KONTAKT

Dr Anna Górczyńska

Kierownik Centrum Zamówień Publicznych i Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego / Head of Centre for Public Procurement and Public-Private Partnership

Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki

Chair of European Economic Law Faculty of Law and Administration University of Lodz

e-mail: centrumzp@wpia.uni.lodz.pl
tel. 696 86 13 29

mgr Agnieszka Czernek – sekretariat (secretariate), pokój 3.13
tel. 42 635 40 38
e-mail: aczernek@wpia.uni.lodz.pl

 

Facebook
Twitter
Oficjalny blog

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU „MISTRZOWIE DYDAKTYKI”

 • Czy chcesz rozwinąć lub doskonalić umiejętności pisania tekstów naukowych, przygotowania wniosku na konkurs Studenckich Grantów Badawczych, uzyskać wsparcie w planowaniu ścieżki swojej kariery?
 • A może chcesz uczestniczyć w Moot Court z Prawa zamówień publicznych?
 • Interesuje Cię prawo sportowe?
 • Ważna jest dla Ciebie ochrona środowiska?
 • A może masz własny pomysł na wsparcie jakiego potrzebujesz w toku Twoich studiów?

 Świetnie się składa!  Zapraszam na zajęcia w formule tutoringu.

 Zgłoszenia do 21.10.2022 na mail: agorczynska@wpia.uni.lodz.pl

 Serdecznie zapraszam!  dr Anna Górczyńska

Zadaniem Centrum jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz dydaktyczno-szkoleniowej poświęconej różnorodnym aspektom zamówień publicznych  i partnerstwa publiczno– prywatnego (PPP).

Celami Centrum jest m.in.:

 • prowadzenie badań naukowych dotyczących zamówień publicznych i PPP w prawie polskim i w prawie europejskim,
 • prowadzenie prawnoporównawczych badań naukowych dotyczących zamówień publicznych  i PPP w Polsce i na świecie,
 • przygotowywanie publikacji naukowych będących wynikiem działalności naukowo – badawczej,
 • opiniowanie projektów ustawodawczych dotyczących zamówień publicznych i PPP,
 • badanie efektywności uregulowań prawnych dotyczących zamówień publicznych i PPP,
 • współpraca zarówno z instytucjami zamawiającymi, jak i wykonawcami w zakresie rozwiązywania praktycznych problemów stosowania zamówień publicznych i PPP,
 • opracowywanie tzw dobrych praktyk w zakresie zamówień publicznych i PPP,
 • opracowywanie branżowych i sektorowych raportów dotyczących zamówień publicznych i PPP,
 • prowadzenie odpłatnych szkoleń, sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz,
 • organizowanie debat, seminariów i konferencji naukowych

W dalszej perspektywie planowane jest również wydawanie periodyku poświęconego problematyce poruszanej w ramach badań Centrum

 

The mission of the Centre is to do research as well as to conduct didactic and training activity dedicated to various  of public procurement and public-private partnership (PPP).

Tasks of the Centre is, among other, to:

 • research into public procurement and PPP in polish and European law,
 • comparative law research regarding public procurement and PPP in Poland and in the world,
 • prepare scientific publications, which are the result of research activity,
 • give opinions on draft legislation concerning  public procurement and PPP,
 • examine effectiveness of law regulations regarding  public procurement and PPP,
 • cooperation with contracting authorities as well as contractors related to solving practical problems in application of  public procurement and PPP,
 • elaborate good practices regarding  public procurement and PPP,
 • prepare branch and sectoral reports concerning  public procurement and PPP,
 • perform payable trainings, prepare legal opinions and professional evaluations,
 • organize debates, seminars and conferences.

In the long term we intend to publish periodical devoted to the issues raised in Centre’s research.

Rada Programowa / Programme Council

Członkowie Rady Programowej

 • Prof. Chris Bovis, Business School, University of Hull (GB)
 • Prof. Maria Królikowska-Olczak, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki
 • Prof.  Agnieszka Liszewska, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Ryszard Szostak, Uniwesytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. Mariola Lemonnier, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Prof.  Andrzej Powałowski, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański
 • Dr Michał Kania, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski
 • Dr Anna Górczyńska, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki (kierownik Centrum

Members of Programme Council:

 • Prof. Chris Bovis, Business School, University of Hull, GB
 • Prof. Maria Królikowska-Olczak, Faculty of Law and Administration, University of Lodz
 • Prof.  Agnieszka Liszewska, Faculty of Law and Administration, University of Lodz
 • Prof. Ryszard Szostak, Economic university in Cracow
 • Prof. Mariola Lemonnier, Faculty of Law and Administration, University of Warmia and Mazury
 • Prof.  Andrzej Powałowski, Faculty of Law and Administration, University of Gdańsk
 • Dr Michał Kania, Faculty of Law and Administration, University of Silesia
 • Dr Anna Górczyńska, Faculty of Law and Administration, University of Lodz (head of the Centre)

Partnerzy / Partners

 

Dr Anna Górczyńska
Kierownik Centrum Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
Adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim. Uczestniczyła w stypendiach na uniwersytetach w Niemczech (Münster, Giessen, Bonn) oraz w Bundestagu. Odbyła również staże w instytucjach lobbingowych w Brukseli. Uzyskała tytuł doktora nauk prawnych przedkładając rozprawę dotyczącą zamówień publicznych w prawie UE. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną. Prowadzi wykłady dotyczące zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, funduszy strukturalnych UE, zarządzania projektami UE oraz europejskiego prawa gospodarczego. Wykładała również na uniwersytetach  w Niemczech (Giessen, Berlin) i we Włoszech (Bolonia, Bari). Uczestniczyła jako prelegent w wielu międzynarodowych konferencjach m.in. w Danii (Public Procurement Global Revolution V, Kopenhaga), Chinach (International Public Procurement Forum, Pekin), Wielkiej Brytanii (Public Procurement Global Revolution, Nottingham), Irlandii (International Public Procurement Conference, Dublin). Autorka publikacji w językach polskim, angielskim i niemieckim dotyczących zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, funduszy unijnych, ICT oraz innych zagadnień prawa gospodarczego. Autorka ekspertyz i opinii prawnych, w szczególności z dziedziny zamówień publicznych. Obecnie dr Górczyńska jest ekspertem Rządowego Centrum Legislacji, członkiem Rady Programowej Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 i Regionalnego Forum Terytorialnego. Należy do Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, PLAN, PCLG.

Posiada biegłą znajomość angielskiego i niemieckiego oraz komunikacyjną rosyjskiego, włoskiego i francuskiego.

Od 2015 r. realizuje projekt naukowo-badawczy finansowany z programu Horyzont 2020
pt InnProBio dotyczący innowacyjnych zamówień na bioprodukty.

Dr Anna Górczyńska, associate professor at the Chair of European Economic Law at Faculty of Law and Administration of University of Lodz. Head of the Centre for Public Procurement and Public-Private Partnership, founded at the  Faculty of Law and Administration of University of Lodz. The Centre is research and training entity which deals with broadly defined issues related to public procurement and PPP, popularization of good practices, comparative law and educational activity.

