KONTAKT

Pokój 2.13 :: 2.12 (Beczka A)
Tel.: 42 635 63 48

godz: 7:30 - 15:30


Kierownik Zespołu

mgr Monika Staniszewska
E-mail: mstaniszewska@wpia.uni.lodz.pl


Główny specjalista

mgr Marcin Ścisło
E-mail: mscislo@wpia.uni.lodz.pl


Starszy specjalista

mgr Karol Mordel
E-mail: kamordel@wpia.uni.lodz.pl

ZADANIA ZESPOŁU

Do podstawowych zadań Zespołu należy:

w zakresie przygotowania projektów:

 • przygotowanie projektów z własnej inicjatywy przy wsparciu ekspertów (koncepcja, założenia, wkład merytoryczny i finansowy do wniosku aplikacyjnego),
 • pomoc dla zespołu merytorycznego (pomysłodawca projektu) w zakresie formalnych i technicznych aspektów przygotowywanego wniosku o dofinansowanie (praca z aplikacją, wsparcie w zakresie interpretacji wytycznych, współpraca z Centrum Nauki UŁ).

w zakresie realizacji projektów:

 • udział w projektach przygotowywanych przez Zespół,
 • udział w projektach opracowywanych przez zespoły merytoryczne,
 • wsparcie zespołów projektowych w zakresie m.in. interpretacji wytycznych, wskazówek dot. zarządzania i sprawozdawczości projektów.

Inne zadania Zespołu:

 • opiniowanie projektów,
 • monitoring konkursów i elektroniczna dystrybucja informacji o konkursach,
 • organizowanie cyklicznych spotkań z osobami zainteresowanymi ubieganiem się o środki,
 • udzielanie informacji na temat przygotowania i realizacji projektów.

PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA PROJEKTÓW

Komunikat Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 12.01.2024 r. w sprawie zasad realizacji prac związanych z prowadzeniem dokumentacji projektowej i rozliczeniem projektów realizowanych na WPiA UŁ :: KOMUNIKAT

 

Komunikat Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŁ z dnia 25 października 2022 r. dotyczący zasad zgłaszania, realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych :: KOMUNIKAT :: ZAŁĄCZNIK nr 1 :: ZAŁĄCZNIK nr 2   

 

 

 

Zarządzenie nr 147 Rektora UŁ z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie: przygotowanie i realizacji w Uniwersytecie Łódzkim projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków pozabudżetowych :: ZARZĄDZENIE :: ZAŁĄCZNIK (Zgoda Dziekana)

Zarządzenie nr 144 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 27.07.2017 r. (z późn. zm.) w sprawie: określenia procedur dotyczących zatrudniania, rozliczania i wypłaty wynagrodzeń pracowników UŁ oraz osób spoza UŁ do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych :: ZARZĄDZENIE (Uwaga! Zarządzenie stosuje się do projektów rozpoczętych przed dniem 9.01.2023)

Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 9.01.2023 r. w sprawie: określenia procedur dotyczących zatrudniania, rozliczania i wypłaty wynagrodzeń w projektach, programach lub przedsięwzięciach finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych :: ZARZĄDZENIE :: ZAŁĄCZNIK NR 1 :: ZAŁĄCZNIK NR 2 :: ZAŁĄCZNIK NR 3 :: ZAŁĄCZNIK NR 4 :: ZAŁĄCZNIK NR 5 :: ZAŁĄCZNIK NR 6 :: ZAŁĄCZNIK NR 7 :: ZAŁĄCZNIK NR 8 :: ZAŁĄCZNIK NR 9

Zarządzenie nr 95 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18.04.2017 r. z późn. zm. w sprawie: zasad naliczania kosztów pośrednich w projektach realizowanych w UŁ :: ZARZĄDZENIE :: ZAŁĄCZNIKI

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Łódzkim :: REGULAMIN :: ZAŁĄCZNIK NR 1 - TRYB ZAKUPU :: ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYKŁADNIA BUDŻETU :: ZAŁĄCZNIKI POZOSTAŁE

Wybrane realizowane projekty

W ramach projektu prowadzone są zajęcia metodą tutoringu dla wybitnie uzdolnionych studentów kierunku prawo. Studenci otrzymują stypendium w okresie objęcia wsparciem.
Projekt realizowany jest w okresie 1 lutego 2019- 31 lipca 2022 r, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Na Wydziale Prawa i Administracji UŁ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowany jest projekt „Mistrzowie dydaktyki”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu. Projekt składa się z dwóch modułów:

