DYŻURY DZIEKANÓW

Aktualne informacje o dyżurach dziekanów znajdują się w zakładce WŁADZE WYDZIAŁU.

 

SYSTEM KOLEJKOWY

Wydawanie biletów rozpoczyna się 30 minut przed dyżurem i kończy 20 minut przed zakończeniem. Każdy bilet jest identyfikowany po numerze pesel wprowadzonym na biletomacie. 

 

 

 

mgr Beata Barańska

pokój 2.30
tel. 42 6354644

bbaranska@wpia.uni.lodz.pl

Godziny dyżuru

 • Poniedziałek - 10:00- 12:00
 • Wtorek - 10:00-12:00
 • Środa- kontakt mailowy
 • Czwartek- kontakt mailowy
 • Piątek - 10:00- 12:00 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Wydziału Prawa i Administracji UŁ I ROK 2022/2023

 

Szanowni Państwo,


Potwierdzenie opłaty za legitymację w wysokości 22,- zł należy wpłacić na konto:

WPiA Uniwersytetu Łódzkiego Bank PKO S.A.II Oddział /Łódź

42 124030281111001029435358

Potwierdzenie opłaty należy przesłać na adres mailowy lub przesłać pocztą do odpowiedniego pracownika Działu Obsługi Studentów obsługującego wybrany kierunek studiów.

Na kierunkach prawo stacjonarne, Administracja stacjonarna I stopnia, potwierdzenie opłaty należy przesłać najpóźniej do 12 września 2022 r.

Prawo stacjonarne - Monika Adamiak, Izabela Chycińska           

madamiak@wpia.uni.lodz.plichycinska@wpia.uni.lodz.pl

Administracja stacjonarna I stopnia-Marta Wąsiewicz

 mwasiewicz@wpia.uni.lodz.pl

Na kierunkach Polityka społeczna, Administracja stacjonarna II stopnia oraz studiach niestacjonarnych potwierdzenie opłaty należy przesłać najpóźniej do 19 września 2022r

Polityka społeczna, Administracja Stacjonarna II stopień -Monika Stachlewska

mstachlewska@wpia.uni.lodz.pl

Prawo niestacjonarne wieczorowe - Dorota Getler               

dgetler@wpia.uni.lodz.pl

Administracja niestacjonarna I stopnia, prawo zaoczne - Beata Mielcarek Fiałkowska          

bmielcarek@wpia.uni.lodz.pl    

Administracja niestacjonarna II stopnia; Prawo podatkowe i rachunkowość II stopnia; Prawo ochrony zdrowia- Ewa Andruszkiewicz.

eandruszkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

Prawo zatrudnienia kadry i płace II stopnia, Prawo ochrony danych osobowych -Elżbieta Adamkiewicz

eadamkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

Potwierdzenie opłaty przesyłają tylko osoby, które jeszcze nie posiadają legitymacji studenckiej lub chcą dokonać wymiany. 

 

Wydziałowa Inauguracja roku akademickiego odbędzie się 1 października w sobotę o godz.10.00 w Auli Czerwonej.

Wykład inauguracyjny wygłosi Pani prof. Małgorzata Pyziak-Szafnicka.

 

Dokumenty

Przydatne linki:

Formularze i regulaminy:
https://www.wpia.uni.lodz.pl/student/formularze-i-regulaminy

Regulacje związane z odpłatnością za studia:
Zarządzenie nr 88 Rektora UŁ z dnia 14.04.2022 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2022/2023
Załącznik nr 9 - Wysokość opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2022/2023
Załącznik nr 15 - Wysokość opłat za zajęcia nieobjęte programem studiów/ indywidualnym planem i programem studiów w roku akademickim 2022/ 2023 (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Załącznik nr 16 - Wysokość opłat za powtarzanie przedmiotów na studiach  stacjonarnych i niestacjonarnych oraz odpłatnych studiach prowadzonych w języku obcym (stacjonarnych i niestacjonarnych),  z powodu niezadowalających wyników w nauce, w tym za powtarzanie przedmiotów objętych zaliczeniem  warunkowym oraz powtarzanie przedmiotów po wznowieniu studiów.

