AKTY PRAWNE

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U. z 20 kwietnia 2023 r. poz. 742

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (uwzględniająca zmiany wynikające z Dz.U. 2023 poz. 212, 1672)

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Uchwała nr 566 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 32. roboczym posiedzeniu w kadencji 2020-2024 w dniu 29 września 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 660 Senatu UŁ z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Łódzkim (ze zm.)

Regulamin określający szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Łódzkim (tekst jednolity z dnia 29 września 2023 r.)

Uchwała nr 297 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 19. roboczym posiedzeniu w kadencji 2020–2024 w dniu 25 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 660 Senatu UŁ z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Łódzkim (ze zm.)

Regulamin określający szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia dr i dr hab (tekst jednolity z dnia 25 kwietnia 2022 r.)

Uchwała Senatu nr 660 z dnia 27.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin określający szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Łódzkim (załącznik do Uchwały Senatu nr 660 z dn.27.01.2020)

 

Komunikat Przewodniczącej Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawnez dnia 29.11.2021 r. w sprawie: obowiązku posiadania elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami, tzw. numer ORCID oraz sprawozdawania publikacji naukowych w Polskiej Bibliografii Naukowej przez osoby ubiegające się o nadanie stopnia doktora na Uniwersytecie Łódzkiem w dyscyplinie nauki prawne

 Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 15.12.2021 r. w sprawie: obowiązku uzyskania identyfikatora ORCID

 

Osoba ubiegająca się o stopień doktora habilitowanego składa wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego do komisji za pośrednictwem RDN.
Do wniosku, osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego dołącza:
1) odpis lub kserokopię dyplomu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez podmiot wydający dyplom);
2) autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w języku polskim i języku angielskim;
3) kwestionariusz osobowy, którego wzór określa załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu;
4) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO.
 

W przypadku, gdy osiągnięciem naukowym jest samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego załącza się oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie.
W przypadku, gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, należy załączyć oświadczenie określające indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów; § 4 ust. 4 stosuje się odpowiednio. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, ubiegała się wcześniej o nadanie stopnia doktora habilitowanego, dołącza do wniosku informację o przebiegu postępowania habilitacyjnego z podmiotu, w którym było ono przeprowadzone.

 

SYNABA

Osoby, które obroniły stopień doktora lub doktora habilitowanego zobowiązane są do wypełnienia SYNABY na stronie Nauki Polskiej (możliwe również zainstalowanie programu przez stronę www.opi.org.pl).
Po wypełnieniu i przesłaniu synaby w systemie, należy ją wydrukować, podpisać i złożyć ją niezwłocznie w dziekanacie (p. 2.37).

 

DYPLOM

Zarządzenie Rektora nr 73 z dnia 12.02.2020 r. w sprawie: określenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki osobom, którym nadano od dnia 1 października 2019 r. stopień doktora lub doktora habilitowanego

Zarządzenie Rektora nr 74 z dnia 12.02.2020 r. w sprawie: opłaty za wydanie oryginału, odpisu lub duplikatu dyplomu doktorskiego lub dyplomu habilitacyjnego

 

Harmonogram: 

 • 29.04.2019 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 29.04.2019 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 09.01.2020 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • 10.06.2020 - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 26.06.2020 - uchwała Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne p. Anecie Kaźmierskiej - Patrzycznej

 

Pliki do pobrania

Harmonogram:

 • 29.04.2019 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 29.04.2019 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 09.01.2020 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • 02.07.2020 - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 23.10.2020 - uchwała Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne p. Joannie Wyporskiej-Frankiewicz

 

Pliki do pobrania

Harmonogram:

 • 26.04.2019 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 26.04.2019 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 09.01.2020 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 
 • 23.06.2020 - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 23.10.2020 - uchwała Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne p. Tomaszowi Nowakowi 

 

Pliki do pobrania

Harmonogram:

 • 08.03.2019 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 08.03.2019 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 08.10.2019 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • 03.07.2020 - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 23.10.2020 - uchwała Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne p. Marcinowi Górskiemu

 

Pliki do pobrania

 • 25.04.2019 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 25.04.2019 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 05.11.2019 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego

 

Pliki do pobrania

Harmonogram:

 • 29.03.2019 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 29.03.2019 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 08.10.2019 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • 02.10.2020 - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 27.11.2020 - uchwała Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne p. Dagmarze Skrzywanek-Jaworskiej

 

Pliki do pobrania

Harmonogram:

