KONTAKT

mgr Katarzyna Kazulak-Łozak
pokój 2.37
tel. (042) 635 40 41
email: kkazulak@wpia.uni.lodz.pl

Aktualne godziny dyżurów

mgr Katarzyna Godecka
pokój 2.37 
tel. 42 635 63 59
email:  katarzyna.godecka@wpia.uni.lodz.pl

Aktualne godziny dyżurów


W dniach posiedzeń Rady Wydziału oraz Komisji UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne - nieczynne.

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI UŁ DS. STOPNI NAUKOWYCH W DYSCYPLINIE NAUKI PRAWNE

Planowane terminy posiedzeń Komisji UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne w semestrze letnim w roku akad. 2023/2024:

23.02.2024

22.03.2024

26.04.2024

17.05.2024

28.06.2024

27.09.2024

TERMINY EGZAMINÓW DOKTORSKICH Z DYSCYPLINY DODATKOWEJ: EKONOMIA

Terminy egzaminu doktorskiego z ekonomii:

22.11.2023 (środa) - godz. 9.00 
06.12.2023 (środa) - godz. 9.00 
24.01.2024 (środa) - godz. 9.00 
28.02.2024 (środa) - godz. 9.00

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 1672), która wprowadziła zmiany w ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) przewody doktorskie wszczęte do 30 kwietnia 2019 r. i niezakończone do dnia 31 grudnia 2024 r. – odpowiednio umarza się albo zamyka się.

POSTĘPOWANIA DOKTORSKIE (WSZCZĘTE PO 1 PAŹDZIERNIKA 2019) - PROCEDURA

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U. z 20 kwietnia 2023 r. poz. 742

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (uwzględniający zmiany wynikające z Dz.U. 2023 poz. 212)

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (uwzględniająca zmiany wynikające z Dz.U. 2023 poz. 212, 1672)

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Regulations outlining the specific procedure for awarding the title of Doctor and Doctor Habilitatus at the University of Lodz

Uchwała nr 566 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 32. roboczym posiedzeniu w kadencji 2020-2024 w dniu 29 września 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 660 Senatu UŁ z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Łódzkim (ze zm.)

Regulamin określający szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Łódzkim (tekst jednolity z dnia 29 września 2023 r.)

Uchwała nr 297 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 19. roboczym posiedzeniu w kadencji 2020–2024 w dniu 25 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 660 Senatu UŁ z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Łódzkim (ze zm.)

Regulamin określający szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia dr i dr hab (tekst jednolity z dnia 25 kwietnia 2022 r.)

Uchwała Senatu nr 660 z dnia 27.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin określający szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Łódzkim (załącznik do Uchwały Senatu nr 660 z dn.27.01.2020)

 

Zarządzenie Rektora nr 76 z dnia 12.02.2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 23 Rektora UŁ z dnia 16.12.2014 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony w Uniwersytecie Łódzkim

Zarządzenie Rektora nr 23 z dnia 16.12.2014 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony w Uniwersytecie Łódzkim

 Zarządzenie Rektora nr 75  z dnia 12.02.2020 r. w sprawie:  zasad finansowania na Uniwersytecie Łódzkim kosztów postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu profesora

Komunikat Przewodniczącej Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawnez dnia 29.11.2021 r. w sprawie: obowiązku posiadania elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami, tzw. numer ORCID oraz sprawozdawania publikacji naukowych w Polskiej Bibliografii Naukowej przez osoby ubiegające się o nadanie stopnia doktora na Uniwersytecie Łódzkiem w dyscyplinie nauki prawne

 Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 15.12.2021 r. w sprawie: obowiązku uzyskania identyfikatora ORCID

Uchwała nr 4/2023 Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne podjęta na posiedzeniu w dniu 27 października 2023 roku w sprawie wyróżnienia rozpraw doktorskich w postępowaniach wszczętych w trybie przewidzianym przepisami ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz 742 ze zm.)

 • WYZNACZENIE PROMOTORA/PROMOTORA POMOCNICZEGO

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w terminie co najmniej jednego tygodnia przed ustalonym terminem posiedzenia Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne przedstawia Przewodniczącemu Komisji wniosek o wyznaczenie promotora. Do wniosku dołącza się:

1) oświadczenie promotora oraz zgodę na pełnienie funkcji promotora/promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej kandydata;

2) dokumenty wymienione w § 6 ust. 2 pkt 4-6 i 8 Regulaminu:

- informację o dorobku naukowym;

- odpis lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez podmiot wydający dokument) dyplomu poświadczającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego lub dyplomu, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy, dającego prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała;

- kwestionariusz osobowy;

oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO.

 

 • ZDAWANIE EGZAMINÓW DOKTORSKICH

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora po powołaniu promotora do momentu wszczęcią postępowania zmierzającego do nadania stopnia doktora musi zdać egzaminy doktorskie oraz spełnić  wymogi efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne powołuje, w drodze postanowienia, komisje do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie:

1) dyscypliny wiodącej odpowiadającej przedmiotowi rozprawy doktorskiej – w składzie co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki, do której należy ta dyscyplina naukowa lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej lub osób, które nabyły uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego i prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej, a także promotora lub promotorów rozprawy doktorskiej;

2) dyscypliny dodatkowej – w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna posiada tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki, do której należy ta dyscyplina naukowa lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej lub nabyła uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego i prowadzi działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej.

3) nowożytnego języka obcego – w przypadku osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora, która nie posiada odpowiedniego certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów, podmiot doktoryzujący może przeprowadzić egzamin potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej B2. Egzamin przeprowadza się przed komisją egzaminacyjną w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej. 

 Aby móc przystąpić do egzaminów należy:

Wystąpić z wnioskiem do do Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne co najmniej 7 dni przed posiedzeniem z prośbą o powołanie komisji egzaminacyjnych. Egzamin z dyscypliny dodatkowej zdaje się albo z filozofii, albo z ekonomii i finansów.

Wzór wniosku o powołanie komisji do egzaminu z dyscypliny wiodącej

Wzór wniosku o powołanie komisji do egzaminu z dyscypliny dodatkowej

Wzór wniosku o powołanie komisji do egzaminu z nowożytnego języka obcego

Po ustaleniu składu komisji oraz terminu (dzień i godzina) danego egzaminu należy dostarczyć do Działu Nauki i Jakości Kształcenia (pok.2.37 lub 2.40) podanie do Przewodniczącego  Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu w konkretnym terminie. Podanie należy złożyć najpóźniej na tydzień przed terminem egzaminu.

Wzór wniosku o przeprowadzenie egzaminu

Przed egzaminem należy zgłosić się do Działu Nauki i Jakości Kształcenia (pok.2.37) celem odbioru protokołu egzaminacyjnego. 

W przypadku egzaminów doktorskich przeprowadzanych w formie zdalnej za pomocą aplikacji Microsoft Teams proszę zapoznać się z zakładką "instrukcja - egzaminy zdalne".

Po zdaniu egzaminów przez osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora, promotor w terminie 14 dni od dnia ostatniego egzaminu przedstawia Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne wyniki weryfikacji efektów uczenia się zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 8. Weryfikacja efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK jest przeprowadzana przez promotora z uwzględnieniem wyników egzaminów.

 

 • WSZĘCIE POSTĘPOWANIA ZMIERZAJĄCEGO DO NADANIA STOPNIA DOKTORA

Przed wszczęciem postępowania kandydat do stopnia składa wniosek do Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne, do którego dołącza:

1) rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem we właściwym języku w co najmniej czterech egzemplarzach wraz z ich zapisem na elektronicznym nośniku danych;

2) pozytywną opinię promotora lub promotorów;

3) certyfikat z nowożytnego języka obcego lub dyplom ukończenia studiów, poświadczający znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej, co najmniej B2;

WYKAZ CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ NOWOŻYTNEGO JĘZYKA OBCEGO

4) informację o dorobku naukowym (zgodnie z przepisami określonymi w art. 186 ust. 1 pkt. 3 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w art. 179 ust. 6 pkt. 1-2 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce);

5) kwestionariusz osobowy;

6) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO;

 

 • POWOŁANIE RECENZENTÓW

W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora wyznacza się 3 recenzentów spośród osób niebędących pracownikami podmiotu doktoryzującego oraz uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego albo instytutu międzynarodowego, których pracownikiem jest osoba ubiegająca się o stopień doktora. Recenzentem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. 

Na minimum tydzień przed posiedzeniem Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne:

 • promotor rozprawy doktorskiej składa wniosek do Przewodniczącego Komisji w sprawie proponowanych recenzentów w postępowaniu doktorskim oraz opinię o ukończonej rozprawie doktorskiej,
 • promotor sprawdza rozprawę doktorską z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego. Raport z systemu antyplagiatowego stanowi załącznik do opinii;
 • kandydat do stopnia doktora składa oświadczenie o tym, że proponowani recenzenci nie są pracownikami tej samej jednostki, w której kandydat do stopnia jest doktorantem lub pracownikiem. 

Powyższe dokumenty składa się wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania doktorskiego.

 

 • DOPUSZCZENIE DO PUBLICZNEJ OBRONY ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Przed dopuszczeniem do obrony osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora zobowiązana jest do zdeponowania w Repozytorium UŁ elektronicznej wersji rozprawy doktorskiej w formacie pdf ze streszczeniem we właściwym języku i recenzjami oraz dokonania jej właściwego opisu.

Repozytorium UŁ - Deponowanie doktoratów 

Instrukcja deponowania (BUŁ)

Oświadczenie autora dotyczące zdeponowania rozprawy w Repozytorium

Na tydzień przed posiedzeniem Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne promotor składa wniosek o  dopuszczenie rozprawy doktorskiej  do publicznej obrony wraz z prośbą o powołanie komisji do przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej (komisji doktorskiej).

Do obrony może być dopuszczona osoba, która uzyskała pozytywne recenzje od co najmniej dwóch recenzentów oraz spełniła wymagania, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, w szczególności z rozprawą doktorską oraz recenzjami, Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne wydaje postanowienie w sprawie dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej.

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne powołuje komisję doktorską do obrony rozprawy doktorskiej.

Wniosek o wyznaczenie terminu publicznej obrony

 kandydat lub promotor składa do Przewodniczącego Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne, po wcześniejszym jego ustaleniu ze wszystkimi członkami komisji doktorskiej oraz recenzentami. 

 

 • OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji UŁ odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej z udziałem recenzentów, promotora/promotorów, promotora pomocniczego. W posiedzeniu musi wziąć udział przynajmniej 1 recenzent i promotor. 

Najpóźniej na tydzień przed obroną rozprawy doktorskiej kandydat składa w Dziale Nauki i Jakości Kształcenia (pok. 2.37) autoreferat przedstawiający główne założenia rozprawy doktorskiej. Autoreferat należy złożyć w ilości odpowiadającej liczbie członków komisji doktorskiej, w tym również recenzentów i promotorów i dodatkowo w jednym egzemplarzu do akt postępowania. Ponadto kandydat składa uaktualniony wykaz publikacji naukowych, jak również uaktualnione CV (prosimy, aby w życiorysie Państwa osiągnięcia były usystematyzowane od osiągnięć najstarszych do najbardziej bieżących).

Przed obroną prosimy o podanie do Działu Nauki i Jakości Kształcenia proponowanego protokolanta podczas obrony rozprawy doktorskiej. Protokolantem musi być pracownik badawczy lub badawczo-dydaktyczny WPiA UŁ ze stopniem co najmniej doktora.

Postanowienie w sprawie przyjęcia obrony wraz z protokołem przewodniczący komisji doktorskiej składa Przewodniczącemu Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne w terminie 7 dni od dnia wydania tego postanowienia.

 

 • NADANIE STOPNIA DOKTORA

Decyzję w sprawie nadanie stopnia doktora podejmuje Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne na posiedzeniu.

 

 •  OPŁATA ZA POSTĘPOWANIE DOKTORSKIE

Osoba, która ubiega się o nadanie stopnia naukowego doktora, wnosi opłatę za przeprowadzenie postępowania w tej sprawie w wysokości równej kosztom postępowania. Do kosztów postępowania zalicza się w szczególności koszty wynagrodzeń promotora lub promotorów, promotora pomocniczego i recenzentów oraz koszty obsługi administracyjnej.

