mgr Beata Barańska

pokój 2.30
tel. 42 6354644

bbaranska@wpia.uni.lodz.pl

Godziny dyżuru:

Program MOST

 • Poniedziałek - 10:00- 12:00
 • Wtorek - 10:00-12:00
 • Środa- kontakt mailowy
 • Czwartek- kontakt mailowy
 • Piątek - 10:00- 12:00 

Opiekunowie pierwszych lat studiów w roku akademickim 2023/2024:

Dr A. Rabiega-Przyłęcka – I stopień administracja stacjonarna

Dr A. Chmielarz-Grochal – prawo stacjonarne

 

Opłatę za legitymację w wysokości 22,- zł należy wpłacić na konto:

WPiA Uniwersytetu Łódzkiego Bank PKO S.A.II Oddział /Łódź

42 124030281111001029435358

Potwierdzenie opłaty należy przesłać na adres mailowy lub przesłać pocztą do odpowiedniego pracownika Działu Obsługi Studentów obsługującego wybrany kierunek studiów.

Na kierunkach: Prawo stacjonarne, Administracja stacjonarna I stopnia, potwierdzenie opłaty należy przesłać najpóźniej do 15 września 2023 r.

Prawo stacjonarne – Monika Adamiak, Izabela Chycińska           
madamiak@wpia.uni.lodz.plichycinska@wpia.uni.lodz.pl


Administracja stacjonarna I stopnia – Marta Wąsiewicz

mwasiewicz@wpia.uni.lodz.pl


Na kierunku Administracja stacjonarna II stopnia potwierdzenie opłaty należy przesłać najpóźniej do 20 września 2023 r.

Potwierdzenie opłaty przesyłają tylko osoby, które jeszcze nie posiadają legitymacji studenckiej lub chcą dokonać wymiany. 

Administracja stacjonarna II stopień – Monika Stachlewska
mstachlewska@wpia.uni.lodz.pl

Wydawanie dokumentów dla kierunków stacjonarnych w dniu Inauguracji Wydziałowej

29 września 2023 r od godziny 10:00 w pokojach kierunkowych:

 • prawo stacjonarne pok. 2.29, 2.30 
 • administracja stacjonarna I i II stopnia pok. 2.08

Wydziałowa Inauguracja roku akademickiego odbędzie się 29 września 2023 r., o godz. 16.00, w auli czerwonej (2.20)

Dokumenty: legitymacja studencka, umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Łódzkim będą wydawane osobom, które przesłały potwierdzenie opłaty za legitymację studencką.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 3 października 2023 r. i trwają w semestrze zimowym

do 28 stycznia 2024 r. 

SEMESTR ZIMOWY TRWA OD 1 PAŹDZIERNIKA 2023 R. DO  25 LUTEGO 2024 R.

Na WPiA UŁ utworzone zostały na Facebooku grupy dla nowo przyjętych studentów studiów stacjonarnych. 

Link z dostępem do grup na FB

PRAWO STACJONARNE 2023-2028 https://www.facebook.com/groups/837386444565887/?ref=share 

 

ADMINISTRACJA STACJONARNA I STOPNIA https://www.facebook.com/groups/1690812568087473/?ref=share 

 

ADMINISTRACJA STACJONARNA II STOPNIA https://www.facebook.com/groups/3627618304179669/?ref=share

KOMUNIKAT W SPRAWIE FORMY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Informujemy, że w roku akad. 2023/24 forma prowadzenia zajęć dla poszczególnych kierunków przedstawia się następująco:

Kierunki prowadzone w trybie stacjonarnym:

 • Prawo –  zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej dla wszystkich lat studiów,
 • Administracja I stopnia - zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej dla wszystkich lat studiów,
 • Administracja II stopnia - zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej dla wszystkich lat studiów,
 • Polityka społeczna - zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej

 

Przydatne linki:

Lista Działów Obsługi Studenta dostępna jest na stronie 

https://www.wpia.uni.lodz.pl/struktura/dzial-obslugi-studentow

 

Informacje o opłatach za studia, stypendiach, regulaminach:
https://www.wpia.uni.lodz.pl/strefa-studenta/formularze-i-regulaminy

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE W UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Zarządzenie nr 106 Rektora UŁ  w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2023/2024

https://www.wpia.uni.lodz.pl/fileadmin/Wydzialy/Wydzial_Prawa_i_Administracji/Strefa_Studenta/Formularze_i_regulaminy/Op%C5%82aty/zarz._nr_106_z_27.04.2023_r.pdf

 


Załącznik nr 9 - Wysokość opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2023/2024

https://www.wpia.uni.lodz.pl/fileadmin/Wydzialy/Wydzial_Prawa_i_Administracji/Struktura/Dzia%C5%82_obs%C5%82ugi_student%C3%B3w/pozosta%C5%82e/ZA%C5%81%C4%84CZNIK_NR_9_WYDZIA%C5%81_PRAWA_I_ADMINISTRACJI_2023_2024__2_.pdf


Załącznik nr 15 - Wysokość opłat za zajęcia nieobjęte programem studiów/ indywidualnym planem i programem studiów w roku akademickim 2023/ 2024 (studia stacjonarne i niestacjonarne)

https://www.wpia.uni.lodz.pl/fileadmin/Wydzialy/Wydzial_Prawa_i_Administracji/Strefa_Studenta/Formularze_i_regulaminy/Op%C5%82aty/ZA%C5%81%C4%84CZNIK_NR_15_POWTARZANIE_PRZEDMIOT%C3%93W_2022-_2023__1_.pdf


