PL

Studencki punkt informacji prawnej klinika prawa i klinika praw dziecka

Kontakt

Studencki Punkt Informacji Prawnej

ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź
pok. 0.27, parter, bud. B
tel./fax: (42) 635-46-32

email: klinika@wpia.uni.lodz.pl

Godziny pracy 

Poniedziałek 11.00 - 16.00
Wtorek 10.00 - 12.00 oraz 14.00 - 16.00
Środa 9.00 - 15.00
Czwartek 12.00 - 16.00
Piątek 10.00 - 13.00

  • Informacje

    Kliniki Prawa już na dobre zadomowiły się na Wydziałach Prawa w Polsce. Pierwsze studenckie poradnie prawne powstały na Uniwersytecie Jagiellońskim (1997) i Uniwersytecie Warszawskim (1998). Istotny wpływ na proces zmian naszego systemu edukacji prawniczej miało również Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA.

    W maju 1998 roku w Szczecinie ELSA zorganizowała konferencję pod tytułem: "Reforma edukacji prawniczej. Rozwój idei uniwersyteckich poradni prawnych", od której rozpoczęła się poważna dyskusja na temat rozwoju klinicznego nauczania w Polsce.

    Najszybciej i w najszerszym zakresie edukacja kliniczna rozwinęła się w Stanach Zjednoczonych, gdzie pierwsze kliniki prawa zaczęły powstawać w pierwszej połowie XX wieku. Na szerszą skalę idea  nauczania klinicznego rozkwitła w latach 60-tych. Za jeden z powodów uważa się rozwój ruchów społecznych związanych z prawami obywatelskimi, sprzeciwem wobec wojny w Wietnamie oraz programów politycznych walki w ubóstwem. Przeniesienie idei klinik prawa na polski grunt zawdzięczmy polskim nauczycielom akademickim i ich wizytom w Szkołach Prawa w Stanach Zjednoczonych i działających na nich klinikach prawa. Dzięki zaangażowaniu kadry naukowej polskich Wydziałów Prawa oraz wsparciu finansowemu Fundacji im. Stefana Batorego, a także zaangażowaniu środowiska studenckiego, zaczęły powstawać w Polsce pierwsze kliniki prawa. Obecnie w Polsce działa 25 poradni prawnych, w których nieodpłatną pomoc prawną świadczą studenci uczelni prawniczych.

    Studencki Punkt Informacji Prawnej „Klinika Prawa” powstał w 2001 roku dzięki osobistemu zaangażowaniu Prof. dr hab. Małgorzaty Król, wsparciu ówczesnych władz Wydziału Prawa i Administracji UŁ oraz inicjatywie grupy studentów prawa. Działalność Kliniki, początkowo skromna, z czasem zaczęła się rozwijać. Rosła liczba studentów uczestniczących w tych nietypowych zajęciach oraz osób, które zgłaszały się do Kliniki z problemami prawnymi. Obecnie Klinika Prawa oprócz swojej podstawowej działalności – świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej osobom niezamożnym – prowadzi liczne programy dodatkowe, udział w których pozwala studentom zdobyć nowe umiejętności. Są w śród nich programy „Znam swoje prawa”, „Kurator” oraz dodatkowe formy dydaktyczne jak szkolenia, ćwiczenia i warsztaty.

    W 2003 roku zajęcia w Klinice Prawa zostały włączone do programy studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego jako jeden z wykładów monograficznych. Zajęcia te trwały jeden semestr (zimowy bąd¼ letni). Obecnie (od roku akademickiego 2005/2006) praca w Klinice Prawa trwa cały rok akademicki i jest skierowana do studentów IV roku studiów prawniczych (zarówno dziennych jak i niestacjonarnych)  oraz I roku uzupełniających studiów magisterskich na kierunku administracja. Studenci chętni do uczestniczenia w pracach Kliniki wybierani są na podstawie dotychczasowych osiągnięć w nauce oraz przeprowadzanej rozmowy kwalifikacyjnej. Od 2006 roku działalność w poradni studenckiej pozwala także na odbycie obowiązkowych praktyk studenckich. Zainteresowanie uczestnictwem w zajęciach Kliniki Prawa jest z roku na rok coraz większe. Absolwenci Kliniki są także poszukiwani na rynku pracy.

    W czasie swej działalności Klinika Prawa przyjęła około 3500 spraw z niemalże każdej dziedziny prawa. Najczęściej przedstawiane przez klientów problemy prawne dotyczyły spraw z zakresu: szeroko rozumianego prawa cywilnego i rodzinnego, prawa karnego oraz zagadnieñ związanych z prawem pracy i ubezpieczeñ społecznych. W tym czasie porad prawnych udzielało około 500 studentów Prawa i Administracji.

  • dla klientów

    Co powinni Państwo wiedzieć zanim przyjdą do nas po pomoc:

    • Studenci udzielają pomocy osobom niezamożnym, których nie stać na skorzystanie z odpłatnej pomocy prawnej (dochód na osobę w rodzinie nie przekracza około 900 zł. netto),
    • Sprawa, z którą zgłasza się klient nie jest i nie była prowadzona przez adwokata ani radcę prawnego,
    • Klient zdaje sobie sprawę, iż porad udzielają studenci,
    • Jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza studentów i pracowników WPiA UŁ jest wyłączona, z wyjątkiem wypadków wyrządzenia szkody z winy umyślnej,
    • Porady udzielane są wyłącznie na piśmie, nigdy na miejscu "od ręki". Studenci po zgromadzeniu kserokopii dokumentów niezbędnych dla rozwiązania sprawy mają ok. 2-3 tygodni na sporządzenie opinii na piśmie i przedstawienie jej klientowi,
    • Nie przyjmujemy spraw, w których biegnie termin krótszy niż dwutygodniowy. Przyjmujemy sprawy także drogą listowną.

