ZASADY FINANSOWANIA ORGANIZACJI STUDENCKICH I DOKTORANCKICH NA WPIA UŁ

Zarządzenie Dziekana WPiA w sprawie zasad finansowania organizacji studenckich i doktoranckich na WPiA


 

KOMUNIKAT DZIEKANA Z DNIA 19.09.2018 R. WS. FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH


Organizacje studenckie mają obowiązek rozliczenia się ze swojej działalności do 25 stycznia danego roku kalendarzowego za miniony rok kalendarzowy.
Wzór do rozliczenia znajduje się w załączniku.

ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE NA WPIA UŁ

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów
Samorząd tworzą studenci WPiA UŁ. Do zadań WRSS należą: dbanie o przestrzeganie praw studenckich, informowanie studentów o ich prawach, a także decyzjach podjętych przez np. organy uczelni; czynny udział w posiedzeniach organów UŁ, w tym Senatu oraz Rady Wydziału; organizacja akcji charytatywnych i imprez studenckich, takich jak fuksówka, czy polowinki; uczetniczenie w komisjach podczas egzaminów komisyjnych; współdecydowanie z władzami Wydziału w kwestii rozdziału środkówprzeznaczonych na cele studenckie. 

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA
ELSA to największa na świecie organizacja zrzeszającą studentów prawa i młodych prawników założona w 1981 roku w Wiedniu przez studentów prawa z Austrii, Niemiec, Węgier i Polski. Obecnie zrzesza 25 000 studentów prawa i młodych prawników z 41 krajów Europy, działa na 185 wydziałach prawa utrzymuje i stale rozwijająca kontakty ze studentami prawa i młodymi prawnikami z pozostałych krajów świata: m.in. z USA, Afryki, Ameryki Łacińskiej, Japonii. 

Biuro Karier
Biuro Karier WPiA UŁ jest organizacją studencką, której głównym celem jest pozyskiwanie i udostępnianie studentom ofert praktyk, staży i pracy, a także organizacja szkoleń dla studentów łódzkich uczelni. Członkowie BK WPiA w godzinach dyżurów oferują pomoc osobom zainteresowanym tematyką poszukiwania pracy i przekazują im wskazówki, które mogą ułatwić wkroczenie i poruszanie się na rynku pracy. Biuro dysponuje również bogatą biblioteką (do użytku studentów), w której znajdują się poradniki dotyczące m.in. poszukiwania pracy czy podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

Studenckie Forum Naukowe Nietypowych Stosunków Zatrudnienia 
Studenckie Forum Naukowe Nietypowych Stosunków Zatrudnienia zostało utworzone w 2021 roku w ramach Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia z inicjatywy studentów oraz Kierownika Centrum dra hab. Tomasz Duraj, prof. UŁ, który jest opiekunem naukowym Forum. Podstawowym celem działania Forum jest wspieranie aktywności naukowo-badawczej Centrum, rozwój naukowy członków Forum w zakresie szeroko rozumianej problematyki nietypowych stosunków zatrudnienia oraz ogólnopolska integracja środowiska akademickiego.

Prawnicze Koło Szachowe
Prawnicze Koło Szachowe to studenckie stowarzyszenie, którego celem jest podnoszenie umiejętności szachowych jego członków oraz szerzenie wiedzy na temat szachów i ich historii wśród studentów Uniwersytetu Łodzkiego. W szczególności cele te osiągane są przez organizowanie darmowych warsztatów szachowych oraz turniejów międzywydziałowych i ogólnouniwersyteckich. Dewizą naszego koła jest ,,Gens una sumus". 

KOŁA NAUKOWE

Studenckie Koło Kryminalistyków
Opiekunowie Koła: dr Zbigniew Wardak oraz dr Piotr Grzegorczyk 
Studenckie Koło Kryminalistyków powstało w 2003 r. z inicjatywy studentów oraz Kierownika Zakładu Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego - prof. dr hab. Bogusława Sygita. Studenckie Koło Kryminalistyków ułatwia studentom zdobywanie i poszerzanie wiedzy z zakresu kryminalistyki i nauk pokrewnych, a także wspiera młodych naukowców w ich pracach badawczych.