Moduł I: wizyty nauczycieli akademickich na wybranych renomowanych uczelniach europejskich znajdujących się w pierwszej setce rankingu szanghajskiego. Następnie kadra akademicka przeprowadzi zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu . Pracownicy Wydziału uczestniczący w tym module:

 • Dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ,
 • Dr Joanna Kulesza,
 • Dr Marta Otto,
 • Dr hab. Bartosz Kucharski, prof. UŁ,
 • Dr Anna Chmielarz-Grochal,
 • Dr Jarosław Sułkowski,
 • Dr Karolina Sztobryn,
 • Dr Izabela Skomerska – Muchowska,
 • Dr Przemysław Kubiak,
 • Dr Anna Górczyńska.

Moduł II (wdrożeniowy): prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody tutoringu w celu wprowadzenia jego autonomicznego modelu na Wydziale. Moduł realizowany jest przez prof. UŁ dr hab. Monikę Namysłowską, dr Joannę Kuleszę i dr Karolinę Sztobryn.
 


At the Faculty of Law and Administration of the University of Lodz, under the Operational Program Knowledge, Education and Development, the project "Masters of didactics" is being implemented, co-financed by the European Social Fund. The aim of the project is to raise the competences of academic staff in the use of modern, innovative teaching methods, such as the use of tutoring in education. The project consists of two modules:

Module I: visits of tutors to selected renowned European universities included in the top 100 of the Shanghai ranking. Afterwards the tutors will conduct classes using the tutoring method. Faculty employees participating in this module:

 • Dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ,
 • Dr Joanna Kulesza,
 • Dr Marta Otto,
 • Dr hab. Bartosz Kucharski,prof. UŁ,
 • Dr Anna Chmielarz-Grochal,
 • Dr Jarosław Sułkowski, 
 • Dr Karolina Sztobryn,
 • Dr Izabela Skomerska – Muchowska, 
 • Dr Przemysław Kubiak,
 • Dr Anna Górczyńska.

Module II (implementation): conducting classes using the tutoring method in order to introduce its autonomous model at the Faculty. The module is carried out by UŁ dr hab. Monika Namysłowska prof. UŁ, dr Joanna Kulesza and dr Karolina Sztobryn. 

W poszukiwaniu prawnego modelu samozatrudnienia w Polsce. Analiza prawnoporównawcza

Projekt realizowany w ramach konkursu NCN OPUS 15 na najlepszy projekt badawczy. Wyniki ogłoszono 16 listopada 2018 r.
Kwota przyznanych środków: 202 440 PLN
Projekt ten mieści się w działalności statutowej Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia i jest realizowany przy udziale naukowców współpracujących z Centrum. 

W skład międzynarodowego zespołu badawczego wchodzą:

Dr hab. Tomasz Duraj, prof. UŁ (kierownik projektu)

dr Aneta Tyc (zastępca kierownika projektu)

dr Marcin Krajewski

mgr Mateusz Barwaśny

oraz zaproszeni profesorowie z: Uniwersytetu w Lund, Uniwersytetu Cambridge, Uniwersytetu Ruhry w Bochum oraz Katolickiego Uniwersytetu Pétera Pázmánya.

Strona projektu.

Wybrane zrealizowane projekty WPIA UŁ

Workplace Whistleblowers' Protection in the V4 countries, France and Slovenia

Ochrona sygnalistów w miejscu pracy w państwach Grupy Wyszehradzkiej, Francji i Słowenii, WhistlePro

 

O PROJEKCIE:

Projekt koncentruje się na ochronie pracowników, którzy ujawniają nieprawidłowości lub naruszenia prawa w swoich organizacjach, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym (whistleblowing). Jego celem jest poprawa ram prawnych dotyczących ochrony sygnalistów w państwach Grupy Wyszehradzkiej, a pośrednio zmiana postaw pracowników wobec zgłaszania nieprawidłowości w oparciu o słoweńskie i francuskie doświadczenia legislacyjne.

 

GŁÓWNY CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest opracowanie modelu skutecznej ochrony sygnalistów we wszystkich krajach Grupy Wyszehradzkiej, w szczególności z uwzględnieniem obowiązku państw członkowskich Unii Europejskiej wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, do dnia 21 grudnia 2021 r.

Grupa ekspertów w dziedzinie prawa pracy pragnie przedstawić analizę porównawczą ustawodawstwa krajowego, orzecznictwa i praktyki krajów uczestniczących w projekcie. Wspomniana analiza ukaże ewentualne niedociągnięcia prawne i luki prawne w każdym z tych państw. Planowane jest przygotowane propozycji ulepszenia ustawodawstwa z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej i instrumentów międzynarodowych.