She graduated from law at University of Lodz. In 1994 and 1996 she participated in „International Business and Trade Summer Law Program” (Catholic University of America, Washington, D.C., Jagielonnian University). In 1997 and 1998 she studied in Germany (Münster, Giessen). In 1999 she participated in Internationale Parlaments-Praktika in Bundestag as stipendist of German government.  In the years 2000 – 2002 she did internship in lobbying institutions in Brussels. From 2006 to 2013 she directed Postgraduate Study „European Union Funds” at  Faculty of Law and Administration of University of Lodz. She received Ph. D. in law after presenting doctoral thesis about public procurement in European Union law. Currently she prepares postdoctoral dissertation. Among main professional interests of dr Anna Górczyńska there are issues connected to public procurement, public-private partnership, European Union structural funds and information society. She specializes in particular in public procurement in European Union law. She analyses implementation of European Union regulations into polish law.

She gives academic lectures (Public Procurement Law, European Economic Law, European Legal System, Preparation of European Union Projects, Public- Private Partnership). She provides trainings for businessmen and employees of central and regional administration. She also gave foreign lectures in Germany (Berlin, Giessen) and in Italy (Bolonia, Bari). She participated as a speaker in international conferences inter alia in Danemark (Public Procurement Global Revolution, Copenhagen), in China (international Public Procurement Forum, Beijing), in Great Britain (Public Procurement Global Revolution, Nottingham), in Irland (IPPC, Dublin).

Dr Anna Górczyńska is also doing international research. In 2015 she started, as national manager,  the first at University of Lodz project financed by programme Horizon 2020. Project InnProBio is dedicated to innovative and ecological public procurement. In years 2008-2009 she was national manager of international project ERA-ARD financed by 7 Framework Programme.

She was also substantive coordinator of Human Capital Operational Programme related to public procurement.

Dr Anna Górczyńska is author of numerous publications in Polish, English and German. She prepared as well series of professional evaluations and legal opinions in particular in the field of public procurement and various aspects of european economic law.

She has fluent knowledge of English and German and good knowledge of Italian, French and Russian.

 

prof. nadzw. dr hab. Maria Królikowska-Olczak

Po ukończeniu studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UŁ zatrudniona w charakterze asystenta w Zakładzie Prawa Administracyjnego Gospodarczego, kontynuowała jednocześnie aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim dla m. Łodzi, zakończoną egzaminem sędziowskim. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskała w 1980 r. na podstawie rozprawy doktorskiej Elementy proceduralne w zarządzaniu przedsiębiorstwami państwowymi. W 1990 r. została opublikowana rozprawa habilitacyjna Prawne problemy zarządzania działalnością gospodarczą prowadzoną przez kapitalistyczne podmioty gospodarcze w państwach socjalistycznych (na przykładzie Polski). W tym też roku nadano jej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w dziedzinie prawa gospodarczego publicznego. W dwa lata później otrzymała nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Od 1994 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Europejskiego Prawa Gospodarczego w Katedrze Prawa Europejskiego, a od 2003 także kierownika Podyplomowego Studium Europejskiego Prawa Gospodarczego i Marketingu. W latach 1992-1996 prodziekan do spraw dydaktycznych oraz w latach 2002-2005 prodziekan, a w 2005 p.o. dziekan WPiA. Staże krajowe: Instytut Nauk Prawnych PAN oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Staże zagraniczne: Akademia Prawa Europejskiego we Florencji, Uniwersytet w San Sebastian, w Uniwersytet Limburski w Maastricht, w Uniwersytecie w Grenadzie, w Uniwersytecie w Edynburgu. Wizyty naukowe w latach 2005-2006: Uniwersytet Wileński, Wolny Uniwersytet w Berlinie, Uniwersytet w Barii (Włochy), Uniwersytet w Burgos (Hiszpania). Zainteresowania naukowe obejmują szeroką problematykę prawną funkcjonowania gospodarki polskiej i europejskiej. Prace naukowe dotyczą różnych tematów. Wśród nich wyróżnić można cykle tematyczne dotyczące: zagranicznych podmiotów gospodarczych; przedsiębiorstw państwowych; pomocy publicznej w prawie wspólnotowym i prawie polskim; zamówień publicznych; prawa ochrony konkurencji Unii Europejskiej; prawa farmaceutycznego. Autorka szeregu opracowań naukowych z zakresu prawa gospodarczego dla Rady Legislacyjnej, ministrów resortowych i Komitetu Badań Naukowych oraz urzędów centralnych. Uczestnik m.in. programu dla pełnomocnika rządu ds. integracji europejskiej. Autorzy prac magisterskich przygotowywanych pod jej kierunkiem zdobywali najwyższe nagrody na ogólnopolskich konkursach. Promotor 6 rozpraw doktorskich. Uhonorowana nagrodami Rektora UŁ, wielokrotnie odznaczana, w tym medalem Komisji Edukacji Narodowej.

After graduating from law at Faculty of Law andAdministration at University of Lodz, employed as assistant in Department of Administration Economic law, she continued judicial application in Voivodship Court for City of Lodz, completed with judicial exam. In 1980 she received Ph. D. in law on ground of doctoral thesis „Procedural elements in government enterprise management”. In 1990 was published  postdoctoral dissertation Legal issues of management of business activity run by capitalistic entities in socialist countries (on example of Poland). In this year she received postdoctoral degree in law in the area of public economic law. Two years later she was nominated as associate professor. From 1994 she is head of Department of European Economic Law at Chair of European Law. From 2003 she is chair of  Postgraduate Study European Economic Law and Marketing. In years 1992 – 1996 Vice-Dean for didactic issues, in 2002-2005 Vice-Dean and in 2005 acting Dean of Faculty of Law and Administration. National internships: Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences and university of Adam Mickiewicz in Poznan. Foreign internships: Academy of European Law in Florence, University in San Sebastian, University of Limburg in Maastricht, university of Grenada, University of Edynburg. Academic visits in years 2005 – 2006: University of Vilnus, Freie Universität Berlin, University of Bari (Italy), University of Burgos (Spain). Her scientific interests includes wide range of legal issues associated with functioning of Polisch and European economy. Her research works concern various topics. Among them can be distinguished thematic cycles related to: foreign economic entities, government enterprises, public aid in community and polish law, public procurement, competition law in European Union, pharmaceutical law. Author of numerous research studies in field of economic law for Legislative Council, departmental ministers, State Committee for Scientific Research and central offices. Participant, among other, of programme for government plenipotentiary for European integration. Authors of master thesis prepared under her direction had won the highest prize at national competitions. Supervisor of 6 doctoral thesis. Honoured by Rector’s of university of Lodz prizes, frequently awarded, including by medal of National Education Commission

 

dr Zbigniew Raczkiewicz

Doktor nauk ekonomicznych specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych, w szczególności prawa unijnego, zamówień publicznych z zakresu informatyki oraz stosowania umów ramowych.W chwili obecnej kierownik sekcji przetargów Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.
Dr Raczkiewicz jest autorek książki “Zamówienia Publiczne w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości” (2008) oraz licznych artykułów dotyczących zamówień publicznych, których tematem były m.in.unijne dyrektywy dotyczące zamówień publicznych; transpozycja ustawodawstwa unijnego do krajowych porządków prawnych, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące zamówień publicznych, koszty udzielania zamówień publicznych, realizacja celów wtórnych za pomocą zamówień publicznych.

