KONTAKT

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki
ul. Kopcińskiego 8/12

 

AI Work Team - Zespół badawczy ds. prowadzenia badań nad skutkami rozwoju sztucznej inteligencji i innych nowoczesnych technologii dla rynku pracy oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych tworzą:

dr hab. Krzysztof Stefański, prof. UŁ – koordynator zespołu
prof zw. dr hab. Sylwia Wojtczak
dr Izabela Florczak
 

Zespół powołany został Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 10.12.2020 r. i formalnie działa od stycznia 2021 roku. Powołanie Zespołu ma wspomóc jego członków w prowadzeniu rozwiniętych badań nad skutkami, jakie niesie ze sobą rozwój sztucznej inteligencji i innych nowoczesnych technologii dla:

  • rynku pracy;
  • prawa pracy;
  • prawa ubezpieczeń społecznych.

Natchnienie do podjęcia badań w tym zakresie członkowie zespołu czerpali z badań prowadzonych przez zagraniczne ośrodki naukowe, a bezpośrednim bodźcem było spotkanie z prof. dr hab. Ireną Borutą, jedną z prekursorów badań nad społecznymi skutkami rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce.

Dlaczego nasze badania są i będą istotne?

Postęp technologiczny oraz przełomowe wynalazki zawsze powodowały zmiany społeczne. Widać to w szczególności w odniesieniu do pracy ludzkiej – zarówno warunków jej wykonywania, jak i jej dostępności. I tak, wynalezienie przez Gutenberga druku w XV wieku przyspieszyło, mimo zaciętej walki mistrzów iluminatorów zjednoczonych w korporacji, koniec zawodu kopisty. Podobnie rewolucja przemysłowa, która rozpoczęła się w XVIII wieku, doprowadziła do zaniku niektórych zawodów jak choćby kaflarz, druciarz czy garncarz. Niemal na naszych oczach procesy automatyzacji i komputeryzacji spowodowały, że nie funkcjonują już zawody takie jak maszynistka przepisująca teksty, telefonistka czy zecer.

Z drugiej strony jednak, wynalezienie przez Gutenberga prasy drukarskiej doprowadziło równolegle do powstania zawodu typografa. Rewolucja przemysłowa była niewątpliwie początkiem nowych form organizacji pracy, a także wielu nowych zawodów zarówno na poziomie robotniczym (związanych z obsługą nowych urządzeń jak elektryk czy tokarz) jak również wymagających wiedzy eksperckiej (inżynierowie różnych specjalizacji). Wreszcie postęp cyfryzacji umożliwił powstanie nieznanych wcześniej całych gałęzi gospodarki oraz profesji z tym związanych jak informatycy czy programiści.

Obecnie stajemy w obliczu kolejnego przełomu w dziejach, jaki przyniesie ze sobą rozwój sztucznej inteligencji. Jej rozwój i upowszechnienie może zmienić niemal wszystkie sfery naszego życia. Niewątpliwie ogromny wpływ sztuczna inteligencja będzie wywierać na współczesny świat pracy, w kontekście zarówno zjawisk związanych z rynkiem pracy, prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych.

W niektórych branżach zastępowanie ludzi przez roboty zarządzane zdalnie przez sztuczną inteligencję będzie z pewnością przyjęte z entuzjazmem, stanowi bowiem szansę ograniczenia lub wyeliminowania wykonywania przez ludzi prac, które narażają ich na ryzyko utraty życia lub zdrowia. W innych branżach ten sam trend może być odbierany odmiennie jako istotne ryzyko dla istnienia wielu miejsc pracy, a w konsekwencji możliwości zarobkowania 

przez setki tysięcy pracowników. Zmiany nie będą przy tym dotyczyć jedynie struktury rynku pracy, oddziałując równolegle na prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych. Z pewnością będą miały ogromny wpływ na proces świadczenia pracy oraz warunki jej wykonywania. Nie znamy jeszcze skali przyszłych zjawisk, ani perspektywy czasowej ich wystąpienia, jednakże już dzisiaj możemy z dużą dozą pewności stwierdzić, że rozwój sztucznej inteligencji ma szansę doprowadzić do ogromnych, jeśli nie rewolucyjnych przekształceń w środowisku pracy. Właśnie te kwestie są przedmiotem badań naszego Zespołu.

Czym się zajmujemy?

W zakresie obszarów aktywności członków Zespołu AI Work Team mieści się:

  • udział w projektach i wydarzeniach naukowych dotyczących sztucznej inteligencji;
  • przygotowywanie opinii prawnych i ekspertyz dotyczących regulacji sztucznej inteligencji w prawie pracy;
  • tworzenie projektów założeń lub projektów aktów prawnych;
  • bieżące doradztwo eksperckie w zakresie prac parlamentarnych, rządowych oraz samorządowych.

