KONTAKT

Kierownik Szkoły Prawa Francuskiego w UŁ
Prof. zw. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka
e-mail: mpszafnicka@wpia.uni.lodz.pl

Sekretariat w Tours
Cecile Frossard
Tel: 00 33 02 47 36 11 85 
e-mail : frossard@univ.tours.fr

Szkoła Prawa Franckiego na FB

 

W ramach rozszerzenia Unii Europejskiej, aby przyczynić się do kształtowania prawników francuskojęzycznych na wysokim poziomie, Wydziały Prawa Uniwersytetów w Tours oraz w Łodzi utworzyły Studium Podyplomowe I stopnia pod nazwą „Szkoła Prawa Francuskiego” zakończone uzyskaniem Dyplomu Prawa Francuskiego, jak również świadectwa ukończenia studiów podyplomowych I stopnia na UŁ.

Studia pod nazwą „Szkoła Prawa Francuskiego” funkcjonują w Łodzi na Wydziale Prawa i Administracji od 2003 r. i trwają - w zależności od potrzeb studentów - 1 rok akademicki (2 semestry) lub 2 lata (4 semestry).

W przypadku jednorocznego toku studiów, wykłady odbywają się średnio 2 razy w miesiącu (ok. 14 zjazdów w ciągu 1 roku akad.), od października do czerwca, w piątek i sobotę rano (niekiedy także w czwartek po południu). W razie wyboru dwuletniego toku studiów, wykłady odbywają się na podobnych zasadach odpowiednio 1 raz w miesiącu (7 zjazdów w roku akad.).

Studia obejmują naukę podstawowych przedmiotów francuskiego prawa publicznego i prywatnego oraz część poświęconą prawu Unii Europejskiej, z naciskiem na jego zastosowanie we Francji, stanowiąc przygotowanie do pogłębionych studiów w tym zakresie na poziomie magisterskim w ramach „Francuskiego Magisterium Prawa - Prawnik Europejski”.

Znaczenie Dyplomu

Po ukończeniu studiów student otrzymuje dyplom Uniwersytetu w Tours (D.U., czyli „Diplôme Universitaire”) oraz dyplom ukończenia studiów podyplomowych I stopnia Uniwersytetu Łódzkiego.

Regulamin egzaminów SPF:

Jednoroczny cykl kształcenia jest podzielony na 2 semestry poświęcone czterem modułom. Każdy przedmiot z czterech modułów jest zakończony egzaminem pisemnym, ocenianym od 0 do 20. Na zakończenie studiów odbywa się egzamin ustny („Grand Oral”), obejmujący główne zasady prawa francuskiego.

 

Warunki otrzymania dyplomu:

Studenci przystępują do egzaminów z wykładów, na które uczęszczali. Egzaminy są organizowane przez Wydział Prawa i Administracji UŁ w terminie około dwóch miesięcy od zakończenia wykładów z danego przedmiotu.

Tematy egzaminów są wybierane przez pracowników Wydziału Prawa w Tours, którzy następnie oceniają prace egzaminacyjne studentów. Studenci otrzymują ocenę za każdy moduł i ocenę za ustny egzamin końcowy. Oceny uzyskane z poszczególnych modułów oraz ocena z ustnego egzaminu końcowego wzajemnie się kompensują.

Studenci, którzy nie otrzymali średniej z danego modułu, po kompensacji modułów 1 i 2 oraz modułów 3 i 4 lub nie otrzymali średniej z ustnego egzaminu końcowego mają prawo, na początku października, zdawać ustny egzamin poprawkowy z przedmiotu lub przedmiotów, z którego lub których nie uzyskali minimum 10 punktów.

Uniwersytet w Tours decyduje o wydaniu dyplomu wspólnie ze Szkołą Prawa Francuskiego w Łodzi, która ogłasza listę absolwentów. Dyplom jest wydawany osobie, która uzyskała średnią ocen wyższą lub równą 10/20 z poszczególnych egzaminów lub łącznie 140/280.

W zależności od średniej wszystkich otrzymanych ocen (czterech modułów i ustnego egzaminu końcowego), na dyplomie ukończenia Studiów wpisuje się ostateczny wynik zgodnie z zasadą: 18/20 - bardzo dobry; 16/20 - dobry plus; 14/20 – dobry; 12/20 - dostateczny plus; 10/20 - dostateczny.