Ph. D. in economy who specializes in public procurement, in particular in European Union law, public procurement in IT and framework agreements application. Currently head of sector of public procurement in the Publication Office of the European Union.
Dr Raczkiewicz is author of the book „Public Procurement in judgment of European court of Justice” (2008) and numerous articles about public procurement, which treated, inter alia, about European Union directives about public procurement, transposition of EU’s legislation into national legal order, case-law of Court of Justice of European Union relating to public procurement, cost of award of public procurement, achievement of secondary aims through public procurement.

 

 

mgr Mateusz Izbicki

Asystent naukowy w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W czerwcu 2010 roku obronił z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską pod tytułem „Nadużywanie pozycji dominującej na rynku elektroenergetycznym w prawie Unii Europejskiej”. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Królikowskiej-Olczak. Jego zainteresowania prawne skupiają się wokół prawa energetycznego, prawa zamówień publicznych oraz prawa konkurencji Unii Europejskiej.

Autor artykułów i publikacji z zakresu prawa konkurencji, prawa energetycznego, a w szczególności regulacji prawnej sektora odnawialnych źródeł energii. Prelegent na licznych konferencjach oraz szkoleniach. Realizuje projekty naukowo-badawcze oraz szkoleniowe dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Assistant in the Chair of European Economic Law at Faculty of Law and Administration of University of Lodz.

Graduate from Faculty of Law and Administration of University of Lodz. In 2010 defended his master thesis „Abuse of a dominant position at electricity market in European Union’s law” with very good result. In the same year he started Ph. D. studies at Chair of European Economic Law under direction of prof. Maria Królikowska-Olczak. His legal interests are centred around energy law, public procurement law and European Union’s competition law.

Author of articles and publications about competition law, energy law, in particular  about legal regulation of sector of renewable energy sources. Speaker at numerous conferences and trainings. He conducts research and training projects founded by European Union’s means. 


 

mgr Iwona Kowalczyk

Doktorantka Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego, a wcześniej absolwentka tegoż Wydziału. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą wydatkowania środków publicznych w trybie zamówień publicznych. Wieloletni pracownik administracji publicznej, a od 2010 roku administracji samorządowej. Była członkiem Projektu NOVUS – programu rozwoju administracji samorządowej, w ramach którego współtworzyła Podręcznik dobrych praktyk („Partnerstwo publiczno-prywatne, jako instrument realizacji zadań publicznych”). Członek zespołu doradczego z zakresu zamówień publicznych w zespole prawnym, a także wykładowca z tejże dziedziny m.in. w ramach studiów podyplomowych i konferencji. Autorka publikacji naukowych, opinii prawnych oraz opracowań praktycznych o tematyce zamówień publicznych. Była współinicjatorem, a obecnie jest koordynatorem współpracy samorządowo-naukowej w ramach porozumienia zawartego w dniu 24 stycznia 2013 r. pomiędzy Rektorem Uniwersytetu Łódzkiego a Prezydent Miasta Łodzi w sprawie współpracy w obszarze zamówień publicznych.

Ph. D. student at Chair of Economic European Law at Faculty of Law and Administration of University of Lodz and earlier graduated from this faculty. Currently she prepares doctoral thesis about spending public funds by public procurement procedure. Employee of public administration for many years and from 2010 of local government. She was a member of the Project NOVUS – the programme of local government development, during which she created Manual of good practices („Public- private partnership as a facility fulfilling public mission”). Member of advisory team of public procurement in the legal team, she is also speaker at postgraduate studies and conferences in this field. Author of research publications, legal opinions and practical elaboration about public procurement. She was co-initiator and at the moment she is coordinator of self-government-academic cooperation founded by agreement from 24th of January 2013 between Rector of University of Lodz and President of City of Lodz concerning cooperation in the area of public procurement.

 

 

dr Joanna Wyporska-Frankiewicz

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Od 2004 r. roku zatrudniona w Katedrze Postępowania Administracyjnego, obecnie jest adiunktem
w Zakładzie Sądownictwa Administracyjnego. W 2007 r. obroniła pracę doktorską pt „Publicznoprawne formy działania administracji o charakterze dwustronnym”.
Dr Joanna Wyporska-Frankiewicz łączy pracę naukową z praktyką – od 2004 r. jest etatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. Jest także członkiem Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera oraz wykładowcą i egzaminatorem w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi zarówno wykłady akademickie, jak i szkolenia praktyczne. Główne zainteresowania naukowe to prawo i postępowanie administracyjne, samorząd terytorialny, administracyjne postępowanie egzekucyjne, sądowa kontrola administracji. Interesuje się problematyką zamówień publicznych i ppp w kontekście funkcjonowania administracji. Jest autorką wielu publikacji naukowych o tematyce dotyczącej samorządu terytorialnego.

Graduated from Faculty of Law and Administration of university of Lodz. From 2004 employed at Chair of Administration Procedure, at the moment she is an associate professor at Department of Administrative Jurisdictions. In 2007 she defended doctoral thesis „Public-law of forms of actions of administration of bilateral nature”. Dr Joanna Wyporska-Frankiewicz combines research work with practice – from 2004 she is full-time member of Local Self – government Appeals Committee in Lodz. She is also a member of Academic Council of Research Department of the Witold Bayer Bar and lecturer and examiner in District Chamber of Legal Counsels in Warsaw. She gives both academic lectures and practical trainings. Her main research interests are administration law and procedure, local government, administration enforcement procedure, judicial control of administration. She is interested in public procurement and PPP issues in context of administration functioning. She is author of numerous research publications about local government.

 

Dr Tünde Tátrai

Corvinius University of Budapest, Węgry
Prawnik i ekonomista – ukończyła studia ekonomiczne w 1997 r. i studia prawnicze w 2001 r. Od 1997 r. pracuje jako wykładowca akademicki, obecnie zatrudniona jest w Instytucie Ekonomiki Przedsiębiorstwa, Corvinus University of Budapest, Węgry. Przez wiele lat pracowała równolegle w Urzędzie Prezesa Rady Ministrów m.in w Centrum Elektronicznej Administracji jako ekspertw dziedzinie zamówień publicznych.
Prowadzi m.in. wykłady: elektroniczne zamówienia publiczne, zrównoważone zamówienia publiczne, etyka w zamówieniach publicznych i prawo zamówień publicznych.
Od lat realizuje międzynarodowe projekty badawcze dla mi.n Komisji Europejskiej, Banku Światowego, Transparency International, Izby Przemysłowo-Handlowej w Budapeszcie. Autorka licznych książek i artykułów. Zna biegle angielski i dobrze rosyjski.