Zapraszamy do współpracy!


KLUB DYSKUSYJNY

Zespół AI WORK TEAM zaprasza na otwarte spotkania dyskusyjne wokół tematów związanych ze sztuczną inteligencją.

 


PUBLIKACJE CZŁONKÓW ZESPOŁU AI WORK TEAM

Prezentujemy Państwu publikacje Członków Zespołu AI WORK TEAM związane z problematyką sztucznej inteligencji:

S. Wojtczak, Endowing Artificial Intelligence with legal subjectivity, AI & SOCIETY.

M.Otto, Workforce Analytics” v Fundamental Rights Protection in the EU in the Age of Big Data, 2019, Comparative Labor Law and Policy Journals v. 40/3.

M.OttoProfilowanie w zatrudnieniu w erze Big Data. Szanse i wyzwania [w:] : K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek, E-sąd. E-finanse. E-praca, 2020, C.H.Beck. 

K. Stefański, The issue of the subjectivity of artificial intelligence acting for an employer, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Zeszyt 2/2022, s. 95-103.

M.Otto, Dyskryminacja algorytmiczna w zatrudnieniu. Zarys problemuStudia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Zeszyt 2/2022, s. 143-158 

I.Florczak, Sztuczna inteligencja jako narzędzie do kierowania polityką zatrudniania cudzoziemców? Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Zeszyt 2/2022, s. 159-170

E.Staszewska, M.Kuba, Profilowanie pomocy dla bezrobotnych – dotychczasowe doświadczenia i nowe wyzwania z perspektywy praw człowiekaStudia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Zeszyt 2/2022, s. 171-186

M.Otto, A step towards digital self-& co-determination in the context of algorithmic management systemsItalian Labour Law e-Journal Issue 1, Vol. 15(2022), s.51-64.


AKTYWNOŚCI CZŁONKÓW ZESPOŁU:

- Marta Otto – Uniwersytet Oksfordzki wystąpienie dot.: Workforce Analytics v Fundamental Rights Protection in the EU in the Age of Big Data w ramach przygotowań do rozpoczęcia projektu finansowanego przez ERC “Employment Law for a World of Algorithmic Management” (28.01.2021)

- Izabela Florczak - Uniwersytet Oksfordzki wystąpienie dot.: Lie as a workers privacy measure w ramach przygotowań do rozpoczęcia projektu finansowanego przez ERC “Employment Law for a World of Algorithmic Management” (25.02.2021)

- cały Zespół – Spotkanie Klubu Dyskusyjnego AI Work Team, podczas którego wprowadzenie do dyskusji wokół tematu: Sztuczna Inteligencja i nowe technologie jako czynnik wymuszający zmiany w siatce pojęciowej prawa prywatnego – problemy trudne, choć nieoczywiste przedstawiła Sylwia Wojtczak (5.03.2021)

- Krzysztof Stefański – udział w spotkaniu w Radzie Europy Unpacking the black box – What AI means for human rights and how we are tackling this (16.03.2021)

- cały Zespół - Spotkanie Klubu Dyskusyjnego AI Work Team, podczas którego wprowadzenie do dyskusji wokół tematu: Technologia blockchain a problematyka sztucznej inteligencji przedstawił prof. UŁ dr hab. Jakub Szczerbowski (19.04.2021)

- Izabela Florczak - prelakecja podczas spotkania zorganizowanego przez Koło Naukowe Prawa Pracy TBSP UJ nt.: Sztuczna Inteligencja w prawie pracy. Science czy Fiction (21.04.2021)

- Krzysztof Stefański - uczestnictwo w charakterze eksperta w debatcie organizowanej przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog", dotyczącej Porozumienia Ramowego Europejskich Partnerów Społecznych w sprawie cyfryzacji (26.04.2021)

- Krzysztof Stefański - ukończenie certyfikowanego kursu Elements of AI przeprowadzonego na Uniwersytecie Jagiellońskim przy współudziale University of Helsinki oraz Digital Poland (18.05.2021)

- Izabela Florczak - udział w spotkaniu w Radzie Europy AI&Law Webinar #10: “I’m not a robot” (21.05.2021)

- cały Zespół - Spotkanie Klubu Dyskusyjnego AI Work Team, podczas którego wprowadzenie do dyskusji wokół tematu: Gdy sztuczna inteligencja idzie na wojnę - o możliwości wykorzystywania nowoczesnych technologii w konfliktach zbrojnych przedstawili Prof. UW dr hab. Patrycja Grzebyk oraz dr Mateusz Piątkowski (UŁ) (24.05.2021)