 

DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU:

Pierwsza planowana konferencja (25 września 2020 r.) ma na celu przedstawienie obecnej sytuacji w zakresie ochrony sygnalistów oraz omówienie z różnymi grupami docelowymi potrzeby i metod poprawy w tym obszarze przy wsparciu ich doświadczeń. Druga konferencja składająca się z prezentacji ekspertów/prelegentów (15 czerwca 2021 r.), monografia w języku angielskim oraz publikacja sprawozdania ogólnego w językach urzędowych organizacji partnerskich (również w wersji elektronicznej) upowszechni wyniki projektu wśród członków parlamentów narodowych, władz państwowych, partnerów społecznych, organizacji pozarządowych, interesariuszy i zainteresowanych stron (w tym pracowników i pracodawców) we wszystkich państwach Grupy Wyszehradzkiej, także we Francji, Słowenii, jak również w innych krajach UE.

 

OKRES REALIZACJI:

luty 2020 r. - lipiec 2021 r.

 

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Polski, Słowacji i Węgier poprzez Grant Wyszehradzki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

 

KIEROWNIK PROJEKTU:

dr hab. Dagmara Skupień prof. UŁ

 

 

INSTYTUCJE PARTNERSKIE:

Uniwersytet Karola w Pradze, Wydział Prawa,

Uniwersytet Kościoła Reformowanego im. Gáspára Károli w Budapeszcie (KRE), Wydział Prawa,

Uniwersytet w Trnavie, Wydział Prawa,

Uniwersytet w Mariborze, Wydział Prawa,

Uniwersytet w Tours, Wydział Prawa, Ekonomii i Nauk Społecznych.


Strona projektu
 

Specjalistyczne studia podyplomowe z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej dla mediatorów z obszaru odpowiadającego obszarowi właściwości miejscowej sądów apelacyjnych w Białymstoku, w Łodzi i w Warszawie. Celem studiów jest podniesienie kompetencji zawodowych uczestników w obszarze mediacji w sprawach gospodarczych oraz wiedzy pozaprawnej przydatnej do pomocy stronom przy rozwiązywaniu spraw cywilnych o charakterze gospodarczym. Studia realizowane w dwóch edycjach – w roku akademickim 2018/2019 oraz 2019/2020. Kierownikiem studiów jest Pan dr hab. Robert Kulski, prof. UŁ.

Studia podyplomowe realizowane są w ramach projektu POWR.02.17.00-00-0009/18-00 "Studia podyplomowe dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej dla mediatorów z obszaru odpowiadającego obszarowi właściwości miejscowej sądów apelacyjnych w Białymstoku, w Łodzi i w Warszawie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.wpia.uni.lodz.pl/mediacje

Projekt realizowany przez konsorcjum, w skład którego wchodzi Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich (jako lider), Centrum Studiów Wyborczych WPiA UŁ oraz Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownikiem projektu w UŁ jest prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki, zaś jednym z głównych wykonawców dr hab. Anna Rakowska-Trela, prof. UŁ. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu GOSPOSTRATEG.

Celem projektu jest wzmocnienie mechanizmów społeczeństwa obywatelskiego poprzez uproszczenie procedury wykonywania obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, w szczególności wykorzystanie technologii internetowych w zbiórce podpisów.

Projekt realizowany był w roku 2019.

Projekt DOBRY STAŻ – DOBRY START . Profilowane programy stażowe dla Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 3.1. Zakłada on organizację płatnych staży dla 202 studentów WPiA UŁ. Budżet projektu wynosi łącznie 2 427 360, 77 zł. Główne cele projektu to ułatwienie Studentom wejścia na rynek pracy, zdobycie przez nich doświadczenia zawodowego oraz, od strony pracodawców – możliwość rekrutacji przyszłych kadr.

Strona projektu

Celem projektu jest stworzenie międzynarodowego forum na rzecz wspierania ekologicznych innowacji w zamówieniach publicznych. Zakłada przeprowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych w celu analizy efektywności innowacyjnych zamówień publicznych z wykorzystaniem ekologicznych produktów i usług.

Okres realizacji:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2015-03-01
Termin zakończenia realizacji projektu: 2018-03-01

Źródło finansowania:
HORYZONT 2020 EURATOM

Kierownik projektu:
dr Anna Maria Górczyńska

Celem projektu jest zbadanie stosowania prawa międzynarodowego przez sądy krajowe, ustalenie przeszkód występujących w nawiązaniu dialogu sędziowskiego między sądami, jak i wyjaśnienie jego przebiegu i wskazanie wpływu na rozwój prawa międzynarodowego.