 

 

 

Dr hab. Wojciech Gonet

- profesor nadzwyczajny na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

Ukończył studia z zakresu technologii chemicznej na Politechnice Rzeszowskiej w 1996 r. i studia prawnicze na Filii UMCS w Rzeszowie w 2000 r. W 2005 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na podstawie dysertacji „Środki zwrotne w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego” za którą uzyskał w 2006 r. II nagrodę w konkursie miesięcznika „Samorząd Terytorialny”.
W październiku 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Jest autorem blisko 80 publikacji naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną łączy z praktyką. Przez ponad 14 lat pracował w bankach, zajmując się m.in. tworzeniem metodologii oceny zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego, finansowaniem programów naprawczych jednostek samorządu terytorialnego i procesu inwestycyjnego. W latach 2010-2012 odbył aplikację notarialną, w 2013 r. pracował jako asesor notarialny, a od 2014 r. prowadzi kancelarię notarialną w Piasecznie.

Professor at Faculty of Administration and Social Science of Warsaw University of Technology

He graduated from chemistry technology at Rzeszow university of Technology at 1996 at from law at subsidiary of UMCS in Rzeszow in 2000. In 2005 he received Ph. D. in economics at Warsaw School of Economics on ground of dissertation „Repayable means in financial management of local government units”. In 2006 he received II prize for this thesis in competition organised by month periodical „Local government”.

In October 2014 he received the title of associate professor in law. He is author of nearly 80 research publications. He combines research work with practice. For over 14 years he worked in banks, dealing with elaborating of evaluation of credit rating of local government units methodology, remedial programmes for local government units funding and investment process. In years 2010-2012 he completed legal training for notary and in 2013 he worked as notarial assessor. From 2014 he runs notary office in Piaseczno.

 

 

dr Ama Eyo 

Wykładowca prawa zamówień publicznych i dyrektor programowy studiów z zamówień publicznych na Uniwersytecie w Bangor w Północnej Walii /Wielka Brytania/. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów z zakresu zamówień publicznych (w tym strategicznych i zrównoważonych) oraz we wdrażaniu ich zmian. Posiada znaczące osiągnięcia dydaktyczne i naukowe w zakresie tworzenia innowacyjnych krajowych i międzynarodowych projektów dotyczących zamówień publicznych. Jest częstym prelegentem na konferencjach międzynarodowych, visiting professor oraz autorką wielu publikacji, wytycznych oraz materiałów szkoleniowych z tej dziedziny.
Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie w Lagos w Nigerii jako jedna z 5% najlepszych studentów. Rok później uzyskała uprawnienia zawodowe (Nigerian Bar Qualifying Certificate) pozwalające na występowanie w charakterze adwokata lub radcy prawnej przed Sądem Najwyższym w Nigerii. W 2005 roku ukończyła Studia Podyplomowe (LLM) z Międzynarodowego Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie w Nottingham /Wielka Brytania/. W 2009 roku uzyskała tytuł doktora przedkładając rozprawę doktorską pt. „The European Community legal framework on electronic auctions in Regulated Procurement and Perspectives from the United Kingdom”.
Za osiągnięcia dydaktyczne została nominowana do tytułu Nauczyciela Roku 2015 i znalazła się w gronie sześciu finalistów. Prowadzi wykłady z zakresu krajowych, unijnych i międzynarodowych regulacji dotyczących zamówień publicznych, w tym regulacji dotyczących zamówień publicznych w międzynarodowych instytucjach finansowych, prawa umów, postępowania w zakresie zamówień publicznych, zamówień strategicznych, zarządzania ryzykiem w zamówieniach publicznych, społecznych i zrównoważonych zamówień publicznych oraz prawa spółek.
Realizowała wiele międzynarodowych projektów badawczych. Współpracuje z instytucjami naukowo-badawczymi: Welsh Government/ValueWales, African Public Procurement Regulation Research Unit, Europejskim Forum E-zamówień /Czechy/, Centrum Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego /Polska/; Akademia Prawa Gospodarczego /Nigeria/; wcześniej również Biurem Zamówień Publicznych /Nigeria/.
Niezależnie od osiągnięć naukowych dr Ama Eyo posiada także bogate doświadczenie jako praktykujący prawnik w dziedzinie zamówień publicznych.

 

 

dr Aleksandra Sołtysińska

adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie.
Główne zainteresowania zawodowe dr Aleksandry Sołtysińskiej to problematyka zamówień publicznych oraz środków ochrony prawnej w dziedzinie zamówień publicznych w prawie polskim oraz w prawie Unii Europejskiej. Prowadzi wykłady z prawa zamówień publicznych oraz prawa ustrojowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz m. in. wykłady w Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów, na studiach podyplomowych SGH, UW, dla radców prawnych i adwokatów, dla członków Krajowej Izby Odwoławczej oraz dla sędziów. Prowadziła również wykłady zagraniczne dla sędziów w Niemczech (Trewir). Autorka licznych publikacji dotyczących zamówień publicznych oraz szeregu ekspertyz i opinii prawnych. 

 Absolwenci i studenci

Mgr Aleksandra Bogusz (doktorantka) – pomoc w badaniach naukowych, aktualizacja strony internetowej, pomoc w organizacji konferencji

Mgr Katarzyna Frączak (doktorantka) – pomoc w organizacji konferencji

Mgr Wojciech Łogin – pomoc w badaniach naukowych, aktualizacja strony internetowej, odpowiedzialny za profil na facebook’u

Mgr Izabella Sobieraj – pomoc w badaniach naukowych, pomoc w organizacji konferencji

Anna Bartosiak – pomoc w badaniach naukowych, pomoc w organizacji konferencji

Mgr Marcin Matczak – pomoc w organizacji konferencji, odpowiedzialny za profil na facebook’u

Mgr Marcin Kraśniewski – pomoc w organizacji konferencji, pomoc w promocji

Marta Ćwiklińska – odpowiedzialna za blog centrum: www.centrumzp.pl; pomoc w organizacji konferencji

Mgr Adrianna Burczyńska – pomoc w organizacji konferencji

Stażyści zagraniczni:

Czerwiec 2016 – Francesca Novello, Uniwersytet w Trento, Włochy

Czerwiec 2016 – Darya Hlushkova, European Humanities University, Litwa/Białoruś

 

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową oraz założeniami projektu HAePPI realizowanego w ramach programu Erasmus + mającego na celu opracowanie programu szkoleniowego w zakresie zamówień publicznych na innowacje (PPI) w sektorach meblowym i e-zdrowia.