Universités de Tours et de Lodz Facultés de Droit

Programme réalisé avec le concours des ministères français et polonais des Affaires Etrangères et de l’Enseignement Supérieur et le soutien de la Ville de Tours, du Conseil de la Région Centre et de l’Ambassade de France en Pologne

Dans le cadre de l'élargissement de l'Union Européenne les Universités de Tours et de Lodz (Facultés de Droit) ont mis en place des études sanctionnées par l'obtention d'un Diplôme de Droit Français pour contribuer à la formation de juristes francophones de haut niveau.

Implantée à Lodz dans les locaux de la Faculté de Droit et d'Administration, sous la dénomination d' Ecole de Droit Français, la formation – selon le choix des étudiants - à une durée d’une seule année universitaire ou de deux années universitaires correspondant à quatre semestres.

Pour faciliter la participation des étudiants aux cours, les enseignements ont lieu en principe deux fois par mois en cas des études concentrées en un an, d'octobre à mai et ils sont regroupés dans la seconde partie de la semaine – ou une fois par mois en cas des études en une année universitaire.

La formation dispensée comprend l'étude des matières fondamentales du droit français, public et privé ainsi qu'un volet de droit de l'Union européenne en particulier dans ses implications en France pour préparer les étudiants aux études approfondies en Master 2.

Valeur de la formation 

Les études sont sanctionnées par la délivrance d'un diplôme de l'Université de Tours et d'un diplôme de l'Université de Lodz. S'inscrivant dans le cadre d'une spécialisation des étudiants en droit français et en droit communautaire le diplôme de l'Université de Tours peut permettre la poursuite d'études dans le cycle normal des études juridiques françaises conduisant à l'obtention de diplômes nationaux français. A partir d’octobre 2008 il est possible de continuer les études au niveau Master 2 à la Faculté de Droit et d’Administration de l’Université de Łódź sans quitter le pays.

Sous réserve des conditions de recevabilité des candidatures conformément aux procédures universitaires françaises, les juristes polonais qui ont validé quatre années d’études universitaires dans le domaine juridique peuvent, en cas de succès au diplôme de Droit français candidater :

 • à l’une des mentions de la 2 e année du Master Droit et Economie de la Faculté de Droit de Tours;
 • ou au Master 2 professionnel Juriste européen à la Faculté de Droit et d’Administration de l’Université de Łódź.

Une aide est apportée par les enseignants de la Faculté de Droit de Tours pour la recherche en France de stages professionnels et de leurs financements.

 

Conditions d'obtention du diplôme:

Les étudiants passent les examens correspondant aux enseignements suivis. Les épreuves sont organisées par l'Université de Lodz à la suite de chaque enseignement, dans un délai de deux mois. Les sujets d'examens sont choisis par les intervenants de l'Université de Tours qui assurent ensuite la correction des épreuves. Les étudiants obtiennent une note par module et une note pour l'oral de fin de cursus. La règle de la compensation s'applique entre chacun des modules aussi bien en 1 e qu'en 2e année ainsi qu'entre les modules et l'examen oral de fin d'études.  Les étudiants n'ayant pas obtenu la moyenne à l'un ou l'autre des modules, après compensation entre les modules 1 et 2 et les modules 3 et 4 ou à l'oral de fin de cursus sont autorisés à se présenter à la fin de l’année à une épreuve portant sur la ou les matières dans laquelle (ou lesquelles) ils n'ont pas obtenu la moyenne exigée.

L'Université de Tours délibère pour la délivrance du diplôme en liaison avec l'Ecole du Droit Français de Lodz, qui publie la liste des diplômés. Le diplôme de Droit Français est attribué si la moyenne pondérée est supérieure ou égale a 10/20 soit 140/280.

Les mentions sont décernées selon la moyenne générale des résultats cumulés des quatre modules et de l'oral de fin de cursus de la façon suivante: 18: Tres Bien - 14: Bien - 12: Assez Bien - 10: Passable

Rada Pedagogiczna określa ogólne kierunki kształcenia w ramach dyplomu. W jej skład wchodzą: wykładowcy Wydziału Prawa w Tours pod kierownictwem profesora odpowiedzialnego za Dyplom Uniwersytecki Prawa Francuskiego w Tours oraz profesorowie Wydziału Prawa i Administracji w Łodzi pod kierownictwem kierownika Szkoły Prawa Francuskiego.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykładowców francuskich. Studenci mają dostęp do biblioteki francuskiej, która zawiera podstawowe dzieła francuskie z przedmiotów objętych wykładami.