Załącznik nr 14-Opłata za zajęcia nieobjęte programem studiów w roku akademickim 2023/2024

https://www.wpia.uni.lodz.pl/fileadmin/Wydzialy/Wydzial_Prawa_i_Administracji/Strefa_Studenta/Formularze_i_regulaminy/Op%C5%82aty/ZA%C5%81%C4%84CZNIK_NR_14_ZAJ%C4%98CIA_NIEOBJ%C4%98TE_PROGRAMEM_STUDI%C3%93W_2023-2024.pdf

 

 


Załącznik nr 14-Opłata za zajęcia nieobjęte programem studiów w roku akademickim 2023/2024

https://www.wpia.uni.lodz.pl/fileadmin/Wydzialy/Wydzial_Prawa_i_Administracji/Strefa_Studenta/Formularze_i_regulaminy/Op%C5%82aty/ZA%C5%81%C4%84CZNIK_NR_14_ZAJ%C4%98CIA_NIEOBJ%C4%98TE_PROGRAMEM_STUDI%C3%93W_2023-2024.pdf

 

 

Opiekunowie pierwszych lat studiów w roku akademickim 2023/2024:

 

Dr M. Niewiadomska-Krawczyk – I stopień administracja niestacjonarna

Dr hab. D. Wiśniewska, prof. UŁ – prawo wieczorowe

Dr hab. J. Leszczyński, prof. UŁ – prawo zaoczne

 

Opłatę za legitymację w wysokości 22,- zł należy wpłacić na konto:

WPiA Uniwersytetu Łódzkiego Bank PKO S.A.II Oddział /Łódź

42 124030281111001029435358

Potwierdzenie opłaty należy przesłać na adres mailowy lub przesłać pocztą do odpowiedniego pracownika Działu Obsługi Studentów obsługującego wybrany kierunek studiów.

Na studiach niestacjonarnych potwierdzenie opłaty należy przesłać najpóźniej do 20 września 2023r

Prawo niestacjonarne wieczorowe – Dorota Getler               
dgetler@wpia.uni.lodz.pl

Prawo niestacjonarne zaoczne- Agata Pryczek    

agata.pryczek@wpia.uni.lodz.pl    

Administracja niestacjonarna I stopnia,– Beata Mielcarek Fiałkowska          
bmielcarek@wpia.uni.lodz.pl    

Prawo podatkowe i rachunkowość II stopnia;      Ewa Andruszkiewicz.
eandruszkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

Administracja niestacjonarna II stopnia; Prawo zatrudnienia kadry i płace II stopnia Agnieszka Mikołajczyk-Jarno

agnieszka.mikolajczyk.jarno@wpia.uni.lodz.pl

Potwierdzenie opłaty przesyłają tylko osoby, które jeszcze nie posiadają legitymacji studenckiej lub chcą dokonać wymiany. 

Wydawanie dokumentów dla kierunków niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w dniu Inauguracji Wydziałowej 29 września 2023 r od godziny 10:00 w pokojach kierunkowych.

 • prawo niestacjonarne wieczorowe pok. 2.28 
 • prawo niestacjonarne zaoczne, pok. 2.28 
 • administracja niestacjonarna I stopnia pok. 2.27

Dokumenty dla studentów studiów niestacjonarnych zaocznych II stopnia

 • Prawo podatkowe i rachunkowość, 

Ewa Andruszkiewicz pok. 2.07, 

eandruszkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

 

 • Prawo zatrudnienia kadry i płace
 • Administracja niestacjonarna II stopnia,

Agnieszka Mikołajczyk-Jarno pok. 2.09

agnieszka.mikolajczyk.jarno@wpia.uni.lodz.pl

Wydziałowa Inauguracja roku akademickiego odbędzie się 29 września 2023 r., o godz. 16.00, w auli czerwonej (2.20)

Dokumenty: legitymacja studencka, umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Łódzkim będą wydawane osobom, które przesłały potwierdzenie opłaty za legitymację studencką.

Dokumenty osób, które nie stawiły się w dniu Inauguracji zostaną wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Informacja o wysyłce dokumentów dotyczy studiów niestacjonarnych II stopnia. 

 Dziekanat wyśle do każdego z osobna, następujące dokumenty: 

a/ umowę w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,

b/ legitymację studencką,

c/ ślubowanie 

Obowiązkiem studentów jest: podpisanie umowy i odesłanie jednego podpisanego egzemplarza umowy oraz podpisanego ślubowania na adres Wydziału (ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź) z dopiskiem na kopercie KIERUNKU np. "Prawo podatkowe i rachunkowość". 

Osoby, które zmieniły miejsce zamieszkania są obowiązane: poinformować o tym fakcie Dziekanat kierunku drogą e-mailową pracowników poszczególnych kierunków. 

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 3 października 2023 r. i trwają w semestrze zimowym

do 28 stycznia 2024 r. 

SEMESTR ZIMOWY TRWA OD 1 PAŹDZIERNIKA 2023 R. DO  25 LUTEGO 2024 R.

Terminy zjazdów dla wszystkich kierunków studiów niestacjonarnych ( z wyjątkiem administracji pierwszego stopnia i pierwszego roku prawa podatkowego i rachunkowości ) prowadzonych   w semestrze zimowym 2023/2024 r.:

14-15.X., 21-22.X., 28-29.X., 4-5.XI., 18-19.XI., 25-26.XI., 2-3.XII., 9-10.XII., 13-14.I., 20-21.I. 2024 r.

Terminy zjazdów dla administracji pierwszego stopnia:

21-22.X., 28-29.X., 4-5.XI., 18-19.XI., 25-26.XI., 2-3.XII., 9-10.XII., 13-14.I., 20-21.I. 2024 r.