Studenckie Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego
Opiekunowie Koła: dr Mateusz Piątkowski oraz dr Tomasz Lachowski
Koło gromadzi w swych szeregach osoby, które nie są obojętne wobec otaczającego je świata. Chcą go zmieniać i udoskonalać, debatować nad jego kondycją i brać aktywny udział w kształtowaniu rzeczywistości. Jego głównym celem jest upowszechnianie wiedzy o prawie międzynarodowym i prawach człowieka oraz prowadzenie nieustannej dyskusji na temat ich wykonywania przez Polskę, Unię Europejską oraz społeczność międzynarodową. 

Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego
Opiekun Koła: dr hab. Radosław Olszewski, prof. UŁ
Koło zajmuje się problematyką polskiego procesu karnego od strony teoretycznej jak i praktycznej oraz pomaga w rozwijaniu zainteresowania prawem karnym procesowym. Stawia nacisk na indywidualny rozwój, skutkiem czego jest fakt, iż wielu byłych członków koła kontynuuje naukę na studiach doktoranckich w katedrze postępowania karnego i kryminalistyki.
Więcej informacji o działalności Koła w mediach społecznościowych: link

Koło Naukowe Prawa Pracy
Opiekun Koła: dr Marcin Mielczarek
Koło zrzeszające studentów, doktorantów i sympatyków prawa pracy działa przy Katedrze Prawa Pracy UŁ. Do naszych głównych zadań należy poszerzanie wiedzy z zakresu prawa pracy wśród Członków Koła poprzez, między innymi, organizowanie spotkań merytorycznych, konferencji naukowych (wydziałowych, ogólnopolskich, międzynarodowych) oraz wydawanie Biuletynu Koła Naukowego Prawa Pracy. Od 2011 roku współpracujemy z Centrum Wspierania Rad Pracowników udzielając, w formie opinii prawnych, odpowiedzi na pytania rad pracowników. Ostatnio rozwijamy również talenty kulinarne naszych Członków - tradycją stało się pieczenie ciast na spotkania Koła. 

Koło Naukowe Historii Prawa
Opiekunowie Koła: dr hab. Dorota Wiśniewska, prof. UŁ oraz dr Justyna Bieda
Koło skupia miłośników zarówno historii państwa i prawa polskiego oraz historii powszechnej państwa i prawa. Celem koła jest promowanie i poszerzanie wiedzy z zakresu historii prawa oraz rozpowszechnianie jej wśród studentów. Cele będą realizowane poprzez m.in. konferencje, warsztaty, a w szczególności regularne spotkania koła. Osoby chętne serdecznie zapraszamy do czynnego uczestnictwa w życiu koła.

Koło Naukowe Prawa Medycznego
Opiekun Koła: dr hab. Rafał Kubiak, prof. UŁ
Koło Naukowe Prawa Medycznego jest najmłodszym kołem działającym przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Powstało w roku akademickim 2015/2016 z inicjatywy studentów, którzy w wolnym czasie obejrzeli zbyt dużo odcinków „House, M.D.". Koło zajmuje się tematyką prawa medycznego, medycyny, etyki. Celem koła jest prowadzenie działalności naukowej w przystępnej dla studentów formie konwersatoriów i seminariów, stwarzających sposobność do niczym nieskrępowanej, swobodnej wymiany poglądów oraz poszerzanie ich wiedzy w zakresie wskazanych dziedzin. Do spotkań koła zapraszamy również studentów medycyny i kierunków pokrewnych – stworzy to możliwość konfrontacji środowisk naukowych. Opiekę naukową nad działalnością KNPM WPiA UŁ objął dr hab. Rafał Kubiak – profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii
Opiekun Koła: dr Joanna Kulesza
Koło powstało z inicjatywy studentów w 2013 roku i działa przy Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych. Zrzeszamy studentów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu prawa nowych technologii, w tym własności intelektualnej. Do głównych celów koła należy wymiana poglądów w środowisku akademickim oraz przygotowywanie studentów, w ramach organizowanych przez Członków Koła zajęć o charakterze praktycznym, do przyszłej praktyki prawniczej. Zależy nam także na rozwijaniu zdolności osobistych członków koła i ich umiejętności w sferze pracy naukowej. Zadania te realizujemy poprzez organizowanie spotkań naukowych, warsztatów, konferencji szczególnie z udziałem przedstawicieli zawodów prawniczych, świata nauki i mediów oraz wyjazdy szkoleniowe w celach dydaktycznych. Nawiązujemy współpracę z innymi kołami naukowymi oraz organizacjami studenckimi, także spoza UŁ. Nie ulega wątpliwości, że prawo nowych technologii to bardzo dynamicznie rozwijająca się dziedzina prawa. Jeżeli zatem chcesz być członkiem koła mającego wyjątkowe perspektywy rozwoju to czekamy na Ciebie!