 

Lista Działów Obsługi Studenta dostępna jest na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/student/dzial-obslugi-studentow

PODZIAŁ SEMESTRU ZIMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

SEMESTR ZIMOWY TRWA OD 1 PAŹDZIERNIKA 2022 R. DO  19 LUTEGO 2023 R.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego odbędzie się w dniu 3 października 2022 r. 

Wydziałowa inauguracja roku akademickiego odbędzie się 1 października 2022 r.

Zajęcia dydaktyczne dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych

rozpoczynają się 4 października 2022 r. i trwają w semestrze zimowym do 22 stycznia 2023 r

Zajęcia dla studiów niestacjonarnych zaocznych rozpoczynają się  22 października 2022 r.,

dla administracji  niestacjonarnej pierwszego stopnia 5 listopada 2022 r.  - 9 zjazdów.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2022/2023 r.:

 • 31 października 2022 r.- dzień rektorski (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • 2 listopada 2022 r. – dzień rektorski (studia stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe)
 • od 23 grudnia 2022 r. do 1 stycznia 2023 r.- zimowa przerwa świąteczna
 • od 6 lutego do 12 lutego 2023 r. – przerwa międzysemestralna
 • od 23 stycznia do 5 lutego 2023 r.- zimowa sesja egzaminacyjna
 • od 13 do 19 lutego 2023 r.  -  zimowa sesja poprawkowa

Zajęcia w semestrze letnim rozpoczynają się 13 lutego i trwają do 31 maja 2023 r.

 

DNI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKAD.2022/2023 r.

 

 

Pon. - 13

Wt. - 14

Śr. - 14

Czw. - 15

Pt. - 12

Sob. (zjazdy)

Nd.

(zjazdy)

październik

10,17,24

4,11,18,25

5,12,19,26

6,13,20,27

7,14,21,28

22

23

listopad

7,14,21,28

8,15,22,29

9,16,23,30

3,10,17,24

4,18,25

5,19,26

6,20,27

grudzień

5,12,19

6,13,20

7,14,21

1,8,15,22

2,9,16

3,10,17

4,11,18

styczeń

2,9,16

3,10,17

4,11,18

5,12,19

13,20

7,14,21

8,15,22

 

 

Terminy zjazdów dla wszystkich kierunków studiów niestacjonarnych ( z wyjątkiem administracji pierwszego stopnia )  prowadzonych  systemie zaocznym w semestrze zimowym 2022/2023r.:

 

22-23.X., 5-6. XI., 19-20. XI., 26-27.XI., 3-4.XII., 10-11.XII., 17-18.XII. 2022 r.,

 7-8.I., 14-15.I., 21-22.I.2023 r.

 

Terminy zjazdów dla administracji pierwszego stopnia:

 

5-6. XI., 19-20. XI., 26-27.XI., 3-4.XII., 10-11.XII., 17-18.XII. 2022 r.,

 7-8.I., 14-15.I., 21-22.I.2023 r.

 

Komunikat Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŁ w sprawie organizacji letniej sesji egzaminacyjnej  w roku akademickim 2021/2022 z dnia 25.04.2022 r.

Działając na podstawie § 70  Statutu Uniwersytetu Łódzkiego przyjętego uchwałą Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 440 z dnia 27 maja 2019 r. ze zm. ustalam, co następuje.

§ 1

Sesja egzaminacyjna trwa od 14 czerwca do 11 lipca 2022 r. 

§ 2

Sesja poprawkowa twa od 1 września do 24 września 2022 r.

§ 3

Egzaminy i zaliczenia odbywają się  co do zasady  stacjonarnie. Dopuszcza się egzaminy  i zaliczenia  w formule  on-line.

§ 4

Student nie może być zobowiązany do zdawania na kierunku podstawowym  więcej niż jednego egzaminu w jednym dniu.

§ 5

Propozycje terminów egzaminów oraz wskazanie ich formy należy zgłaszać na adres: bskop@wpia.uni.lodz.pl

§ 6

Terminy zaliczeń przedmiotów ustalane są przez Prowadzącego przedmiot w porozumieniu  z grupą studentów.

§ 7

Egzaminy magisterskie odbywają się w formie i terminie uzgodnionym przez Prowadzącego z grupą seminaryjną i członkami komisji egzaminacyjnej.

dr hab. Monik Bogucka-Felczak, prof. UŁ
Dziekan
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego

Sposób obsługi studentów.