Terminy zjazdów dla I roku prawa podatkowego i rachunkowości:

14-15.X., 21-22.X., 28-29.X., 4-5.XI., 18-19.XI., 25-26.XI., 2-3.XII., 9-10.XII., 13-14.I., 20-21.I.,

27-28.I.2024 r.

KOMUNIKAT W SPRAWIE FORMY PROWADZENIA ZAJĘĆ

 

informujemy, że w roku akad. 2023/24 forma prowadzenia zajęć dla poszczególnych kierunków przedstawia się następująco:

Kierunki prowadzone w trybie wieczorowym:

 • Prawo –  zajęcia prowadzone  w formie stacjonarnej dla wszystkich lat studiów,

Kierunki prowadzone w trybie zaocznym:

 • Prawo – zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej  dla wszystkich lat studiów,
 • Administracja I stopnia –

I rok studiów- zajęcia prowadzone w formie online - semestr zimowy oraz letni,

II; III rok studiów- zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej  -  semestr zimowy oraz letni,

 • Administracja II stopnia

I rok studiów- zajęcia prowadzone w formie online - semestr zimowy oraz letni,

II rok studiów- zajęcia w semestrze zimowym prowadzone w formie onlinew semestrze letnim zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej, 

 • Prawo zatrudnienia- kadry i płace-

 I rok studiów- w semestrze zimowym zajęcia prowadzone w formie online, w semestrze letnim zajęcia prowadzone w formie onlineoraz stacjonarnej,

II rok studiów- w semestrze zimowym zajęcia prowadzone w formie online, w semestrze letnim zajęcia prowadzone w formie onlineoraz stacjonarnej

 • Prawo podatkowe  i rachunkowość

I rok studiów- w semestrze zimowym zajęcia prowadzone w formie online – 8 zjazdów oraz w formie stacjonarnej – 3 zjazdy, w semestrze letnim zajęcia prowadzone w formie online,

II rok studiów - w semestrze zimowym zajęcia prowadzone w formie online, w semestrze letnim zajęcia prowadzone w formie onlineoraz stacjonarnej

 

 

 

Przydatne linki:

Lista Działów Obsługi Studenta dostępna jest na stronie 

https://www.wpia.uni.lodz.pl/struktura/dzial-obslugi-studentow

 

Informacje o opłatach za studia, stypendiach, regulaminach:
https://www.wpia.uni.lodz.pl/strefa-studenta/formularze-i-regulaminy

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE W UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Zarządzenie nr 106 Rektora UŁ  w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2023/2024

https://www.wpia.uni.lodz.pl/fileadmin/Wydzialy/Wydzial_Prawa_i_Administracji/Strefa_Studenta/Formularze_i_regulaminy/Op%C5%82aty/zarz._nr_106_z_27.04.2023_r.pdf

 


Załącznik nr 9 - Wysokość opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2023/2024

https://www.wpia.uni.lodz.pl/fileadmin/Wydzialy/Wydzial_Prawa_i_Administracji/Struktura/Dzia%C5%82_obs%C5%82ugi_student%C3%B3w/pozosta%C5%82e/ZA%C5%81%C4%84CZNIK_NR_9_WYDZIA%C5%81_PRAWA_I_ADMINISTRACJI_2023_2024__2_.pdf


Załącznik nr 15 - Wysokość opłat za zajęcia nieobjęte programem studiów/ indywidualnym planem i programem studiów w roku akademickim 2023/ 2024 (studia stacjonarne i niestacjonarne)

https://www.wpia.uni.lodz.pl/fileadmin/Wydzialy/Wydzial_Prawa_i_Administracji/Strefa_Studenta/Formularze_i_regulaminy/Op%C5%82aty/ZA%C5%81%C4%84CZNIK_NR_15_POWTARZANIE_PRZEDMIOT%C3%93W_2022-_2023__1_.pdf

PODZIAŁ SEMESTRU ZIMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

SEMESTR ZIMOWY TRWA OD 1 PAŹDZIERNIKA 2023 R. DO  25 LUTEGO 2024 R.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego odbędzie się w dniu 2 października 2023 r. 

Wydziałowa inauguracja roku akademickiego odbędzie się 29 września 2023 r., o godz. 16.00, w auli czerwonej (2.20)

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 3 października 2023 r. i trwają w semestrze zimowym

do 28 stycznia 2024 r. 

Zajęcia dla studiów niestacjonarnych zaocznych rozpoczynają się  14 października 2023 r.,

dla administracji  niestacjonarnej pierwszego stopnia 21 października 2023 r.  - 9 zjazdów.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2023/2024 r.:

 • 31 października 2023 r.- dzień rektorski (studia stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe)
 • 2 listopada 2023 r. – dzień rektorski (studia stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe)
 • od 22 grudnia 2023 r. do 7 stycznia 2024 r.- zimowa przerwa świąteczna
 • od 12 lutego do 18 lutego 2024 r. – przerwa międzysemestralna
 • od 29 stycznia do 11 lutego 2024 r.- zimowa sesja egzaminacyjna
 • od 19 lutego do 25  lutego 2024 r. -  zimowa sesja poprawkowa

Zajęcia w semestrze letnim rozpoczynają się 19 lutego i trwają do 7 czerwca 2024 r.

 

DNI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKAD.2023/2024 r.

 

Pon. - 14

Wt. - 14

Śr. - 14

Czw. - 14

Pt. - 14

Sob. (zjazdy)

Nd.

