The Center for the Theory and Philosophy of Human Rights was established on the 14th of December, 2012 on the initiative of the Institute of the Theory and Philosophy of Law at the University of Lodz in Poland. Lodz is the second largest city in Poland.
The primary aim of the Center is to work on projects focusing on the better application of the theory and philosophy of human rights in European and international capacity development practice as well as with regard to interpretation of human rights internationally and within national legal systems. We wish to develop networks/pilot projects that originate in both Visegrad Group countries and in the Nordic region - also initially reaching out to, among others, countries like Turkey and Belarus
Strona Centrum >>>

Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, stanowiące jednostkę organizacyjną Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, zostało utworzone 1 grudnia 1997 r. Pracami Centrum kieruje prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel. Zastępcą kierownika jest dr Ziemowit Kukulski. Działania Centrum są inicjowane i nadzorowane przez Radę Programową, pod przewodnictwem prof. Johannesa de Goede. Członkami Rady Programowej są prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel, prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński, prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski, prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Król, prof. zw. dr hab. Michał Seweryński, dyr. Elżbieta Żuchaj.
Strona Centrum >>>

Powstałe we wrześniu 2007 roku Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville'a jest programową jednostką badawczą, która stanowi integralną część Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Centrum odwołuje się do ideowego i intelektualnego dziedzictwa autora "O demokracji w Ameryce". Dziedzictwo to łączy dominujące dziś tradycje konserwatywną i liberalną z chrześcijańską wizją zachodniej tożsamości i republikańskim etosem obywatelskiej partycypacji. Wyprowadza refleksję polityczną, ustrojową i prawną z analizy konkretnych stosunków społecznych, unika natomiast konstruowania wszelkich apriorycznych, abstrakcyjnych, racjonalistycznych modeli życia publicznego. Postrzega podstawowe wartości współczesności jak wolność, równość, demokracja, rządy prawa, sprawność i skuteczność władzy państwowej, społeczeństwo obywatelskie czy samorządność jako dalekie od wzajemnej harmonii. Pozostawia zatem miejsce dla aksjologicznego sceptycyzmu, inspiruje ruch idei i nakazuje poznawczy obiektywizm. W swej działalności Centrum uznaje to dziedzictwo za ważne zarówno dla postaw obywatelskich, jak i wysiłków badawczych.

Strona Centrum >>> 

Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia zostało utworzone na podstawie Zarządzenia nr 15 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŁ z dnia 3 lipca 2017 r. i funkcjonuje od dnia 1 września 2017 r.

Zadaniem Centrum jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz dydaktyczno-szkoleniowej poświęconej różnorodnym aspektom nietypowych stosunków zatrudnienia, które od pewnego czasu stały się coraz szerzej wykorzystywaną na rynku pracy formą aktywności zawodowej. Na tym tle rodzi się wiele problemów natury zarówno teoretyczno-prawnej, jak i praktycznej, które będą przedmiotem działalności Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia.

Strona Centrum>>>

Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją zostało utworzone na mocy uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ nr 46/2013 z dnia 25 października 2013 r.

Do zadań Centrum należy w szczególności:

  1. prowadzenie badań nad prawnymi problemami ochrony danych osobowych w sektorze publicznym i prywatnym,
  2. udzielanie pomocy we wskazywaniu kierunków legislacyjnych rozwiązań umożliwiających prawidłowe przetwarzanie danych osobowych i bezpieczeństwa danych osobowych,
  3. opiniowanie projektów ustawodawczych związanych z ochroną danych osobowych i zarządzaniem informacją,
  4. podjęcie prac badawczych nad praktycznym znaczeniem danych osobowych,
  5. opracowywanie raportów dotyczących ochrony danych osobowych i problemów z tym zagadnieniem związanych, odnoszących się do poszczególnych branż i sektorów,
  6. sporządzanie opinii prawnych i dokumentacji przetwarzania danych osobowych, tworzenie polityki informacyjnej, instrukcji, upoważnień, ewidencji i procedur przetwarzania danych osobowych,
  7. organizowanie debat, seminariów i konferencji naukowych,
  8. przygotowywanie publikacji naukowych będących wynikiem działalności naukowo-badawczej.

Strona Centrum >>>

Celem Centrum jest udzielanie pomocy w egzekwowaniu należnych samorządom w świetle Konstytucji i ustaw ustrojowych praw do odpowiedniego finansowania ich zadań. Stąd Centrum prowadzi działalność badawczą nad rozwiązaniami prawnymi gwarantującymi samorządom odpowiedni udział w dochodach publicznych państwa. Chodzi zwłaszcza o odpowiednie ukształtowanie dochodów własnych, zapewnienie rekompensaty ubytków w dochodach spowodowanych zmianami w polityce podatkowej państwa wywołującej niekorzystne skutki dla budżetów lokalnych, zmianę konstrukcji i kryteriów przyznawania subwencji ogólnej.

Strona Centrum >>>

Centrum prowadzi działalność edukacyjną, szkoleniową i badawczą w zakresie szeroko rozumianej problematyki wyborczej i referendalnej (organizacja szkoleń, konferencji, studia podyplomowe itp.) we współpracy z Centrum Studiów Wyborczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Państwową Komisją Wyborczą. Dodatkowo, od grudnia 2006 r. obecni pracownicy Centrum podjęli inicjatywę wydawniczą, której efektem jest periodyk „Studia Wyborcze”, wydawany przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe cyklicznie dwa razy w ciągu roku.

Strona Centrum >>>

Zadaniem Centrum jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz dydaktyczno-szkoleniowej poświęconej różnorodnym aspektom zamówień publicznych i partnerstwa publiczno– prywatnego (PPP).

Strona Centrum >>>

Strona Centrum (WPiA) >>>

Europejskie Centrum Badań Ustrojowych koncentruje się na współpracy międzynarodowej i udziału w europejskich konkursach grantowych. Analizując problem umiędzynarodowienia porządku ustrojowego i prawnego państw europejskich dba o to aby polska tradycja prawna rozwijała się a jej dorobek znany był w całej Europie. Centrum prowadzi prof. Kazimierz Michał Ujazdowski wraz z współpracownikami.

Strona Centrum>>>