Wszystkie wnioski składacie Państwo w formie elektronicznej, podpisany skan dokumentu należy wysłać na adres mailowy pracownika obsługującego dany kierunek. Trzeba pamiętać , że wnioski i pytania dotyczące toku studiów muszą być wysyłane z Państwa skrzynek w domenie uniwersyteckiej, tam też otrzymacie Państwo odpowiedź.

Rozliczenie semestru/roku

Student po uzyskaniu wszystkich wymaganych w semestrze/roku zaliczeń i zweryfikowaniu poprawności ocen wpisanych do systemu USOS zgłasza za pośrednictwem poczty elektronicznej do pracownika Działu Obsługi Studentów swojego kierunku wniosku o zaliczenie semestru/roku studiów.

Lista pracowników obsługujących dany kierunek jest dostępna pod adresem:

https://www.wpia.uni.lodz.pl/student/dzial-obslugi-studentow

Trzeba pamiętać , że wnioski i pytania dotyczące toku studiów muszą być wysyłane z Państwa skrzynek w domenie uniwersyteckiej, tam też otrzymacie Państwo odpowiedź.

Rozliczenie z ostatniego roku studiów powinno nastąpić dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony pracy dyplomowej w związku z koniecznością wyliczenia średniej z toku studiów.

W przypadku wystąpienia zdarzeń, które uniemożliwiają składanie egzaminów lub zaliczeń kończących przedmiot w terminach sesji egzaminacyjnej, Student ma prawo na swój wniosek ubiegać się o przesuniecie terminów składania egzaminów lub zaliczeń kończących przedmiot.

O przesunięciu terminów składania egzaminów lub zaliczeń kończących przedmiot decyduje Dziekan na podstawie wniosku studenta oraz przedłożonych przez niego dokumentów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może przesunąć termin składania egzaminu lub zaliczenia kończącego przedmiot, o kolejny miesiąc.

 

 

 Przedłużanie legitymacji 

W celu przedłużenia legitymacji studenckich należy pobrać bilet w biletomacie na WPiA lub za pomocą telefonu w aplikacji internetowej (Zalecany Google Chrome) na stronie : https://mbilet.wpia.uni.lodz.pl. Bilet będzie dostępny w dniu dyżuru swojego kierunku. 

 

PODZIAŁ SEMESTRU ZIMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

SEMESTR ZIMOWY TRWA OD 1 PAŹDZIERNIKA 2022 R. DO  19 LUTEGO 2023 R.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego odbędzie się w dniu 3 października 2022 r. 

Wydziałowa inauguracja roku akademickiego odbędzie się 1 października 2022 r.

Zajęcia dydaktyczne dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych

rozpoczynają się 4 października 2022 r. i trwają w semestrze zimowym do 22 stycznia 2023 r. 

Zajęcia dla studiów niestacjonarnych zaocznych rozpoczynają się  22 października 2022 r.,

dla administracji  niestacjonarnej pierwszego stopnia 5 listopada 2022 r.  - 9 zjazdów.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2022/2023 r.:

Zajęcia w semestrze letnim rozpoczynają się 13 lutego i trwają do 31 maja 2023 r.

 

Awans

Wniosek o awans może dotyczyć tylko przedmiotu z kolejnego (bezpośrednio wyższego) roku studiów, jeżeli okresem zaliczeniowym jest rok akademicki.

Wniosek o awans należy złożyć nie później niż w ciągu miesiąca od rozpoczęcia zajęć z danego przedmiotu. Przesunięcie przez dziekana terminu do składania egzaminu lub zaliczenia kończącego przedmiot nie wstrzymuje biegu terminu do złożenia wniosku o awans.

Wniosek o wykreślenie/rezygnację z awansu może być złożony nie później niż do 30 listopada w semestrze zimowym, a w semestrze letnim do 31 marca danego roku akademickiego.

Student, który nie zaliczył przedmiotu z awansu, powtarza go na roku studiów, którego programem jest objęty ten przedmiot.

Ocena uzyskana bez zgody na awans nie jest uwzględniana przy zaliczeniu roku.