(zjazdy)

październik

9,16,23,30

3,10,17,24

4,11,18,25

5,12,19,26

6,13,20,27

14,21,28

15,22,29

listopad

6,13,20,27

7,14,21,28

8,15,22,29

9,16,23,30

3,10,17,24

4,18,25

5,19,26

grudzień

4,11,18

5,12,19

6,13,20

7,14,21

1,8,15

2,9

3,10

styczeń

8,15,22

9,16,23

10,17,24

11,18,25

12,19,26

13,20,27*

14,21,28*

 

*27-28.I.2024 r.,  - zjazd tylko dla pierwszego roku prawa podatkowego i rachunkowości

 

Terminy zjazdów dla wszystkich kierunków studiów niestacjonarnych ( z wyjątkiem administracji pierwszego stopnia i pierwszego roku prawa podatkowego i rachunkowości ) prowadzonych   w semestrze zimowym 2023/2024 r.:

 

14-15.X., 21-22.X., 28-29.X., 4-5.XI., 18-19.XI., 25-26.XI., 2-3.XII., 9-10.XII., 13-14.I., 20-21.I. 2024 r.

 

 

 

Terminy zjazdów dla administracji pierwszego stopnia:

 

21-22.X., 28-29.X., 4-5.XI., 18-19.XI., 25-26.XI., 2-3.XII., 9-10.XII., 13-14.I., 20-21.I. 2024 r.

 

Terminy zjazdów dla I roku prawa podatkowego i rachunkowości:

14-15.X., 21-22.X., 28-29.X., 4-5.XI., 18-19.XI., 25-26.XI., 2-3.XII., 9-10.XII., 13-14.I., 20-21.I.,

27-28.I.2024 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci ,

po uzyskaniu wszystkich wymaganych w semestrze/roku zaliczeń i zweryfikowaniu poprawności ocen wpisanych do systemu USOS prosimy o zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej do pracownika Działu Obsługi Studentów swojego kierunku wniosku o zaliczenie semestru/roku studiów.

Lista pracowników obsługujących dany kierunek jest dostępna pod adresem                                               

link: https://www.wpia.uni.lodz.pl/struktura/dzial-obslugi-studentow

Wzory wniosków studenckich dostępne pod adresem:

https://www.wpia.uni.lodz.pl/strefa-studenta/formularze-i-regulaminy

Podpisane skany wniosków studenckich przesyłacie Państwo na adres do pracownika Działu Obsługi Studentów swojego kierunku.

Trzeba pamiętać , że wnioski i pytania dotyczące toku studiów muszą być wysyłane z Państwa skrzynek w domenie uniwersyteckiej, tam też otrzymacie Państwo odpowiedź.

Rozliczenie z ostatniego roku studiów powinno nastąpić dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony pracy dyplomowej w związku z koniecznością wyliczenia średniej z toku studiów.

Ocena z seminarium magisterskiego może być wpisana do systemu USOS pod warunkiem że, student uzyskał zaliczenie wszystkich obowiązujących przedmiotów i praktyk w toku studiów  i wgrał pracę do sytemu APD. Kierujący pracą po zatwierdzeniu pracy dyplomowej  w systemie APD wpisuje ocenę      z seminarium dyplomowego do systemu USOS.

Wgrywając pracę do systemu APD student zatwierdza oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy oraz dodaje drugie oświadczenie o udostępnieniu pracy w repozytorium pisemnych prac dyplomowych. Oświadczenie to wprowadzane jest przez studenta do systemu APD jako oddzielny plik PDF, niepodlegający badaniu antyplagiatowemu.

Link:www.wpia.uni.lodz.pl/strefa-studenta/formularze-i-regulaminy

W przypadku wystąpienia zdarzeń, które uniemożliwiają składanie egzaminów lub zaliczeń kończących przedmiot w terminach sesji egzaminacyjnej, Student ma prawo na swój wniosek ubiegać się o przesuniecie terminów składania egzaminów lub zaliczeń kończących przedmiot.

O przesunięciu terminów składania egzaminów lub zaliczeń kończących przedmiot decyduje Dziekan na podstawie wniosku studenta oraz przedłożonych przez niego dokumentów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może przesunąć termin składania egzaminu lub zaliczenia kończącego przedmiot, o kolejny miesiąc.

 Awans

Wniosek o awans może dotyczyć tylko przedmiotu z kolejnego (bezpośrednio wyższego) roku studiów, jeżeli okresem zaliczeniowym jest rok akademicki.

Wniosek o awans należy złożyć nie później niż w ciągu miesiąca od rozpoczęcia zajęć z danego przedmiotu. Przesunięcie przez dziekana terminu do składania egzaminu lub zaliczenia kończącego przedmiot nie wstrzymuje biegu terminu do złożenia wniosku o awans.

Wniosek o wykreślenie/rezygnację z awansu może być złożony nie później niż do 30 listopada w semestrze zimowym, a w semestrze letnim do 31 marca danego roku akademickiego.

Student, który nie zaliczył przedmiotu z awansu, powtarza go na roku studiów, którego programem jest objęty ten przedmiot.

Ocena uzyskana bez zgody na awans nie jest uwzględniana przy zaliczeniu roku.

PODZIAŁ SEMESTRU ZIMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

SEMESTR ZIMOWY TRWA OD 1 PAŹDZIERNIKA 2023 R. DO  25 LUTEGO 2024 R.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 3 października 2023 r. i trwają w semestrze zimowym

do 28 stycznia 2024 r. 