HAePPI został sfinansowany w ramach Akcji 2 Kluczowej Programu Erasmus +: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Głównym celem programu jest umożliwienie różnorodnym instytucjom międzynarodowej współpracy w celu ulepszenia oferty edukacyjnej dla uczestników szkoleń i dzielenia się innowacyjnymi praktykami. Projekty finansowane w ramach tej akcji  koncentrują się na międzynarodowej wymianie, rozwijaniu i przekazywaniu innowacyjnych praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.

Centrum Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego jako partner projektu HAePPI aktywnie uczestniczy w opracowywaniu programu szkoleniowego.

Wszystkie osoby zainteresowane współpracą w ramach projektu prosimy o kontakt pod adresem agorczynska@wpia.uni.lodz.pl

Informacje o projekcie: https://www.haeppi-project.eu/

  *   *   *

HAePPI is a European project co-funded by the Erasmus+ Programme

Erasmus+ is the European Union programme for education, training, youth and sport. It runs for seven years, from 2014 to 2020, with organisations invited to apply for funding each year to undertake creative and worthwhile activities. Erasmus+ aims to modernise education, training and youth work across Europe. It is open to education, training, youth and sport organisations across all sectors of lifelong learning, including school education, further and higher education, adult education and the youth sector.

HAePPI has been funded under the key Action 2: cooperation for innovation and exchange of good practices, of the Erasmus+ programme. This action Action is all about enabling organisations to work together in order to improve their provision for learners and share innovative practices. The projects funded under this Key Action will focus on sharing, developing and transferring innovative practices in education, training and youth provision between participating countries.

Find out more about the project here.

https://www.haeppi-project.eu/

Centrum Zamówień Publicznych i PPP zaprasza autorów do przesyłania list swoich publikacji oraz nieodpłatnego przekazywania publikacji książkowych i elektronicznych, które będą upowszechniane przez nasze Centrum.