Cel ten ma być osiągnięty przez zbieranie i analizę orzecznictwa sądów krajowych państw o zróżnicowanych systemach i tradycjach prawnych, jak również prowadzenie badań porównawczych. Polski Uczestnik jest odpowiedzialny m.in. za ustalenie wkładu sądów polskich w rozwój prawa międzynarodowego i dialog sędziowski. Polska praktyka zostanie porównana z praktyką innych państw Europy Wschodniej: Rosji, Ukrainy, Węgier, Czech i Litwy.

Okres realizacji:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2011-08-01
Termin zakończenia realizacji projektu: 2016-08-02

Źródło finansowania:
EUROCORES

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Anna Zofia Wyrozumska

Wnioskodawca zakłada hipotezę, że język prawny jest metaforyczny w większym stopniu niż język naturalny powszechny. Właściwość ta jest wynikiem szczególnego jawnego roszczenia tego języka do uniwersalności oraz wymuszonej techniki legislacyjnej.

Metaforyczność języka prawnego wpływa - zdaniem wnioskodawcy - bezpośrednio na metaforyczność języka prawniczego, a oba te czynniki z kolei na specyfikę rozumowań prawniczych i związanych z nimi problemów. Badania jako całość będą miały charakter interdyscyplinarny. Będą prowadzone na pograniczu nauk prawnych, lingwistyki i filozofii języka. Wykorzystane zostaną w szczególności tzw. miękkie analityczne metody teorii i filozofii prawa, oraz w pewnym zakresie także metody dogmatyk prawniczych. Z językoznawczego punktu widzenia badania będą w większym zakresie synchroniczne, choć w pewnym także diachroniczne, kontrastywne typologiczne wobec polskiego języka powszechnego. Badania dadzą bowiem prawnikom nową samoświadomość co do tego, jakiego rodzaju materią się parają (materia ta to: prawo, język prawny, język prawniczy itd.) oraz jakie mechanizmy rządzą postrzeganiem i wykorzystywaniem tej materii.

Okres realizacji:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2014-02-14
Termin zakończenia realizacji projektu: 2017-02-13

Źródło finansowania:
NCN – OPUS

Kierownik projektu:
dr hab. Sylwia Magdalena Wojtczak

Celem badań jest próba budowy modelu przeciwdziałania bezrobociu wśród osób starszych, mając na uwadze unormowania prawne obowiązujące w państwach Europy Zachodniej, Wschodniej, Centralnej i państwach skandynawskich, a także polskie unormowania prawne.

Analiza systemów prawnych wybranych państw umożliwi dokonanie konstruktywnej oceny instrumentów prawnych stosowanych w odniesieniu do osób starszych oraz ich wpływu na zmniejszenie bezrobocia. Analizie poddana zostanie adekwatność poszczególnych środków prawnych z punktu widzenia ich. Ocena adekwatności instrumentów prawnych wzmocniona badaniami prawnoempirycznymi stanowiła będzie podstawę do zrekonstruowania modelu prawnego przeciwdziałaniu bezrobociu wśród osób starszych. Planowane badania mają charakter teoretyczny. Nie są nastawione na ich bezpośrednie zastosowanie praktyczne, ani na osiągnięcie korzyści ekonomicznych, czy też ich praktyczne wykorzystanie. Chodzi bowiem o prawnoteoretyczne analizowanie badanego zjawiska oraz wzbogacenie nauki o nowatorskie badania. Oryginalne podejście bo badanej problematyki ukaże nowe spojrzenie na bezrobocie wśród osób starszych oraz środki prawne stosowane w celu przeciwdziałania bezrobociu wśród tej szczególnej kategorii ryzyka na rynku pracy.

Okres realizacji:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2014-03-24
Termin zakończenia realizacji projektu: 2016-09-23

Źródło finansowania:
NCN – OPUS

Kierownik projektu:
dr hab. Mirosław Piotr Włodarczyk

Celem projektu jest ustalenie znaczenia oraz wzajemnych zależności przypisywanych klasycznym kategoriom filozofii politycznej przez polską opinię publiczną.