 • 16.04.2019 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 16.04.2019 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 05.11.2019 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • 06.05.2020 - zmiana postanowienia Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 05.11.2019 w sprawie powołania składu komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Doroty Wiśniewskiej polegająca na zmianie recenzenta
 • 14.07.2020 - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 23.11.2020 - uchwała Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne p. Dorocie Wiśniewskiej 

 

Pliki do pobrania

Harmonogram:

 • 15.04.2019 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 15.04.2019 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 08.10.2019 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • 20.05.2020 – posiedzenie Komisji Habilitacyjnej - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 23.10.2020 - uchwała Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne p. Magdalenie Paluszkiewicz

 

Pliki do pobrania

Harmonogram:

 • 22.03.2019 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 22.03.2019 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 04.06.2019 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • 25.11.2019 - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 13.12.2019 - uchwała Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne p. Markowi Tracz-Trynieckiemu

 

Pliki do pobrania

Harmonogram:

 • 13.03.2019 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 13.03.2019 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 04.06.2019 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • 08.01.2020 - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 21.02.2020 - uchwała Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne p. Łukaszowi Korporowiczowi

 

Pliki do pobrania

 • 28.02.2019 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 28.02.2019 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 07.05.2019 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • 02.10.2019 - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażąjaca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 15 listopada 2019 - uchwała Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych
  w dyscyplinie nauki prawne p. Magdalenie Sieniuć

 

Pliki do pobrania

Harmonogram:

 • 31.01.2019 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 31.01.2019 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 07.05.2019 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • 10.09.2019 - zmiana postanowienia Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 07.05.2019 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Katarzyny Serafin polegająca na zmianie recenzenta
 • 03.12.2019 - zmiana postanowienia Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 10.09.2019 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Katarzyny Serafin polegająca na zmianie recenzenta
 • 06.05.2020 - zmiana postanowienia Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 03.12.2019 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Katarzyny Serafin polegająca na zmianie recenzenta
 • 17.12.2020 - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 22.01.2021 - uchwała Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne p. Katarzynie Serafin

 

Pliki do pobrania

 • 26.03.2019 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 26.03.2019 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 04.06.2019 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • 21.10.2019 - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażąjaca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 15 listopada 2019 - uchwała Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne p. Michałowi Kurowskiemu

 

Pliki do pobrania

Harmonogram:

 • 22.11.2018 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 22.11.2018 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 05.02.2019 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • 29.05.2019 - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 14.06.2019 - uchwała Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne p. Monice Nowak

 

Pliki do pobrania

Harmonogram:

 • 27.09.2018 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 27.09.2018 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 04.12.2018 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • 21.06.2019 - posiedzenie Komisji Habilitacyjnej - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego

20.09.2019 - uchwała Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne p. Błażejowi Kmieciakowi

 

Pliki do pobrania

 • 17 stycznia 2020 - uchwała Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne p. Januszowi Żołyńskiemu

 

Pliki do pobrania

Harmonogram:

 • 10.10.2018 – data wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 15.10.2018 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 04.12.2018 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • 14.05.2019 - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 14.06.2019 - uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne p. Andrzejowi Stempniakowi

 

Pliki do pobrania

Harmonogram: 

 • 30.11.2017 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 30.11.2017 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 09.01.2018 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 •  uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 25.05.2018 - uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Michałowi Krakowiakowi

 

Pliki do pobrania

Harmonogram: 

 • 07.12.2017 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 07.12.2017 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 09.01.2018 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 22.06.2018 r.  Rada Wydziału Prawa i Administracji UŁ podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych, dyscyplina prawo Panu dr. Maciejowi Mulińskiemu

 

Pliki do pobrania

Harmonogram: 

 • 23.10.2017 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 23.10.2017 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 05.12.2017 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego

 

22.06.2018 r. - Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych, dyscyplina prawo Pani dr Monice  Boguckiej-Felczak

 

Pliki do pobrania

Harmonogram: 

 • 11.04.2017 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 11.04.2017 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 05.09.2017 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 23.03.2018 - uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Monice Król

 

Pliki do pobrania

Na podstawie art. 18a ust 11 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. poz. 1852 z późn. zm), Rada Wydziału Prawa i Administracji UŁ informuje o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych, dyscyplina prawo Panu dr. Michałowi Wojewodzie.

Harmonogram:

 • złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 20.11.2015 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 02.02.2016 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 17.06.2016 - uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Michałowi Wojewodzie

 

Pliki do pobrania

Na podstawie art. 18a ust 11 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. poz. 1852 z późn. zm), Rada Wydziału Prawa i Administracji UŁ informuje o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych, dyscyplina prawo Panu dr. Ziemowitowi Kukulskiemu.