Zarządzenie Rektora nr 75 z dnia 12.02.2020 r. w sprawie: zasad finansowania na Uniwersytecie Łódzkim kosztów postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu profesora 

 

 • DYPLOM

Zarządzenie Rektora nr 73 z dnia 12.02.2020 r. w sprawie: określenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki osobom, którym nadano od dnia 1 października 2019 r. stopień doktora lub doktora habilitowanego

Zarządzenie Rektora nr 74 z dnia 12.02.2020 r. w sprawie: opłaty za wydanie oryginału, odpisu lub duplikatu dyplomu doktorskiego lub dyplomu habilitacyjnego

 

 • ZAMKNIĘCIE / UMORZENIE POSTĘPOWANIA DOKTORSKIEGO

Osoba, która chce umorzyć postępowanie w sprawie nadania jej stopnia doktora proszona jest o przesłanie stosownego wniosku na adres:
Dział Nauki i Jakości Kształcenia (pok.2.37)
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki
ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź

Wniosek o umorzenie postępowania doktorskiego

 • WYZNACZENIE PROMOTORA/PROMOTORA POMOCNICZEGO

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w terminie co najmniej jednego tygodnia przed ustalonym terminem posiedzenia Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne przedstawia Przewodniczącemu Komisji wniosek o wyznaczenie promotora. Do wniosku dołącza się:

1) oświadczenie promotora oraz zgodę na pełnienie funkcji promotora/promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej kandydata wraz z opinią na temat zaawansowania rozprawy doktorskiej oraz planowanym terminem złożenia rozprawy doktorskiej;

2) dokumenty wymienione w § 6 ust. 2 pkt 4-6 i 8 Regulaminu:

- informację o dorobku naukowym (zgodnie z przepisami określonymi w art. 186 ust. 1 pkt. 3 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w art. 179 ust. 6 pkt. 1-2 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

- odpis lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez podmiot wydający dokument) dyplomu poświadczającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego lub dyplomu, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy, dającego prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała;

- kwestionariusz osobowy;

 - oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO.

 Złożenie kompletnego wniosku o wyznaczenie promotora wszczyna postępowanie zmierzające do nadania stopnia doktora. 

 • ZDAWANIE EGZAMINÓW DOKTORSKICH

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora po powołaniu promotora do momentu powołania recenzentów musi zdać egzaminy doktorskie oraz spełnić  wymogi efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne powołuje, w drodze postanowienia, komisje do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie:

1) dyscypliny wiodącej odpowiadającej przedmiotowi rozprawy doktorskiej – w składzie co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki, do której należy ta dyscyplina naukowa lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej lub osób, które nabyły uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego i prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej, a także promotora lub promotorów rozprawy doktorskiej;

2) dyscypliny dodatkowej – w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna posiada tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki, do której należy ta dyscyplina naukowa lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej lub nabyła uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego i prowadzi działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej.

3) nowożytnego języka obcego – w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej. Istnieje możliwość zwolnienia z egzaminu, jeśli kandydat do momentu powołania recenzentów przedstawi certyfikat wymieniony w wykazie certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi załącznik nr 1

 Aby móc przystąpić do egzaminów należy:

Wystąpić z wnioskiem do Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne co najmniej 7 dni przed posiedzeniem z prośbą o powołanie komisji egzaminacyjnych. Egzamin z dyscypliny dodatkowej zdaje się albo z filozofii, albo z ekonomii i finansów.

 

Wzór wniosku o powołanie komisji do egzaminu z dyscypliny wiodącej

Wzór wniosku o powołanie komisji do egzaminu z dyscypliny dodatkowej

Wzór wniosku o powołanie komisji do egzaminu z nowożytnego języka obcego

 

Po ustaleniu składu komisji oraz terminu (dzień i godzina) danego egzaminu należy dostarczyć do Działu Nauki i Jakości Kształcenia (pok.2.37 lub 2.40) podanie do Przewodniczącego  Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu w konkretnym terminie. Podanie należy złożyć najpóźniej na tydzień przed terminem egzaminu.

Wzór wniosku o przeprowadzenie egzaminu

Przed egzaminem należy zgłosić się do Działu Nauki i Jakości Kształcenia (pok.2.37) celem odbioru protokołu egzaminacyjnego. 

W przypadku egzaminów doktorskich przeprowadzanych w formie zdalnej za pomocą aplikacji Microsoft Teams proszę zapoznać się z zakładką "instrukcja - egzaminy zdalne".

Po zdaniu egzaminów przez osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora, promotor w terminie 14 dni od dnia ostatniego egzaminu przedstawia Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne wyniki weryfikacji efektów uczenia się zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 8. Weryfikacja efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK jest przeprowadzana przez promotora z uwzględnieniem wyników egzaminów.

 • POWOŁANIE RECENZENTÓW

W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora wyznacza się 3 recenzentów spośród osób niebędących pracownikami podmiotu doktoryzującego oraz uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego albo instytutu międzynarodowego, których pracownikiem jest osoba ubiegająca się o stopień doktora. Recenzentem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. 

Na minimum tydzień przed posiedzeniem Komisji Uniwersytetu  Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne:

 • promotor rozprawy doktorskiej składa wniosek do Przewodniczącego Komisji w sprawie proponowanych recenzentów w postępowaniu doktorskim oraz opinię o ukończonej rozprawie doktorskiej,
 • promotor sprawdza rozprawę doktorską z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego. Raport z systemu antyplagiatowego stanowi załącznik do opinii;
 • kandydat do stopnia doktora składa oświadczenie o tym, że proponowani recenzenci nie są pracownikami tej samej jednostki, w której kandydat do stopnia jest doktorantem lub pracownikiem.

  Ponadto do wniosku o wyznaczenie recenzentów kandydat składa:

1) rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem we właściwym języku w co najmniej czterech egzemplarzach wraz z ich zapisem na elektronicznym nośniku danych (format PDF);

2) certyfikat z nowożytnego języka obcego, jeśli nie zdawał egzaminu doktorskiego z języka nowożytnego;

WYKAZ CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ NOWOŻYTNEGO JĘZYKA OBCEGO

3) informację o dorobku naukowym (zgodnie z przepisami określonymi w art. 186 ust. 1 pkt. 3 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w art. 179 ust. 6 pkt. 1-2 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce);

4) kwestionariusz osobowy;

5) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO;

Wzór strony tytułowej rozprawy doktorskiej

 

 • DOPUSZCZENIE DO PUBLICZNEJ OBRONY ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Przed dopuszczeniem do obrony osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora zobowiązana jest do zdeponowania w Repozytorium UŁ elektronicznej wersji rozprawy doktorskiej w formacie pdf ze streszczeniem we właściwym języku i recenzjami oraz dokonania jej właściwego opisu.

Repozytorium UŁ - Deponowanie doktoratów 

Instrukcja deponowania (BUŁ)

Oświadczenie autora dotyczące zdeponowania rozprawy w Repozytorium

Na tydzień przed posiedzeniem Komisji Uniwersytetu  Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne promotor składa wniosek o  dopuszczenie rozprawy doktorskiej  do publicznej obrony wraz z prośbą o powołanie komisji do przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej (komisji doktorskiej).

Do obrony może być dopuszczona osoba, która uzyskała pozytywne recenzje od co najmniej dwóch recenzentów oraz spełniła wymagania, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, w szczególności z rozprawą doktorską oraz recenzjami, Komisja Uniwersytetu  Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne wydaje postanowienie w sprawie dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej.

Komisja Uniwersytetu  Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne powołuje komisję doktorską do obrony rozprawy doktorskiej.

Wniosek o wyznaczenie terminu publicznej obrony kandydat lub promotor składa do Przewodniczącego Komisji Uniwersytetu  Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne, po wcześniejszym jego ustaleniu ze wszystkimi członkami komisji doktorskiej oraz recenzentami. 

 

 • OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji UŁ odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej z udziałem recenzentów, promotora/promotorów, promotora pomocniczego. W posiedzeniu musi wziąć udział przynajmniej 1 recenzent i promotor. 

Najpóźniej na tydzień przed obroną rozprawy doktorskiej kandydat składa w Dziale Nauki i Jakości Kształcenia (pok. 2.37) autoreferat przedstawiający główne założenia rozprawy doktorskiej. Autoreferat należy złożyć w ilości odpowiadającej liczbie członków komisji doktorskiej, w tym również recenzentów i promotorów i dodatkowo w jednym egzemplarzu do akt postępowania. Ponadto kandydat składa uaktualniony wykaz publikacji naukowych, jak również uaktualnione CV (prosimy, aby w życiorysie Państwa osiągnięcia były usystematyzowane od osiągnięć najstarszych do najbardziej bieżących).

Przed obroną prosimy o podanie do Działu Nauki i Jakości Kształcenia proponowanego protokolanta podczas obrony rozprawy doktorskiej. Protokolantem musi być pracownik badawczy lub badawczo-dydaktyczny WPiA UŁ ze stopniem co najmniej doktora.

Postanowienie w sprawie przyjęcia obrony wraz z protokołem przewodniczący komisji doktorskiej składa Przewodniczącemu Komisji Uniwersytetu  Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne w terminie 7 dni od dnia wydania tego postanowienia.

 

 • NADANIE STOPNIA DOKTORA

Decyzję w sprawie nadanie stopnia doktora podejmuje Komisja Uniwersytetu  Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne na posiedzeniu.

 

 • DYPLOM

Zarządzenie Rektora nr 73 z dnia 12.02.2020 r. w sprawie: określenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki osobom, którym nadano od dnia 1 października 2019 r. stopień doktora lub doktora habilitowanego

Zarządzenie Rektora nr 74 z dnia 12.02.2020 r. w sprawie: opłaty za wydanie oryginału, odpisu lub duplikatu dyplomu doktorskiego lub dyplomu habilitacyjnego

 

 • ZAMKNIĘCIE / UMORZENIE POSTĘPOWANIA DOKTORSKIEGO

Osoba, która chce umorzyć postępowanie w sprawie nadania jej stopnia doktora proszona jest o przesłanie stosownego wniosku na adres:
Dział Nauki i Jakości Kształcenia (pok.2.37)
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki
ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź

Wniosek o umorzenie postępowania doktorskiego

I ETAP  –  WSZCZĘCIE  POSTĘPOWANIA DOKTORSKIEGO  ORAZ ZŁOŻENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ  I  WYZNACZENIE  RECENZENTÓW

1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora składa co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Komisji UŁ do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (zał. 5 do Regulaminu).

2. Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie o ukończeniu kształcenia w szkole doktorskiej (wraz z kopią opinii promotora wyznaczonego przez szkołę doktorską)
 • kopię decyzji o wyznaczeniu promotora w Szkole Doktorskiej
 • 4 egzemplarze rozprawy doktorskiej oraz 4 egzemplarze streszczenia we właściwym języku (streszczenie w języku angielskim, a jeśli rozprawa doktorska przygotowana jest w języku obcym również streszczenie w języku polskim) w formie papierowej
 • rozprawę doktorską oraz streszczenie należy również złożyć na informatycznym nośniku danych  - pendrive – 1 sztuka
 • Oświadczenie o rozprawie doktorskiej (zał. 14 do Regulaminu)
 • kopia raportu ogólnego z badania antyplagiatowego ww. rozprawy doktorskiej (z wykorzystaniem JSA) złożonego w Szkole Doktorskiej (poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika SDNS)
 • oświadczenie promotora/promotora pomocniczego w postępowaniu doktorskim (zał. 13 do Regulaminu)
 • pozytywną opinię promotora w postępowaniu doktorskim dotyczącą rozprawy doktorskiej
 • oświadczenie promotora (zał. 4 do Regulaminu)
 • wniosek (wzór 1) powołanie recenzentów
 • kandydat do stopnia doktora składa oświadczenie (wzór nr 2) o tym, że proponowani recenzenci nie są pracownikami tej samej jednostki, w której kandydat do stopnia jest doktorantem lub pracownikiem. 
 • certyfikat (zał. 1 do Regulaminu) z nowożytnego języka obcego, lub dyplom ukończenia studiów poświadczający znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej, co najmniej B2. Jeśli osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nie posiada certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem (wzór 3) do Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne z prośbą o powołanie komisji egzaminacyjnej z nowożytnego języka obcego.
 • odpis lub kserokopię dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez podmiot wydający dyplom)
 • kwestionariusz osobowy(zał. 6 do Regulaminu)
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO (zał. 11 do Regulaminu)
 • informację o dorobku naukowym (wzór 4)
 • zgodnie z art 345 ust. 1 pkt 3 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce osoba ubiegająca się o stopień doktora musi posiadać numer ORCID. Dorobek stanowiący podstawę ubiegania się o nadanie stopnia doktora powinien znajdować się na profilu ORCID kandydata
 • dorobek naukowy należy złożyć na elektronicznym nośniku danych (pendrive – wraz z rozprawą doktorską)
 • oświadczenie autora rozprawy doktorskiej (wzór 6 )

3. Osoba, która wcześniej ubiegała się o nadanie stopnia doktora dołącza do wniosku informację o przebiegu przewodu doktorskiego albo postępowania w sprawie nadania stopnia doktora z podmiotu, w którym były one przeprowadzone.
4. Komisja UŁ do spraw stopni naukowych wyznacza trzech recenzentów spośród osób niebędących pracownikami podmiotu doktoryzującego oraz uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego oraz instytutu międzynarodowego, których pracownikiem jest osoba ubiegająca się o stopień doktora.
5. Recenzenci sporządzają recenzję rozprawy doktorskiej w terminie 2 miesięcy od dnia jej doręczenia.
6. Po powołaniu składu komisji do egzaminu doktorskiego z języka nowożytnego oraz terminu (dzień i godzina) danego egzaminu należy dostarczyć do Działu Nauki i Jakości Kształcenia (pok.2.37 lub 2.40) podanie do Przewodniczącego  Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu w konkretnym terminie. Podanie należy złożyć najpóźniej na tydzień przed terminem egzaminu (wzór nr 5 wniosku o przeprowadzenie egzaminu). Przed egzaminem należy zgłosić się do Działu Nauki i Jakości Kształcenia (pok.2.37) celem odbioru protokołu egzaminacyjnego. W przypadku egzaminów doktorskich przeprowadzanych w formie zdalnej za pomocą aplikacji Microsoft Teams proszę zapoznać się z zakładką "INSTRUKCJA - EGZAMINY ZDALNE".