Jego hipoteza badawcza potwierdzona przez przeprowadzone już badania pierwszego etapu realizacji projektu wskazuje, iż znaczenie oraz wzajemne zależności przypisywane tym kategoriom przez współczesną polską opinię polityczną są w pełni porównywalne ze znaczeniami i zależnościami wypracowanymi przez najbardziej prominentnych przedstawicieli klasycznej filozofii politycznej. Drugi etap realizacji projektu pozwoli wyłonić dominujące nurty politycznej refleksji i argumentacji w pluralistycznym spectrum opinii publicznej, a tym samym zrekonstruować zręby eklektycznej doktryny politycznej zbiorowego podmiotu jakim jest współczesne społeczeństwo polskie.

Okres realizacji:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2013-02-07
Termin zakończenia realizacji projektu: 2016-10-06

Źródło finansowania:
NCN – OPUS

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Zbigniew Włodzimierz Rau

Wydział Prawa i Administracji rozpoczął realizację projektu „Prawo gospodarcze i cywilne dla kadr sądów powszechnych apelacji łódzkiej i warszawskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Projekt realizowany jest w partnerstwie: Uczelnia Łazarskiego (lider projektu; www.ckp.lazarski.pl/szkoleniapgc), Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (partner w projekcie) oraz Uniwersytet Warszawski (partner w projekcie; www.wpia.uw.edu.pl/szkoleniapgc).

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem głównym projektu jest przygotowanie i wdrożenie nowej oferty szkoleniowej łącznie dla 1012 pracowników sądów powszechnych apelacji łódzkiej i warszawskiej, w tym sędziów, asesorów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, specjalizujących się w prawie cywilnym, gospodarczym lub karnym gospodarczym, służącej aktualizacji specjalistycznej wiedzy prawnej z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego oraz doskonaleniu praktycznych umiejętności zawodowych.

Strona projektu

Celem ogólnym jest kompleksowa analiza problematyki wkładów niepieniężnych na trzech płaszczyznach: 1.) umowy spółki handlowej, 2.) majątku spółki handlowej i 3.) sfery praw i obowiązków wspólników. Analizy wymaga również wyjaśnienie, jaki wpływ wywrze ewentualna zmiana struktury kapitałowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na znaczenie wkładów w konstrukcji tej spółki.
 

Projekt zakłada tezę, że o ile jest do wyobrażenia powstanie spółki bez kapitału, o tyle jej funkcjonowanie bez majątku jest niemożliwe. Celem projektu jest wykazanie prawnego i gospodarczego znaczenia wkładów niepieniężnych, wśród nich wkładów, których przedmiotem są dobra własności intelektualnej, we wszystkich aspektach konstruowania i funkcjonowania stosunków spółki handlowej, a także wykazanie gospodarczego, innowacyjnego znaczenia wkładów, których przedmiotem są dobra własności intelektualnej.

Okres realizacji:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2014-11-03
Termin zakończenia realizacji projektu: 2017-04-02

Źródło finansowania:
NCN – OPUS

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Urszula Promińska

Celem naukowym projektu jest identyfikacja, analiza i ocena paradygmatu ochrony przed nieuczciwą konkurencją w świetle istniejących oraz planowanych obecnie w Unii Europejskiej regulacji dotyczących zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych przedsiębiorców wobec przedsiębiorców.

Okres realizacji:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2014-08-11
Termin zakończenia realizacji projektu: 2017-08-10

Źródło finansowania:
NCN – OPUS

Kierownik projektu:
dr hab. Monika Anna Namysłowska

Celem projektu jest przeprowadzenie badań nad strukturą parlamentu przyjętą w demokracjach parlamentarnych Azji Południowo-Wschodniej, tj. w Singapurze, Malezji, Tajlandii i Timorze Wschodnim. Wybór państw kontynentu objętych badaniem został zdeterminowany chęcią wyłonienia spośród 11 krajów grupy reprezentatywnej, o najbardziej zbliżonym porządku konstytucyjnym a jednocześnie odmiennej strukturze parlamentu.
 

Poza przyjętym parlamentarnym systemem rządów państwa te charakteryzuje występowanie w nich dwuizbowych (Malezja, Tajlandia) lub jednoizbowych legislatyw (Singapur, Timor Wschodni).

Okres realizacji:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2014-03-24
Termin zakończenia realizacji projektu: 2017-03-23

Źródło finansowania:
NCN - SONATA

Kierownik projektu:
dr Anna Magdalena Michalak

W systemie kontroli konstytucyjności prawa przeważa model kontroli skoncentrowanej – uprawniony do jej dokonywania jest powołany wyspecjalizowany organ. Koncentracja uprawnień w jednym podmiocie oraz skutki stwierdzania niekonstytucyjności przekładają się na wzrost znaczenia sądów konstytucyjnych.
 