Zajęcia dla studiów niestacjonarnych zaocznych rozpoczynają się  14 października 2023 r.,

dla administracji  niestacjonarnej pierwszego stopnia 21 października 2023 r.  - 9 zjazdów.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2023/2024 r.:

 • 31 października 2023 r.- dzień rektorski (studia stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe)
 • 2 listopada 2023 r. – dzień rektorski (studia stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe)
 • od 22 grudnia 2023 r. do 7 stycznia 2024 r.- zimowa przerwa świąteczna
 • od 12 lutego do 18 lutego 2024 r. – przerwa międzysemestralna
 • od 29 stycznia do 11 lutego 2024 r.- zimowa sesja egzaminacyjna
 • od 19 lutego do 25  lutego 2024 r. -  zimowa sesja poprawkowa

Zajęcia w semestrze letnim rozpoczynają się 19 lutego i trwają do 7 czerwca 2024 r.

ROK AKADEMICKI 2023/24

DROGIE STUDENTKI, DRODZY STUDENCI,

dnia 18.06.2021 r. weszła w życie Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 206 w sprawie: zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów uczenia się w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym.

Zgodnie z § 1 ust. 1 tej uchwały absolwent studiów I stopnia prowadzonych w UŁ powinien posiadać umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Ust 2.: "Absolwent studiów II stopnia oraz absolwent jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Łódzkim powinien posiadać umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego."

§ 3 tejże uchwały informuje o obowiązku zdawania testu określającego poziom znajomości wskazanego przez studenta nowożytnego języka obcego "...W przypadku uzyskania z testu liczby punktów odpowiadających poziomowi znajomości tego języka, odpowiednio B2 dla studentów studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich, student ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w lektoracie z danego języka i przystąpienia do egzaminu końcowego.” Jednocześnie po zdaniu egzaminu końcowego student powinien wybrać lektorat:

- tego języka obcego na wyższym poziomie,

- innego języka obcego oferowanego przez Studium Języków Obcych UŁ na dowolnym poziomie,

bez konieczności zdania egzaminu z tego języka.

 

Realizując postanowienia tej uchwały przygotowaliśmy dla Państwa test diagnostyczny z pięciu języków (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i  hiszpańskiego). Testy te zostały umieszczone na uniwersyteckiej platformie do zdalnego kształcenia (https://moodle.uni.lodz.pl) w postaci kursów o nazwie Test z języka … Żeby rozwiązać test należy zalogować się na platformie i zapisać do odpowiedniego kursu. Procedurę logowania można wykonać z dowolnego komputera podłączonego do Internetu z dowolna przeglądarką. (Mozilla FireFox, Internet Explorer, Opera, Chrom)

Po zalogowaniu się do platformy należy odnaleźć na liście kursów odpowiedni kurs np. Test z języka angielskiego. Po wybraniu kursu zostaną Państwo poproszeni o podanie kodu dostępu do kursu. Kod dostępu jest taki sam, jak w przypadku kursu BHP (kod dla WPiA: PA71). Zwracamy uwagę, że każdy z wydziałów ma inny kod – nie należy używać kodu z innego wydziału!

KAŻDY STUDENT MA PRAWO DO ROZWIĄZANIA TESTU TYLKO Z JEDNEGO Z PIĘCIU JĘZYKÓW!

NIE WOLNO ZAPISYWAĆ SIĘ NA TESTY Z KILKU JĘZYKÓW!

PROSZĘ ZACHOWAĆ WYNIK TESTU!

Testy diagnozują kompetencje językowe odpowiednio na poziomie A1, A2, B1, B2, B2+. Każdy z testów składa się 20 pytań jednokrotnego wyboru (jedna odpowiedź poprawna). Czas na rozwiązanie pojedynczego testu – 10 minut! Do testu można przystąpić tylko 1 raz! Test należy rozpocząć od poziomu A1. Po uzyskaniu wyniku powyżej 70% poprawnych odpowiedzi, możliwe będzie przejście do kolejnego testu A2 a potem kolejno do B1, B2, B2+. Łącznie więc test składa się ze 100 pytań podzielonych na 5 poziomów A1, A2, B1, B2, B2+. Test jest progresywny: jeśli nie uzyskają Państwo na danym poziomie minimum 70% odpowiedzi poprawnych (14 punktów na danym poziomie) , to kolejny poziom „nie otworzy się”. Jeśli kolejne pytania okażą się zbyt trudne, proszę je pominąć i zakończyć rozwiązywanie testu. Po zakończeniu testu (także po upływie limitu czasu) zostanie wyświetlony uzyskany wynik i w zależności o liczby uzyskanych punktów możliwe będzie otworzenie testu na kolejnym poziomie. Wyniki testów są dostępne także dla dziekanatów i Studium Języków Obcych.

Uwagasamodzielne i uczciwe rozwiązanie testu leży w Państwa interesie – pozwoli na ocenę Państwa kompetencji językowych i wybranie właściwego lektoratu. Test pozwoli jedynie wtedy obiektywnie ustalić poziom językowy, jeśli będzie rozwiązywany samodzielnie i w trakcie nie będziecie posługiwać się Państwo pomocami naukowymi (podręcznik, słownik itp.).

Jeśli okaże się, że osiągnęli Państwo wynik na poziomie A1 lub A2, proszę podjąć odpowiednie kroki w celu nadrobienia braków. Sugerujemy kontakt ze Studium Języków Obcych UŁ, gdzie otrzymają Państwo fachową poradę.

Warunkiem nabycia prawa do zwolnienia z lektoratu po zdaniu w wyznaczonym przez SJO terminie  egzaminu końcowego (programowego) na poziomie minimum B2 zawierającego elementy języka specjalistycznego dla danego kierunku studiów oraz nabycia prawa do wyboru tego języka na wyższym poziomie lub innego języka na dowolnym poziomie (również od poziomu starter), jest uzyskanie dla poziomu B2 co najmniej 70 % poprawnych odpowiedzi i dla poziomu B2+ również 70 % poprawnych odpowiedzi.