Koło Naukowe Prawa Podatkowego
Opiekun Koła: dr hab. Ziemowit Kukulski, prof. UŁ 
Koło Naukowe Prawa Podatkowego działające przy Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych stanowi dynamiczny zespół młodych ludzi zainteresowanych tematyką prawa podatkowego. Celem działania KNPP jest poszerzanie wiedzy i umiejętności członków Koła na temat prawa podatkowego, popularyzowanie wiedzy w tym zakresie oraz organizowanie spotkań, na których członkowie mają możliwość zaprezentowania wyników swojej dotychczasowej pracy i wymianę zdobytych doświadczeń. 

Studenckie Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego
Opiekun Koła: dr hab. Aldona Domańska prof. UŁ
Najważniejszym celem działania Koła jest poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie prawa konstytucyjnego i dziedzin mu pokrewnych. Cele te realizowane są poprzez organizowanie konferencji i innych spotkań naukowych, a także wyjazdów w celu pogłębienia wiedzy praktycznej studentów, uczestniczenie w konferencjach, spotkaniach, kursach i szkoleniach innych organizacji oraz sprzyjanie swobodnej wymianie poglądów i pracy naukowej.

Koło Naukowe Prawa Karnego
Opiekun naukowy Koła: dr hab. Jan Kulesza, prof. UŁ.
Głównym założeniem działania koła jest pogłębianie wiedzy prawniczej ze szczególnym uwzględnieniem materii prawa karnego, rozwijanie zdolności osobistych, pogłębianie wiedzy oraz podnoszenie kwalifikacji wśród członków koła. Cele statutowe Koło realizuje w szczególności poprzez spotkania członków oraz realizację przedsięwzięć służących dyskusji i wymianie poglądów takich jak konferencje czy debaty. 

Koło Naukowe Penitencjarne
Opiekun Koła: dr hab. Aldona Nawój-Śleszyński, prof. UŁ
Głównymi celami działania koła są: rozwijanie wiedzy studentów dotyczącej penitencjarystyki, a także prawa karnego wykonawczego i nauk pokrewnych;rozwijanie kontaktów ze środowiskiem naukowym penitencjarnym oraz ze środowiskiem Służby Więziennej oraz współpraca z innymi kołami naukowymi, w tym z innych szkół wyższych krajowych i zagranicznych. 

Studenckie Koło Naukowe Administratywistów
Opiekun Koła: dr Monika Kapusta 
Studenckie Koło Naukowe Administratywistów działa na WPiA UŁ od 2010 r. Członkami Koła są studenci i doktoranci – osoby szczególnie zainteresowane tematyką prawa i postępowania administracyjnego. Koło charakteryzuje się tym, że rozległą działalność naukową i organizatorską (m.in. organizacja konferencji, szkoleń,...) łączy z działalnością integracyjną celem zainicjowania efektywnej komunikacji między środowiskiem naukowym, a administracją publiczną , którą będzie można wykorzystać w rozwoju naukowym studentów. 

Studenckie Koło Naukowe Logików
Opiekun Koła: dr Anna Tomza-Tulejska
Koło istnieje od roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przy Katedrze Teorii i Filozofii Prawa. Dąży do krzewienia wiedzy o logice, szczególnie w kontekście jej prawniczego zastosowania, jak i jej teoretyczno-filozoficznego podłoża. Członkowie Koła prowadzą konferencje, organizują gościnne wykłady, podejmują akademickie inicjatywy naukowe oraz publikują wyniki swojej działalności badawczej. Koło oferuje swoim członkom możliwość rozwijania pasji naukowych oraz działalności w przyjemnej atmosferze.