DROGIE STUDENTKI, DRODZY STUDENCI,

dnia 18.06.2021 r. weszła w życie Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 206 w sprawie: zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów uczenia się w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym.

Zgodnie z § 1 ust. 1 tej uchwały absolwent studiów I stopnia prowadzonych w UŁ powinien posiadać umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Ust 2.: "Absolwent studiów II stopnia oraz absolwent jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Łódzkim powinien posiadać umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego."

§ 3 tejże uchwały informuje o obowiązku zdawania testu określającego poziom znajomości wskazanego przez studenta nowożytnego języka obcego "...W przypadku uzyskania z testu liczby punktów odpowiadających poziomowi znajomości tego języka, odpowiednio B2 dla studentów studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich, student ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w lektoracie z danego języka i przystąpienia do egzaminu końcowego.” Jednocześnie po zdaniu egzaminu końcowego student powinien wybrać lektorat:

- tego języka obcego na wyższym poziomie,

- innego języka obcego oferowanego przez Studium Języków Obcych UŁ na dowolnym poziomie,

bez konieczności zdania egzaminu z tego języka.

 

§ 6 tejże uchwały informuje, że :”Studenci nieposiadający obywatelstwa polskiego studiujący w Uniwersytecie Łódzkim nie mogą w ramach lektoratu dokonać wyboru języka obcego, który jest ich językiem ojczystym lub jest językiem urzędowym w kraju z którego pochodzą.

Dziekan może zwolnić studenta z uczestnictwa w lektoracie, jeśli student obcokrajowiec wykaże się znajomością języka polskiego na poziomie B2.”

Realizując postanowienia tej uchwały przygotowaliśmy dla Państwa test diagnostyczny z pięciu języków (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i  hiszpańskiego). Testy te zostały umieszczone na uniwersyteckiej platformie do zdalnego kształcenia (https://moodle.uni.lodz.pl) w postaci kursów o nazwie Test z języka … Żeby rozwiązać test należy zalogować się na platformie i zapisać do odpowiedniego kursu. Procedurę logowania można wykonać z dowolnego komputera podłączonego do Internetu z dowolna przeglądarką. (Mozilla FireFox, Internet Explorer, Opera, Chrom)

Po zalogowaniu się do platformy należy odnaleźć na liście kursów odpowiedni kurs np. Test z języka angielskiego. Po wybraniu kursu zostaną Państwo poproszeni o podanie kodu dostępu do kursu. Kod dostępu jest taki sam, jak w przypadku kursu BHP (kod dla WPiA: PA71). Zwracamy uwagę, że każdy z wydziałów ma inny kod – nie należy używać kodu z innego wydziału!

KAŻDY STUDENT MA PRAWO DO ROZWIĄZANIA TESTU TYLKO Z JEDNEGO Z SZEŚCIU JĘZYKÓW!

NIE WOLNO ZAPISYWAĆ SIĘ NA TESTY Z KILKU JĘZYKÓW!

Testy diagnozują kompetencje językowe odpowiednio na poziomie A1, A2, B1, B2, B2+. Każdy z testów składa się 20 pytań jednokrotnego wyboru (jedna odpowiedź poprawna). Czas na rozwiązanie pojedynczego testu – 10 minut! Do testu można przystąpić tylko 1 raz! Test należy rozpocząć od poziomu A1. Po uzyskaniu wyniku powyżej 70% poprawnych odpowiedzi, możliwe będzie przejście do kolejnego testu A2 a potem kolejno do B1, B2, B2+. Łącznie więc test składa się ze 100 pytań podzielonych na 5 poziomów A1, A2, B1, B2, B2+. Test jest progresywny: jeśli nie uzyskają Państwo na danym poziomie minimum 70% odpowiedzi poprawnych (14 punktów na danym poziomie) , to kolejny poziom „nie otworzy się”. Jeśli kolejne pytania okażą się zbyt trudne, proszę je pominąć i zakończyć rozwiązywanie testu. Po zakończeniu testu (także po upływie limitu czasu) zostanie wyświetlony uzyskany wynik i w zależności o liczby uzyskanych punktów możliwe będzie otworzenie testu na kolejnym poziomie. Wyniki testów są dostępne także dla dziekanatów i Studium Języków Obcych.