Z formalnego punktu widzenia orzeczenia zapadające w sądach konstytucyjnych są rozstrzygnięciami organu, a nie jego członków. Pomimo tego w działalności orzeczniczej uwidacznia się rola poszczególnych sędziów. W praktyce znaczenie sędziów konstytucyjnych przekłada się na duże zainteresowanie środowisk politycznych co nie jest zjawiskiem pożądanym. Wybrany cel badawczy wiąże się z problemem legitymizacji sędziów konstytucyjnych, którzy wydają orzeczenia w imieniu państwa. Zbadanie sposobu wyłaniania kandydatów na sędziów i obsadzania stanowisk w sądach konstytucyjnych wydaje się kluczowe dla współczesnej nauki prawa konstytucyjnego ze względu na fakt, że problem legitymizacji nie może być postrzegany w oderwaniu od zasady przedstawicielstwa – władza musi pochodzić od narodu, co uniemożliwia wykluczenie polityki z obsadzania stanowisk w sądach konstytucyjnych.

Okres realizacji:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2014-04-07
Termin zakończenia realizacji projektu: 2016-10-06

Źródło finansowania:
NCN – OPUS

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Dariusz Maciej Górecki

Projekt ma na celu analizę przełamania zasady braku odpowiedzialności wspólników spółki z o.o. za jej zobowiązania na przykładzie §13 ust. 2 niemieckiej ustawy o spółce z o.o. (GmbHG), oraz rozważenie potrzeby i możliwości wprowadzenia podobnych rozwiązań na polski grunt.

Mimo że spółka z o.o. jest samodzielnym podmiotem prawa, a brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki jest jedną z jej podstawowych zasad, zarówno teoria jak i orzecznictwo niemieckie wykształciły podstawy pominięcia zasady z §13 ust. 2 GmbHG jako efekt sprzeciwu doktryny i orzecznictwa niemieckiego na liczne nadużycia ze strony wspólników spółki, często skutkujących jej niewypłacalnością i pokrzywdzeniem jej wierzycieli.
W polskim porządku prawnym, mimo przejęcia analogicznych do niemieckiego §13 ust. 2 GmbHG rozwiązań, dotychczas nie wypracowano zbieżnych koncepcji. W celu uzupełnienia tej luki należy szczegółowo przedstawić rozwój teorii przełamania odrębności prawnej spółki z o.o. w Niemczech i opracować możliwe rozwiązania w polskim porządku prawnym. Badania wskażą, jak bez dokonywania rewolucyjnych zmian konstrukcji spółki z o.o., można zastosować przepis wbrew jego językowej wykładni.

Okres realizacji:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2014-05-22
Termin zakończenia realizacji projektu: 2016-01-21

Źródło finansowania:
NCN – PRELUDIUM

Kierownik projektu:
mgr Jowita Jadwiga Gajownik-Zienkiewicz

About The project

Project 10-ECRP-028, European Collaborative Research Projects in the Social Sciences (ECRP) – ECRP VI (2010)

Project Leader: Amsterdam Center for International Law, University of Amsterdam


This project is funded by the European Science Foundation (ESF) as a European Collaborative Research project in the Social Sciences (ECRP). The main cooperating partners are the universities of Amsterdam, Berlin (Humboldt), Lodz, Oslo and Vienna. The universities of Salamanca, Siena and Tel Aviv are associated partners.

The project contributes to our understanding of how national courts engage in the interpretation, application and development of international law through transnational judicial ('court-to-court') dialogue. The project is induced by the widespread exchange of views on the interpretation of international standards between states and regions. Domestic courts are at the heart of this development. They engage in 'judicial dialogues', by referring to decisions of international and foreign courts. Transnational judicial dialogues can strengthen the rule of law, allowing domestic courts to arrive at the best responses to shared problems and clarifying shared normative frameworks. The phenomenon of judicial dialogues raises several questions, however. Unless conducted in accordance with sound criteria, transnational dialogues could undermine the role of courts as guardians of the rule of law. The project provides a systematic empirical analysis of the extent of judicial dialogues on international law. It uncovers methodologies of courts, as well as their motivations to engage in such dialogues. It identifies 'best practices' for determining when and how domestic courts should rely on foreign and international interpretations. The project provides critical information to scholars, practitioners and policymakers in the field of the rule of law and human rights.