 1. Wybór literatury dotyczącej zamówień publicznych i PPP:
 2. Arrowsmith Sue, The Law of Public and Utilities Procurement, Sweet and Maxwell, London 2014;
 3. Babiarz S., Czarnik Z., Janda P., Pełczyński P., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2010 r.;
 4. Baehr J., Czajkowski T., Dzierżanowski W., Kwieciński T., Łysakowski W., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2007 r.;
 5. Bazan Aneta, Nowicki Józef Edmund, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2014 r.;
 6. Bovis Chris, EU Public Procurement Law, Elgar, 2012;
 7. Bubnowski M., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2007 r.;
 8. Czajkowski P., Prawo zamówień publicznych – komentarz, wyd. UZP, Warszawa 2006 r.;
 9. Czarnecka J., Kowalski A., Olejarz M.,(red.), Ołdak-Bułanowska K., Pożarowska J., Pyziak W., Skowron M., Wosiecka M., Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej po modernizacji – nowe unijne dyrektywy koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych, wyd. UZP, Warszawa 2014 r.;
 10. Gajewska-Jedwabny Agnieszka, Partnerstwo publiczno-prywatne, CH Beck, Warszawa 2007 r.;
 11. Gawrońska-Baran Andrzela, Dokumenty składane w zamówieniach publicznych w praktyce, wyd. CH Beck, Warszawa 2013 r.;
 12. Gonet Wojciech, Naprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego, wyd. Difin 2012 r.;
 13. Gonet Wojciech, Zasady nawiązywania współpracy pomiędzy sektorem publicznym
  i prywatnym w partnerstwie publiczno-prywatnym w: red. M. Stec, M. Mączyński, Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć na poziomie lokalnym, Warszawa 2012 r.;
 14. Gonet Wojciech, Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi. Nowe możliwości realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego, Finanse Komunalne nr 11/2009;
 15. Gonet Wojciech, Nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym – możliwości wykorzystywania do zadań w sektorze publicznym, Finanse Komunalne nr1-2/2009;
 16. Gonet Wojciech, Komentarz do ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi, LexisNexis Warszawa 2009 r.;
 17. Gonet Wojciech, Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, wyd. LexisNexis Warszawa 2009 r.;
 18. Górczyńska Anna, The role of small and medium-sized enterprises in a sustainable public procurement system, w: Khi V. Thai, International Public Procurement. Innovation and Knowledge Sharing, Springer, Heidelberg-New York-London 2015;
 19. Górczyńska Anna, Królikowska-Olczak Maria, O szkodliwości dumpingu
  w zamówieniach publicznych, Prawo Zamówień Publicznych, 2015;
 20. Górczyńska Anna, Brief notes on bid-rigging and price–fixing in Poland,
  w: red. Gabriella Racca, Ch.Yukins, Integrity and efficiency sustainable in public contracts. Balancing corruption concerns in public procurement internationally, wyd. Bruylant, Bruksela 2014 r.;
 21. Górczyńska Anna, Wybór najkorzystniejszej oferty w zamówieniach publicznych na usługi pocztowe, IKAR Nr 2/2014;
 22. Górczyńska Anna, Zamówienia publiczne w sektorach obronności i bezpieczeństwa, Systemy Logistyczne Wojsk Nr 40/2014;
 23. Górczyńska Anna, 15 haseł: aukcja elektroniczna, Biuletyn Zamówień Publicznych, dialog konkurencyjny, licytacja elektroniczna, negocjacje bez ogłoszenia, negocjacje z ogłoszeniem, przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, rażąco niska cena, system kwalifikowania wykonawców tryby udzielania zamówień sektorowych, unijne prawo zamówień publicznych, zamówienia publiczne dla realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę w: red. A. Powałowski, Leksykon prawa zamówień publicznych, wyd. CH Beck, Warszawa 2014 r.;
 24. Górczyńska Anna, Wspieranie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw
  w zamówieniach publicznych w: red. P. Nowak, Innowacje 2014. Innowacyjne działania w ICT, wyd. UMWŁ, Łódź 2014 r.;
 25. Górczyńska Anna, Promotion de l’innovation des petites et moyennes entreprises dans les marchés publics w: red. P. Nowak, Innovations 2014. Activités innovatrices dans les TIC, Łódź, 2014;
 26. Górczyńska Anna, Förderung der Innovationsfähigkeit in kleinen und mittelgroßen Unternehmen bei Vergabe öffentlicher Aufträge, w: red. P. Nowak, Innovationen 2014. Innovative ICT-Aktivitäten, Łódź, 2014;
 27. Górczyńska Anna, Supporting innovativeness of small and medium-sized enterprises in public procurement, w: red. P. Nowak, Innovations 2014. Innovative ICT actions, Łódź, 2014;
 28. Górczyńska Anna, Public digital service for e-procurement w: red. I. Zalisova,
  Walterova, R. Bejdak, Digital Govermence: From Local Data to European Policies, wyd. Agma, Prague 2013;
 29. Górczyńska Anna, Implementation and experience with competitive dialogue in Poland 2010, materiały konferencyjne, Kopenhaga 2010 r.;
 30. Górczyńska Anna, Wpływ Europejskiej Agendy Cyfrowej na uregulowania prawa polskiego, w: red. P. Nowak, Innowacje 2013. Innowacyjne Łódzkie 2013 – budowa społeczeństwa informacyjnego w regionach. Perspektywa końca okresu programowania 2007-2013, wyd. UMWŁ, Łódź, 2013 r.;
 31. Górczyńska Anna, Wpływ zmowy przetargowej na ograniczanie praw konsumenta
  w: red. M. Królikowska-Olczak, Beata Pachura, Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej, wyd. CH Beck, Warszawa 2013 r.;
 32. Górczyńska Anna, Zamówienia publiczne na systemy elektronicznej dokumentacji medycznej w podmiotach medycznych w: red. M. Królikowska-Olczak,
  Rzymowski, Powierzenie przetwarzania osobowych danych medycznych i inne problemy współczesnego prawa medycznego, wyd. Sigma, Łódź, 2013 r.;
 33. Górczyńska Anna, Competitive Dialogue in Poland w: Sue Arrowsmith, Steen Treumer, Competitive Dialogue in EU Procurement, wyd. Cambridge University Press 2012 r. ;
 34. Górczyńska Anna, Partnerstwo publiczno-prywatne w Unii Europejskiej, Studia Prawnoustrojowe nr 14/2011;
 35. Górczyńska Anna, Elektroniczne zamówienia publiczne – w: red. P. Nowak, Innowacje 2011. Nowoczesna administracja Województwa Łódzkiego, Łódź, 2011 r.;
 36. Górczyńska Anna, Abuse of competition in the European public procurement law,
  w: Conference Papers International Public Procurement Forum, tom II, Pekin 2010;
 37. Górczyńska Anna, Zielone zamówienia publiczne jako metoda promowania oszczędności energetycznych przy wydatkowaniu środków publicznych, w: red.
  Królikowska-Olczak, B. Sitek, Zarządzanie informacją i energią w systemie bezpieczeństwa UE, wyd. Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, Józefów 2010 r.;
 38. Górczyńska Anna, Naruszenia konkurencji w prawie zamówień publicznych w świetle orzecznictwa, w: red. A. Borowicz, M. Królikowska-Olczak, J. Sadowy,
  Starzyńska, Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych, Polska na tle Unii Europejskiej, wyd. UZP, Warszawa 2010 r.;
 39. Górczyńska Anna, Öffentliches Auftragswesen: Vertbewerblicher Dialogue als neue Vergabeverfahren w: Nachwuchswiessenschaftler präsentieren ihre Forschung,
  A. Warda, Z. Weigt, wyd. UŁ, Łódź 2009;
 40. Górczyńska Anna, Zasady wspólnotowego prawa zamówień publicznych w: Prawo europejskie w systemie polskiej gospodarki red. Maria Królikowska-Olczak, wyd. Difin 2005 r.;
 41. Granecki Paweł, Panasiuk Andrzej, Zamówienia sektorowe, wyd. CH Beck, Warszawa 2007 r.;
 42. Granecki Paweł, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2007 r.;
 43. Guziński M. (red.) Zamówienia publiczne jako przedmiot regulacji prawnej, Wrocław 2012 r.;
 44. Hajdys Dagmara, Uwarunkowania partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, wyd. UŁ, Łódź 2013 r.;
 45. Hajdys Dagmara, Możliwości i formy zaangażowania sektora prywatnego w realizację inwestycji komunalnych w Polsce w: E. Kronenberg-Skołowska(red.) Realizacja zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z sektorem prywatnym, wyd. centrum Rozwoju Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW. Warszawa 2008 r.;
 46. Kania Michał, Zamówienia publiczne, partnerstwo publiczno – prywatne, koncesje na roboty budowlane lub usługi w prawie polskim. Wydawnictwo Difin Warszawa, 2014 r.;
 47. Kania Michał, Umowa o partnerstwie publiczno – prywatnym. Studium administracyjnoprawne, wyd. W. Walasek, Katowice 2013 r.;
 48. Kania Michał (red.), Partnerstwo publiczno – prywatne. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013 r.;
 49. Korbus B., Partnerstwo publiczno-prywatne. Poradnik, wyd. Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2010 r.;
 50. Korbus B., Strawiński M., Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych. LexisNexis, Warszawa 2006 r.;
 51. Kowalczyk Iwona, Zielone zamówienia publiczne czyli polityka kreowania rynku zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju, Białostockie Studia Prawnicze nr 14/2014;
 52. Kowalczyk Iwona, Wpływ prawa Unii Europejskiej na system zamówień publicznych w Polsce w; J. Osiński, E.Negacz, Obłąkowska-Kubiak, Polityka publiczna.
  10 lat Polski w Unii Europejskiej, wyd. SGH, Warszawa 2014 r.;
 53. Kozłowska Agata, PPP krok po kroku. Podręcznik o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dobre Praktyki Samorządowe, Warszawa 2011 r.,
 54. Królikowska-Olczak Maria, opracowane hasła w: Leksykon zamówień publicznych,
  A. Powałowski, CH Beck 2014 r.;
 55. Królikowska-Olczak Maria, Zasada niedyskryminacji w prawie zamówień publicznych Unii Europejskiej w: Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych. Polska na tle UE red. A. Borowicz, W. Starzyńska, M. Królikowska-Olczak, J. Sadowy, Warszawa 2010 r.;
 56. Królikowska-Olczak Maria, Górczyńska Anna, The application of Article 81 (1) EC Treaty in the light of Polish legal solution, w: red. B.Sitek, J. Szczerbowski,
  W. Bauknecht, Gaetano Dammacco, Human Rights, Spiritual Values and Global Economy, wyd. Eco House Publishing, USA, 2011 r.;
 57. Miłostan Natalia, Kontrola pozacenowych kryteriów oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w: T. Kocowski, J. Sadowy (red.) Kontrola zamówień publicznych, wyd. UZP, Warszawa-Wrocław 2013 r.;
 58. Niedziela Hanna (red.), Nowe podejście do zamówień publicznych. Podręcznik, Warszawa 2011 r.;
 59. Łapecki Fryderyk, Aspekty środowiskowe w zamówieniach publicznych, Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych, nr 1, 2015 r.;
 60. Panasiuk Andrzej, System zamówień publicznych. Zarys wykładu, Warszawa 2013 r.;
 61. Panasiuk Andrzej, Ustawa o koncesjach na roboty budowlane i usługi, wyd. CH Beck 2008 r.;
 62. Pawelec Jakub, Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Komentarz, wyd. CH Beck 2015 r.;
 63. Pieróg Jerzy, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. CH Beck, Warszawa 2015 r.;
 64. Powałowski Andrzej (red.) Leksykon prawa zamówień publicznych, wyd. CH Beck, Warszawa 2014 r.;