Uwagasamodzielne i uczciwe rozwiązanie testu leży w Państwa interesie – pozwoli na ocenę Państwa kompetencji językowych i wybranie właściwego lektoratu. Test pozwoli jedynie wtedy obiektywnie ustalić poziom językowy, jeśli będzie rozwiązywany samodzielnie i w trakcie nie będziecie posługiwać się Państwo pomocami naukowymi (podręcznik, słownik itp.).

Jeśli okaże się, że osiągnęli Państwo wynik na poziomie A1 lub A2, proszę podjąć odpowiednie kroki w celu nadrobienia braków. Sugerujemy kontakt ze Studium Języków Obcych UŁ, gdzie otrzymają Państwo fachową poradę.

Warunkiem nabycia prawa do zwolnienia z lektoratu po zdaniu w wyznaczonym przez SJO terminie  egzaminu końcowego (programowego) na poziomie minimum B2 zawierającego elementy języka specjalistycznego dla danego kierunku studiów oraz nabycia prawa do wyboru tego języka na wyższym poziomie lub innego języka na dowolnym poziomie (również od poziomu starter), jest uzyskanie dla poziomu B2 co najmniej 70 % poprawnych odpowiedzi i dla poziomu B2+ również 70 % poprawnych odpowiedzi.

Jeśli osiągnęli Państwo wynik uprawniający do rezygnacji z zajęć lektoratowych (B2, B2+) prosimy o podjęcie przemyślanej decyzji odnośnie zwolnienia z lektoratu, ponieważ zaliczenie tego testu nie zwalnia Państwa z egzaminu końcowego (programowego) na poziomie B2 lub B2+, a egzamin ten zawiera elementy języka specjalistycznego dla danego kierunku studiów. Szczegółowe informacje dotyczące treści programowych oraz literatury obowiązkowej i uzupełniającej są dostępne w opisie przedmiotu w systemie USOS. Sugerujemy również kontakt z lektorem prowadzącym zajęcia na danym kierunku w godzinach dyżurów.

Uwaga: na podstawie decyzji Komisji Dydaktycznej z dnia 08 maja 2014r. test diagnostyczny od roku akademickiego 2014/15 jest testem obowiązkowy dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/17. Rozwiązanie testu jest konieczne, aby zapisać się do grupy lektoratowej.

W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą platformy należy kontaktować się z helpdesk@uni.lodz.pl

Po rozwiązaniu testu prosimy o wypełnienie właściwej deklaracji:
- deklaracja wyboru języka (załącznik nr 1). Deklarację tę powinni wypełnić studenci, którzy nie deklarują zamiaru zwolnienia z uczestnictwa w obowiązkowym lektoracie programowym. Po rozwiązaniu testu językowego prosimy o wypełnienie i przesłanie deklaracji językowej, którą w postaci linka (Microsoft Forms) otrzymają Państwo na uniwersyteckie skrzynki pocztowe. Prosimy o przesłanie deklaracji do 17.01.2023 . Na tej podstawie zostanie określona dla kierunku liczba grup lektoratowych do których będą się Państwo zapisywać przed semestrem letnim.

- deklaracja przystąpienia do egzaminu programowego oraz wyboru innego języka obcego (załącznik nr 2). Deklarację tę powinni wypełnić studenci, którzy w teście diagnostycznym nabyli prawo do zwolnienia z lektoratu i deklarują zamiar wystąpienia do dziekana wydziału z wnioskiem o zwolnienie z uczestnictwa w lektoracie i przystąpienie do egzaminu końcowego - programowego  przed rozpoczęciem lektoratu  (załącznik nr 5). Wypełnioną deklarację należy, po uzyskaniu zgody dziekana, dostarczyć do sekretariatu Studium Języków Obcych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.01.2023r. Na tej podstawie zostanie Państwu wyznaczony termin egzaminu końcowego oraz zostaną Państwo przydzieleni do grup lektoratowych innego języka;

- deklaracjawyboru drugiego języka obcego po zaliczeniu lektoratu na podstawie certyfikatu (załącznik nr 3- fakultatywnie). Deklarację tę  wypełniają studenci, którzy deklarują zamiar wystąpienia do dziekana wydziału z wnioskiem o zwolnienie z uczestnictwa w lektoracie na podstawie posiadanego certyfikatu międzynarodowego (załącznik nr 4) i jednocześnie deklarują zamiar udziału w lektoracie innego języka na dowolnym poziomie. Wypełnioną deklarację należy, po uzyskaniu zgody dziekana, dostarczyć do sekretariatu Studium Języków Obcych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.01.2023r. Na tej podstawie zostaną Państwo przydzieleni do grup lektoratowych innego języka.