W przypadku wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w terminie późniejszym niż 2 lata od momentu zakończenia kształcenia w szkole doktorskiej Komisja UŁ może przeprowadzić egzaminy doktorskie potwierdzające uzyskanie efektów uczenia się na poziomie 8 PRK, jeśli uzna, że doszło do istotnej zmiany wiedzy naukowej w obrębie dyscypliny reprezentowanej przez absolwenta szkoły doktorskiej, a w szczególności tematyki rozprawy doktorskiej.

 

ETAP  II  - DOPUSZCZENIE  DO  PUBLICZNEJ  OBRONY  I  POWOŁANIE  KOMISJI  DOKTORSKIEJ

1. Przed dopuszczeniem do obrony osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora zobowiązana jest do:

 • zdeponowania w Repozytorium UŁ elektronicznej wersji rozprawy doktorskiej w formacie pdf ze streszczeniem we właściwym języku i recenzjami oraz dokonania jej właściwego opisu (https://repozytorium.uni.lodz.pl),

Repozytorium UŁ - Deponowanie doktoratów 
Instrukcja deponowania (BUŁ)

2.    Do obrony rozprawy doktorskiej może być dopuszczona osoba, która uzyskała pozytywne recenzje od co najmniej 2 recenzentów oraz spełniła wymagania, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.
3.  Po zapoznaniu się z aktami sprawy, w szczególności z rozprawą doktorską oraz recenzjami, Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne wydaje postanowienie w sprawie dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej.
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne powołuje komisję doktorską do obrony rozprawy doktorskiej.
4  Nie później niż 30 dni przed wyznaczonym terminem obrony, sekretarz administracyjny udostępnia w BIP UŁrozprawę doktorską będącą pracą pisemną wraz z jej streszczeniem we właściwym języku oraz recenzje.

 

ETAP III – OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

1.Wniosek o wyznaczenie terminu publicznej obrony kandydat lub promotor składa do Przewodniczącego Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne, po wcześniejszym jego ustaleniu ze wszystkimi członkami komisji doktorskiej oraz recenzentami na 3 tygodnie przed planowanym terminem obrony.

2. Obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji UŁ odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej z udziałem recenzentów, promotora/promotorów, promotora pomocniczego. W posiedzeniu musi wziąć udział przynajmniej 1 recenzent i promotor. 


Najpóźniej na tydzień przed obroną rozprawy doktorskiej kandydat składa w Dziale Nauki i Jakości Kształcenia (pok. 2.37):
-  autoreferat przedstawiający główne założenia rozprawy doktorskiej. 
Autoreferat musi posiadać stronę tytułową oraz być podpisany na ostatniej stornie.
Autoreferat należy złożyć w ilości odpowiadającej liczbie członków komisji doktorskiej, w tym również recenzentów i promotorów i dodatkowo w jednym egzemplarzu do akt postępowania. 
W przypadku obron w formie online autoreferat należy złożyć w jednym egzemplarzu.
- uaktualniony wykaz publikacji naukowych
- uaktualnione CV (prosimy, aby w życiorysie Państwa osiągnięcia m.in. doświadczenie naukowe i zawodowe były usystematyzowane od osiągnięć najstarszych do najbardziej bieżących). 
Przed obroną prosimy o podanie do Działu Nauki i Jakości Kształcenia proponowanego protokolanta podczas obrony rozprawy doktorskiej. Protokolantem musi być pracownik badawczy lub badawczo-dydaktyczny WPiA UŁ ze stopniem co najmniej doktora.

3. Postanowienie w sprawie przyjęcia obrony wraz z protokołem przewodniczący komisji doktorskiej składa Przewodniczącemu Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne w terminie 7 dni od dnia wydania tego postanowienia.

 

ETAP IV – NADANIE STOPNIA DOKTORA
Decyzję w sprawie nadanie stopnia doktora podejmuje Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne na posiedzeniu.

 

ETAP V – CZYNNOŚCI PO NADANIU STOPNIA

1. Osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora zobowiązana jest w ciągu tygodnia od nadania dostarczyć do Działu Nauki i Jakości Kształcenia:
•    ksero dowodu wpłaty za wydanie oryginału dyplomu doktora wraz z odpisem w języku polskim (60 zł - za odpis w języku polskim) lub wydrukowane potwierdzenie z Internetu o dokonaniu wpłaty na nr konta Uniwersytetu Łódzkiego:
Pekao S.A. II/O Łódź 86 1240 3028 1111 0000 2822 2488 z dopiskiem opłata za dyplom doktora - Wydział Prawa i Administracji;
•    osoby zainteresowane odpisem dyplomu w języku angielskim składają w Dziale Nauki i Jakości Kształcenia (pokój 2.37) podanie skierowane do Centrum Nauki UŁ z przetłumaczonym tytułem  rozprawy wraz z kopią opłaty (nr konta jak powyżej) za wydanie dodatkowego odpisu (80 zł)
W tytule przelewu proszę wpisać następującą informację: Wydział Prawa i Administracji UŁ opłata za odpis dyplomu doktorskiego dla …. (imię i nazwisko).  Jeśli proszą Państwo również o wydanie odpisu dyplomu w j. angielskim to należy dopisać, że opłata za odpis dyplomu doktorskiego w języku polskim wraz z odpisem w j. ang.

2.    Osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora zobowiązana jest w ciągu miesiąca od dnia nadania:
•    dostarczyć do Działu Nauki i Jakości Kształcenia wydrukowaną i podpisaną SYNABĘ.
•    wysłać wersję elektroniczną SYNABY za pomocą poczty elektronicznej do OPI PIB na adres:synaba@opi.org.pl 
•    program do wypełnienia SYNABY znajduje się na stronie www.opi.org.pl (http://www.nauka-polska.opi.org.pl/Prace-badawcze-SYNABA.html)
 

POSTĘPOWANIA DOKTORSKIE (WSZCZĘTE DO 30 KWIETNIA 2019) - PROCEDURA

Podstawowe:

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022 r. poz. 1010)

Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 15.12.2021 r. w sprawie: obowiązku uzyskania identyfikatora ORCID

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity z dnia 30.10.2017 r. Dz.U.2017 poz.2183)

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. z dnia 15.09.2017 r., Dz.U. 2017 poz. 1789)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U.2018 poz.261)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. 2018 poz. 1818)

KOMUNIKATY MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO m.in. w sprawie wykazu czasopism naukowych

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe oraz Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

UCHWAŁA RADY WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UŁ nr 14/2014 z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie określania maksymalnej liczby kandydatów, nad którymi można sprawować opiekę naukową promotor lub promotor pomocniczy 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

OPINIA REKTORA w sprawie otwierania przewodów doktorskich, wszczynania postępowania zmierzającego do nadania stopnia doktora, powoływania recenzentów w świetle nowej ustawy

 

Dotyczące kwestii finansowych związanych z przewodem doktorskim (nie dotyczy doktorantów):

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora z dnia 14 września 2011 r. (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 48)

ZARZĄDZENIE REKTORA UŁ nr 32 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie finansowania kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora na Uniwersytecie Łódzkim, na zasadach obowiązujących od dnia 1 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE REKTORA UŁ nr 37 z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie: w sprawie: zmiany zarządzenia nr 48 Rektora UŁ z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie finansowania kosztów przewodów doktorskich, habilitacyjnych oraz postępowania o nadanie tytułów profesorskich na Uniwersytecie Łódzkim

ZARZĄDZENIE REKTORA UŁ nr 161 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie: w sprawie: zmiany zarządzenia nr 32 Rektora UŁ z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie finansowania kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora na Uniwersytecie Łódzkim, na zasadach obowiązujących od dnia 1 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UŁ nr 26 z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie narzutu kosztów pośrednich przy przeprowadzania przewodów doktorskich i postępowań o nadanie tytułu profesora na Uniwersytecie Łódzkim.

ZDAWANIE EGZAMINÓW DOKTORSKICH

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora po otwarciu przewodu doktorskiego zdaje egzaminy doktorskie w zakresie:

 1. Dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej – w składzie komisji przeprowadzającej egzamin doktorski znajdują się co najmniej 4 osoby posiadające tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej, w tym promotor albo promotor i kopromotor. Do składu komisji można powołać promotora pomocniczego bez prawa głosu.
 2. Dyscypliny dodatkowej – zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. 2018 poz. 1818). W składzie komisji przeprowadzającej egzamin doktorski znajdują się co najmniej 3 osoby, z których co najmniej 1 posiada tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej. Do składu komisji można powołać promotora pomocniczego bez prawa głosu.
 3. Nowożytnego języka obcego – możliwość zwolnienia z egzaminu jeśli kandydat ubiegając się o otwarcie przewodu doktorskiego przedstawi certyfikat wymieniony w wykazie certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U.2018 poz.261)​

W składzie komisji przeprowadzającej egzamin doktorski znajdują się co najmniej 3 osoby, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej. Do składu komisji można powołać promotora pomocniczego bez prawa głosu.

Aby móc przystąpić do egzaminów należy:

 • Wystąpić z wnioskiem do Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne z prośbą o powołanie powyższych komisji egzaminacyjnych. Z wnioskiem należy wystąpić najpóźniej na tydzień przed posiedzeniem Komisji. 

Wzór wniosku o powołanie komisji do egzaminu z dyscypliny podstawowej

Wzór wniosku o powołanie komisji do egzaminu z dyscypliny dodatkowej

Wzór wniosku o powołanie komisji do egzaminu z nowożytnego języka obcego

 • Po ustaleniu składu komisji oraz terminu (dzień i godzina) danego egzaminu należy dostarczyć do Działu Nauki i Jakości Kształcenia (pok.2.37 lub 2.40) podanie do Przewodniczącego Kosmiji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu w konkretnym terminie. Podanie należy złożyć najpóźniej na tydzień przed terminem egzaminu.

Wzór podania o przeprowadzenie egzaminu

 • Przed egzaminem należy zgłosić się do Działu Nauki i Jakości Kształcenia (pok.2.37) celem odbioru protokołu egzaminacyjnego. Doktoranci na egzamin muszą zabrać również kartę okresowych osiągnięć i indeks (jeśli nadal dokumentują w nim przebieg studiów). W przypadku egzaminów doktorskich przeprowadzanych w formie zdalnej za pomocą aplikacji Microsoft Teams proszę zapoznać się z zakładką "instrukcja - egzaminy zdalne".

 

POWOŁANIE RECENZENTÓW

W przewodzie doktorskim powołuje się co najmniej dwóch recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której doktorantem/pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i niebędących członkami rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód. Recenzentem może być osoba posiadająca co najmniej stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej.

Gdy praca jest ukończona kandydat przedkłada promotorowi rozprawę doktorską wraz z jej streszczeniem w języku angielskim (jeśli praca napisana jest w języku polskim) lub w języku polskim i angielskim (jeśli praca napisana jest w języku innym niż język polski). Na minimum tydzień przed posiedzeniem Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne:

Jako załączniki składa się 5 egzemplarzy rozprawy doktorskiej wraz ze streszczeniem – w formie papierowej i elektronicznej (na pendrive). Pliki powinny być nagrane w formacie PDF – osobno zeskanowane podpisane streszczenie oraz osobno rozprawa doktorska. Prosimy, aby minimum 1 egzemplarz wydrukowanej rozprawy doktorskiej na grzebiecie oprawy posiadał napisane/wytłoczone Państwa imię i nazwisko (np. Jan Kowalski, J. Kowalski).

Wzór strony tytułowej rozprawy doktorskiej

 

PRZYJĘCIE ROZPRAWY I DOPUSZCZENIA JEJ DO PUBLICZNEJ OBRONY

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie jej do publicznej obrony następuje po jednoczesnym spełnieniu dwóch warunków:

 1. Zdaniu pozytywnym wszystkich egzaminów doktorskich przez kandydata do stopnia,
 2. Złożeniem przez recenzentów recenzji rozprawy doktorskiej.