- Izabela Florczak i Marta Otto - udział w spotkaniu Sztuczna inteligencja - czyli jaka? Teraźniejszość i przyszłość "inteligentnych" algorytmów zorganizowanym przez Katedrę Studiów nad Społeczeństwem i Technologią WH AGH i Fundację Marsz dla Nauki (25.05.2021)

- Izabela Florczak i Marta Otto - II Wykład Dziekański na Wydziale Prawa i Administracji UŁ - Sztuczna inteligencja i prawo pracy w erze Big Data (28.05.2021)

- Sylwia Wojtczak - prelekcja Czy należy przyznawać AI podmiotowość prawną? podczas konferencji Prawa Nowych Technologii - Wyzwania w dobie informatyzacji prawa (28.05.2021)

- Izabela Florczak - prelekcja Jak sztuczna inteligencja zmieni świat pracy? podczas konferencji Prawa Nowych Technologii - Wyzwania w dobie informatyzacji prawa (28.05.2021)

- Marta Otto - wykład gościnny Protecting privacy in the AI-driven world of work, Doctoral Research Programme (PhD) in Labour, Development and Innovation Unimore - Marco Biagi Foundation (08.06.2021)

- cały Zespół - Spotkanie Klubu Dyskusyjnego AI Work Team, podczas którego wprowadzenie do dyskusji wokół tematu: Między Appleby a Women on Waves. Profilowanie internetowe a wolność wypowiedzi przedstawił Dr hab. Marcin Górski (UŁ) (21.06.2021)

- Krzysztof Stefański - uczestnictwo w charakterze eksperta w drugim seminarium partnerów społecznych Działania przygotowujące do wdrażania w Polsce Porozumienia Ramowego Europejskich Partne

rów Społecznych w sprawie Cyfryzacji organizowanym przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" (12.07.2021)

- Krzysztof Stefański - referat Modyfikacje niektórych obowiązków pracodawcy w związku z rozwojem sztucznej inteligencji w ramach Regionalnej Konferencji Prawa Pracy Obowiązki stron stosunku pracy w XXI wieku (12-14.09.2021)

- Izabela Florczak, Krzysztof Stefański, Marta Otto - uczestnictwo w roli ekspertów w posiedzeniu Parlamentarnej Podkomisji Stałej do spraw regulacji prawnych dotyczących algorytmów cyfrowych Algorytmy w pracy – dyskusja nad wyzwaniami i zagrożeniami stosowania algorytmów cyfrowych dla pracowników i pracodawców [nagranie] - SEJM RP (28.09.2021) - Protokół z posiedzenia

- Krzysztof Stefański - referat Sztuczna inteligencja jako pracodawca? w ramach II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wokół pojęcia pracownika i pracodawcy (5-6.10.2021)

- Marta Otto - referat Re-imagining the concept of employee at the age of AI/digital-hybrid workforce w ramach II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wokół pojęcia pracownika i pracodawcy (5-6.10.2021)

 - cały Zespół - Spotkanie Klubu Dyskusyjnego AI Work Team, podczas którego wprowadzenie do dyskusji wokół tematu: Sztuczna inteligencja jako pracodawca? przedstawił Prof. UŁ dr hab. Krzysztof Stefański (25.10.2021)

- cały Zespół - Spotkanie Klubu Dyskusyjnego AI Work Team, podczas którego wprowadzenie do dyskusji wokół tematu: Algorithms at Work - Opportunities, Challenges, and Legal Responses przedstawili prof. Jeremias Adams-Prassl, Aislinn Kelly-Lyth i Halefom Abraha z University of Oxford (3.11.2021)

- cały Zespół - organizacja Seminarium Społeczne i prawne konsekwencje rozwoju algorytmów cyfrowych - perspektywa nauki i ustawodawcy z udziałem pracowników WPiA UŁ oraz Członków Parlamentarnej Podkomisji Stałej do spraw regulacji prawnych dotyczących algorytmów cyfrowych (15.11.2021)

- Krzysztof Stefański - referat Czy sztuczna inteligencja może być pracodawcą? w ramach Wirtualnuch Wieczorów z Prawem Pracy organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego (16.11.2021)

- Krzysztof Stefański - uczestnictwo w roli eksperta w posiedzeniu Parlamentarnej Podkomisji Stałej do spraw regulacji prawnych dotyczących algorytmów cyfrowych - Wysłuchanie informacji Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii na temat wpływu sztucznej inteligencji na rozwój gospodarki cyfrowej i dyskusja dotycząca przedstawionych informacji - SEJM RP (30.11.2021)