Uwaga: posiadanie certyfikatu międzynarodowego ( Załącznik do Uchwały nr 206 Senatu UŁ z dnia 18 czerwca 2021r.) uprawnia do zaliczenia lektoratu języka obcego nowożytnego bez konieczności wyboru innego języka (podanie do dziekana wydziału należy złożyć po zaopiniowaniu przez Studium Języków Obcych- załącznik nr 4).

Testy diagnostyczne będą dostępne na uniwersyteckiej platformie zdalnego kształcenia od dnia 3 listopada 2022 r. do dnia  20 grudnia 2022 r.

 

Kontakt z Pracownikami Działu Obsługi Studentów drogą mailową.Wszystkie wnioski składacie Państwo w formie elektronicznej, podpisany skan dokumentu należy wysłać na adres mailowy pracownika obsługującego dany kierunek. Trzeba pamiętać , że wnioski i pytania dotyczące toku studiów muszą być wysyłane z Państwa skrzynek w domenie uniwersyteckiej, tam też otrzymacie Państwo odpowiedź.

 

Obsługa studentów I, III, IV, V rok 2022/2023

mgr Monika Adamiak

pokój 2.30
tel. 42 6354644

madamiak@wpia.uni.lodz.pl

Godziny dyżuru

 • Poniedziałek - 10:00- 12:00
 • Wtorek - 10:00-12:00
 • Środa- kontakt mailowy
 • Czwartek- kontakt mailowy
 • Piątek - 10:00- 12:00 

Obsługa studentów II rok 2022/2023 prawo stacjonarne

Monika Stachlewska

pokój 2.08
tel. 42 6354645

mstachlewska@wpia.uni.lodz.pl

Godziny dyżuru:

 • Poniedziałek 10:00-12:00
 • Wtorek - 10:00 - 12:00
 • Środa- kontakt mailowy
 • Czwartek - 10:00 - 12:00
 • Piątek -kontakt mailowy

Obsługa studentów I, III, IV, V rok 2022/2023

mgr Izabela Chycińska

pokój 2.29
tel. 42 6356352

ichycinska@wpia.uni.lodz.pl

Godziny dyżuru

 • Poniedziałek - 10:00- 12:00
 • Wtorek - 10:00-12:00
 • Środa -kontakt mailowy
 • Czwartek kontakt mailowy
 • Piątek - 10:00- 12:00 

 

Kontakt z Pracownikami Działu Obsługi Studentów drogą mailową.Wszystkie wnioski składacie Państwo w formie elektronicznej, podpisany skan dokumentu należy wysłać na adres mailowy pracownika obsługującego dany kierunek. Trzeba pamiętać , że wnioski i pytania dotyczące toku studiów muszą być wysyłane z Państwa skrzynek w domenie uniwersyteckiej, tam też otrzymacie Państwo odpowiedź. 

 

mgr Agata Pryczek - prawo zaoczne I,II,III rok 2022/2023

pokój 2.28
tel. 42 6354647

agata.pryczek@wpia.uni.lodz.pl

Godziny dyżuru

 • Poniedziałek-kontakt mailowy
 • Wtorek - 12:30 - 14:30
 • Środa-kontakt mailowy
 • Czwartek - 12:30 - 14:30
 • Piątek -kontakt mailowy
 •  
 • 22 października (sobota) dyżur 8:00- 11:00
 • 5 listopada (sobota) dyżur 8:00-11:00
 • 19  listopada (sobota) dyżur 8:00-11:00
 • 26 listopada (sobota) dyżur 8:00-11:00
 • 3 grudnia (sobota) dyżur 8:00-11:00
 • 10 grudnia (sobota) dyżur 8:00-11:00
 • 17 grudnia (sobota) dyżur 8:00-11:00