 65. Powałowski Andrzej (red.), Prawo gospodarcze publiczne, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2011 r.;
 66. Priess Hans-Joachim, Handbuch des europaischen Vergaberechts, Koln-Berlin-Munchen, 2005 r.;
 67. Przeszło Ewa, Kontrola udzielania zamówień publicznych, Iuris, Poznań 2013 r.;
 68. Raczkiewicz Zbigniew, Zamówienia publiczne w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Wrocław 2008 r.;
 69. Robaczyński Wojciech, Wybrane problemy przedmiotowej modyfikacji zobowiązania na gruncie prawa zamówień publicznych Prawo Zamówień Publicznych, nr 2/2015;
 70. Rzepkowska Izabela, Kryterium „aspekty innowacyjne”, Prawo Zamówień Publicznych, nr 1/2015 r.;
 71. Rutkowski J. (red.), Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce i jego funkcjonowanie na przykładzie wybranych projektów, wyd. UŁ, Łódź 2010 r.,
 72. Sadowy J. (red.), Jędrzejewski R., Niczyporuk J., Nowicki H., Nowicki P., Sołtysińska A., Szostak R., Wierzbowski M., System zamówień publicznych
  w Polsce, wyd. UZP, Warszawa 2013 r.;
 73. Skoczyński T., Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Praktyczny komentarz, Lex Wolters Kluwer, Warszawa 2011 r.;
 74. Sołtysińska Aleksandra, Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz, Kraków 2006 r.;
 75. Sołtysińska Aleksandra, Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej, Kraków 2004 r.;
 76. Sołtysińska A., Zasada równości w prawie zamówień publicznych Wspólnot Europejskich w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 10/1998;
 77. Sołtysińska A., Procedury odwoławcze w polskim i europejskim prawie zamówień publicznych, Przegląd Legislacyjny 2/1999;
 78. Sołtysińska A., Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w świetle Konstytucji RP a regulacje prawa wspólnotowego – wybrane problemy w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej,
  Mik-ed., Toruń 1999 r.;
 79. Sołtysińska A., Wpływ prawa wspólnotowego na instytucję przetargu jako formy zawierania umów – rozważania na tle prawa zamówień publicznych w: Europeizacja prawa krajowego. Wpływ integracji europejskiej na klasyczne dziedziny prawa krajowego, C. Mik-ed., Toruń 2000 r.;
 80. Sołtysińska A., Wstęp do dyrektywy 93/38/EWG o procedurach udzielania zamówień publicznych przez jednostki działające w sektorach użyteczności publicznej
  w: Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej. Sektor użyteczności publicznej. Warszawa 2000 r.;
 81. Sołtysińska A., Instrumentalizacja zamówień publicznych – rozważania na tle unormowań prawa wspólnotowego w: Studia z prawa Unii Europejskiej, St. Biernat (red.) Wydawnictwo UJ, Kraków 2000 r.;
 82. Sołtysińska A., Organy zamawiające zobowiązane do udzielania zamówień publicznych zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego w: G. Łaszczyca (red.) Prawo europejskie a funkcjonowanie organów administracji publicznej, 2003 r.;
 83. Sołtysińska A., Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej. Wydawnictwo Zakamycze 2004 r.;
 84. Sołtysińska A., Dyrektywy Unii Europejskiej. Nowe regulacje w sprawie wspólnotowym, Prawo zamówień publicznych, 2004/1;
 85. Sołtysińska A., Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych. Prawo zamówień publicznych, 2004/1;
 86. Porozumienia ramowe w prawie zamówień publicznych Unii Europejskiej
  w: Współczesne wyzwania europejskiej przestrzeni prawnej. Księga pamiątkowa dla uczczenia 70 urodzin Profesora Eugeniusza Piontka, Zakamycze 2005 r.;
 87. Sołtysińska A., Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej. Komentarz. Zakamycze 2006 r.;
 88. Sołtysińska A., Kardas B., Ogłoszenia w zamówieniach publicznych, Urząd Zamówień Publicznych.
 89. Sołtysińska A., Zasady kwalifikacji wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w świetle orzecznictwa ETS, Europejski Przegląd Sądowy, 10/2006;
 90. Sołtysińska A., Poprawa skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych poprzez wprowadzenie wymogu minimalnego okresu zawieszenia typu standstill, Prawo zamówień publicznych. Wydanie specjalne zawierające publikacje z ogólnopolskiej konferencji naukowej 11-12 grudnia 2008 roku w Krakowie;
 91. Sołtysińska A., Działanie Krajowej Izby Odwoławczej z urzędu w sprawie wspólnotowej w: XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce. Urząd Zamówień Publicznych, Toruń-Warszawa 2009 r.;
 92. Sołtysińska A., G.Wicik, Dopuszczalność powołania się na zdolności innych podmiotów, Prawo zamówień publicznych 4/2009;
 93. Sołtysińska A., Glosa do wyroku TS w sprawie C-15/04, LEX;
 94. Sołtysińska A., Glosa do wyroku TS w sprawie C-220/05, LEX;
 95. Sołtysińska A., Glosa do wyroku TS w sprawie C-454/06, LEX;
 96. Sołtysińska A., Glosa do wyroku TS w sprawie C-538/07, LEX;
 97. Sołtysińska A. Hanna Niedziela, Beata Chojecka, Artur Wawryło, Michał Rogalski, Barbara Jerzyńska, Nowe podejście do zamówień publicznych. Podręcznik, Warszawa 2011 r.;
 98. Sołtysińska A., Europejskie prawo zamówień publicznych, Komentarz. 2 Wydanie znowelizowane, Wolters Kluwer, 2012 r.;
 99. Sołtysińska A., Opis przedmiotu zamówienia w: System zamówień publicznych w Polsce. Urząd Zamówień Publicznych, 2013 r.;
 100. Sołtysińska A., Poland – the national report on public procurement system (w) Public Procurement Law: Limitations, Opportunities and Paradoxes. The XXVI FIDE Congress in Copenhagen, 2014. Neergaard Ulla, Jacqueson Catherine, Skovgaard Olykke Grith;
 101. Sołtysińska A., Zamówienia publiczne: pojęcie udzielania zamówień publicznych, istotna zmiana umowy, zmiana po stronie wykonawcy, wprowadzenie i wyrok TS z 19.06.2008 r. w sprawie C-454/06, EPS 2014/2;
 102. Sołtysińska A., Zamówienia “bezpośrednie”: definicja zamówienia publicznego, uprawnienie do zawarcia umowy z pominięciem obowiązkowych procedur udzielania zamówień publicznych, wprowadzenie i wyrok TS z 18.11.1999 r. w sprawie
  C-107/98, EPS 2014/3;
 103. Sołtysińska A., Zamówienia publiczne: dodatkowe podstawy wykluczenia wykonawców przewidziane w prawie krajowym, zasada równego traktowania wykonawców i zasada proporcjonalności przy podejmowaniu środków ograniczających udział w postępowaniach przetargowych, wprowadzenie i wyrok TS z 3.03.2005 r. w sprawach połączonych C-21/03 i C-34/03, EPS 2014/4;
 104. Sołtysińska A., Zamówienia publiczne: definicja “podmiotu prawa publicznego” jako zamawiającego, zakres działalności polegającej na zaspokajaniu potrzeb w interesie ogólnym, teoria infekcji, wprowadzenie i wyrok TS z 15.01.1998 r. w sprawie
  C-44/96, EPS 2014/5;
 105. Sołtysińska A., Zamówienia publiczne: procedury odwoławcze, pojęcie “interes w uzyskaniu danego zamówienia publicznego”, dopuszczalność indywidualnej skargi jednego z członków konsorcjum, wprowadzenie i wyrok TS z 8.09.2005 r. w sprawie C-129/04, EPS 2014/6;
 106. Sołtysińska A., Zamówienia publiczne: pojęcie “decyzji” instytucji zamawiającej podlegające zaskarżeniu, bezpośredni skutek przepisów dyrektywy odwoławczej, wprowadzenie i wyrok TS z 2.06.2005 r. w sprawie C-15/04, EPS 2014/7;
 107. Sołtysińska A., Zamówienia publiczne: procedury odwoławcze, termin wniesienia odwołania, obowiązek doręczenia uzasadnienia decyzji instytucji zamawiającej, wprowadzenie i wyrok TS z 28.01.2010 r. w sprawie C-406/08, EPS 2014/8;
 108. Sołtysińska A., Zamówienia publiczne: warunki podmiotowe, określenie wymogu zdolności ekonomicznej przy uwzględnieniu ustawodawstwa krajowego, możliwość powołania się na zasoby innych podmiotów, wprowadzenie i wyrok TS z 18.10.2012 r. w sprawie C-218/11, EPS 2014/9;
 109. Sołtysińska A., Zamówienia publiczne: możliwość powołania się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunku podmiotowego określonego przez zamawiającego, konieczność weryfikacji możliwości wykorzystania zasobów innych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia publicznego, wprowadzenie i wyrok TS z 2.12.1999 r. w sprawie C-176/98, EPS 2014/10;
 110. Sołtysińska A., Zamówienia publiczne: kryteria oceny ofert, kryteria ekonomiczne i pozaekonomiczne, pojęcie oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, wprowadzenie i wyrok TS z 17.09.2002 r. w sprawie C-513/99, EPS 2014/11;
 111. Sołtysińska A., Zamówienia publiczne: kryteria oceny ofert, kryteria podmiotowe, proporcjonalność, związanie kryteriów z przedmiotem zamówienia, zasada równego traktowania wykonawców, wprowadzenie i wyrok TS z 27.10.2005 r. w sprawie
  C-234/03, EPS 2014/12;
 112. Sołtysińska A., Zasada proporcjonalności na etapie kwalifikacji wykonawców w: Prawo zamówień publicznych. Stan obecny i kierunki zmian, pod red. H. Nowicki, Wydawnictwo Presscom 2015 r.
 113. Stachowiak M., Jerzykowski J., Dzierżanowski W., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2012 r.;
 114. Stręciwilk Małgorzata, Zaskarżanie wyroku przetargu w świetle poglądów orzecznictwa, Prawo Zamówień Publicznych nr 2/2015;
 115. Szostak Ryszard, O urzędowej koncepcji nowego prawa zamówień publicznych – krytycznie, Zamówienia Publiczne Doradca nr 6/2015;
 116. Szostak Ryszard, Kryteria oceny ofert w nowym ujęciu, Prawo Zamówień publicznych nr 4/2014;
 117. Szostak Ryszard, Wykluczenie nierzetelnego wykonawcy z ubiegania się
  o zamówienia publiczne w nowym ujęciu, Prawo Zamówień Publicznych nr 1/2015;
 118. Szustakiewicz Przemysław, Zasady prawa zamówień publicznych, Warszawa 2007 r.;
 119. Szydło Marek, Prawna koncepcja zamówienia publicznego, CH Beck, Warszawa 2014 r.;
 120. Szydło Marek, Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe, Bydgoszcz-Wrocław, 2011 r.;
 121. Szymańska Anna, Wyjaśnianie oferty z rażąco niską ceną, Prawo Zamówień Publicznych, nr 1/2015;
 122. Trepte Peter, Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej objęte dyrektywą klasyczną, Warszawa-Katowice 2006 r.;
 123. Trepte Peter, Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej objęte dyrektywą sektorową, Warszawa-Katowice 2006 r.;
 124. Wicik Grzegorz, Wiśniewski Piotr, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2007 r.;
 125. Winiarz Mateusz, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako instrument ochrony prawidłowości wyboru trybu postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w: W. Robaczyński, A. Babczuk, A. Talik (red.) Dyscyplina finansów publicznych. Podstawy i zakres odpowiedzialności, wyd.
  CH Beck 2015 r.;
 126. Wyrzykowski Wojciech, Warunki kontraktowe FIDIC-charakterystyka ogólna, Prawo Zamówień Publicznych nr 4/2014;
 127. Yescombe E., Partnerstwo publiczno-prywatne. Zasady wdrażania
  i finansowania. Wolters Kluwer, Kraków 2008 r.;
 128. Żurawik Artur, Interes publiczny w prawie gospodarczym, wyd. CH Beck, Warszawa 2013 r.