- cały Zespół - organizacja wizyty i seminarium z dr. Boldizsár`em Artúr`em Szentgáli-Tóth z Centre for Social Sciences Institute for Legal Studies Hungarian Academy of Sciences Centre of Excellence na temat rozwoju systemów sztucznej inteligencji w sądownictwie w ramach polsko-węgierskiego projektu "ÖRÖKÉLETŰ TÖLGY" (9.11.2021)

- cały Zespół - Spotkanie Klubu Dyskusyjnego AI Work Team, podczas którego wprowadzenie do dyskusji wokół tematu: Wskaż 5 różnic pomiędzy modelem a algorytmem przedstawił dr Radosław Nielek (21.02.2022)

- cały Zespół - Spotkanie Klubu Dyskusyjnego AI Work Team, podczas którego wprowadzenie do dyskusji wokół tematu: Zarządzanie pracownikami w świecie algorytmów – (nie)godna praca przedstawili dr Hanna Kinowska (SGH) i prof. PG dr hab. Łukasz Sienkiewicz (Politechnika Gdańska) (11.04.2022)

- Marta Otto - referat AI for a More Human-Friendly Workplace Recovery (z prof. Beryl Ter HAAR, Uniwersytet Warszawski) w ramach 19th International Conference in Commemoration of Prof. Marco Biagi Work Beyond the Pandemic Towards a Human-Centred Recovery (26-27.05.2022)

- Krzysztof Stefański - referat Ajwaj, czas na EjAjw ramach VIII Wrześniowych Spotkań z Prawem Pracy (Sielpia, 2-4.09.2022)

- Krzysztof Stefański - referat The subjectivity of artificial intelligence as an employer, w ramach ILERA European Congress 2022 „Industrial relations and Green Transition; Towards inclusive and sustainable growth” (Barcelona 8-10.09.2022)

- Krzysztof Stefański - uczestnictwo w roli eksperta w posiedzeniu Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii - przyjęcie projektu zmian w ustawie o związkach zawodowych, dotyczącego kwestii zarządzania algorytmicznego w środowisku pracy - SEJM RP (14.09.2022)

- Marta Otto- wykład gościnny People Analytics in the Age of Big Data: An Agenda for Labour Law Regulation?, w ramach Visting Fellowship - PhD Course in Labour, Development and Innovation, Unimore - Marco Biagi Foundation, (10.10.2022)

- Izabela Florczak - referat Challenges of using algorithms in the work environment – an attempt at an EU reply podczas konferencji inaugurującej projekt finansowany przez Komisję Europejską Initiating activities to implement the European Social Partners Framework Agreement on Digitalisation (EFAD) (12.10.2022)

- Krzysztof Stefański - referat:Transparentność zarządzania algorytmicznego a prawo pracy w ramach Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Prawo pracy w erze technologicznej – nowe możliwości i nowe ograniczenia” (21.04.2023)

- Krzysztof Stefański - referat:Black boxes and collective labour law. The key to solving the problem? w ramach „Decent work in the digital age” (28.04.2023)

- cały Zespół - Spotkanie Klubu Dyskusyjnego AI Work Team, podczas którego wprowadzenie do dyskusji wokół tematu:„Błąd w algorytmie - sztuczna inteligencja i dyskryminacja” przedstawiła Dr Joanna Kulesza (UŁ) (8.05.2023)

- Krzysztof Stefański - referat:Przejrzystość zastosowania AI w środowisku pracy w ramach „XV Konferencja Bezpieczeństwo w Internecie. Solidarność cyfrowa” (10-11.05.2023)

- Krzysztof Stefański - referat Podmiotowość sztucznej inteligencji jako pracodawcyw ramach Quo vadishumanitate? – priorytetem bezpieczeństwo (2.06.2023)

- cały Zespół - Spotkanie Klubu Dyskusyjnego AI Work Team, podczas którego wprowadzenie do dyskusji wokół tematu:Prawo prywatne a sztuczna inteligencjaprzedstawili prof. dr hab. Sylwia Wojtczak i dr hab. Paweł Księżak, prof. UŁ (UŁ) (5.06.2023)

- Krzysztof Stefański - referat Algorithmic management and the new concept of the employer w ramach – Labour Law Research Network International Conference  LLRN6 (25-27.06.2023)

- cały Zespół - Spotkanie Klubu Dyskusyjnego AI Work Team, podczas którego wprowadzenie do dyskusji wokół tematu: Labour litigation of automated decision-makingprzedstawiła Inesa Stolper (Europejski Uniwersytet Humanistyczny) (23.10.2023)