mgr Dorota Getler - prawo wieczorowe 

pokój 2.28
tel. 42 6354647

dgetler@wpia.uni.lodz.pl

Godziny dyżuru

 • Poniedziałek-kontakt mailowy
 • Wtorek - 12:30 - 14:30
 • Środa-kontakt mailowy
 • Czwartek - 12:30 - 14:30
 • Piątek -kontakt mailowy
 •  
 • 22 października (sobota) dyżur 8:00- 11:00
 • 5 listopada (sobota) dyżur 8:00-11:00
 • 19  listopada (sobota) dyżur 8:00-11:00
 • 26 listopada (sobota) dyżur 8:00-11:00
 • 3 grudnia (sobota) dyżur 8:00-11:00
 • 10 grudnia (sobota) dyżur 8:00-11:00
 • 17 grudnia (sobota) dyżur 8:00-11:00

mgr Beata Mielcarek-Fiałkowska - prawo zaoczne IV, V rok 2022/2023                                                                                                 

pokój 2.27                                                                                                  
tel.  42 6356351

bmielcarek@wpia.uni.lodz.pl

Godziny dyżuru

 • Poniedziałek-kontakt mailowy
 • Wtorek - 12:30 - 14:30
 • Środa-kontakt mailowy
 • Czwartek - 12:30 - 14:30
 • Piątek -kontakt mailowy
 •  
 • 22 października (sobota) dyżur 8:00- 11:00
 • 5 listopada (sobota) dyżur 8:00-11:00
 • 19  listopada (sobota) dyżur 8:00-11:00
 • 26 listopada (sobota) dyżur 8:00-11:00
 • 3 grudnia (sobota) dyżur 8:00-11:00
 • 10 grudnia (sobota) dyżur 8:00-11:00
 • 17 grudnia (sobota) dyżur 8:00-11:00

 

Kontakt z Pracownikami Działu Obsługi Studentów drogą mailową.Wszystkie wnioski składacie Państwo w formie elektronicznej, podpisany skan dokumentu należy wysłać na adres mailowy pracownika obsługującego dany kierunek. Trzeba pamiętać , że wnioski i pytania dotyczące toku studiów muszą być wysyłane z Państwa skrzynek w domenie uniwersyteckiej, tam też otrzymacie Państwo odpowiedź. 

 

mgr Marta Wąsiewicz

pokój 2.08
tel. 42 6354645

mwasiewicz@wpia.uni.lodz.pl

Godziny dyżuru 

 • Poniedziałek 10:00-12:00
 • Wtorek - 10:00 - 12:00
 • Środa -kontakt mailowy
 • Czwartek - 10:00 - 12:00
 • Piątek- kontakt mailowy

 

Kontakt z Pracownikami Działu Obsługi Studentów drogą mailową.Wszystkie wnioski składacie Państwo w formie elektronicznej, podpisany skan dokumentu należy wysłać na adres mailowy pracownika obsługującego dany kierunek. Trzeba pamiętać , że wnioski i pytania dotyczące toku studiów muszą być wysyłane z Państwa skrzynek w domenie uniwersyteckiej, tam też otrzymacie Państwo odpowiedź

 

Godziny dyżuru:

 • Poniedziałek 10:00-12:00
 • Wtorek - 10:00 - 12:00
 • Środa -kontakt mailowy
 • Czwartek - 10:00 - 12:00
 • Piątek- kontakt mailowy

 

Kontakt z Pracownikami Działu Obsługi Studentów drogą mailową.Wszystkie wnioski składacie Państwo w formie elektronicznej, podpisany skan dokumentu należy wysłać na adres mailowy pracownika obsługującego dany kierunek. Trzeba pamiętać , że wnioski i pytania dotyczące toku studiów muszą być wysyłane z Państwa skrzynek w domenie uniwersyteckiej, tam też otrzymacie Państwo odpowiedź. 