Jeśli osiągnęli Państwo wynik uprawniający do rezygnacji z zajęć lektoratowych (B2, B2+) prosimy o podjęcie przemyślanej decyzji odnośnie zwolnienia z lektoratu, ponieważ zaliczenie tego testu nie zwalnia Państwa z egzaminu końcowego (programowego) na poziomie B2 lub B2+, a egzamin ten zawiera elementy języka specjalistycznego dla danego kierunku studiów. Szczegółowe informacje dotyczące treści programowych oraz literatury obowiązkowej i uzupełniającej są dostępne w opisie przedmiotu w systemie USOS. Sugerujemy również kontakt z lektorem prowadzącym zajęcia na danym kierunku w godzinach dyżurów.

Uwaga: na podstawie decyzji Komisji Dydaktycznej z dnia 08 maja 2014r. test diagnostyczny od roku akademickiego 2014/15 jest testem obowiązkowym dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy rozpoczęli studia w danym roku akademickim. Rozwiązanie testu jest konieczne, aby zapisać się do grupy lektoratowej.

W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą platformy należy kontaktować się z helpdesk@uni.lodz.pl

Po rozwiązaniu testu prosimy o wypełnienie właściwej deklaracji:
- deklaracja wyboru języka (załącznik nr 1). Deklarację tę powinni wypełnić studenci, którzy nie deklarują zamiaru zwolnienia z uczestnictwa w obowiązkowym lektoracie programowym. Po rozwiązaniu testu językowego prosimy o wypełnienie i przesłanie deklaracji językowej, którą w postaci linka (Microsoft Forms) otrzymają Państwo na uniwersyteckie skrzynki pocztowe. Prosimy o przesłanie deklaracji do 07.01.2024 . Na tej podstawie zostanie określona dla kierunku liczba grup lektoratowych do których będą się Państwo zapisywać przed semestrem letnim.

- deklaracja przystąpienia do egzaminu programowego oraz wyboru innego języka obcego (załącznik nr 2). Deklarację tę powinni wypełnić studenci, którzy w teście diagnostycznym nabyli prawo do zwolnienia z lektoratu i deklarują zamiar wystąpienia do dziekana wydziału z wnioskiem o zwolnienie z uczestnictwa w lektoracie i przystąpienie do egzaminu końcowego - programowego  przed rozpoczęciem lektoratu  (załącznik nr 5). Wypełnioną deklarację należy, po uzyskaniu zgody dziekana, dostarczyć do sekretariatu Studium Języków Obcych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2024r. Na tej podstawie zostanie Państwu wyznaczony termin egzaminu końcowego oraz zostaną Państwo przydzieleni do grup lektoratowych innego języka;

- deklaracjawyboru drugiego języka obcego po zaliczeniu lektoratu na podstawie certyfikatu (załącznik nr 3- fakultatywnie). Deklarację tę  wypełniają studenci, którzy deklarują zamiar wystąpienia do dziekana wydziału z wnioskiem o zwolnienie z uczestnictwa w lektoracie na podstawie posiadanego certyfikatu międzynarodowego (załącznik nr 4) i jednocześnie deklarują zamiar udziału w lektoracie innego języka na dowolnym poziomie. Wypełnioną deklarację należy, po uzyskaniu zgody dziekana, dostarczyć do sekretariatu Studium Języków Obcych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2024r. Na tej podstawie zostaną Państwo przydzieleni do grup lektoratowych innego języka.

Uwaga: posiadanie certyfikatu międzynarodowego ( Załącznik do Uchwały nr 206 Senatu UŁ z dnia 18 czerwca 2021r.) uprawnia do zaliczenia lektoratu języka obcego nowożytnego bez konieczności wyboru innego języka (podanie do dziekana wydziału należy złożyć po zaopiniowaniu przez Studium Języków Obcych- załącznik nr 4).

Testy diagnostyczne będą dostępne na uniwersyteckiej platformie zdalnego kształcenia od dnia 30 października 2023 r. do dnia  22 grudnia 2023 r.

 

Pliki do pobrania

Kontakt z Pracownikami Działu Obsługi Studentów drogą mailową.Wszystkie wnioski składacie Państwo w formie elektronicznej, podpisany skan dokumentu należy wysłać na adres mailowy pracownika obsługującego dany kierunek. Trzeba pamiętać , że wnioski i pytania dotyczące toku studiów muszą być wysyłane z Państwa skrzynek w domenie uniwersyteckiej, tam też otrzymacie Państwo odpowiedź.

 

Obsługa studentów I, II, IV, V rok 2023/2024

mgr Monika Adamiak

pokój 2.30
tel. 42 6354644

madamiak@wpia.uni.lodz.pl

Godziny dyżuru

 • Poniedziałek - 10:00- 12:00
 • Wtorek - 10:00-12:00
 • Środa- kontakt mailowy
 • Czwartek- kontakt mailowy
 • Piątek - 10:00- 12:00 

Obsługa studentów III rok 2023/2024 prawo stacjonarne

Monika Stachlewska

pokój 2.08
tel. 42 6354645

mstachlewska@wpia.uni.lodz.pl

Godziny dyżuru:

 • Poniedziałek 10:00-12:00
 • Wtorek - 10:00 - 12:00
 • Środa- kontakt mailowy
 • Czwartek - 10:00 - 12:00
 • Piątek -kontakt mailowy

Obsługa studentów I, II, IV, V rok 2023/2024

mgr Izabela Chycińska

pokój 2.29
tel. 42 6356352

ichycinska@wpia.uni.lodz.pl

Godziny dyżuru

 • Poniedziałek - 10:00- 12:00
 • Wtorek - 10:00-12:00
 • Środa -kontakt mailowy
 • Czwartek kontakt mailowy
 • Piątek - 10:00- 12:00 

 

Kontakt z Pracownikami Działu Obsługi Studentów drogą mailową.Wszystkie wnioski składacie Państwo w formie elektronicznej, podpisany skan dokumentu należy wysłać na adres mailowy pracownika obsługującego dany kierunek. Trzeba pamiętać , że wnioski i pytania dotyczące toku studiów muszą być wysyłane z Państwa skrzynek w domenie uniwersyteckiej, tam też otrzymacie Państwo odpowiedź. 