Harmonogram: 

 • złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 20.11.2015 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 02.02.2016 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 23.09.2016 - uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Ziemowitowi Kukulskiemu

 

Pliki do pobrania

Na podstawie art. 18a u. 12 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.) Rada Wydziały Prawa i Administracji UŁ informuje o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr. Tomaszowi Srogoszowi.

Harmonogram: 

 • złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 27.12.2016 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 07.02.2017 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 30.06.2017 - uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Tomaszowi Srogosz

 

Pliki do pobrania

Na podstawie art. 18a ust 11 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. poz. 1852 z późn. zm), Rada Wydziału Prawa i Administracji UŁ informuje o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych, dyscyplina prawo Pani dr Joannie Wegner-Kowalskiej.

Harmonogram: 

 • złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 15.12.2017 - uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Joannie Wegner-Kowalskiej

 

Pliki do pobrania

Na podstawie art. 18a ust 11 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. poz. 1852 z późn. zm), Rada Wydziału Prawa i Administracji UŁ informuje o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych, dyscyplina prawo, specjalność - postępowanie cywilne Panu dr. Robertowi Kulskiemu.

Harmonogram: 

 • złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 15.12.2017 - uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Robertowi Kulskiemu

 

Pliki do pobrania

Na podstawie art. 18a u. 12 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.) Rada Wydziały Prawa i Administracji UŁ informuje o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Dagmarze Skupień.

 

Harmonogram: 

 • złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 19.10.2016 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 06.12.2016 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 30.06.2017 - uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Dagmarze Skupień

 

Pliki do pobrania

Na podstawie art. 18a u. 12 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.) Rada Wydziały Prawa i Administracji UŁ informuje o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr. Krzysztofowi Stefańskiemu.

Harmonogram: 

 • złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 24.02.2016 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 10.05.2016 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 24.02.2017 - uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Krzysztofowi Stefańskiemu

 

Pliki do pobrania

Na podstawie art. 18a u. 12 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.) Rada Wydziały Prawa i Administracji UŁ informuje o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr. Driuszowi Strzelcowi.

Harmonogram:

 •  złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 22.09.2016 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 08.11.2016 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 24.03.2017 - uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Dariuszowi Strzelcowi

 

Pliki do pobrania

Na podstawie art. 18a u. 12 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.) Rada Wydziały Prawa i Administracji UŁ informuje o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Jackowi Skoczyńskiemu.

Harmonogram

 • W dniu 24 kwietnia 2015 roku wpłynęło pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów dot. powołania Komisji Habilitacyjnej z dnia 14 kwietnia 2015 r.
 • posiedzenie Komisji powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Jacka Skoczyńskiego, odbędzie się w dniu 23 listopada 2015 r., godz. 12.00, w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ (90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12).

 

Pliki do pobrania

Na podstawie art. 18a u. 12 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.) Rada Wydziały Prawa i Administracji UŁ informuje o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Annie Marii Andersen Nawrot

Harmonogram: 

 • 09.04.2014 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 09.05.2014 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 02.09.2014 - powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 25.09.2015 - uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Annie Marii Andersen Nawrot

 

Pliki do pobrania

Na podstawie art. 18a u. 12 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.) Rada Wydziały Prawa i Administracji UŁ informuje o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr. Krzysztofowi Walczakowi.

Harmonogram:

 • 22.04.2014 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 22.04.2014 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 16 września 2014 r. roku wpłynęło pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów dot. powołania Komisji Habilitacyjnej z dnia 2 września 2014 r.
 • posiedzenie Komisji powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Krzysztofa Walczaka, odbędzie się w dniu 27 lutego 2015 r., godz. 11.00, na Wydziale Prawa i Administracji UŁ (90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12).
 • uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 20.03.2015 - uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Krzysztofowi Walczakowi

 

Pliki do pobrania

Na podstawie art. 18a u. 12 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.) Rada Wydziały Prawa i Administracji UŁ informuje o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Annie Zalcewicz.

Harmonogram:

 • 05.04.2014 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 10.03.2014 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 16 września 2014 r. roku wpłynęło pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów dot. powołania Komisji Habilitacyjnej z dnia 2 września 2014 r.
 • posiedzenie Komisji powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Anny Zalcewicz, odbędzie się w dniu 21 stycznia2015 r., godz. 12.00, w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ (90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12)
 • uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 20.02.2015 - uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Annie Zalcewicz

Pliki do pobrania

Na podstawie art. 18a u. 12 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.) Rada Wydziały Prawa i Administracji UŁ informuje o nadaniu stopnia doktora hibilitowanego dr Monice Namysłowskiej.