 

Godziny dyżuru

 • Poniedziałek -kontakt mailowy
 • Wtorek - 12:30 - 14:30
 • Środa -kontakt mailowy
 • Czwartek - 12:30 - 14:30
 • Piatek -kontakt mailowy
 •  
 • 22 października (sobota) dyżur 8:00- 11:00
 • 5 listopada (sobota) dyżur 8:00-11:00
 • 19  listopada (sobota) dyżur 8:00-11:00
 • 26 listopada (sobota) dyżur 8:00-11:00
 • 3 grudnia (sobota) dyżur 8:00-11:00
 • 10 grudnia (sobota) dyżur 8:00-11:00
 • 17 grudnia (sobota) dyżur 8:00-11:00

 

Kontakt z Pracownikami Działu Obsługi Studentów drogą mailową.Wszystkie wnioski składacie Państwo w formie elektronicznej, podpisany skan dokumentu należy wysłać na adres mailowy pracownika obsługującego dany kierunek. Trzeba pamiętać , że wnioski i pytania dotyczące toku studiów muszą być wysyłane z Państwa skrzynek w domenie uniwersyteckiej, tam też otrzymacie Państwo odpowiedź.

 

mgr Ewa Andruszkiewicz

pokój 2.07
tel. 42 6354646

eandruszkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

OBSŁUGA STUDENTÓW - I ROK

Godziny dyżuru

Poniedziałek - 12:30 - 14:30

Wtorek- kontakt mailowy

Środa- kontakt mailowy

Czwartek - 12:30 - 14:30

Piątek -kontakt mailowy

Elżbieta Adamkiewicz

pokój 2.09
tel. 42 6354643

eadamkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

OBSŁUGA STUDENTÓW - II ROK

Godziny dyżuru

Poniedziałek - 12:30 - 14:30

Wtorek- kontakt mailowy

Środa- kontakt mailowy

Czwartek - 12:30 - 14:30

Piątek -kontakt mailowy

 

Kontakt z Pracownikami Działu Obsługi Studentów drogą mailową.Wszystkie wnioski składacie Państwo w formie elektronicznej, podpisany skan dokumentu należy wysłać na adres mailowy pracownika obsługującego dany kierunek. Trzeba pamiętać , że wnioski i pytania dotyczące toku studiów muszą być wysyłane z Państwa skrzynek w domenie uniwersyteckiej, tam też otrzymacie Państwo odpowiedź.

 

Godziny dyżuru

 • Poniedziałek 10:00-12:00
 • Wtorek - 10:00 - 12:00
 • Środa -kontakt mailowy
 • Czwartek - 10:00 - 12:00
 • Piątek- kontakt mailowy

 

Kontakt z Pracownikami Działu Obsługi Studentów drogą mailową.Wszystkie wnioski składacie Państwo w formie elektronicznej, podpisany skan dokumentu należy wysłać na adres mailowy pracownika obsługującego dany kierunek. Trzeba pamiętać , że wnioski i pytania dotyczące toku studiów muszą być wysyłane z Państwa skrzynek w domenie uniwersyteckiej, tam też otrzymacie Państwo odpowiedź.

 

Elżbieta Adamkiewicz

pokój 2.09
tel. 42 6354643

eadamkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

Godziny dyżuru:

Poniedziałek - 12:30 - 14:30

Wtorek- kontakt mailowy

Środa- kontakt mailowy

Czwartek - 12:30 - 14:30

Piątek -kontakt mailowy

 

 Kontakt z Pracownikami Działu Obsługi Studentów drogą mailową.Wszystkie wnioski składacie Państwo w formie elektronicznej, podpisany skan dokumentu należy wysłać na adres mailowy pracownika obsługującego dany kierunek. Trzeba pamiętać , że wnioski i pytania dotyczące toku studiów muszą być wysyłane z Państwa skrzynek w domenie uniwersyteckiej, tam też otrzymacie Państwo odpowiedź.

 

mgr Ewa Andruszkiewicz

pokój 2.07
tel. 42 6354646

eandruszkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

Godziny dyżuru

Poniedziałek - 12:30 - 14:30

Wtorek- kontakt mailowy

Środa- kontakt mailowy

Czwartek - 12:30 - 14:30

Piątek -kontakt mailowy

 

Marta Mucha

pokój 2.11
tel. 42 6354616
e-mail: international.office@wpia.uni.lodz.pl

 • poniedziałek - wtorek: 09.00-13.00
 • czwartek- piatek: 09.00-13.00

W dniach 7-24.03 international office nieczynne

STUDIA STACJONARNE 

STUDIA NIESTACJONARNE