Po wypełnieniu powyższego promotor najpóźniej na dwa tygodnie przed posiedzeniem Komisji Uniersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne składa
wniosek o przyjęcie rozprawy i dopuszczenie jej  do publicznej obrony wraz z prośbą o powołanie komisji do przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej (komisji doktorskiej).

Komisja Uniersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opiniami promotora albo promotora i kopromotora oraz recenzjami, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, a także uchwałę o powołaniu komisji do przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

 

Przed przyjęciem i dopuszczeniem rozprawy doktorskiej do publicznej obrony należy zdeponować elektroniczną wersję rozprawy doktorskiej w Repozytorium UŁ oraz dokonać jej właściwego opisu. Przed podjęciem uchwały przez Komisję Uniersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne o przyjęciu i dopuszczeniu kandydat do stopnia doktora proszony jest o złożenie w Dziale Nauki i Jakości Kształcenia (p.2.37) dwóch egzemplarzy - w oryginale - załącznika numer 1 do poniższego zarządzenia oraz o umieszczenie w Repozytorium UŁ pracy.

Repozytorium UŁ - Deponowanie doktoratów 

Instrukcja deponowania (BUŁ)

Drogę postępowania określa Zarządzenie Rektora nr 23 z dnia 2014-12-16 w sprawie: gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony w Uniwersytecie Łódzkim oraz Zarządzenie Rektora nr 76 z dnia 12.02.2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 23 Rektora UŁ z dnia 16.12.2014 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony w Uniwersytecie Łódzkim

Załączniki do Zarządzenia:

Kontakt do osób zajmujących się Repozytorium UŁ:
e-mail: 
repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji UŁ odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej z udziałem recenzentów, promotora, promotora pomocniczego albo promotora i kopromotora.

Najpóźniej na tydzień przed obroną rozprawy doktorskiej kandydat składa w Dziale Nauki i Jakości Kształcenia (p. 2.37) autoreferat przedstawiający główne założenia rozprawy doktorskiej. Autoreferat należy złożyć w ilości odpowiadającej liczbie członków komisji doktorskiej i dodatkowo w jednym egzemplarzu do akt przewodu. Ponadto kandydat składa uaktualniony wykaz publikacji naukowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę, jak również uaktualnione CV (prosimy, aby w życiorysie Państwa osiągnięcia były usystematyzowane od osiągnięć najstarszych do najbardziej bieżących).

Przed obroną prosimy o podanie do Działu Nauki i Jakości Kształcenia informacji kto będzie protokolantem podczas obrony rozprawy doktorskiej. Protokolantem musi być pracownik badawczy lub badawczo-dydaktyczny WPiA UŁ ze stopniem co najmniej doktora.

Podpisany przez przewodniczącego komisji doktorskiej i protokolanta protokół w dwóch egzemplarzach  należy dostarczyć do Działu Nauki i Jakości Kształcenia niezwłocznie po obronie rozprawy doktorskiej.

 

NADANIE STOPNIA DOKTORA

Po obronie rozprawy doktorskiej komisja doktorska przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania stopnia doktora, który przedstawia Komisji Uniersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne. Komisja Uniersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne podejmuje uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora.

 

DYPLOM DOKTORSKI

Zarządzenie Rektora nr 73 z dnia 12.02.2020 r. w sprawie: określenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki osobom, którym nadano od dnia 1 października 2019 r. stopień doktora lub doktora habilitowanego

Zarządzenie Rektora nr 74 z dnia 12.02.2020 r. w sprawie: opłaty za wydanie oryginału, odpisu lub duplikatu dyplomu doktorskiego lub dyplomu habilitacyjnego

 

SYNABA

Osoby, którym został nadany stopień doktora zobowiązane są do wypełnienia SYNABY na stronie Nauki Polskiej : http://www.nauka-polska.opi.org.pl/Prace-badawcze-SYNABA.html (możliwe również zainstalowanie programu przez stronę www.opi.org.pl).
Po wypełnieniu i przesłaniu synaby w systemie, należy ją wydrukować w 2 egzemplarzach, podpisać i złożyć ją niezwłocznie w dziekanacie (p. 2.37).

 

ZAMKNIĘCIE / UMORZENIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO

Osoba, która chce umorzyć przewód doktorski proszona jest o przesłanie stosownego wniosku na adres:
Dział Nauki i Jakości Kształcenia (pok.2.37)
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki
ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź

Wniosek o umorzenie przewodu doktorskiego

POZOSTAŁE INFORMACJE

Pliki do pobrania

W przypadku przeprowadzania egzaminów doktorskich w trybie zdalnym należy stosować odpowiednio Zarządzenie nr 113 Rektora UŁ z dnia 23.04.2020 r. w sprawie: szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń w UŁ z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiqgniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania Uczelni wskutek zagrozenia epidemicznego SARS-C oV-2 .

Organizacja przeprowadzenia takiego egzaminu należy do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, który zaprasza doktoranta oraz pozostałych  cztonków  komisji na  spotkanie za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

Przed przystąpieniem do przeprowadzenia zdalnie egzaminu doktorskiego muszą zostać wykonane określone działania zarówno ze strony przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, promotora jak i doktoranta.

Promotor w uzgodnieniu z doktorantem i komisją egzaminacyjną powołaną do danego egzaminu doktorskiego ustala termin spotkania (data i godzina) w celu przeprowadzenia go za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

Skład komisji egzaminacyjnej powołanej zgodnie z uchwałą Rady Wydziału/Komisji Uniwersytetu Łódzkiego ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne promotor ustala w porozumieniu  z  pracownikiem Działu Nauki i Jakości Kształcenia (kkazulak@wpia.uni.lodz.pl lub katarzyna.kolasinska@wpia.uni.lodz.pl).

Promotor po ustaleniu składu komisji oraz terminu (dzień i godzina) danego egzaminu doktorskiego   z   komisją   egzaminacyjną   przekazuje   tą   informację   doktorantowi,    który następnie składa wniosek o wyrażenie zgody na możliwość przystąpienia do egzaminu doktorskiego, który:

 • jest skierowany do Przewodniczącej Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne dr hab. Moniki Boguckiej-Felczak, prof. UŁ,
 • zawiera informacje na temat:
 • terminu egzaminu (data, godzina),
 • przeprowadzenia egzaminu w formie zdalnej przy użyciu aplikacji Microsoft Teams,
 • ustalenia termin egzaminu w porozumieniu z całą komisją egzaminacyjną.

Skan wniosku należy przesłać najpóźniej dwa dni robocze przed planowanym terminem egzaminu do pracownika Działu Nauki i Jakości Kształcenia (kkazulak@wpia.uni.lodz.pl lub katarzyna.kolasinska@wpia.uni.lodz.pl). Oryginał wniosku należy przesłać na adres WPiA UŁ (pok. 2.37.) lub zostawić na portierni WPiA UŁ.

Po otrzymaniu skanu wniosku pracownik Działu Nauki i Jakości Kształcenia przekazuje go Przewodniczącej Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne w celu zaopiniowania dokumentu. Po rozpatrzeniu złożonego wniosku przez Przewodniczącą pracownik administracyjny informuje wnioskodawcę o tym jak został rozpatrzony.

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej organizuje spotkanie w aplikacji Microsotf Teams w celu przeprowadzenia egzaminu doktorskiego, na które zaprasza doktoranta oraz pozostatych cztonków komisji egzaminacyjnej.

Doktorant przystępujący do egzaminu doktorskiego musi złozyć oświadczenie o samodzielnej pracy podczas egzaminu pod rygorem jego przerwania lub negatywnego  wyniku. Oświadczenie, o którym mowa doktorant składa przy użyciu poczty elektronicznej. Oświadczenie  należy  przesłać  do   przewodniczącego   komisji powołanego do przeprowadzenia danego egzaminu oraz do wiadomości pracownika Działu Nauki i Jakości Kształcenia bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminu.

Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący komisji egzaminacyjnej jest zobowiązany do sprawdzenia tożsamosci doktoranta przystępującego do egzaminu doktorskiego, którą potwierdza promotor - członek komisji egzaminacyjnej i potwierdzenia otrzymania oświadczenia o samodzielnej pracy podczas egzaminu .

Po udzieleniu przez doktoranta odpowiedzi na zadane pytania przewodniczący komisji usuwa doktoranta z konwersacji i przechodzi do ustalenia wyniku egzaminu z członkami komisji. Doktorant w tym czasie oczekuje na ponowne zaproszenie nie wychodząc z Microsoft Teams. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej odczytuje członkom komisji protokół, a po jego akceptacji zaprasza ponownie doktoranta i informuje go o wyniku egzaminu.

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej w uwagach do protokołu wpisuje, że egzamin odbył się w formie zdalnej oraz że treść protokołu została  zaakceptowana przez wszystkich cztonków komisji.

W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych lub pytań dotyczących obsługi aplikacji Microsoft Teams należy zgłosić się do Zespołu lnformatycznego WPiA UŁ pod numer telefonu (42) 635 46 37; (42) 635 46 25, 607 277 455 lub na adres e-mail: helpdesk@wpia.uni.lodz.pl .

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adriana Zbrojewskiego
Data: 10.04.2024 r.
Godzina: 13:00
Forma: stacjonarna

Link do szczegółowych informacji

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Iwony Biernat-Baran
Data: 09.04.2024 r.
Godzina: 10:00
Forma: stacjonarna

Link do szczegółowych informacji

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Przemysława Jadłowskiego
Data: 09.04.2024 r.
Godzina: 11:00
Forma: stacjonarna

Link do szczegółowych informacji

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Adriany Orzechowskiej
Data: 05.04.2024 r.
Godzina: 10:00
Forma: stacjonarna

Link do szczegółowych informacji

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Krzystka

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 176 ust. 1 ustawy
z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 11.01.2024 r. o godz. 12.00 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pana mgr. Krzysztofa Krzystka

na temat: „Kontrola koncentracji na rynku telekomunikacji mobilnej w prawie Unii Europejskiej”.

Promotor: prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak

Recenzenci:

dr hab. Ryszard Szostak, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

dr hab. Piotr Bogdanowicz, prof. UW – Uniwersytet Warszawski.

 

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie

https://www.wpia.uni.lodz.pl/strefa-doktoranta/przewody-doktorskie

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Johna Patricka Higginsa

Przewodnicząca Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne informuje, że w dniu 21.12.2023 r.o godz. 12.00 w budynku Wydziału Prawa

i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału)  odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pana Johna Patricka Higginsa

na temat: „The Spirit of Laws in the Polish-Lithuanian Commonwealth, 1573-1791: Continuity, Change, and Conservative Jurisprudence”.

Promotor: dr hab. Marek Tracz-Tryniecki, prof. UŁ

Recenzenci:

prof. dr hab. Przemysław Dąbrowski – Akademia Pomorska w Słupsku,

dr hab. Dariusz Makiłła, prof. AEH – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie,

prof. Lee J. Strang – The University of Toledo.

 

Pracę udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Łódzkiego.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agaty Sobusiak

Przewodnicząca Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne informuje, że w dniu 18.12.2023 r. o godz. 11.30 w budynku
Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału)  odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Agaty Sobusiak

na temat: „Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa a wspieranie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej”.

Promotor: prof. dr hab. Monika Namysłowska

Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Jabłonowska

Recenzenci:

prof. dr hab. Ewa Nowińska – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,

dr hab. Jakub Kępiński, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

dr hab. Małgorzata Sieradzka, prof. UŁa – Uczelnia Łazarskiego  w Warszawie.

 

Pracę udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Łódzkiego.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Nikodemskiej

Przewodnicząca Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne informuje, że w dniu 14.12.2023 r. o godz. 9.00 w budynku
Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału)  odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Marty Nikodemskiej

na temat: „Gmina w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Promotor: prof. dr hab. Zofia Duniewska

Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Rabiega-Przyłęcka

Recenzenci:

dr hab. Agata Barczewska-Dziobek, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski,

dr hab. Radosław Mędrzycki, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

dr hab. Michał Kasiński, prof. ANS – Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego w Skierniewicach.

 

Pracę udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Jóźwiak

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2016 r. poz. 1586) w związku z art. 176 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 12.12.2023 r. o godz. 12.00 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Justyny Jóźwiak

na temat: „Zadania jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zagadnienia administracyjnoprawne”.

Promotor: dr hab Ewa Olejniczak-Szałowska, prof. UŁ

Recenzenci:

ks. dr hab. Sławomir Fundowicz – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie,

dr hab. Stanisław Nitecki, prof. UO – Uniwersytet Opolski.

 

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stonie 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Owczarka

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności
w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2011 r. poz. 1200) w związku z art. 176 ust. 2 ustawy
z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 07.12.2023 r. o godz. 10.00
w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 3.64 (sala Sądowa) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pana mgr. Michała Owczarka

na temat: „Weryfikacja decyzji prawidłowych oraz dotkniętych wadami niekwalifikowanymi w postępowaniu administracyjnym”.

