KONTAKT

Kierownik Szkoły Prawa Francuskiego w UŁ

Dr Katarzyna Pfeifer-Chomiczewska 

p. 4.31

e-mail: kpfeifer@wpia.uni.lodz.pl

Sekretariat:

mgr Anna Makowska-Janowska

e-mail: amakowska@wpia.uni.lodz.pl

tel: 42-635-46-19

p. 4.02

Szkoła Prawa Francuskiego na FB

Kierownik Szkoły Prawa Francuskiego na Uniwersytecie w Tours:

Dr hab. Fabienne Labelle

e-mail: fabienne.labelle-pichevin@univ-tours.fr

Université François-Rabelais de Tours

Faculté de Droit, d'Économie et des Sciences Sociales

50 avenue Jean Portalis

BP 0607- 37206 

Cedex 03

 

Studia podyplomowe prowadzone są na Uniwersytecie Łódzkim przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu François Rabelais w Tours (Francja), z którym współpraca dydaktyczna, w tejże formie, prowadzona jest nieprzerwanie od 2003 roku.

Studia adresowane są do osób zainteresowanych nabywaniem lub pogłębianiem wiedzy z zakresu prawa francuskiego (np. prawników czy ekonomistów). Ze względu na realizację programu kształcenia w całości w języku francuskim, przez francuskich wykładowców, jest to również interesująca oferta dydaktyczna dla studentów i absolwentów filologii romańskiej, dająca możliwość poznania precyzyjnej terminologii prawniczej, niezbędnej np. w pracy tłumaczy specjalizujących się w tłumaczeniach prawniczych.

Słuchacze Szkoły Prawa Francuskiego nabywają kwalifikacje, umiejętności i kompetencje z zakresu francuskiego prawa prywatnego (prawo umów, rodzinne, gospodarcze, pracy, karne) i publicznego (prawo konstytucyjne, administracyjne, podstawowe wolności), z uwzględnieniem perspektywy europejskiej.

Absolwenci studiów podyplomowych Szkoła Prawa Francuskiego otrzymują Dyplom Prawa Francuskiego Uniwersytetu w Tours (tzw. „D.U.” – „Diplôme Universitaire”) oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim. Uzyskanie francuskiego dyplomu „D.U.” umożliwia absolwentom kontynuację studiów prawniczych we Francji na poziomie magisterskim tzw. Master 2.

Program kształcenia obejmuje 100 godzin zajęć, realizowanych w ciągu 2 semestrów nauki. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez francuskich wykładowców z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Tours, w języku francuskim. Jednoroczny cykl kształcenia podzielony jest na 3 moduły: 1. Prawo prywatne, 2. Prawo publiczne, 3. Specjalizacja (Praca dyplomowa). Indywidualna praca dyplomowa redagowana jest w języku francuskim, pod opieką francuskiego promotora będącego wykładowcą Szkoły Prawa Francuskiego i prezentowana jest na ustnej obronie przed komisją składającą się z przedstawicieli obu uczelni. Egzamin dyplomowy jest równocześnie egzaminem kończącym studia podyplomowe, a praca dyplomowa - pracą końcową na studiach podyplomowych.

Studia prowadzone są w soboty i w niedziele, w formie stacjonarnej. Jedynie w sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się formę zdalną.

Rada Pedagogiczna określa ogólne kierunki kształcenia w ramach dyplomu. W jej skład wchodzą: wykładowcy Wydziału Prawa w Tours pod kierownictwem profesora odpowiedzialnego za Dyplom Uniwersytecki Prawa Francuskiego w Tours oraz profesorowie Wydziału Prawa i Administracji w Łodzi pod kierownictwem kierownika Szkoły Prawa Francuskiego.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykładowców francuskich. Studenci mają dostęp do biblioteki francuskiej, która zawiera podstawowe dzieła francuskie z przedmiotów objętych wykładami.