Pierwszy grant z programu Horyzont 2020 na Uniwersytecie Łódzkim dla Wydziału Prawa i Administracji

Centrum Zamówień Publicznych i PPP oraz Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UŁ będą realizować projekt finansowany z europejskiego programu naukowo-badawczego Horyzont 2020 pt InnProBio (Forum for Bio-Based Innovation in Public Procurement).

Jest to pierwszy pozytywnie oceniony międzynarodowy projekt, w którym uczestniczy Uniwersytet Łódzki.

Projekt będzie realizowany przez konsorcjum złożone z ośmiu instytucji z Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii i Polski. Liderem  projektu są Niemcy, ze strony polskiej koordynatorem jest dr Anna Górczyńska, kierownik Centrum Zamówień Publicznych i PPP i adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego.

Celem projektu jest stworzenie międzynarodowego forum na rzecz wspierania ekologicznych innowacji w zamówieniach publicznych. Zakłada przeprowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych w celu analizy efektywności innowacyjnych zamówień publicznych z wykorzystaniem ekologicznych produktów i usług. Projekt rozpoczyna się 1 marca 2015 r. będzie trwał 36 miesięcy.

InnProBio The first grant from Horizon 2020 at University of Lodz for Faculty of Law ad Administration

Centre for Public Procurement and Public-Private Partnership and the Chair of European Economic Law will realize an EU funded three year long project, which began in March 2015 – InnProBio, the Forum for Bio-Based Innovation in Public Procurement. This is the first positively evaluated project at University of Lodz.

The project is realized by 8 partners from Germany, Netherland, Great Britain and Poland. The coordinator from Polish part is dr Anna Górczyńska (head of the Centre for Public Procurement and Public-Private Partnership and associate professor at the Chair of European Economic Law at Faculty of Law and Administration of University of Lodz).

The aim of the project is to to develop a community of public procurement practitioners interested in innovative bio-based products and services.

More info: http://innprobio.innovation-procurement.org/home/

Pliki do pobrania