Promotor: prof. dr hab Wojciech Chróścielewski

Recenzenci:

prof. dr hab. Czesław Martysz – Uniwersytet Śląski w Katowicach,

prof. dr hab. Robert Sawuła – WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa.

 

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Lipińskiej

Przewodnicząca Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne informuje, że w dniu 11.12.2023 r. o godz. 11.00 w budynku
Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału)  odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Joanny Lipińskiej

na temat: „Postępowanie w sprawach dotyczących wykonywania kontaktów z dzieckiem”.

Promotor: dr hab. Józef Jagieła, prof. UŁ

Recenzenci:

dr hab. Joanna Bodio, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

dr hab. Agnieszka Laskowska-Hulisz, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

dr hab. Joanna Studzińska, prof. ALK – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 

Pracę udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Kamila Jońskiego

Przewodnicząca Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne informuje, że w dniu 08.12.2023 r. o godz. 13.30 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału)  odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pana mgr. Kamila Jońskiego

na temat: „Trybunał Konstytucyjny a konflikt polityczny – perspektywa ekonomicznej analizy prawa”.

Promotor: prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski

Recenzenci:

prof. dr hab. Małgorzata Fuszara – Uniwersytet Warszawski,

prof. dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak – Uniwersytet Wrocławski,

prof. dr hab. Jerzy Zajadło – Uniwersytet Gdański.

 

Pracę udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Łódzkiego.

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Adrianny Michałowicz

Przewodnicząca Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne informuje, że w dniu 04.12.2023 r. o godz. 11.30 w budynku
Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału)  odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Adrianny Michałowicz

na temat: „Altruizm danych w prawie Unii Europejskiej”.

Promotor: prof. dr hab. Monika Namysłowska

Recenzenci:

dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN – Instytut Nauk Prawnych PAN,

dr hab. Mariusz Jagielski, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach,

dr hab. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Pracę udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Szulc-Ciesielskiej

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 176 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 01.12.2023 r. o godz. 9.00 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 3.64 (sala Sądowa) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Marty Szulc-Ciesielskiej

na temat: „W poszukiwaniu optymalnego modelu polskiej służby cywilnej”.

Promotor: dr hab. Barbara Jaworska-Dębska

 

Recenzenci:

dr hab. Agata Barczewska-Dziobek, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski,

dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

 

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie

www.wpia.uni.lodz.pl/strefa-doktoranta/przewody-doktorskie

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Beaty Stępień-Świderek

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2015 r. poz. 1842) w związku z art. 176 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 25.10.2023 r. o godz. 1000 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Beaty Stępień-Świderek

na temat: „Odnowienie obowiązku podatkowego a sankcje podatkowe w podatkach majątkowych”.

Promotor: dr hab. Dariusz Strzelec, prof. UŁ

Recenzenci:

dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

prof. dr hab. Rafał Dowgier –Uniwersytet w Białymstoku.

 

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie www.wpia.uni.lodz.pl/strefa-doktoranta/przewody-doktorskie

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Kochel

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 176 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 06.10.2023 r. o godz. 12.00 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Katarzyny Kochel

na temat: „System ochrony prawnej świadka w polskim procesie karnym”.

Promotor: dr hab. Dariusz Świecki, prof. UŁ

Recenzenci:

prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz – Uniwersytet Szczeciński,

prof. dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka – Uniwersytet Warszawski.

 

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/strefa-doktoranta/przewody-doktorskie

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Daniela Knagi

Przewodnicząca Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne informuje, że w dniu 31.05.2023 r. o godz. 11.30 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału)  odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pana mgr. Daniela Knagi

na temat: „Niezawisłość sędziowska jako konstytucyjna zasada wymiaru sprawiedliwości”.

Promotor: dr hab. Konrad Składowski, prof. UŁ

Recenzenci:

dr hab. Marcin Dąbrowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

 dr hab. Sławomir Patyra, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

dr hab. Artur Olechno, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku.

Pracę udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej dr. Adama Cebuli

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 176 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca
2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669)
, uprzejmie informuję, że w dniu 26.04.2023 r. o godz. 1200 w budynku
Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pana dr. Adama Cebuli

na temat: „Zagadnienie materialnej równości wyborów w wyborach do rad gmin przeprowadzanych w jednomandatowych okręgach wyborczych”.

 

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki

Recenzenci:

prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG –Uniwersytet Gdański.

 

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Kaźmierczaka

Przewodnicząca Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne informuje, że w dniu 03.04.2023 r. o godz. 10.00 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału)  odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pana mgr. Krzysztofa Kaźmierczaka

na temat: „Prawo do informacji genetycznej dotyczącej osoby w prawie międzynarodowym”.

 

Promotor: dr hab. Jacek Skrzydło, prof. UŁ

Recenzenci:

dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska –  Uniwersytet Wrocławski,

dr hab. Tomasz Srogosz, prof. KAAFM – Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego,

dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Pracę udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Solocha

Przewodnicząca Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne informuje, że w dniu 20.03.2023 r. o godz. 11.00 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału)  odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pana mgr. Bartosza Solocha

na temat: „Autonomy of EU Law as a Limit to Private Parties’ Access to International Dispute Settlement Mechanisms”.

 

Promotor: prof. dr hab. Anna Wyrozumska

Promotor pomocniczy: dr Anna Czaplińska

Recenzenci:

dr hab. Agnieszka Frąckowiak-Adamska, prof. UWr - Uniwersytet Wrocławski,

dr hab. Agnieszka Grzelak, prof. ALK – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie,

prof. dr hab. Robert Grzeszczak – Uniwersytet Warszawski.

Pracę udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Matczaka

Przewodnicząca Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne informuje, że w dniu 27.03.2023 r. o godz. 12.00 w budynku
Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału)  odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pana mgr. Marcina Matczaka

na temat: „Efektywność energetyczna w systemie zamówień publicznych”.

 

Promotor: dr hab. Maria Królikowska-Olczak, prof. UŁ

Promotor pomocniczy: dr Anna Górczyńska

Recenzenci:

prof. dr hab. Andrzej Panasiuk – Collegium Witelona Uczelnia Państwowa (Legnica),

dr hab. Filip Grzegorczyk, prof. UEK –  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Pracę udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Stępnia

Przewodnicząca Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne informuje, że w dniu 11.01.2023 r. o godz. 10.30 w budynku
Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału)  odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pana mgr Jakuba Stępnia

na temat: „Stosunki państwa i Kościoła katolickiego w konstytucyjnym porządku III Rzeczypospolitej Polskiej”.

 

Promotor: dr hab. Aldona Domańska, prof. UŁ

Recenzenci:

prof. dr hab. Mirosław Granat –  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

 dr hab. Wojciech Brzozowski, prof. UW  - Uniwersytet Warszawski,

dr hab. Lech Jamróz - Uniwersytet w Białymstoku.

 

Pracę udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.uni.lodz.pl/wydz/wpia/strefa-doktoranta/przewody-doktorskie

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kulawiak-Cyrankowskiej

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 176 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 20.12.2022 r. o godz. 1000 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Joanny Kulawiak-Cyrankowskiej

na temat: „Iusti prope mater et aequi. Utilitas a interpretacja prawa rzymskich jurystów”.

Promotor: prof. dr hab. Anna Pikulska-Radomska

Promotor pomocniczy: dr Przemysław Kubiak

Recenzenci:

prof. dr hab. Anna Tarwacka – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

dr hab. Maciej Jońca, prof. US –Uniwersytet Szczeciński.

 

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie www.uni.lodz.pl/wydz/wpia/strefa-doktoranta/przewody-doktorskie

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kaźmierczak

Przewodnicząca Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne informuje, że w dniu 15.12.2022 r. o godz. 12.00 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału)  odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Joanny Kaźmierczak

na temat: „Odpowiedzialność za szkodę planistyczną”.

Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka

Recenzenci:

prof. dr hab. Ewa Bagińska –  Uniwersytet Gdański,

dr hab. Jerzy Parchomiuk – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie,

dr hab. Radosław Strugała - Uniwersytet Wrocławski.

Pracę udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie www.uni.lodz.pl/wydz/wpia/strefa-doktoranta/przewody-doktorskie

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Janowskiego

Przewodnicząca Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne informuje, że w dniu 09.12.2022 r. o godz. 11.00w budynkuWydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się 

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

Pana mgr.Michała Janowskiego 

na temat: „Niespójność sankcji penalnych. Ograniczenia kognitywne w procesie wymierzania kary przez sędziów. Analiza uwzględniająca badania empiryczne”. 

 

Promotor: prof. dr hab. Sylwia Wojtczak 

Recenzenci: 

dr hab. Janina Czapska, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 

dr hab. Wioletta Jedlecka, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski, 

prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski - Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Pracę udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Łódzkiego. 

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie www.uni.lodz.pl/wydz/wpia/strefa-doktoranta/przewody-doktorskie 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Strzeleckiej

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. nr 204 z 2011 r. poz. 1200)w związku z art. 176 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 10.11.2022 r. o godz. 1200 w budynku
Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Moniki Strzeleckiej

na temat: „Umowy kupna-sprzedaży nieruchomości w praktyce kancelarii notarialnych powiatu brzezińskiego do 1818 r.”.

Promotor: prof. dr hab. Jacek Matuszewski

Promotor pomocniczy: dr Justyna Bieda

Recenzenci:

dr hab. Grzegorz Smyk, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

dr hab. Piotr Pilarczyk, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie www.uni.lodz.pl/wydz/wpia/strefa-doktoranta/przewody-doktorskie

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Sadowskiej

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 100 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 11.03.2020 r. publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Justyny Sadowskiej zostaje odwołana. 

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2015 r. poz. 1842) w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 26.03.2020 r. o godz. 1100 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
Pani mgr Justyny Sadowskiej

na tematPostępowanie cywilne w sprawach z zakresu transplantacji”.

Promotor: dr hab. Ireneusz Kunicki, prof. UŁ

Recenzenci:
a) dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska
b) dr hab. Joanna Mucha, prof. UAM

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie  https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

 

 Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Osieckiego

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 1586) w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 06.02.2020 r. o godz. 11.30 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

 

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 Pana mgr. Mateusza Osieckiego

na tematInternational Legal Aspects of Aerial Terrorism”.

Promotor: dr hab. Joanna Połatyńska, prof. UŁ

Recenzenci:

a) dr hab. Anna Konert, prof. Ucz. Łaz.

b) dr hab. Karolina Wierczyńska, prof. INP PAN

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

 

 

 Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Amadeusza Małolepszego

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2014 r. poz. 1383) w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 31.01.2020 r. o godz. 1000 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 Pana mgr. Amadeusza Małolepszego

 na tematZażalenie w postępowaniu przygotowawczym w polskim procesie karnym”.

 Promotor: prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk

Recenzenci:
a) dr hab. Piotr Krzysztof Sowiński, prof. UR
b) dr hab. Radosław Koper, prof. UŚ

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

 

 Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Pajora

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2011 r. poz. 1200) w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669),, uprzejmie informuję, że w dniu 24.01.2020 r. o godz. 1400 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 Pana mgr. Łukasza Pajora

 na tematSytuacja prawna wspólnika spółki niemającej osobowości prawnej jako dłużnika podatkowego”.

Promotor: prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska

Recenzenci:
a) dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR
b) dr hab. Beata Kucia-Guściora

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Olesiaka

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2011 r. poz. 1200) w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 16.01.2020 r. o godz. 1300 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 Pana mgr. Jarosława Olesiaka

 na tematOdpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych za ich zaległości podatkowe jako ciężar publiczny w świetle zasady proporcjonalności z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP”.

Promotor: prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska

Recenzenci:
a) dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ
b) dr hab. Katarzyna Święch-Kujawska, prof. USz

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Miłosza Jarzyńskiego

Zgodnie z § 7 ust. 3 Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 13.12.2019 r. o godz. 1400 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 Pana mgr. Miłosza Jarzyńskiego

na tematSkuteczność sankcyjnych decyzji wstrzymujących wydawanych przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska”.

Promotor: prof. dr hab. Marek Górski

Recenzenci:
a) dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. UKW
b) dr hab. Adam Habuda, prof. INP PAN

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Gross

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana godziny obrony rozprawy doktorskiej Pani mgr Anny Gross z godziny 12:00 na godzinę 15:30.

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2015 r. poz. 1842) w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 16.12.2019 r. o godz. 1530 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Anny Gross

 na tematKonsultacje społeczne w prawie administracyjnym”.

Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Stahl
Promotor pomocniczy: dr Maria Karcz-Kaczmarek

Recenzenci:
a) dr hab. Krystian M. Ziemski, prof. UAM
b) dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

 

 Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Sujki-Kujawiak

Zgodnie z § 7 ust. 3 Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 06.12.2019 r. o godz. 1200 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 Pani mgr Dominiki Sujki-Kujawiak

 na tematOchrona zdrowia osób odbywających karę pozbawienia wolności”.