Studenckie Koło Naukowe Doktryn Polityczno-Prawnych im. Josepha de Maistre'a
Opiekunowie Koła: dr hab. Michał Rupniewski oraz dr hab. Marek Tracz-Tryniecki, prof. UŁ 

Studenckie Koło Naukowe Kontroli Administracji Publicznej
Opiekun Koła: dr hab. Aldona Domańska, prof. UŁ

Studenckie Koło Teorii, Filozofii i Socjologii Prawa

Studenckie Koło Naukowe Prawa Europejskiego
Opiekun Koła: prof. dr hab.Monika Namysłowska
Studenckie Koło Naukowe Prawa Europejskiego (SKNPE) powstało w 2005 roku z inicjatywy studentów przy Katedrze Prawa Europejskiego WPiA UŁ. Celem SKNPE jest rozpowszechnianie wśród studentów wiedzy dotyczącej funkcjonowania Unii Europejskiej, a także omawianie zjawisk występujących na obszarze krajów członkowskich. Uczestnictwo w Kole Naukowym umożliwia studentom zdobywanie wiedzy i doświadczeń, które pozwolą w przyszłości na odnoszenie sukcesów zawodowych. Wierzymy, że dzięki naszej aktywności staniemy się ludźmi kompetentnymi i skutecznymi, a umiejętności, które nabywamy podczas konferencji, debat i innych spotkań, pozwolą nam zarówno z powodzeniem pracować w grupie jak i samodzielnie realizować ambitne projekty.. 

Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych
Celem koła jest w znacznej mierze zdobywanie i promowanie wiedzy z zakresu prawa sektorowego wśród studentów oraz wymiana informacji i doświadczeń w gałęzi prawa gospodarczego. Zagadnienia gospodarki sektorowej na obecnym etapie są mało wypromowane, dlatego też koło stawia sobie za zadanie umożliwić studentom zdobycie cennych informacji i wiedzy z tej dziedziny. Koło jest stworzone przez studentów i dla studentów, co przy zaangażowaniu i pomysłowości stwarza możliwość zrealizowania ciekawych projektów i zadań, które stoją wyzwaniem dla jego członków. 

Koło Naukowe Prawa Sportowego
Tematami zainteresowania Koła są stosunki prawne sportowców z klubami sportowymi, transfery zawodników w świetle prawa międzynarodowego, doping, korupcja i reklama w zawodowym sporcie oraz działalność i funkcjonowanie sportowych organizacji pozarządowych.

Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Handlowego
Koło zrzesza osoby chcące pogłębiać swoją wiedzę w zakresie prawa cywilnego i handlowego. Działa przy Katedrze Prawa Cywilnego, Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego oraz Katedrze Postępowania Cywilnego I. Gałęzie prawa, jakimi zajmuje się Koło są jednymi z najbardziej obecnych w naszym życiu, zatem dysponujemy niewyczerpalnym źródłem zagadnień do omówienia. Nasza aktywność polega m.in. na organizacji warsztatów dostarczających wiedzy pochodzącej od praktyków, udziale w konferencjach naukowych, wyjazdach do sądów oraz swobodnej wymianie poglądów na dane zagadnienia. Jesteśmy otwarci na inicjatywy każdego z członków, ponieważ chcemy wykorzystać każdą okazję na podniesienie naszych kompetencji.

Studenckie Koło Prawa Budżetowego i Podatkowego "FINIS"
Koło Prawa Budżetowego i Podatkowego „Finis" powstało z inicjatywy studentów w 2012 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i działa pod patronatem Katedry Prawa Finansowego. Koło w swojej działalności zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem finansowym: w szczególności prawem budżetowym oraz podatkowym. Ponadto uczestnicy koła parają się organizacją wydziałowych oraz ogólnopolskich konkursów dotyczących wyżej wspomnianej materii, a także publikacją własnego biuletynu naukowego. Od 2015 rozwija współpracę z innymi kołami współorganizując projekty międzywydziałowe. 

Międzywydziałowe Koło Naukowe Praw Osób Niepełnosprawnych
Koło naukowe zostało utworzone przy Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Członkiem koła może zostać każdy student i absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Wśród członków naszego koła są studenci Wydziału Nauk o Wychowaniu, Historii, Wydziału Filologicznego, Prawa, Polityki Społecznej.