O KOLEGIUM DOKTORSKIM

Kolegium Doktorskie zostało stworzone z myślą o wsparciu w przygotowaniach do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne w trybie eksternistycznym.

Wsparcie to rozumiemy holistycznie i wszechstronnie – uczestnicy uzyskają wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia i kontynuowania badań naukowych, niezbędnych do przygotowania i obrony rozprawy doktorskiej.

KSZTAŁCENIE W RAMACH KOLEGIUM DOKTORSKIEGO

Kształcenie w ramach Kolegium Doktorskiego składa się z czterech elementów, które naszym zdaniem są kluczowe dla wszechstronnego przygotowania do prowadzenia prawniczych badań naukowych.

  1. Przedmioty z zakresu niemal wszystkich gałęzi prawa. W ramach zajęć Uczestnicy poznają najnowsze tendencje rozwojowe, pasjonujące problemy badawcze i wyzwania stojące przed nauką prawa w każdej z tych gałęzi.
  2. Kształcenie umiejętności metodologicznych. Uczestnicy dowiedzą się jak prowadzić badania naukowe z zakresu prawa, jak redagować prawnicze teksty naukowe w języku polskim i angielskim a wreszcie – jak przygotować rozprawę doktorską.
  3. Przedmioty wymagane w postępowaniu doktorskim. Zajęcia z filozofii i ekonomii  pomogą odpowiednio przygotować się do egzaminów, których zdanie jest konieczne przed przystąpieniem do obrony rozprawy doktorskiej.
  4. Zajęcia indywidualne. Każdy z Uczestników zostaje objęty indywidualną opieką naukową przez jednego z naszych Profesorów. Pozwoli to na bardziej efektywne przygotowanie rozprawy doktorskiej, a sama dysertacja z pewnością zyska na jakości.

WYKŁADOWCY

Wykładowcami są wybitni prawnicy, eksperci w swoich dziedzinach, profesorowie i doktorzy pracujący na co dzień na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Wśród wykładowców są także pracownicy innych wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego, a także zaproszeni goście z innych uczelni.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Aby umożliwić uczestnictwo w zajęciach, biorąc pod uwagę zaangażowanie zawodowe Uczestników, przy jednoczesnym spełnianiu postulatów work-life balance, opracowany program przewiduje zjazdy w soboty, raz w miesiącu. Potrwają one trzy semestry.

Zajęcia będą odbywać się w formie hybrydowej, co umożliwi uczestnictwo wszystkim chętnym, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Zajęcia z prawniczego języka angielskiego odbywać się będą zdalnie, poza terminami zjazdów.

Ponadto od drugiego semestru odbywać się będą indywidulane konsultacje z Opiekunem Naukowym. Terminy tych zajęć pozostają do uzgodnienia między Uczestnikiem a Opiekunem.
 

Zajęcia będą odbywały się w formie hybrydowej – jednocześnie na Wydziale Prawa i Administracji UŁ oraz online.

W każdym z trzech semestrów planowane są cztery zjazdy (w soboty).

Ramowy program Kolegium Doktorskiego WPiA UŁ

ODPŁATNOŚĆ

I – III semestr 4500 zł/semestr.
5% zniżki przy jednorazowej płatności za semestr.
10% zniżki przy jednorazowej płatności za trzy semestry.
W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia płatności semestralnej na raty.

WARUNKI UCZESTNICTWA

  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wysłanie wymaganych dokumentów na adres kolegiumdoktorskie@wpia.uni.lodz.pl
  • zawarcie umowy w sprawie wysokości i warunków pobierania opłat związanych z uczestnictwem w Kolegium Doktorskim WPiA UŁ

Rekrutacja do I edycji Kolegium Doktorskiego WPiA UŁ została zakończona. 
Inauguracja odbędzie się 26 listopada 2022 r. o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ

WYMAGANE DOKUMENTY

Rekrutacja do I edycji Kolegium Dotorskiego WPiA UŁ zakończyła się. 

  • Skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich.
  • Skan suplementu do dyplomu (suplement wymagany jest do dyplomu wydanego od 2005 roku).
  • Skan CV

KONTAKT

Kierownik Kolegium Doktorskiego WPiA UŁ

dr hab. Krzysztof Stefański, prof. UŁ

Rekrutacja

dr Katarzyna Kuszewska (godziny dyżurów)
E-mail: kolegiumdoktorskie@wpia.uni.lodz.pl
tel. 42 6354620 
ul. Kopcińskiego 8/12,
90-232 Łódź
Pokój 2.37