 Promotor: dr hab. Grzegorz Wiciński, prof. UŁ 

Recenzenci:
a) dr hab. Tomasz Przesławski- Uniwersytet Warszawski
b) dr hab. Adam Kwieciński- Uniwersytet Wrocławski

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.
Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Krajewskiej (Barwaniec)

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2016 r. poz. 1586) w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 29.11.2019 r. o godz. 1400 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Aleksandry Krajewskiej

na tematPodatki wydobywcze – ocena systemu opodatkowania wydobycia niektórych kopalin w Polsce na tle rozwiązań wybranych krajów”.

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
Recenzenci:
a) dr hab. Katarzyna Kopyściańska, prof. UWr
b) dr hab. Marek Zdebel, prof. UŚ

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.
Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Mendeckiej

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora ((Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 29.11.2019 r. o godz. 1100 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Karoliny Mendeckiej

na tematDobro dziecka. Między dobrem wspólnym a dobrem jednostki”.

Promotor: dr hab. Bartosz Wojciechowski, prof. UŁ

Recenzenci:
dr hab. Przemysław Kaczmarek, prof. UWr 
dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG 

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.
Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Sebastiana Matyjka

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2016 r. poz. 1586) w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 21.11.2019 r. o godz. 1200 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się 

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

Pana mgr. Sebastiana Matyjka 

na tematMechanizmy prawne demokracji lokalnej w systemie samorządu gminnego”. 

Promotor: dr hab. Michał Kasiński 

Recenzenci: 
dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz, prof. UJ 
dr hab. Jerzy Korczak, prof.UWr 

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.
Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Sztycha

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2016 r. poz. 1586) w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 20.11.2019 r. o godz. 1200 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 3.64 (sala sądowa) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pana mgr. Łukasza Sztycha

na tematUprawnienia kontrolno-nadzorcze Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące przestrzegania przepisów prawa pracy o wynagrodzeniu za pracę”.

Promotor: dr hab. Teresa Wyka, prof. UŁ

Recenzenci:
dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska, prof. SWPS
dr hab. Krzysztof  Walczak

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.
Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Irminy Miernickiej

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2016 r. poz. 1586) w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 20.11.2019 r. o godz. 930 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 3.64 (sala sądowa) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Irminy Miernickiej

na tematWymagania dotyczące wyglądu zewnętrznego pracownika jako przejaw ingerencji w chronionej prawem sferę jego wolności”.

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Góral
Promotor pomocniczy: dr Ewa Staszewska

Recenzenci:
dr hab. Agnieszka Górnicz-Mulcahy
dr hab. Krzysztof Walczak

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.
Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adama Olczyka

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r, § 7, ust. 3 (Dz. U. 2016 r. poz. 1586) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, że w dniu 06.09.2019 r. o godz. 1300 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pana mgr. Adama Olczyka

na tematFilozofia Leszka Kołakowskiego wobec praw człowieka”.

Promotorem pracy jest: prof. zw. dr hab. Marek Zirk-Sadowski

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Balcerzaka

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r, § 7, ust. 3 (Dz. U. 2016 r. poz. 1586) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, że w dniu 08.07.2019 r. o godz. 1230 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pana mgr. Mateusza Balcerzaka

na temat„Sytuacja prawna części zamiennej w prawie własności intelektualnej”.

Promotorem pracy jest: prof. zw. dr hab. Urszula Promińska

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Szymorek - Chachuły

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r, § 7, ust. 3 (Dz.U. z 2015 poz. 1842) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uprzejmie informuję, że w dniu 05.07.2019 r. o godz. 1000 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Karoliny Szymorek-Chachuły

na temat: Instytucje indywidualnego prawa pracy wobec wyzwań i zagrożeń cywilizacji informacyjnej.”

Promotorem pracy jest: prof. zw. dr hab. Zbigniew Góral

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Krystyny Patory

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r, § 7, ust. 3 (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, że w dniu 04.07.2019 r. o godz. 1200 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0,14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Krystyny Patory

na temat„Prawnokarna ochrona wierzycieli. Zagadnienia teorii i praktyki”.

Promotorem pracy jest: prof. zw. dr hab. Witold Kulesza

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Kamińskiej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r, § 7, ust. 3 (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, że w dniu 28.06.2019 r. o godz. 1130 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0,14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Pauliny Kamińskiej

na temat„Nieegzekucyjne licytacje administracyjne w Królestwie Polskim (1842-1866). Praktyka w powiecie piotrkowskim na tle prawodawstwa”.

Promotorem pracy jest: prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski

Promotor pomocniczy: dr Joanna Machut-Kowalczyk

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Dawida Van Kędzierskiego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r, § 7, ust. 3 (Dz. U. 2016 r. poz. 1586) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, że w dniu 14.06.2019 r. o godz. 1400 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pana mgr. Dawida Van Kędzierskiego

na tematTransakcje lewarowane a ustawowe mechanizmy ochrony praw wierzycieli finansowych”.

Promotorem pracy jest: dr hab. Mariusz Golecki, prof. nadzw. UŁ

Promotorem pomocniczym jest: dr Jarosław Bełdowski (SGH).

 Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Krystyny Sulczewskiej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r, § 7, ust. 3 (Dz.U. z 2015 poz. 1842) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uprzejmie informuję, że w dniu 07.06.2019 r. o godz. 1200 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 3.64 (sala sądowa) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Krystyny Sulczewskiej

na temat: „Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ujęcie prawne i sprawiedliwościowe.”

Promotorem pracy jest: dr hab. Sylwia Wojtczak, prof. nadzw. UŁ

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Rau

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r, § 7, ust. 3 (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, że w dniu 05.06.2019 r. o godz. 1200 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0,14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pana mgr. Marcina Rau

na temat„Przestępstwa przeciwko dobrom kultury w międzynarodowym prawie karnym”. 

Promotorem pracy jest: dr hab. Krzysztof Indecki, prof. nadzw. UŁ

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Laszczyk

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r, § 7, ust. 3 (Dz. U. 2016 r. poz. 1586) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, że w dniu 31.05.2019 r. o godz. 1330 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Anny Laszczyk

na temat„Patent Settlements in the Pharmaceutical Sector as Agreements Restricting Competition – Law and Economic Analysis”.

Promotorem pracy jest: dr hab. Mariusz Golecki, prof. nadzw. UŁ

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Rodak

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r, § 7, ust. 3 (Dz.U. z 2015 poz. 1842) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uprzejmie informuję, że w dniu 10.05.2019 r. o godz. 1100 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 3.64 (sala sądowa) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Katarzyny Rodak

na temat: „Emerytury rolnicze. 

Promotorem pracy jest: dr hab. Mirosław Włodarczyk, prof. nadzw. UŁ

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Sowińskiej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r, § 7, ust. 3 (Dz.U. z 2015 poz. 1842) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uprzejmie informuję, że w dniu 10.05.2019 r. o godz. 900 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 3.64 (sala sądowa) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Moniki Sowińskiej

na temat„Rozwiązanie stosunku pracy z inicjatywy pracownika a zasada wolności pracy”.

Promotorem pracy jest: prof. zw. dr hab. Zbigniew Góral

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Marciniak - Sikory

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 roku (Dz.U. nr 15, poz. 128 z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego, w związku z art. 33 ust. 1 Ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 84, poz. 455), uprzejmie informuję, że w dniu 26.04.2019 r. o godz. 1300 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Anny Marciniak – Sikory

na temat: „Testamenty szlacheckie w Koronie w świetle drukowanych materiałów praktyki (XVI-XVIII w.).”

Promotorem pracy jest: dr hab. Tadeusz Szulc, prof. nadzw. UŁ Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aliny Sperki - Cieciury

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r, § 7, ust. 3 (Dz.U. z 2015 poz. 1842) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uprzejmie informuję, że w dniu 12.04.2019 r. o godz. 1300 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ,    Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Aliny Sperki - Cieciury

na temat: „Prawna regulacja prywatyzacji sektora publicznego we Francji.”

Promotorem pracy jest: prof. zw. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Goss - Przyguckiej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r, § 7, ust. 3 (Dz. U. 2016 r. poz. 1586) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, że w dniu 05.04.2019 r. o godz. 1230 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 3.64 (sala sądowa) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Mart Goss - Przyguckiej

na temat„Brak skargi uprawnionego oskarżyciela i jego konsekwencje w polskim procesie karnym”.

Promotorem pracy jest: prof. zw. dr hab. Tomasz Grzegorczyk

Promotor pomocniczy: dr Michał Błoński

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Kamila Federowicza

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r, § 7, ust. 3 (Dz. U. 2016 r. poz. 1586) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, że w dniu 05.04.2019 r. o godz. 1000 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 3.64 (sala sądowa) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pana mgr. Kamila Federowicza

na temat„Przesłanki stosowania szczególnych trybów przesłuchań określonych w art. 185a, 185b, 185c k.p.k.”.

Promotorem pracy jest: prof. zw. dr hab. Tomasz Grzegorczyk

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Jędraszek - Karwasik

Zgodnie z § 7 ust. 3 oraz z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 roku (Dz.U. nr 204, poz. 1200) w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadaniu tytułu profesora, uprzejmie informuję, że w dniu 15.03.2019 r. o godz. 1230 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Moniki Jędraszek - Karwasik

na temat„Kryminologiczne i prawnokarne aspekty wyłudzania środków finansowych przeznaczonych na rolnictwo”.

Promotorem pracy jest: prof. zw. dr hab. Bogusław Sygit

Promotor pomocniczy: dr Zbigniew Wardak

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tobiasza Bocheńskiego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r, § 7, ust. 3 (Dz.U. z 2015 poz. 1842) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uprzejmie informuję, że w dniu 15.03.2019 r. o godz. 1000 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0,14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pana mgr. Tobiasza Bocheńskiego

na temat: Cato’s Letters. Polityczno-prawny wymiar republikańsko-liberalnej syntezy.”

Promotorem pracy jest: dr hab. Tomasz Tulejski, prof. nadzw. UŁ

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Filipa Nowaka

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r, § 7, ust. 3 (Dz. U. 2016 r. poz. 1586) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, że w dniu 25.01.2019 r. o godz. 1030 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się 

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pana mgr. Filipa Nowaka

na tematForma rozrządzeń na wypadek śmierci w prawie prywatnym międzynarodowym”.

Promotorem pracy jest: dr hab. Michał Wojewoda, prof. nadzw. UŁ

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Piątkowskiego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r, § 7, ust. 3 (Dz. U. 2016 r. poz. 1586) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uprzejmie informuję, że w dniu 21.12.2018 r. o godz. 1300 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się 

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pana mgr. Mateusza Piątkowskiego

na temat: Współczesna wojna powietrzna w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.”

Promotorem pracy jest: dr hab. Piotr Daranowski, prof. nadzw. UŁ

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

 

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Tylińskiej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r, § 7, ust. 3 (Dz. U. 2016 r. poz. 1586) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uprzejmie informuję, że w dniu 07.12.2018 r. o godz. 1300 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 3.64 (sala sądowa) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Eweliny Tylińskiej

na temat: Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.”

Promotorem pracy jest: prof. zw. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Brzezińskiego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r, § 7, ust. 3 (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, że w dniu 07.12.2018 r. o godz. 1015 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 3.64 (sala sadowa) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pana mgr. Jarosława Brzezińskiego

na tematZdolność korporacji transnarodowej do kształtowania własnego statusu prawnego w świetle prawa Unii Europejskiej”.

Promotorem pracy jest: prof. zw. dr hab. Maria Królikowska - Olczak

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Sulczewskiego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r, § 7, ust. 3 (Dz.U. z 2015 poz. 1842) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uprzejmie informuję, że w dniu 30.11.2018 r. o godz. 1300 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 3.64 (sala sądowa) odbędzie się

 PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 Pana mgr. Wojciecha Sulczewskiego

 na temat: Etyczne i prawne aspekty udziału rzeczoznawcy majątkowego w procesie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.”

 Promotorem pracy jest: dr hab. Sylwia Wojtczak, prof. nadzw. UŁ

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Urbańskiej - Arendt

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r, § 7, ust. 3 (Dz. U. 2016 r. poz. 1586) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uprzejmie informuję, że w dniu 30.11.2018 r. o godz. 1000 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 3.64 (sala sądowa) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Marty Urbańskiej - Arendt

na temat: Eksterytorialne stosowanie polskich regulacji zakazujących praktyk antykonkurencyjnych – od legalności do skuteczności normy.”

Promotorem pracy jest: prof. zw. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski

Promotorem pomocniczym pracy jest: dr Łukasz Grzejdziak

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Patryka Kowalskiego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r, § 7, ust. 3 (Dz. U. 2016 r. poz. 1586) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uprzejmie informuję, że w dniu 28.11.2018 r. o godz. 1000 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pana mgr. Patryka Kowalskiego

na temat: Wolność wypowiedzi w kampaniach wyborczych.”

