KONTAKT

Studencki Punkt Informacji Prawnej - Klinika Prawa

ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź
pok. 0.27, parter, bud. B
tel. (42) 635-46-32

email: klinika@wpia.uni.lodz.pl

Godziny otwarcia biura Kliniki Prawa:

poniedziałek 14.00-17.00

wtorek 13.00-16.00

środa 9.00-12.00

czwartek 9.00-12.00

 

INFORMACJE

Kliniki Prawa już na dobre zadomowiły się na Wydziałach Prawa w Polsce. Pierwsze studenckie poradnie prawne powstały na Uniwersytecie Jagiellońskim (1997) i Uniwersytecie Warszawskim (1998). Istotny wpływ na proces zmian naszego systemu edukacji prawniczej miało również Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA.

W maju 1998 roku w Szczecinie ELSA zorganizowała konferencję pod tytułem: "Reforma edukacji prawniczej. Rozwój idei uniwersyteckich poradni prawnych", od której rozpoczęła się poważna dyskusja na temat rozwoju klinicznego nauczania w Polsce.

Najszybciej i w najszerszym zakresie edukacja kliniczna rozwinęła się w Stanach Zjednoczonych, gdzie pierwsze kliniki prawa zaczęły powstawać w pierwszej połowie XX wieku. Na szerszą skalę idea  nauczania klinicznego rozkwitła w latach 60-tych. Za jeden z powodów uważa się rozwój ruchów społecznych związanych z prawami obywatelskimi, sprzeciwem wobec wojny w Wietnamie oraz programów politycznych walki w ubóstwem. Przeniesienie idei klinik prawa na polski grunt zawdzięczmy polskim nauczycielom akademickim i ich wizytom w Szkołach Prawa w Stanach Zjednoczonych i działających na nich klinikach prawa. Dzięki zaangażowaniu kadry naukowej polskich Wydziałów Prawa oraz wsparciu finansowemu Fundacji im. Stefana Batorego, a także zaangażowaniu środowiska studenckiego, zaczęły powstawać w Polsce pierwsze kliniki prawa. Obecnie w Polsce działa 25 poradni prawnych, w których nieodpłatną pomoc prawną świadczą studenci uczelni prawniczych.

Studencki Punkt Informacji Prawnej „Klinika Prawa” powstał w 2001 roku dzięki osobistemu zaangażowaniu Prof. dr hab. Małgorzaty Król, wsparciu ówczesnych władz Wydziału Prawa i Administracji UŁ oraz inicjatywie grupy studentów prawa. Działalność Kliniki, początkowo skromna, z czasem zaczęła się rozwijać. Rosła liczba studentów uczestniczących w tych nietypowych zajęciach oraz osób, które zgłaszały się do Kliniki z problemami prawnymi. Obecnie Klinika Prawa oprócz swojej podstawowej działalności – świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej osobom niezamożnym – prowadzi program „Znam swoje prawa” oraz dodatkowe formy dydaktyczne jak szkolenia, ćwiczenia i warsztaty.

W 2003 roku zajęcia w Klinice Prawa zostały włączone do programy studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego jako jeden z wykładów monograficznych. Zajęcia te trwały jeden semestr (zimowy bądź letni). Obecnie (od roku akademickiego 2005/2006) praca w Klinice Prawa trwa cały rok akademicki i jest skierowana do studentów IV roku studiów prawniczych (zarówno dziennych jak i niestacjonarnych)  oraz I roku uzupełniających studiów magisterskich na kierunku administracja. Studenci chętni do uczestniczenia w pracach Kliniki wybierani są na podstawie dotychczasowych osiągnięć w nauce oraz przeprowadzanej rozmowy kwalifikacyjnej. Od 2006 roku działalność w poradni studenckiej pozwala także na odbycie obowiązkowych praktyk studenckich. Zainteresowanie uczestnictwem w zajęciach Kliniki Prawa jest z roku na rok coraz większe. Absolwenci Kliniki są także poszukiwani na rynku pracy.

W czasie swej działalności Klinika Prawa przyjęła około 5000 spraw z niemalże każdej dziedziny prawa. Najczęściej przedstawiane przez klientów problemy prawne dotyczyły spraw z zakresu: szeroko rozumianego prawa cywilnego i rodzinnego, prawa karnego oraz zagadnieñ związanych z prawem pracy i ubezpieczeñ społecznych. W tym czasie porad prawnych udzielało około 600 studentów Prawa i Administracji.

Liczba spraw 2003-2016


 

DLA KLIENTÓW

Co powinni Państwo wiedzieć zanim przyjdą do nas po pomoc:

 • Studenci udzielają pomocy osobom niezamożnym, których nie stać na skorzystanie z odpłatnej pomocy prawnej,
 • Sprawa, z którą zgłasza się klient nie jest i nie była prowadzona przez adwokata ani radcę prawnego,
 • Klient zdaje sobie sprawę, iż porad udzielają studenci,
 • Jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza studentów i pracowników WPiA UŁ jest wyłączona, z wyjątkiem wypadków wyrządzenia szkody z winy umyślnej,
 • Porady udzielane są wyłącznie na piśmie, nigdy na miejscu "od ręki". Studenci po zgromadzeniu kserokopii dokumentów niezbędnych dla rozwiązania sprawy mają ok. 2-3 tygodni na sporządzenie opinii na piśmie i przedstawienie jej klientowi,
 • Nie przyjmujemy spraw, w których biegnie termin krótszy niż dwutygodniowy. Przyjmujemy sprawy także drogą listowną.

Wówczas należy:

 • Opisać dokładnie stan faktyczny sprawy
 • Dołączyć do listu kserokopie dokumentów związanych ze sprawą

Klinika Prawa nie działa w czasie:

 • Sesji egzaminacyjnej,
 • Przerw świątecznych,
 • Ferii zimowych,
 • Wakacji,
 • Dni rektorskich wcześniej ogłoszonych.