 

mgr Agata Pryczek - prawo zaoczne I,II,III,IV rok 2023/2024

pokój 2.28
tel. 42 6354647

agata.pryczek@wpia.uni.lodz.pl

Godziny dyżuru

 • Poniedziałek-kontakt mailowy
 • Wtorek - 12:30 - 14:30
 • Środa-kontakt mailowy
 • Czwartek - 12:30 - 14:30
 • Piątek -kontakt mailowy
 • Sobota zjazdowa 8.00-11.00

mgr Dorota Getler - prawo wieczorowe 

pokój 2.28
tel. 42 6354647

dgetler@wpia.uni.lodz.pl

Godziny dyżuru

 • Poniedziałek-kontakt mailowy
 • Wtorek - 12:30 - 14:30
 • Środa-kontakt mailowy
 • Czwartek - 12:30 - 14:30
 • Piątek -kontakt mailowy
 • Sobota zjazdowa 8.00-11.00

mgr Beata Mielcarek-Fiałkowska - prawo zaoczne  IV,V rok 22/23 i V rok 23/24                                                                                                                                                                                                                

pokój 2.27                                                                                                  
tel.  42 6356351

bmielcarek@wpia.uni.lodz.pl

Godziny dyżuru

 • Poniedziałek-kontakt mailowy
 • Wtorek -15:30-17:30
 • Środa-kontakt mailowy
 • Czwartek - 12:30 - 14:30
 • Piątek -kontakt mailowy
 • Sobota zjazdowa 8.00-11.00

 

Kontakt z Pracownikami Działu Obsługi Studentów drogą mailową.Wszystkie wnioski składacie Państwo w formie elektronicznej, podpisany skan dokumentu należy wysłać na adres mailowy pracownika obsługującego dany kierunek. Trzeba pamiętać , że wnioski i pytania dotyczące toku studiów muszą być wysyłane z Państwa skrzynek w domenie uniwersyteckiej, tam też otrzymacie Państwo odpowiedź. 

 

mgr Marta Wąsiewicz

pokój 2.08
tel. 42 6354645

mwasiewicz@wpia.uni.lodz.pl

Godziny dyżuru 

 • Poniedziałek 10:00-12:00
 • Wtorek - 10:00 - 12:00
 • Środa -kontakt mailowy
 • Czwartek - 10:00 - 12:00
 • Piątek- kontakt mailowy

 

Kontakt z Pracownikami Działu Obsługi Studentów drogą mailową.Wszystkie wnioski składacie Państwo w formie elektronicznej, podpisany skan dokumentu należy wysłać na adres mailowy pracownika obsługującego dany kierunek. Trzeba pamiętać , że wnioski i pytania dotyczące toku studiów muszą być wysyłane z Państwa skrzynek w domenie uniwersyteckiej, tam też otrzymacie Państwo odpowiedź

 

Godziny dyżuru:

 • Poniedziałek 10:00-12:00
 • Wtorek - 10:00 - 12:00
 • Środa -kontakt mailowy
 • Czwartek - 10:00 - 12:00
 • Piątek- kontakt mailowy

 

Kontakt z Pracownikami Działu Obsługi Studentów drogą mailową.Wszystkie wnioski składacie Państwo w formie elektronicznej, podpisany skan dokumentu należy wysłać na adres mailowy pracownika obsługującego dany kierunek. Trzeba pamiętać , że wnioski i pytania dotyczące toku studiów muszą być wysyłane z Państwa skrzynek w domenie uniwersyteckiej, tam też otrzymacie Państwo odpowiedź. 

 

Godziny dyżuru

 • Poniedziałek -kontakt mailowy
 • Wtorek - 15:30-17:30
 • Środa -kontakt mailowy
 • Czwartek - 12:30 - 14:30
 • Piatek -kontakt mailowy
 • Sobota zjazdowa 8.00-11.00

 

Kontakt z Pracownikami Działu Obsługi Studentów drogą mailową.Wszystkie wnioski składacie Państwo w formie elektronicznej, podpisany skan dokumentu należy wysłać na adres mailowy pracownika obsługującego dany kierunek. Trzeba pamiętać , że wnioski i pytania dotyczące toku studiów muszą być wysyłane z Państwa skrzynek w domenie uniwersyteckiej, tam też otrzymacie Państwo odpowiedź.

