia Prawno-Ekonomiczne

  Studia Prawno-Ekonomiczne są kwartalnikiem wydawanym przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe nieprzerwanie od 1968 r. Publikowane są w nich artykuły, które mieszczą się w kategorii nauk prawnych i ekonomicznych.

  Do części prawniczej przyjmowane są opracowania z zakresu wszystkich dziedzin nauk prawnych, także w formie glos i recenzji. W artykułach powinna znaleźć się ocena opisywanych zjawisk, jak i wnioski oraz sugestie dotyczące dalszego rozwoju badań w zakresie omawianej problematyki.

  W części ekonomicznej preferowane są artykuły i rozprawy naukowe, które traktują o organizacyjno-prawnych oraz ekonomicznych uwarunkowaniach rozwoju zarówno w skali mikro-, jak i makroekonomicznej. Redakcja kładzie akcent na nowoczesność warsztatu naukowego, połączonego z troską o empiryczną weryfikację sformułowanych przez Autora hipotez i propozycji.

  Czasopismo jest ujęte w wykazie czasopism punktowanych przez MNiSW – 40 pkt.

  Czytaj więcej...

 • Wiedza Prawnicza

  Czasopismo założone przes studentów, z założenia ma być forum wymiany myśli prawniczej, polem ścierania się poglądów na aktualny i przyszły porządek prawny, źródłem inspiracji i spełnienia naukowego młodych prawników i administratywistów.

  Czytaj więcej...

 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego

  „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego" to wydawane od 1993 r. czasopismo naukowe poświęcone zagadnieniom dziejów państwa i prawa na ziemiach polskich. Na jego łamach publikowane są artykuły poruszające problematykę historii prawa sądowego oraz ustroju politycznego na ziemiach polskich, począwszy od powstania państwa, aż po czasy najnowsze. Czasopismo skierowane jest nie tylko do historyków prawa, ale także przedstawicieli kierunków prawno-dogmatycznych oraz wszystkich czytelników szeroko zainteresowanych dziejami Polski.

  Czytaj wiecej...

 • Jurysprudencja

  W lutym 2013 r. z inicjatywy pracowników Katedry Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego powołano nową serię wydawniczą pt. „Jurysprudencja". Celem tego przedsięwzięcia jest publikowanie monografii z zakresu teorii i filozofii prawa, a także dyscyplin prawniczych podejmujących problematykę teoretyczno- i filozoficzno-prawną w ramach własnych badań przedmiotowych.

  Czytaj więcej...

 • Finanse Publiczne i Prawo Finansowe | Journal of Finance and Financial Law

  Czasopismo naukowe „Finanse i Prawo Finansowe" ukazuje się od 2014 r. jako wspólne przedsięwzięcie wydawnicze Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
  Czasopismo jest wydawane w formie kwartalnika w postaci elektronicznej, zapewnia bezpłatny dostęp do materiałów publikowanych w czasopiśmie. Redakcja czasopisma nie pobiera opłat od Autorów za publikację.
  Głównym celem czasopisma jest publikacja prac młodych naukowców, a tym samym ułatwienie im rozpoczęcia działalności badawczej i prezentowania jej wyników.

  Redakcja czasopisma przyjmuje do publikacji artykuły poświęcone szeroko rozumianej tematyce finansów, zwłaszcza dotyczące rynków finansowych, a także ich uczestników, instytucji finansowych i ich klientów, instrumentów i regulacji prawnych. Artykuły uwzględniające różne perspektywy od mikro do makro ekonomicznych, poruszające problematykę lokalną, krajową, międzynarodową oraz o znaczeniu globalnym. Zapraszamy do współpracy Autorów, którym bliskie są nie tylko zagadnienia efektywności finansowej, racjonalności prawa, kształtu przyjętych w sferze finansów rozwiązań normatywnych (zarówno w prawie budżetowym, jak i celnym, podatkowym, dewizowym i bankowym), ale także tych, którzy akcent kładą na społeczny aspekt finansów. Zachęcamy do publikowania zarówno osoby związane ze światem akademickim, jak i przedstawicieli praktyki, których interesuje i intryguje świat finansów.

  Czytaj więcej...

 • Folia Iuridica

  Folia Iuridica powstały jako seria wydawnicza w ramach zeszytów naukowych Uniwersytetu Łódzkiego w roku 1980 z inicjatywy Profesora Jerzego Wróblewskiego. Obecnie jest czasopismem wydawanym przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego z inicjatywy Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

  Czytaj więcej...

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.