Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, jako jeden z wiodących wydziałów prawa w Polsce wprowadza rozwiązania zapewniające wysoką jakość kształcenia oraz dokonuje bieżącej weryfikacji osiąganych w tym zakresie standardów.

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego stanowi część ogólnouniwersyteckiego systemu jakości kształcenia, którego wdrożenie wynika z aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz aktów prawa wewnętrznego w UŁ. 

Celem Systemu Jakości Kształcenia jest tworzenie warunków dla zapewnienia wysokiego poziomu wykształcenia akademickiego i zawodowego osób podejmujących studia na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, a w szczególności:

 • podnoszenie jakości kształcenia,
 • podniesienie rangi pracy dydaktycznej,
 • zwiększanie mobilności studentów w kraju i za granicą.

 

Do zadań Wydziałowej komisji ds, Jakości Kształcenia należy w szczególności:

 • opracowywanie ogólnych założeń polityki zarządzania jakością kształcenia na WPiA UŁ,
 • opracowywanie iw drażźanie procedur wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia naWPiA UŁ na podstawie modelu ogólnouczelnianego'
 • wdrażanie ram kwalifikacji dla dziedzin obejmujących kierunki studiów prowadzone na WPiA UŁ,
 • dokonywanie przeglądów programów kształcenia pod kątem zgodności z wymogami wynikającymi z obowiązujących powszechnie przepisów uniwersyteckich i wydziałowych'
 • monitorowanie poprawności i aktualności opisów przedmiotów wporwadzanych do USOS.

 

Zgodnie z przyjętym na UŁ modelem zarządzania jakością kształcenia, załącznik do zarządzenia nr 128 Rektora UŁ z dnia 20.07.2012 r., pieczę nad funkcjonowaniem Systemu Jakości Kształcenia w UŁ (SJK) sprawuje Rektor UŁ, który na czas trwania swojej kadencji powołuje Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia (URJK) oraz Uczelnianą Komisję ds. Jakości Studiów Doktoranckich (UKJD), będące organami opiniodawczo-doradczymi Rektora UŁ w sprawach dotyczących jakości kształcenia. Wdrożenie i doskonalenie SJK w podstawowej jednostce organizacyjnej UŁ stanowi zadanie kierownika tej jednostki.

Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację zadań z zakresu zarządzania jakością kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego są: Dziekan, Komisja ds. Jakości Kształcenia, , zespół programowy, zespół ds. weryfikacji jakości prac dyplomowych i wyników egzaminów, kierownicy katedr i zakładów, a także koordynatorzy wydziałowi ds. Programu Erasmus oraz ds. ECTS.

graf jakosc
 

KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

W styczniu 2011 roku na na podstawie § 8 ust. 1 Uchwały Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 221 podjętej na 19 roboczym posiedzeniu z dnia 21 czerwca 2010 w sprawie: zapewnienia jakości kształcenia w UŁ Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego powołał Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia.

W skład Komisji ds. Jakości Kształcenia WPiA w kadencji 2020-2024 wchodzą:

 1. dr Anna Czaplińska – wydziałowy koordynator ds. ECTS, przewodnicząca
 2. dr hab. Joanna Połatyńska, prof. UŁ – prodziekan właściwy ds. kształcenia,
 3. dr hab. Radosław Olszewski, prof. UŁ,
 4. dr Izabela Florczak - prodziekan ds. współpracy międzynarodowej i projektów,
 5. dr Marek Lewicki,
 6. przedstawiciel doktorantów,
 7. przedstawiciel studentów.

Do zadań Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia należy w szczególności:

 1.  opracowywanie ogólnych założeń polityki jakości kształcenia na WPiA UŁ;
 2. opracowywanie i wdrażanie procedur wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia na WPiA UŁ na podstawie modelu ogólnouczelnianego, z uwzględnieniem międzynarodowych i krajowych standardów i dobrych praktyk;
 3. wdrażanie Polskiej Ramy Kwalifikacji i Europejskich Ram Kwalifikacji w zakresie kierunków studiów prowadzonych na WPiA UŁ;
 4. współpraca z organami UŁ, pozostałych wydziałów oraz Filii UŁ właściwymi w sprawach jakości kształcenia, w szczególności z Prorektorem właściwym programów i jakości kształcenia, Pełnomocnikiem Rektora UŁ ds. jakości kształcenia i Uczelnianą Radą ds. Jakości Kształcenia;
 5. dokonywanie przeglądów programów studiów kierunków prowadzonych na WPiA UŁ pod kątem zgodności z wymogami wynikającymi z aktów prawnych powszechnie obowiązujących, uniwersyteckich i wydziałowych, aktualnym stanem wiedzy, kierunkami badań naukowych oraz międzynarodowymi i krajowymi standardami kształcenia w zakresie odpowiednich dziedzin i dyscyplin naukowych;
 6. wspieranie inicjatyw w zakresie tworzenia nowych kierunków studiów na WPiA UŁ;
 7. monitorowanie poprawności i aktualności opisów przedmiotów wprowadzanych do USOS;
 8. opracowywanie rocznych sprawozdań dotyczących funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na WPiA UŁ;
 9. realizacja innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów uniwersyteckich
  i wydziałowych.
   