    Wówczas należy:

    • Opisać dokładnie stan faktyczny sprawy
    • Dołączyć do listu kserokopie dokumentów związanych ze sprawą

    Klinika Prawa nie działa w czasie:

    • Sesji egzaminacyjnej,
    • Przerw świątecznych,
    • Ferii zimowych,
    • Wakacji,
    • Dni rektorskich wcześniej ogłoszonych.

    Zasady pracy Kliniki Prawa określa Regulamin.

  • Dla studentów

    Studencki Punkt Informacji Prawnej „Klinika Prawa-Klinika Praw Dziecka” prowadzi dwa programy zajęć, na które obowiązują oddzielne zapisy i rekrutacja:

    • Klinika Prawa
    • Znam swoje prawa 

    Klinika Prawa

    Zasady funkcjonowania Kliniki
    Nabór odbywa się raz w roku na początku każdego roku akademickiego (zwykle przełom września i października). Wymagane jest osobiste stawiennictwo w biurze Kliniki Prawa (pok. 0.27). Warunkiem przyjęcia jest zamknięta sesja egzaminacyjna III roku oraz pomyślne przejście rozmowy kwalifikacyjnej.


    Przyjmujemy studentów:

    • IV roku prawa - studia stacjonarne i niestacjonarne oraz
    • I roku USM kierunek administracja - studia dzienne.

    Zajęcia w Klinice Prawa trwają przez cały rok akademicki.


    Praca w Klinice zalicza:

    Kierunek prawo

    • dwa wykłady z modułu wybieralnego – 8 ECTS
    • całoroczną praktykę studencką - 8 ECT

    Kierunek administracja

    • dwa wykłady z modułu wybieralnego – 8 ECT

    Studenci Kliniki nie podają klientowi swoich nazwisk, telefonów ani żadnych innych danych pozwalających na identyfikacje studenta.

    Praca w klinice obejmuje:

    • Godzinny dyżur raz w tygodniu,
    • Seminaria w grupach z opiekunem prowadzącym,
    • Szkolenie psychologiczne (jednodniowe),
    • W semestrze zimowym ćwiczenia laboratoryjne z zakresu psychologicznych aspektów kontaktów interpersonalnych oraz nauki pisania pism procesowych,
    • Zajęcia z etyki zawodów prawniczych,
    • Szkolenie mediacyjne dla chętnych,
    • Inne zajęcia i warsztaty dla chętnych.

    Znam swoje prawa

    Program „Znam swoje prawa” ma na celu poszerzenie wiadomości z zakresu różnych gałęzi prawa wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Istota programu polega na organizowaniu w wybranych szkołach kilku półtoragodzinnych zajęć z zakresu tych instytucji prawnych, które są najbardziej dla uczniów przydatne.

    Zajęcia opracowują oraz przeprowadzają studenci III, IV i V roku prawa a także III roku administracji – studia I stopnia oraz I i II roku USM na kierunku administracja.

    Zajęcia nie mają charakteru wykładu – są prowadzone przy zastosowaniu aktywnych metod nauczania (scenki, konkursy, ćwiczenia itp.). Nadzór nad merytoryczną i metodologiczną stroną zajęć sprawują pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

    W ramach zajęć powstają cztery grupy:

    • grupa z prawa administracyjnego,
    • grupa z prawa pracy,
    • grupa z prawa cywilnego,
    • grupa z prawa karnego.

    Studenci pracują w parach. Do każdej z grup jest przypisany jeden opiekun merytoryczny z danej dziedziny prawa.

    Praca z opiekunem merytorycznym polega na stworzeniu, w ramach spotkań konwersatoryjnych, scenariusza lekcji (w semestrze zimowym) - na podstawie, których studenci w semestrze letnim przeprowadzają zajęcia w liceach.

    Zajęcia „Znam swoje prawa – konwersatorium” zaliczają wykład monograficzny (4 ECTS).

    Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy zajęć mają obowiązek odbyć bezpłatne, jednodniowe szkolenie z aktywnych form nauczania prawa.

  • Publikacje

    P. Busse i P. Cegiełka

    "Wygaśnięcie praw autorskich do zagranicznego utworu – studium przypadku"

    Podczas praktyki w Klinice Prawa w roku akademickim 2015/2016 zetknęłyśmy się z ciekawym kazusem związanym z wygaśnięciem praw autorskich do utworu zagranicznego. Największą trudnością w rozwiązaniu niniejszej sprawy okazało się znalezienie odpowiedniej podstawy prawnej w aktach prawa międzynarodowego. Celem tego artykułu jest nie tylko przedstawienie rozumowania, jakie musiałyśmy przeprowadzić, by móc ustalić prawo, jakie będzie w niniejszym przypadku właściwe, ale także pokazanie drogi prowadzącej do ustalenia, czy prawa autorskie do przedmiotowego utworu wygasły.

     

     

    Pliki do pobrania

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.