Promotorem pracy jest: prof. zw. dr hab. Krzysztof Skotnicki

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Roberta Trzaskowskiego 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r, § 7, ust. 3 (Dz. U. 2016 r. poz. 1586) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, że w dniu 23.11.2018 r. o godz. 1100 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pana mgr. Roberta Trzaskowskiego 

na tematNormatywność konstytucyjnych praw socjalnych”.

Promotorem pracy jest: prof. zw. dr hab. Dariusz Górecki

Promotorem pomocniczym jest: dr Jarosław Sułkowski

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Baci

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r, § 7, ust. 3 (Dz. U. 2016 r. poz. 1586) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, że w dniu 16.11.2018 r. o godz. 1300 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pana mgr. Bartosza Baci

na tematZasada neutralności opodatkowania transgranicznych dochodów kapitałowych w prawie europejskim oraz krajowych przepisach prawa podatkowego wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej”.

Promotorem pracy jest: prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Świądera

Zgodnie z § 7 ust. 3 oraz z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 roku (Dz.U. nr 204, poz. 1200) w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadaniu tytułu profesora, uprzejmie informuję, że w dniu 13.11.2018 r. o godz. 1000 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pana mgr. Michała Świądera

na temat„Sędzia-komisarz jako organ postępowania upadłościowego”.

Promotorem pracy jest: dr hab. Józefa Jagieła, prof. nadzw. UŁ

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Jachowicz

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r, § 7, ust. 3 (Dz.U. z 2015 poz. 1842) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uprzejmie informuję, że w dniu 07.11.2018 r. o godz. 1300 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Agnieszki Jachowicz

na temat: Rola Trybunału Konstytucyjnego w kształtowaniu istoty samorządu terytorialnego.”

Promotorem pracy jest: prof. zw. dr hab. Małgorzata Stahl

Promotorem pomocniczym jest: dr Maria Karcz - Kaczmarek

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

 

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Wojtunia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r, § 7, ust. 3 (Dz.U. z 2015 poz. 1842) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uprzejmie informuję, że w dniu 16.10.2018 r. o godz. 1100 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, ul. Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pana mgr. Macieja Wojtunia

na temat: Sądowa kontrola uznania administracyjnego z perspektywy komparatystyki prawniczej.”

Promotorem pracy jest: prof. zw. dr hab. Zbigniew Kmieciak

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

 

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Dusia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r, § 7, ust. 3 (Dz. U. 2016 r. poz. 1586) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uprzejmie informuję, że w dniu 05.10.2018 r. o godz. 1200 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 3.64 (sala sądowa) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pana mgr. Jarosława Dusia

na temat: „Śledztwa w sprawach ludobójstwa na Polakach w województwie lwowskim w latach 1939-1945. Analiza kryminalistyczna i karnoprocesowa”.

Promotorem pracy jest: prof. zw. dr hab. Bogusław Sygit

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Chmielnickiego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r, § 7, ust. 3 (Dz. U. 2016 r. poz. 1586) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uprzejmie informuję, że w dniu 21.09.2018 r. o godz. 1230 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pana mgr. Michała Chmielnickiego

na temat: Świadczenia na rzecz osób niepełnosprawnych jako zadanie administracji publicznej – wybrane zagadnienia administracyjnoprawne.”

Promotorem pracy jest: dr hab. Ewa Olejniczak - Szałowska, prof. nadzw. UŁ

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie  https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Juliana Smorąga

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r, § 7, ust. 3 (Dz.U. z 2015 poz. 1842) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uprzejmie informuję, że w dniu 27.06.2018 r. o godz. 1200 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Kopcińskiego 8/12, sala 0.14 (sala Rady Wydziału) odbędzie się

PUBLICZNA  OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

Pana mgr. Juliana Smorąga

na temat: Ustawodawstwo fabryczne w Królestwie Polskim, jako czynnik kształtujący uprawnienia pracownika, w świetle wypowiedzi doktryny i publicystyki

Promotorem pracy jest: prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski.

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Bernacińskiego
Data: 07.03.2024 r.
Godzina: 11:00
Forma: online przy użyciu aplikacji Microsoft Teams

Link do szczegółowych informacji

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Czaplińskiej
Data: 04.03.2024 r.
Godzina: 9:00
Forma: online przy użyciu aplikacji Microsoft Teams

Link do szczegółowych informacji

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Justyńskiej
Data: 28.02.2024 r.
Godzina: 10:00
Forma: online przy użyciu aplikacji Microsoft Teams

Link do szczegółowych informacji

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Matynia-Kłos 
Data: 19.01.2024 r.
Godzina: 14:00
Forma: online przy użyciu aplikacji Microsoft Teams

Link do szczegółowych informacji
 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marii Honoraty Depty

Przewodnicząca Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne informuje, że w dniu 04.01.2024 r. o godz. 11.00 w formie online  rozpocznie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Marii Honoraty Depty

na temat: „Normatywność kodeksów sportów walki”.

Promotor: dr hab. Bartosz Wojciechowski, prof. UŁ

Recenzenci:

prof. dr hab. Kamil Zeidler – Uniwersytet Gdański,

dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach,

dr hab. Bartosz Liżewski prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

Pracę udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Łódzkiego.

Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w obronie podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony. W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony.

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Olgi Weterle

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2011 r. poz. 1200) w związku z art. 176 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 20.12.2023 r. o godz. 11.00 w  formie online odbędzie się

 

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Olgi Weterle

na temat: „Odpowiedzialność utrzymujących hotele i podobne zakłady za rzeczy wniesione”.

 

Promotor: prof. dr hab.  Małgorzata Pyziak-Szafnicka

Recenzenci:

dr hab. Zdzisław Gawlik, prof. UMSC – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

w Lublinie,

dr hab. Anna Zbiegień-Turzańska – Uniwersytet Warszawski.

 

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie

https://www.wpia.uni.lodz.pl/strefa-doktoranta/przewody-doktorskie

Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w obronie podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony. W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony.

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Duszyńskiej-Misarko

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2016 r. poz. 1586) w związku z art. 176 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 01.12.2023 r. o godz. 12.00 w formie online rozpocznie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Katarzyny Duszyńskiej-Misarko

na temat: „Sytuacja cywilnoprawna embrionu w fazie przedimplantacyjnej”.

Promotor: dr hab. Paweł Księżak, prof. UŁ

 

Recenzenci:

prof. dr hab. Leszek Bosek – Uniwersytet Warszawski,

dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG –Uniwersytet Gdański.

 

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie

https://www.wpia.uni.lodz.pl/strefa-doktoranta/przewody-doktorskie

 

Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w obronie podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony. W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony.

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Ćwiklińskiej

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności
w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2018 poz. 261) w związku z art. 176 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w dniu 28.11.2023 r. o godz. 10.00 w formie online rozpocznie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Marty Ćwiklińskiej

na temat: „Instytucja Vorverfahren a konstrukcja polskiego postępowania odwoławczego”.

Promotor: dr hab. Joanna Wegner, prof. UŁ

 

Recenzenci:

dr hab. Martyna Wilbrandt-Gotowicz, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

dr hab. Lucyna Staniszewska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie

 

 

Transmisja publicznej obrony odbędzie się w formie online przy użyciu aplikacji Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w obronie podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony. W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony.

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Barbary Antczak

Przewodnicząca Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne informuje, że w dniu 09.11.2023 r. o godz. 10.00  rozpocznie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Barbary Antczak

na temat: „Outsourcing usług w świetle prawa pracy – w poszukiwaniu rzeczywistego pracodawcy”.

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Góral

Recenzenci:

dr hab. Łukasz Pisarczyk, prof. UZ -  Uniwersytet Zielonogórski,

dr hab. Aneta Giedrewicz-Niewińska, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku,

dr hab. Katarzyna Roszewska, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Pracę udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu aplikacji Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w obronie podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony. W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony.

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Grażyny Zboralskiej

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2018 poz. 261) w związku z art. 176 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669. z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w dniu 03.11.2023 r. o godz. 10.00 w formie online rozpocznie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Grażyny Zboralskiej

na temat: „Federalny Sąd Pracy Republiki Federalnej Niemiec – zagadnienia ustrojowe i proceduralne”.

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hajn

Recenzenci:

prof. dr hab. Krzysztof Ślebzak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

dr hab. Dawid Miąsik, prof. INP PAN – Instytut Nauk Prawnych PAN.

 

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu aplikacji Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w obronie podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony. W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony.

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Podhalicza

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2018 poz. 261) w związku z art. 176 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669. z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w dniu 27.06.2023 r. o godz. 10.00 w formie online rozpocznie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pana mgr. Mateusza Podhalicza

na temat: „Prawo do czystego powietrza-zakres, sposoby i efektywność jego ochrony”.

Promotor: dr hab. Mariusz Golecki, prof. UŁ

Recenzenci:

prof. dr hab. Wojciech Załuski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,

 dr hab. Aleksander Gubrynowicz – Uniwersytet Warszawski.

 

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie www.wpia.uni.lodz.pl/strefa-doktoranta/przewody-doktorskie

Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w obronie podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony. W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony.

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Lisowskiej

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2018 poz. 261) w związku z art. 176 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669. z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w dniu 26.06.2023 r. o godz. 9.00 w formie online rozpocznie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Anny Lisowskiej

na temat: „Konstrukcja niepoczytalności w prawie karnym z uwzględnieniem aspektów psychopatologii”.

Promotor: dr hab. Rafał Kubiak, prof. UŁ

Recenzenci:

dr hab. Barbara Namysłowska-Gabrysiak – Uniwersytet Warszawski,

dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ –Uniwersytet Śląski w Katowicach,

dr hab. Bernadetta Izydorczyk, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

 

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie  www.wpia.uni.lodz.pl/strefa-doktoranta/przewody-doktorskie

Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w obronie podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony. W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony.

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Grabowskiego

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2016 poz. 1586) w związku z art. 176 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669. z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w dniu 07.06.2023 r. o godz. 11.00 w formie online rozpocznie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pana mgr. Pawła Grabowskiego

na temat: „Koncepcja obwiedni warunków (kryteriów) brzegowych w systemie ocen oddziaływania na środowisko w Polsce – studium administracyjno-prawne”.

Promotor: prof. dr hab. Marek Górski

Recenzenci:

dr hab. Anna Haładyj, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie,

dr hab. Grzegorz Dobrowolski, prof. UŚ –Uniwersytet Śląski.

 

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie www.wpia.uni.lodz.pl/strefa-doktoranta/przewody-doktorskie

Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu  oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w obronie podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony. W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony.

 

 

Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Witczak

Przewodnicząca Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne informuje, że w dniu 06.06.2023 r. o godz. 12.00 w formie online rozpocznie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Karoliny Witczak

na temat: „Bezprawne utrwalanie albo rozpowszechnianie wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej (art. 191a § 1 k.k.)”.

Promotor: dr hab. Grzegorz Wiciński, prof. UŁ

Recenzenci:

dr hab. Anna Muszyńska, prof. UWr -  Uniwersytet Wrocławski,

dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach,

dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Pracę udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Łódzkiego.

Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w obronie podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony. W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony.

 

Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Nazimek-Rakoczy

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 176 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 23.02.2023 r. o godz. 11.00 rozpocznie się

ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Magdaleny Nazimek-Rakoczy

na temat: „Prawa terytorialne w ujęciu filozoficznoprawnym”

Promotor: dr hab. Bartosz Wojciechowski, prof. UŁ

Recenzenci:

dr hab. Anna Kalisz – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG –Uniwersytet Gdański.

 

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie   www.wpia.uni.lodz.pl/strefa-doktoranta/przewody-doktorskie

Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w obronie podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony.

W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony.

Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Dawida Lisa

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2016 poz. 1586)w związku z art. 176 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 12.01.2023 r. o godz. 1100 rozpocznie się

ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pana mgr. Dawida Lisa

na temat: „Skutki prawne związków partnerskich w świetle cywilnego prawa polskiego i prawa kanonicznego. Studium prawno-porównawcze”.

Promotor: ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński

Recenzenci:

ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

ks. prof. dr hab. Lucjan Świto – Uniwersytet Warmińsko – Mazurki w Olsztynie.

 

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie   www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniuoświadczeniao zamiarze uczestnictwa w obronie podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony.

W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony.

 

Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jędrzeja Janickiego

Przewodnicząca Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne informuje, że w dniu 14.10.2022 r. o godz. 1200
rozpocznie się

ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pana mgr. Jędrzeja Janickiego

na temat: „Estetyka jako źródło refleksji nad prawem”.

Promotor: prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski

Recenzenci:
prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie,

prof. dr hab. Kamil Zeidler - Uniwersytet Gdański,

dr hab. Anna Rossmanith - Uniwersytet Warszawski.

Pracę udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczeniao zamiarze uczestnictwa w zdalnej obronie podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony.

W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony.

 

 

Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Alicji Michalak

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności  w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 176 ust.  1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 28.09.2022 r. o godz. 1000 rozpocznie się

ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Alicji Michalak

na temat: „Podatek od niektórych instytucji finansowych w kontekście zasady sprawiedliwości”.