MODUŁ 1 – Prawo prywatne (Droit privé) (40 GODZ.) ECTS 10

 1. Prawo rodzinne (Droit de la famille) - 8 godzin

 2. Prawo umów (Droit des contrats) - 8 godzin

 3. Prawo gospodarcze (Droit des affaires) - 8 godzin

 4. Prawo pracy (Droit du travail) - 8 godzin

 5. Prawo karne i postępowanie karne (Droit pénal et procédure pénale) - 8 godzin

MODUŁ 2 – Prawo publiczne (Droit public) (40 GODZ.) ECTS 10

 1. Prawo konstytucyjne (Droit constitutionnel) - 8 godzin

 2. Prawo administracyjne (Droit administratif) - 8 godzin

 3. Instytucje administracyjne (Institutions administratives) - 8 godzin

 4. Podstawowe wolności (Libertés fondamentales) - 8 godzin

 5. Relacje między systemami prawa (Rapports entre les systèmes juridiques) - 8 godzin

MODUŁ 3 – Specjalizacja (Spécialisation) (20 GODZ.) ECTS 15

 • praca dyplomowa, na wybrany przez słuchacza temat, w języku francuskim, pod opieką francuskiego promotora będącego wykładowcą Szkoły Prawa Francuskiego oraz jej ustna obrona (Mémoire en français – soutenance lors d’un grand oral) - 20 godzin

Łączn liczba godzin: 35

Łączna liczba punktów ECTS: 100

Studenci przystępują do egzaminów z wykładów, na które uczęszczali. Egzaminy są organizowane przez Wydział Prawa i Administracji UŁ w terminie do ok. 2 miesięcy od zakończenia wykładów z danego przedmiotu.

Weryfikacja następuje w formie pisemnych egzaminów cząstkowych z poszczególnych przedmiotów objętych programem w ramach Modułów 1 i 2. Tematy egzaminów są wybierane przez wykładowców Wydziału Prawa Uniwersytetu w Tours, prowadzących dane zajęcia w Szkole Prawa Francuskiego, którzy następnie oceniają prace egzaminacyjne słuchaczy.

Obrona pracy dyplomowej jest ustna, przed mieszaną komisją składającą się z przedstawicieli obydwu uczelni, zaangażowanych w funkcjonowanie i realizację programu studiów podyplomowych Szkoła Prawa Francuskiego.

Egzaminy poprawkowe mają formę ustną i zdalną.

Egzaminy cząstkowe i obrona pracy dyplomowej oceniane są według francuskiej skali ocen, tj. od 0 do 20 pkt. Stosuje się następujący przelicznik ocen:

- 18/20 pkt – bardzo dobry (bdb)

- 16/20 pkt - dobry plus (db plus)

- 14/20 pkt - dobry (db)

- 12/20 pkt - dostateczny plus (dst plus)

- 10/20 pkt - dostateczny (dst)

- poniżej 10 pkt - niedostateczny (ndst)

Ocena średnia ze studiów obliczana jest ze wszystkich przedmiotów zawartych w programie studiów. Średnia ocen rzutuje na wynik na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych. Końcowa ocena ze studiów do francuskiego dyplomu „D.U.” obliczana jest we Francji, zgodnie z zasadami uczelni francuskiej.

Kandydat składa następujące dokumenty:

 1. formularz zgłoszeniowy na studia na Uniwersytecie w Tours, tzw. dossier d’inscription,
 2. kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe na WPiA UŁ,
 3. list motywacyjny w języku francuskim,
 4. CV,
 5. tłumaczenie przysięgłe na język francuski kserokopii matury,
 6. tłumaczenie przysięgłe na język francuski karty przebiegu studiów,
 7. tłumaczenie przysięgłe na język francuski zaświadczenia potwierdzającego status studenta lub dyplom ukończenia studiów.

Kandydatury są poddawane weryfikacji przez komisję mieszaną, w skład której wchodzą przedstawiciel Wydziału Prawa w Tours oraz przedstawiciel Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Komisja przeprowadza rozmowy z kandydatami. Każdy kandydat jest informowany o decyzji komisji. 

Studia są odpłatne:

- 1500 zł + 370 euro – studenci WPiA UŁ

- 2500 zł + 370 euro – studenci pozostałych kierunków UŁ, studenci spoza UŁ, praktycy i pozostali zainteresowani.