 

mgr Ewa Andruszkiewicz - II rok 23/24

pokój 2.07
tel. 42 6354646

eandruszkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

 

mgr Agnieszka Mikołajczyk-Jarno  - I rok 23/24

pokój 2.09
tel. 42 6354643

agnieszka.mikolajczyk.jarno@wpia.uni.lodz.pl

Godziny dyżuru

Poniedziałek - kontakt mailowy

Wtorek- 15:30-17:30

Środa- kontakt mailowy

Czwartek - 12:30 - 14:30

Piątek -kontakt mailowy

Dyżury w dniach: 2.12.2023 r., 9.12.2023 r., 13.01.2023 r. (soboty zjazdowe) w godzinach 7:30 – 10:00 i 11:00-12:30

 

 

Kontakt z Pracownikami Działu Obsługi Studentów drogą mailową.Wszystkie wnioski składacie Państwo w formie elektronicznej, podpisany skan dokumentu należy wysłać na adres mailowy pracownika obsługującego dany kierunek. Trzeba pamiętać , że wnioski i pytania dotyczące toku studiów muszą być wysyłane z Państwa skrzynek w domenie uniwersyteckiej, tam też otrzymacie Państwo odpowiedź.

 

Godziny dyżuru

 • Poniedziałek 10:00-12:00
 • Wtorek - 10:00 - 12:00
 • Środa -kontakt mailowy
 • Czwartek - 10:00 - 12:00
 • Piątek- kontakt mailowy

 

Kontakt z Pracownikami Działu Obsługi Studentów drogą mailową.Wszystkie wnioski składacie Państwo w formie elektronicznej, podpisany skan dokumentu należy wysłać na adres mailowy pracownika obsługującego dany kierunek. Trzeba pamiętać , że wnioski i pytania dotyczące toku studiów muszą być wysyłane z Państwa skrzynek w domenie uniwersyteckiej, tam też otrzymacie Państwo odpowiedź.

 

mgr Agnieszka Mikołajczyk-Jarno

pokój 2.09
tel. 42 6354643

agnieszka.mikolajczyk.jarno@wpia.uni.lodz.pl

Godziny dyżuru:

Poniedziałek - kontakt mailowy

Wtorek- 15:30-17:30

Środa- kontakt mailowy

Czwartek - 12:30 - 14:30

Piątek -kontakt mailowy

 

 Kontakt z Pracownikami Działu Obsługi Studentów drogą mailową.Wszystkie wnioski składacie Państwo w formie elektronicznej, podpisany skan dokumentu należy wysłać na adres mailowy pracownika obsługującego dany kierunek. Trzeba pamiętać , że wnioski i pytania dotyczące toku studiów muszą być wysyłane z Państwa skrzynek w domenie uniwersyteckiej, tam też otrzymacie Państwo odpowiedź.

 

mgr Ewa Andruszkiewicz

pokój 2.07
tel. 42 6354646

eandruszkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

Godziny dyżuru

Poniedziałek - kontakt mailowy

Wtorek- 15:30-17:30

Środa- kontakt mailowy

Czwartek - 12:30 - 14:30

Piątek -kontakt mailowy

Dyżury w dniach: 2.12.2023 r., 9.12.2023 r., 13.01.2023 r. (soboty zjazdowe) w godzinach 7:30 – 10:00 i 11:00-12:30

 

STUDIA STACJONARNE 

STUDIA NIESTACJONARNE

DYŻURY DZIEKANÓW

Aktualne informacje o dyżurach dziekanów znajdują się w zakładce WŁADZE WYDZIAŁU.

 

SYSTEM KOLEJKOWY

Wydawanie biletów rozpoczyna się 30 minut przed dyżurem i kończy 20 minut przed zakończeniem. Każdy bilet jest identyfikowany po numerze pesel wprowadzonym na biletomacie. piekunowie pierwszych lat studiów w roku akademickim 2023/2024:

 

 

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w roku akad. 2023/24 forma prowadzenia zajęć dla poszczególnych kierunków przedstawia się następująco:

Kierunki prowadzone w trybie stacjonarnym:

 • Prawo –  zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej dla wszystkich lat studiów,
 • Administracja I stopnia - zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej dla wszystkich lat studiów,
 • Administracja II stopnia - zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej dla wszystkich lat studiów,
 • Polityka społeczna - zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej

Kierunki prowadzone w trybie wieczorowym:

 • Prawo –  zajęcia prowadzone  w formie stacjonarnej dla wszystkich lat studiów,

Kierunki prowadzone w trybie zaocznym:

 • Prawo – zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej  dla wszystkich lat studiów,
 • Administracja I stopnia

I rok studiów- zajęcia prowadzone w formie online - semestr zimowy oraz letni,

II; III rok studiów- zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej  -  semestr zimowy oraz letni,

 • Administracja II stopnia

I rok studiów- zajęcia prowadzone w formie online - semestr zimowy oraz letni,

II rok studiów- zajęcia w semestrze zimowym prowadzone w formie online, w semestrze letnim zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej, 

 • Prawo zatrudnienia- kadry i płace-

 I rok studiów- w semestrze zimowym zajęcia prowadzone w formie online, w semestrze letnim zajęcia prowadzone w formie onlineoraz stacjonarnej,

II rok studiów- w semestrze zimowym zajęcia prowadzone w formie online, w semestrze letnim zajęcia prowadzone w formie onlineoraz stacjonarnej

 • Prawo podatkowe  i rachunkowość

I rok studiów- w semestrze zimowym zajęcia prowadzone w formie online – 8 zjazdów oraz w formie stacjonarnej – 3 zjazdy, w semestrze letnim zajęcia prowadzone w formie online,

II rok studiów - w semestrze zimowym zajęcia prowadzone w formie online, w semestrze letnim zajęcia prowadzone w formie onlineoraz stacjonarnej

 

 

 

 

Marta Mucha

pokój 2.11
tel. 42 6354616
e-mail: international.office@wpia.uni.lodz.pl

 • poniedziałek - wtorek: 09.00-13.00
 • czwartek- piatek: 09.00-13.00

W dniach 7-24.03 international office nieczynne

STUDIA STACJONARNE 

STUDIA NIESTACJONARNE