Promotor: dr hab. Adam Mariański, prof. UŁ

Recenzenci:
dr hab. Katarzyna Kopyściańska, prof. UWr - Uniwersytet Wrocławski,

dr hab. Anna Zalcewicz, prof. PW – Politechnika Warszawska.

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w zdalnej obronie rozprawy doktorskiej podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony.

W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony.

 

 

Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Dąbek

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 176 ust.  1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 14.07.2022 r. o godz. 13:30 
rozpocznie się

ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Aleksandry Dąbek

na temat: „Odpowiedzialność karna za negatywne skutki dla życia i zdrowia pacjenta powstałe w warunkach współdziałania w procesie leczenia”.

Promotor: dr hab. Rafał Kubiak, prof. UŁ 

Recenzenci: 
prof. dr hab. Andrzej Jan Szwarc – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 
prof. dr hab. Eleonora Zielińska – Uniwersytet Warszawski. 

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. 

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie  

https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie 

Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w zdalnej obronie rozprawy doktorskiej podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony. 

W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony. 

 

Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Karpińskiej

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności  w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 176 ust.  2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 14.07.2022 r. o godz. 1000
rozpocznie się

ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Patrycji Karpińskiej

na temat„Administracyjna władza dyskrecjonalna w postępowaniach prowadzonych w sprawach wjazdu i pobytu cudzoziemców”.

Promotor: dr hab. Jacek Chlebny, prof. UŁ

Recenzenci:
prof. dr hab. Marek Chmaj – Uniwersytet SWPS w Warszawie,
prof. dr hab. Andrzej Matan – Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w zdalnej obronie rozprawy doktorskiej podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony.

W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony.

 

Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Barwaśnego

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), uprzejmie informuję, że w dniu 11.07.2022 r. o godz. 11.30  rozpocznie się 

ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pana mgr. Mateusza Barwaśnego

na temat: „Ochrona osób pracujących na własny rachunek – koncepcja regulacji prawnej”

Promotor: dr hab. Tomasz Duraj, prof. UŁ 

Recenzenci:  

dr hab. Daniel Książek – Uniwersytet Jagielloński,  

dr hab. Krzysztof Walczak, prof. UW – Uniwersytet Warszawski.  

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. 

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie   www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie 

Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w obronie podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony. 

W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony. 

 

 

Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Dudek

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 176 ust.  1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 06.06.2022 r. o godz. 900 rozpocznie się

ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Moniki Dudek

na temat„Model administracyjnego postępowania uproszczonego”.

Promotor: Dr hab. Joanna Wegner, prof. UŁ

Recenzenci:
dr hab. Ewa Szewczyk, prof. UZ- Uniwersytet Zielonogórski,
dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG – Uniwersytet Gdańsk.

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w zdalnej obronie rozprawy doktorskiej podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony.

W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony.

 

Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Urbaniak

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 176 ust.  2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 01.06.2022 r. o godz. 1000 rozpocznie się

 ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 Pani mgr Ewy Urbaniak

 na temat„Normatywne ukształtowanie systemu dochodów i wydatków samorządu terytorialnego jako czynnik kreujący zadłużenie”.

Promotor: dr hab. Monika Bogucka-Felczak, prof. UŁ

Recenzenci:
dr hab. Katarzyna Kopyściańska, prof. UWr - Uniwersytet Wrocławski,
dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski.

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie

https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w zdalnej obronie rozprawy doktorskiej podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony.

W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony.

 

Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Radosława Burskiego

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 176 ust.  2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższypm i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 13.05.2022 r. o godz. 13:30
rozpocznie się

ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pana mgr Radosława Burskiego

na temat„Karnoprawna ochrona wolności prasy”.

 

Promotor: dr hab. Justyna Jurewicz, prof. UŁ

Recenzenci:
dr hab. Piotr Chlebowicz, prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
dr hab. Adam Kwieciński, prof. UWr - Uniwersytet Wrocławski.

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie

https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w zdalnej obronie rozprawy doktorskiej podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony.

W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony.

 

 

Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Kołtuniak

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 176 ust.  1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 11.05.2022 r. o godz. 1400 rozpocznie się

 

ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Moniki Kołtuniak

na temat„Prokurator jako rzecznik interesu społecznego w postępowaniu administracyjnym”.

Promotor: dr hab. Jacek Chlebny, prof. UŁ

Recenzenci:
prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca - Uniwersytet Śląski w Katowicach,
dr hab. Przemysław Szustakiewicz, prof.  UŁa – Uczelnia Łazarskiego.

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie

https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w zdalnej obronie rozprawy doktorskiej podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony.

 

 

Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Nowak

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 23.03.2022 r. o godz. 10.00 rozpocznie się

ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 Pani mgr Justyny Nowak

na temat„Samoregulacja i koregulacja na rynkach środków spożywczych – między faktyczną ochroną konsumentów a pozornością działań przedsiębiorców”.

Promotor: dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ

Recenzenci:
dr hab. Paweł Wojciechowski, prof. UW- Uniwersytet Warszawski,

dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w zdalnej obronie podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony.

W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony.

 

Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Zbigniewa Mierzejewskiego

Przewodnicząca Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne informuje, że w dniu 18.02.2022 r. o godz. 13.30 rozpocznie się

 ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 Pana mgr. Zbigniewa Mierzejewskiego

 na temat„Zasada instancyjności w postępowaniu karnym”.

 Promotor: dr hab. Dariusz Świecki, prof. UŁ

Recenzenci:
dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL- Katolicki Uniwersytet Lubelski,

prof. dr hab. Paweł Wiliński- Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu,

dr hab. Jarosław Zagrodnik, prof. UŚ- Uniwersytet Śląski w Katowicach.

 Pracę udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w zdalnej obronie podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony.

W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony.

 

Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Lis

 

Przewodnicząca Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne informuje, że w dniu 11.02.2022 r. o godz. 1000 rozpocznie się

ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Magdaleny Lis

 na temat„Funkcja kontrolna regionalnych izb obrachunkowych”.

Promotor: dr hab. Aldona Domańska, prof. UŁ

Promotor pomocniczy: dr Ryszard Krawczyk

Recenzenci:
prof. dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak - Uniwersytet Wrocławski,

dr hab. Joanna Kielin-Maziarz, prof. ALK – Akademia Leona Koźmińskiego,

dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Pracę udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w zdalnej obronie podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony.

W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony.

 

Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Macieja Zarzyckiego

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), uprzejmie informuję, że w dniu 15.12.2021 r. o godz. 15.00  rozpocznie się

 ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 Pana mgr. Macieja Zarzyckiego

 na temat: „Instytucje kapitałowe polskiego systemu emerytalnego na tle konstrukcji wybranych krajów”

 Promotor: dr hab. Mirosław Włodarczyk, prof. UŁ

Recenzenci:

dr hab. Katarzyna Roszewska, prof. UKSW- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG- Uniwersytet Gdański. 

 

 Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie   www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w obronie podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony.

W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony.

 

 

Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Pietras 

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 24.11.2021 r. o godz. 10.00  rozpocznie się

ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Aleksandry Pietras

na temat: „Wpływ koncepcji work-life balance na ochronę dóbr osobistych w stosunku pracy”

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Góral

Recenzenci:

Dr hab. Leszek Mitrus, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,

Dr hab. Krzysztof Walczak, prof. UW – Uniwersytet Warszawski. 

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie   www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w obronie podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony.

W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony.

 

 Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Andrzej Pałysa

Przewodnicząca Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne informuje, że w dniu 15.11.2021 r. o godz. 1000 rozpocznie się

 ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 Pana mgr. Andrzeja Pałysa

 na temat„System nadzoru horyzontalnego w świetle ekonomicznej analizy prawa”.

 Promotor: dr hab. Mariusz Golecki, prof. UŁ

Promotor pomocniczy: dr Jarosław Bełdowski

Recenzenci:
prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic- Uniwersytet Śląski,
dr hab. Aleksander Werner, prof. SGH- Szkoła Główna Handlowa,
dr hab. Hanna Filipczyk- Uniwersytet w Białymstoku.

Pracę udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w zdalnej obronie podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony.

W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony.

 

 Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Odrowskiej-Stasiak

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 08.07.2021 r. o godz. 1000  rozpocznie się 

ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

Pani mgr Moniki Odrowskiej-Stasiak 

na temat: „Rektyfikacja wyroków w procesie cywilnym”. 

Promotor: dr hab. Józef Jagieła, prof. UŁ 

Recenzenci: 
dr hab. Agnieszka Laskowska-Hulisz, prof. UMK- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

dr hab. Radosław Flejszar – Uniwersytet Jagielloński.  

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. 

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie  https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie 

Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w obronie podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony. 

W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony. 

 

 Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Banat

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 179 ust.  1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 07.05.2021 r. o godz. 900
rozpocznie się 

ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 Pani mgr Marty Banat

 na temat„Instytucjonalne uprawnienia kontrolne członków wspólnoty samorządowej wobec organów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce”.

 Promotor: dr hab. Barbara Jaworska-Dębska, prof. UŁ

Recenzenci:
prof. dr hab. Janusz Sługocki – Uniwersytet Szczeciński,
prof. dr hab. Stanisław Pieprzny - Uniwersytet Rzeszowski.

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w zdalnej obronie rozprawy doktorskiej podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony.

W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony.

 

 Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Walczaka 

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 179 ust.  ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 30.04.2021 r. o godz. 9.00  
rozpocznie się 

 ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

 Pana mgr. Michała Walczaka 

 na tematPozycja prawna kredytobiorcy odwróconego kredytu hipotecznego w prawie polskim”. 

Promotor: dr hab. Lesław Góral, prof. UŁ  

Recenzenci: 
dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, prof. UWr - Uniwersytet Wrocławski, 
prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów - Uniwersytet w Białymstoku. 

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. 

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie  https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie 

Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w zdalnej obronie rozprawy doktorskiej podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony. 

W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony. 

 

 Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Gajdy

Przewodnicząca Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne informuje, że w dniu 29.03.2021 r. o godz. 14.00  rozpocznie się

ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pana mgr. Mateusza Gajdy

na tematPolskie standardy ochrony prawnej przed przemocą w pracy na tle doświadczeń zagranicznych”.

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Góral 

Recenzenci: 
prof. dr hab. Tadeusz Kuczyński- Uniwersytet Wrocławski, 
dr hab. Helena Szewczyk- Uniwersytet Śląski,
dr hab. Dorota Karkowska- Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. 

Pracę udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Łódzkiego. 

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie  https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie 

Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w zdalnej obronie podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony. 

W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony. 

 

 

Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Kraśniewskiego

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 179 ust.  ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 29.01.2021 r. o godz. 10.00  rozpocznie się

ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pana mgr. Marcina Kraśniewskiego

na tematModel regulacji gospodarczej rynku kolejowych przewozów pasażerskich”. 

Promotor: prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak 

Recenzenci: 
dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ - Uniwersytet Śląsk, 
dr hab. Eryk Kosiński, prof. UAM - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. 

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie  https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie 

Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia zamiarze uczestnictwa w obronie pracy doktorskiej podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony. 

W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony. 

 

 

 Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej dr. Wojciecha Malesy

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 15.01.2021 r. o godz. 13.00  rozpocznie się

ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pana dr. Wojciecha Malesy

na tematParafia katolicka jako jednostka trzeciego sektora”.

Promotor: ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński 

Recenzenci: 
dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ - Uniwersytet Zielonogórski, 
dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski. 

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. 

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie  https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie 

Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia RODO podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektronicznej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony. Link do spotkania w Microsoft Teams zostanie przesłany na adres email nie wcześniej niż dzień przed obroną. 

W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony. 

 

Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Jabłonowskiej

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018 r. poz. 261) w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, że w dniu 21.12.2020 r. o godz. 10.00  rozpocznie się

ZDALNA PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Agnieszki Jabłonowskiej

na tematConsumer protection and the platform-driven transformation of the travel sector: a way forward for European Union law”.

Promotor: dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ 

Recenzenci: 

WZÓR WNIOSKU DLA OSÓB, KTÓRE WSZCZĘŁY PRZEWODY DOKTORSKIE DO 30.04.2019 

Osoba, która chce umorzyć przewód doktorski proszona jest o przesłanie stosownego wniosku na adres:
Dział Nauki i Jakości Kształcenia (pok.2.37)
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki
ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź

Wniosek o umorzenie przewodu doktorskiego

 

WZÓR WNIOSKU DLA OSÓB, KTÓRE WSZCZĘŁY POSTĘPOWANIA DOKTORSKIE PO 01.10.2019 

Osoba, która chce umorzyć postępowanie doktorskie proszona jest o przesłanie stosownego wniosku na adres:
Dział Nauki i Jakości Kształcenia (pok.2.37)
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki
ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź

Wniosek o umorzenie postępowania doktorskiego