Zasady pracy Kliniki Prawa określa Regulamin.


 

DLA STUDENTÓW

Studencki Punkt Informacji Prawnej „Klinika Prawa” prowadzi dwa programy zajęć, na które obowiązują oddzielne zapisy i rekrutacja:

 • Klinika Prawa (w jej ramach również grupa mediacyjna)
 • Znam swoje prawa 

KLINIKA PRAWA

Zasady funkcjonowania Kliniki
Nabór odbywa się raz w roku na początku każdego roku akademickiego (zwykle przełom września i października. Warunkiem przyjęcia jest zamknięta sesja egzaminacyjna III roku oraz pomyślne przejście rozmowy kwalifikacyjnej.


Przyjmujemy studentów:

 • IV roku prawa - studia stacjonarne i niestacjonarne (za zgodą dziekana)
 • II roku USM kierunek administracja - studia dzienne

Zajęcia w Klinice Prawa trwają przez cały rok akademicki.


Praca w Klinice zalicza:

- na kierunku prawo

 • dwa konwersatoria z modułu wybieralnego – 8 ECTS
 • całoroczną praktykę studencką - 6 ECTS

- na kierunku administracja

 • jeden moduł wybieralny z listy ogólnej – 4 ECTS
 • jedno laboratorium - 4 ECTS

Studenci Kliniki nie podają klientowi swoich nazwisk, telefonów ani żadnych innych danych pozwalających na identyfikacje studenta.

Praca w klinice obejmuje:

 • Godzinny dyżur raz w tygodniu albo zajęcia z mediacji
 • Seminaria w grupach z opiekunem prowadzącym,
 • Szkolenie psychologiczne (jednodniowe),
 • W semestrze zimowym ćwiczenia laboratoryjne z zakresu psychologicznych aspektów kontaktów interpersonalnych oraz nauki pisania pism procesowych,
 • Zajęcia z etyki zawodów prawniczych,
 • Szkolenie mediacyjne dla chętnych,
 • Inne zajęcia i warsztaty dla chętnych.

W Klinice Prawa można też poznać mediację!

Od roku akademickiego 2017/2018 ruszyła grupa mediacyjna. Oferta ta kierowana jest przede wszystkim do studentów, którzy interesują się mediacją zarówno w teorii, jak i w praktyce. Zamiast cotygodniowych dyżurów dla klientów, studenci będą uczestniczyć w zajęciach z zakresu mediacji oraz przejdą szereg szkoleń z profesjonalnymi mediatorami, a przy tym, tak jak pozostali studenci Kliniki, wezmą udział w szkoleniu psychologicznym oraz w ćwiczeniach z pisania pism procesowych z elementami psychologii.

Pierwszy semestr poświęcony będzie przybliżeniu podstawowych zagadnień prawnych mediacji oraz warsztatowych umiejętności mediatora. W drugim semestrze studenci będą doskonalić warsztat umiejętności mediacyjnych, obserwować mediacje prowadzone przez mediatorów oraz, w przypadku pojawienia się sprawy wymagającej działania mediatorów, sami będą brać udział w mediacji jako strony oraz jako komediatorzy.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty!

ZNAM SWOJE PRAWA

Program „Znam swoje prawa” ma na celu poszerzenie wiadomości z zakresu różnych gałęzi prawa wśród uczniów liceów. Istota programu polega na organizowaniu przez studentów w wybranych szkołach kilku półtoragodzinnych zajęć z zakresu tych instytucji prawnych, które są najbardziej dla uczniów przydatne.

Zajęcia opracowują oraz przeprowadzają studenci IV i V roku prawa a także II roku USM administracji.
Zajęcia nie mają charakteru wykładu – są prowadzone przy zastosowaniu aktywnych metod nauczania (scenki, konkursy, ćwiczenia itp.). Nadzór nad merytoryczną i metodologiczną stroną zajęć sp

rawują pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

W ramach zajęć powstają cztery grupy:

 • grupa z prawa administracyjnego,
 • grupa z prawa pracy,
 • grupa z prawa cywilnego,
 • grupa z prawa karnego.

Studenci pracują w parach. Do każdej z grup jest przypisany jeden opiekun merytoryczny z danej dziedziny prawa.

Praca z opiekunem merytorycznym polega na stworzeniu, w ramach spotkań konwersatoryjnych, scenariusza lekcji (w semestrze zimowym) - na podstawie, których studenci w semestrze letnim przeprowadzają zajęcia w liceach.

Zajęcia „Znam swoje prawa – konwersatorium” zaliczają konwersatorium z modułu wybieralnego w języku polskim (4 ECTS).

Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy zajęć mają obowiązek odbyć jednodniowe szkolenie z aktywnych form nauczania prawa.


 

PUBLIKACJE

P. Busse i P. Cegiełka

"Wygaśnięcie praw autorskich do zagranicznego utworu – studium przypadku"

Podczas praktyki w Klinice Prawa w roku akademickim 2015/2016 zetknęłyśmy się z ciekawym kazusem związanym z wygaśnięciem praw autorskich do utworu zagranicznego. Największą trudnością w rozwiązaniu niniejszej sprawy okazało się znalezienie odpowiedniej podstawy prawnej w aktach prawa międzynarodowego. Celem tego artykułu jest nie tylko przedstawienie rozumowania, jakie musiałyśmy przeprowadzić, by móc ustalić prawo, jakie będzie w niniejszym przypadku właściwe, ale także pokazanie drogi prowadzącej do ustalenia, czy prawa autorskie do przedmiotowego utworu wygasły.