Main aim of the Project is to explore:
- the role of domestic courts in rule of law protection through international law, focusing especially on "transnational judicial dialogues" about international law;
- trends in judicial dialogues: how often and in what situations courts engage in dialogues with international or foreign courts;
- practical challenges to dialogue, such as access to judgments, translations, commentaries, etc, preventing courts from learning how courts elsewhere treat comparable questions;
- how judicial dialogue impacts international law and whether it should, e.g. when dialogue is driven by personal attitudes of judges, the frequency with which courts are seized of international matters, or procedural and regional differences.
In addition, the research will result in the production and analyses of case-reports on the application of international law by domestic courts, with a view to increasing the insight into the practices of domestic courts and to make that practice available to courts elsewhere.

Polish contribution

The head of the Polish team is the Principal Investigator, who provides general supervision over the project and researchers. The Principal Investigator, Anna Wyrozumska, is Professor of public international law, author of a number of publications on public international law, in particular the monograph "Umowy międzynarodowe. Teoria i praktyka" (International Agreements. Theory and Practice, 2007), and has judicial practice as ad hoc judge of the European Court of Human Rights and conciliator and member of the Bureau of the OSCE Court of Conciliation and Arbitration. Prof Wyrozumska is also President of the Legal Advisory Committee of the Polish Minister for Foreign Affairs and President of the Polish Branch of the International Law Association. Prof Wyrozumska is currently conducting her research on the boundaries of judicial activism in international and European law as a leader of a research group (the post-doctoral researchers of the Polish team are members of this group). The country team cooperates with researchers from Eastern European countries (in particular Czech Republic, Hungary, Lithuania, Russia and Ukraine).

Research team investigates how Polish domestic courts find themselves in international context – how and when they use international law, and whether they engage in a "judicial dialogue" with international and foreign courts. The team identifies judgments of Polish courts pertaining to the application of international law, analyses them, and assesses and comments on the selected judgments against the background of international law. Polish practice is compared with the practice of other Eastern European countries.

The research focuses on three main research problems/areas:

 1. The contribution of Polish courts in the development of public international law. The objective of this research is to explore how Polish courts apply rules of general international law, inter alia rules on immunities (especially state immunity), jus cogens norms, and human rights norms, and to identify the reasons why Polish courts are active or restrained in their application of international law. We also trace the application of the Vienna Convention on the Law of Treaties, especially the principles of interpretation.
 2. The influence of the international rule of law on the Polish legal system, and the application of international human rights protection instruments by Polish courts.
 3. The engagement of Polish courts in international and transnational judicial dialog. The objective of this research is to explore why and how Polish courts refer to the case law of external courts (national and international), and to analyse the influence of the jurisprudence of international courts on the domestic application of the international law norms and conditions.

Polish practice of applying international law and engaging judicial dialog is compared with the practice of other Eastern European countries. We have invited researchers from such other countries to join the research, by presenting to them the examples from Polish practice and the results of our investigation and invite them to compare them to their country practice and comment on similarities and differences. Mid -term results of research were disseminated during international conference 'Eastern Europe and Judicial Dialogue on International Law' – Lodz 5-6 April 2013.

O projekcie

Z przyjemnością informujemy, iż Wydział Prawa i Administracji wraz z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego będą realizowały studia podyplomowe na kierunku „Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej" w województwie łódzkim.

Uczestnikami studiów będzie 40 osób posiadających dyplom ukończenia studiów
wyższych, zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej a w
szczególności:
- pracownicy zatrudnieni w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach
pomocy rodzinie, centrach integracji społecznej, domach pomocy społecznej,
placówkach wychowawczych całodobowych typu całodobowego, interwencyjnych i
socjalizacyjnych oraz ośrodków adopcyjnych i opiekuńczych, regionalnych
ośrodkach polityki społecznej na stanowiskach kierowniczych;
- pracownicy i przedstawiciele Wydziału Polityki Społecznej i Regionalnych
Ośrodków Polityki Społecznej;
- pracownicy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Studia rozpoczną się w marcu 2012 roku i potrwają do stycznia 2013 roku.

Projekt oraz studia są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu 1.45 „Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych".

