FOLIA IURIDICA

Folia Iuridica powstały jako seria wydawnicza w ramach zeszytów naukowych Uniwersytetu Łódzkiego w roku 1980 z inicjatywy Profesora Jerzego Wróblewskiego. Obecnie są czasopismem wydawanym przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego z inicjatywy Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

Czytaj więcej...

JURYSPRUDENCJA

W lutym 2013 r. z inicjatywy pracowników Katedry Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego powołano nową serię wydawniczą pt. „Jurysprudencja". Celem tego przedsięwzięcia jest publikowanie monografii z zakresu teorii i filozofii prawa, a także dyscyplin prawniczych podejmujących problematykę teoretyczno- i filozoficzno-prawną w ramach własnych badań przedmiotowych.

Czytaj więcej...

KWARTALNIK PRAWA PODATKOWEGO

„Kwartalnik Prawa Podatkowego” to czasopismo naukowe wydawane we współpracy z Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych od 1999 roku. Jest to uznany na rynku periodyk poświęcony tematyce podatkowej skierowany głównie do doświadczonych specjalistów zajmujących się tą dziedziną prawa. Na łamach „Kwartalnika Prawa Podatkowego” publikowane są oryginalne i wysokiej jakości artykuły dotyczące dokumentacji prawa krajowego, międzynarodowego i Unii Europejskiej.

Czytaj wiecej...

PARAGRAF. STUDIA Z PRAWA I ADMINISTRACJI

„Paragraf. Studia z Prawa i Administracji” to studenckie czasopismo naukowe działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jego celem jest motywowanie młodych badaczy do przedstawiania wyników prowadzonych badań oraz zabierania głosu w dyskusji dotyczącej ważnych zagadnień z zakresu prawa i administracji. Ponadto periodyk aspiruje do bycia swoistym forum wymiany zarówno myśli, jak i doświadczeń, inicjowania twórczych debat dotyczących aktualnych zagadnień prawnych i społecznych, a także wspierania młodych badaczy, którzy pragną mieć realny wpływ na kształtowanie tej dziedziny nauki.

Czytaj wiecej...

STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE

„Studia Prawno-Ekonomiczne” są kwartalnikiem wydawanym nieprzerwanie od 1968 r. przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe, publikującym wyniki badań z zakresu prawa i ekonomii. Na łamach czasopisma wypowiadają się zarówno wybitni przedstawiciele nauk prawnych i ekonomicznych, jak i debiutujący, utalentowani młodzi naukowcy z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Do części prawniczej przyjmowane są opracowania z zakresu wszystkich dziedzin nauk prawnych, także w formie glos i recenzji. W części ekonomicznej preferowane są artykuły naukowe traktujące o organizacyjno-prawnych oraz ekonomicznych uwarunkowaniach rozwoju zarówno w skali mikro-, jak i makroekonomicznej. Redakcja części ekonomicznej kładzie akcent na nowoczesność warsztatu naukowego połączonego z troską o empiryczną weryfikację hipotez badawczych sformułowanych przez autora opracowania.

Czytaj więcej...

STUDIA WYBORCZE

„Studia Wyborcze” to interdyscyplinarny periodyk naukowy poświęcony zagadnieniom prawa wyborczego i referendum. Celem czasopisma jest przybliżenie problemów współczesnego prawa wyborczego w oparciu o wypowiedzi prawników, politologów, socjologów, jak i specjalistów z zakresu public relations, marketingu politycznego, komunikacji społecznej. Adresatami czasopisma są nie tylko przedstawiciele środowiska naukowego. Problematyka wyborcza i referendalna znajduje zainteresowanie wśród polityków, dziennikarzy, nauczycieli, studentów, urzędników.

Czytaj więcej...

STUDIA Z DZIEJÓW PAŃSTWA I PRAWA POLSKIEGO

„Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego" to wydawane od 1993 r. czasopismo naukowe poświęcone zagadnieniom dziejów państwa i prawa na ziemiach polskich. Na jego łamach publikowane są artykuły poruszające problematykę historii prawa sądowego oraz ustroju politycznego na ziemiach polskich, począwszy od powstania państwa, aż po czasy najnowsze. Czasopismo skierowane jest nie tylko do historyków prawa, ale także przedstawicieli kierunków prawno-dogmatycznych oraz wszystkich czytelników szeroko zainteresowanych dziejami Polski.

Czytaj wiecej...

WIEDZA PRAWNICZA

Czasopismo założone przes studentów, z założenia ma być forum wymiany myśli prawniczej, polem ścierania się poglądów na aktualny i przyszły porządek prawny, źródłem inspiracji i spełnienia naukowego młodych prawników i administratywistów.

Czytaj więcej...