 Harmonogram

 • 19.02.2014 - złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 19.02.2014 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 23 kwietnia 2014 r. roku wpłynęło pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów dot. powołania Komisji Habilitacyjnej z dnia 1 kwietnia 2014 r.
 • posiedzenie Komisji powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Moniki Namysłowskiej, odbędzie się w dniu 2 paźdzernika 2014 r. (czwartek), godz. 12.00, w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ (90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12).
 • 02.10.2014 - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 17.10.2014 - uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Monice Namysłowskiej

 

Pliki do pobrania

Na podstawie art. 18a u. 12 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.) Rada Wydziały Prawa i Administracji UŁ informuje o odmowie nadania stopnia doktora kabilitowanego dr. Rafałowi Stasikowskiemu.

Harmonogram

 • W dniu 29 października 2013 r. roku wpłynęło pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów dot. powołania Komisji Habilitacyjnej z dnia 8 października 2013.
 • posiedzenie Komisji powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Rafała Stasikowskiego, odbędzie się w dniu 30.10. 2015 r., godz. 12.00, w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ (90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12).

Pliki do pobrania

Na podstawie art. 18a u. 12 - Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.) Rada Wydziały Prawa i Administracji UŁ informuje o odmowie nadania stopnia naukowe doktora habilitowanego dr Joannie Banach-Gutierrez. 

Harmonogram

 • Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ  z dnia 10.05.2013 r. o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego
 • posiedzenie Komisji powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Joanny Banach-Gutierrez, odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2013 r. (środa), godz. 10.00, w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ (90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12).
 • posiedzenie Komisji powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Joanny Banach-Gutierrez, odbędzie się w dniu 12 września 2012 r. (środa) o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ (90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12).
 • w dniu 10 maja 2012 roku wpłynęło pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów dot. powołania Komisji Habilitacyjnej z dnia 26 kwietnia 2012.
 • wszczęcie postępowania habilitacyjnego w dniu 11 stycznia 2012 roku.

 

Pliki do pobrania

Harmonogram

04.04.2018 r. wpłynęła decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów przekazująca postępowanie do dalszego prowadzenia Radzie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 

22.06.2018 r. uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ o odmowie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

 

Pliki do pobrania

  Harmonogram

 • wpłynęło pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów dot. powołania Komisji Habilitacyjnej z dnia 10 kwietnia 2018 r.
 • posiedzenie Komisji powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Waldemara Jarocha - 18.12.2018 - Wydział Prawa i Administracji UŁ (90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12).
 • 18.01.2019  r. uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ o odmowie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

 

Pliki do pobrania

Na podstawie art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. poz. 1852 z późn. zm.), Rada Wydziału podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych, dyscyplina prawo Pani dr Katarzynie Dunaj.

Harmonogram: 

 • 14.02.2018 złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 16.02.2018 wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 10.04.2018 powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • 12.07.2018 posiedzenie Komisji Habilitacyjnej - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 21.09.2018 uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Katarzynie Dunaj

 

Pliki do pobrania

Harmonogram: 

 • złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 07.02.2018 wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 10.04.2018 powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • 19.09.2018 posiedzenie Komisji Habilitacyjnej - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 19.10.2018 uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Markowi Wasińskiemu

 

Pliki do pobrania

Harmonogram: 

 • 13.02.2018 złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 13.02.2018 wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 10.04.2018 powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • 06.11.2018 posiedzenie Komisji Habilitacyjnej - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 16.11.2018 uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Janowi Kuleszy

 

Pliki do pobrania

Harmonogram: 

 • 15.05.2018 złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 18.05.2018 wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 05.06.2018 powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • 15.11.2018 posiedzenie Komisji Habilitacyjnej - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 21.12.2018  uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Małgorzacie Serwach

 

Pliki do pobrania

Harmonogram: 

 • 04.04.2018 złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 04.04.2018 wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 05.06.2018 powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • 22.11.2018 posiedzenie komisji habilitacyjnej - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 21.12.2018 uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Ewie Szewczyk

 

Pliki do pobrania

Harmonogram: 

 • 23.11.2017 złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 23.11.2017 wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 09.01.2018 powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • 26.05.2018 posiedzenie Komisji Habilitacyjnej - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 22.06.2018 uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Dariuszowi Makowskiemu

 

Pliki do pobrania

Harmonogram: 

 • złożenie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • 24.09.2018 wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 06.11.2018 powołanie Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
 • 17.04.2019 - posiedzenie Komisji Habiitacyjnej - uchwała Komisji Habilitacyjnej wyrażająca pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • 17.05.2019 uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo p. Małgorzacie Kurzynodze

 

Pliki do pobrania