W związku z tym udział w Studium jest dla jego uczestników całkowicie bezpłatny

Tytuł projektu: Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno – społecznych UŁ

Okres realizacji: 01.10.2010 – 31.10.2015

Finansowanie: projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 4.1.1  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt realizowany jest przez:
- Wydział Prawa i Administracji UŁ
- Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
- Wydział Filologiczny UŁ
- Wydział Stosunków Międzynarodowych i Politologii UŁ

 Podstawowe działania przewidziane w projekcie:
- uruchomienie Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów Doktoranckich
- Studia na kierunku Administracja – modyfikacja, przygotowanie, otwarcie i realizacja studiów I o profilu urzędnik administracji sądowej i II stopnia ze specjalizacją administracja sądowa
- Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego – przygotowanie i wdrożenie podyplomowych studiów e-learningowych
- Podnoszenie kwalifikacji kadry akademickiej WPiA
- Przygotowanie i uruchomienie nowej specjalności studiów na kierunku filologia: Filologia włoska z translatoryką

Całkowity budżet projektu: 8 016 324,70 zł

Informujemy, że Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji uruchomiło stronę poświęconą projektowi ,,Dobre prawo- sprawne rządzenie''. Znajdą tam Państwo informacje dotyczące wszystkich form wsparcia realizowanych w ramach projektu.
http://mac.gov.pl/dobre.prawo/

WPiA UŁ jako partner Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji realizuje projekt systemowy ,,Dobre prawo-sprawne rządzenie’’ w ramach Poddziałania 5.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wsparcie w jego ramach obejmuje:

 1. szkolenia i wsparcie doradcze dla jednostek samorządu terytorialnego;
 2. studia podyplomowe, szkolenia i seminaria dla Samorządowych Kolegiów Odwoławczych;
 3. wsparcie doradcze dla strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
 4. wsparcie doradcze dla członków Komitetu Regionów i ich zastępców.

Projekt realizowany jest w okresie od października 2011 roku do września 2015 roku. Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stroniehttp://mac.gov.pl/dobre.prawo/

 W ramach projektu zostały zrealizowane Studia Podyplomowe " Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego"

Wsparcie dla JST

W ramach projektu prowadzone są szkolenia ,,Procedury administracyjne i techniki prawodawcze'' dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Szkolenia trwają 32 h, uczestnicy odbywają je w 20- osobowych grupach. Każda osoba, która ukończyła szkolenie otrzymuje stosowny certyfikat. Szkolenia składają się z trzech modułów: dwóch ośmiogodzinnych i jednego szesnastogodzinnego, obejmującego zagadnienia bardziej szczegółowe.

W I połowie 2013 roku zaplanowane zostały szkolenia dla 14 grup, w Łodzi, Kielcach i Krakowie.
Do tej pory zostały zakończone trzy edycje szkoleń, w których wzięło udział ponad 500 osób.

Szkolenia odbywać się będą do 2015 roku.

Oprócz szkoleń, jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość korzystania z modułu doradztwa. W jego ramach eksperci z różnych dziedzin prawa z Uniwersytetu Łódzkiego, Warszawskiego, Warmińsko- Mazurskiego oraz Mikołaja Kopernika w Toruniu udzielają pisemnych odpowiedzi na zadawane przez urzędy pytania. Z udzielonych odpowiedzi tworzona jest baza dobrych praktyk, z której korzystać mogą wszystkie jednostki.

 

Z przyjemnością informujemy, że Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczął realizację projektu „NKCK - Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych” realizowanego w ramach środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Projekt realizowany jest w partnerstwie:

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest opracowanie 3 specjalistycznych programów szkoleniowych z zakresu nadzoru nad czynnościami komorników i nad komornikami (nadzór judykacyjny, nadzór administracyjny) i kontroli finansowej nad kancelariami komorniczymi oraz wdrożenie nowej dedykowanej oferty szkoleniowej dla 1500 pracowników sądów rejonowych i sędziów wizytatorów z obszaru całej Polski, w tym:

 • prezesów sądów rejonowych i sędziów wizytatorów (z zakresu nadzoru administracyjnego nad komornikami),
 • sędziów wydziałów cywilnych sądów rejonowych i referendarzy sądowych (z zakresu nadzoru judykacyjnego nad czynnościami komorników z elementami nadzoru administracyjnego),
 • urzędników sądów rejonowych (z zakresu czynności podejmowanych w sekretariatach sądowych w ramach nadzoru administracyjnego nad komornikami i kontroli finansowej kancelarii komorniczych) służącej podniesieniu kompetencji uczestników z zakresu nadzoru nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych  i zakłada opracowanie programów szkoleniowych z zakresu nadzoru nad czynnościami komorników i nad komornikami (nadzór judykacyjny, nadzór administracyjny) i kontroli finansowej nad kancelariami komorniczymi,

a następnie zorganizowanie i przeprowadzenie na ich podstawie specjalistycznych szkoleń.

Strona projektu>>>

Baza projektów

Wykaz projektów, które uzyskały dofinansowanie NCN w latach 2021-2023 w dziedzinie nauk prawnych :: GRANTY NCN  ::  MINIATURA