ZESPÓŁ PROGRAMOWY WPIA UŁ

W skład zespołu wchodzą:

 1. Przewodniczący Zespołu - prof. dr hab. Sławomir Cieślak,
 2. zastępca Przewodniczącego - prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski,
 3. członek ds. kierunku Prawo - dr hab. Paweł Księżak, prof. UŁ,
 4. członek ds. kierunku Administracja - dr Agnieszka Rabiega-Przyłęcka,
 5. członek ds. kierunku Polityka społeczna - dr hab. Tomasz Tulejski, prof. UŁ,
 6. członek ds. kierunków Prawo zatrudnienia – kadry i płace oraz ds. studiów doktoranckich - dr hab. Mirosław Włodarczyk, prof. UŁ,
 7. członek ds. kierunku Prawo podatkowe i rachunkowość - dr hab. Ziemowit Kukulski, prof. UŁ,
 8. członek – koordynator ds. studiów podyplomowych - dr Ewa Staszewska.
 9. W skład Zespołu wchodzi również Wydziałowy Koordynator ds. ECTS oraz Prodziekan właściwy ds. współpracy międzynarodowej - dr Izabela Skomerska-Muchowska.

 

Do zadań Zespołu należy:

 1. ocena programów kształcenia na istniejących i nowo tworzonych kierunkach studiów z punktu widzenia ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. przygotowywanie dla Dziekana jeden raz w roku opinii w sprawie programów kształcenia na kolejny rok akademicki;
 3. dokonywanie raz w roku przeglądów programów kształcenia pod kątem ich zgodności z założonymi efektami kształcenia oraz ich adekwatności do potrzeb rynku pracy, przy uwzględnieniu opinii przedstawicieli pracodawców w kwestii oczekiwanych od absolwentów WPiA kompetencji w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw społecznych.
   

ZESPÓŁ DS. WERYFIKACJI JAKOŚCI PRAC DYPLOMOWYCH I WYNIKÓW EGZAMINÓW

W skład zespołu wchodzą:

 1. prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki – przewodniczący,
 2. dr hab. Aldona Nawój-Śleszyński, prof. UŁ,
 3. dr hab. Monika Nowak, prof. UŁ,
 4. prof. dr hab. Anna Pikulska-Radomska,
 5. prof. dr hab. Zofia Duniewska,
 6. prof. dr hab. Zbigniew Hajn.

Do zadań Zespołu należy:

 1. weryfikacja raz w roku, w miesiącach kwiecień-maj, jakości losowo wybranych prac dyplomowych obronionych w poprzednim roku kalendarzowym oraz prawidłowości przeprowadzonych egzaminów dyplomowych, a następnie sporządzenie i złożenie Dziekanowi wspólnego sprawozdania z tej weryfikacji do końca maja roku, w którym ją przeprowadzono;
 2. weryfikacja prawidłowości przeprowadzenia egzaminów w uzasadnionych wypadkach, na wniosek Dziekana WPiA, oraz sporządzenie i złożenie Dziekanowi sprawozdania z tej weryfikacji w terminie przez niego oznaczonym.
   

RADA PRACODAWCÓW

Zadaniem Rady jest wyrażanie opinii na temat dostosowania programów studiów na WPiA UŁ i założonych efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów i studiach podyplomowych do potrzeb rynku pracy oraz oczekiwanych od absolwentów WPiA UŁ kompetencji w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw społecznych.

Formy współpracy pracodawców z władzami Wydziału, mogą przybrać kształt wspólnie organizowanych studiów podyplomowych, seminariów oraz innych form kształcenia i wymiany opinii i wiedzy w zakresie nauk prawnych i nauk pokrewnych, a także ewolucji obecnego systemu praktyk studenckich w dłuższe staże i indywidualne formy pracy ze studentami w ramach przygotowywanych prac dyplomowych.

 W skład Rady Pracodawców przy WPiA UŁ wchodzą przedstawiciele oraz reprezentaci:

 • Marszałka Województwa Łódzkiego
 • Prezydenta Miasta Łodzi
 • Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
 • Sądu Apelacyjnego w Łodzi
 • Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi
 • Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
 • Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi
 • Izby Notarialnej w Łodzi
 • Izby Komorniczej w Łodzi
 • Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
 • Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi
 • Delegatury NIK w Łodzi
 • Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Ankiety studenckie w zakresie programów kształcenia i ich realizacji sa przeprowadzane raz w roku, w okresie od 1 kwietnia do 30 września roku akademickiego, w którym prowadzone były zajęcia dydaktyczne, według wzoru określonego uchwałą Senatu UŁ nr 506 z dnia 15 czerwca 2015 r.

USTAWY

ROZPORZĄDZENIA MNISW

ZARZĄDZENIA REKTORA

UCHWAŁY SENATU UŁ

­


 

Pliki do pobrania