Un conseil pédagogique est chargé de définir les orientations générales du diplôme. Il comprend, pour Tours, sous la direction du professeur chargé du DU de Droit Français des enseignants de la Faculté de Droit, et pour Lodz, sous la direction du Directeur de l'Ecole de Droit Français, des professeurs de la Faculté de Droit et d'Administration.

La langue d'enseignement est le français 

Des cours de perfectionnement à la langue française sont proposés aux étudiants. Les étudiants inscrits à la formation ont acces à la bibliotheque de la Faculté de Droit de Lodz qui comprend les ouvrages français essentiels correspondants aux enseignements.

L'équipe pédagogique 

Les cours sont assurés par des enseignants de la Faculté de Droit de Tours (professeurs et/ou professionnels) avec l'apport de professeurs de la Faculté de Droit de Lodz.

Studia są przeznaczone dla studentów, którzy ukończyli co najmniej III rok studiów lub absolwentów wszystkich kierunków, w szczególności studiów filologicznych. Wymagana jest pisemna i ustna znajomość języka francuskiego. Praktyczna znajomość języka może być potwierdzona dyplomem lub zaświadczeniem, ewentualnie w toku rozmowy kwalifikacyjnej z członkiem komisji zajmującej się selekcją kandydatów.

Procedura przyjmowania kandydatów:

Formularze zgłoszeniowe dla kandydatów można otrzymać pod adresem: www.univ-tours.fr oraz na Wydziale Prawa i Administracji UŁ w Sekretariacie Szkoły Prawa Francuskiego 

Kandydat musi złożyć następujące dokumenty:

 1. dossier d’inscription
 2. list motywacyjny po francusku
 3. Curriculum Vitae
 4. tłumaczenie przysięgłe na język francuski kserokopii matury
 5. tłumaczenie przysięgłe na język francuski karty przebiegu studiów
 6. tłumaczenie przysięgłe na język francuski zaświadczenia potwierdzajacego status studenta III,IV lub V roku studiów prawniczych lub dyplom ukończenia studiów (dla absolwentów kierunów innych niż prawo)

Kandydatury są poddawane weryfikacji przez komisję mieszaną, w skład której wchodzą przedstawiciel Wydziału Prawa w Tours oraz przedstawiciel Wydziału Prawa i Administracji UŁ. W razie potrzeby komisja przeprowadza rozmowy z kandydatami. Każdy kandydat jest informowany o decyzji komisji. 

Recevabilité des candidatures 

La formation est ouverte aux professionnels du droit ainsi qu` aux étudiants des 4e, 5e (exceptionnellement 3e) année de la Faculté de Droit et d'Administration de Lodz, ainsi que des autres facultés des universités polonaises.

La connaissance du français (écrit et parlé) est demandée. La présence de diplôme(s) ou d'attestation(s) de stage(s) sanctionnant la pratique de la langue française accompagnant le dossier est prise en considération. Eventuellement un entretien avec un membre de la commission de sélection peut être organisé. 

Procédure de recrutement

Les dossiers de candidatures peuvent être obtenus a la Faculté de Droit et d'Administration de Łódź, Section de Ecole de Droit Français (Szkoła Prawa Francuskiego), (www.wpia.uni.lodz.plwww.univ-tours.fr) la fin du mois de juin.

Le candidat doit deposer les documents suivants:
 

 1. dossier d’inscription
 2. une lettre de motivation précisant vos objectifs et votre projet professionnel
 3. un Curriculum Vitae
 4. une traduction certifiée conforme du Bac ou équivalent
 5. une traduction certifiée conforme des relevés de notes pour chaque année d’étude après le bac
 6. une traduction de l’attestation du niveau requis : 3ème, 4ème ou 5ème année de droit ou diplôme de fin d’étude polonais (étudiants non juristes)

Les candidatures sont examinées par une commission mixte comprenant un représentant des Facultés de Droit de Tours et de Łódź. En cas de besoin, une audition des candidats est organisée. Chaque candidat est informé de la décision de la commission chargée de l'examen des candidatures. L'inscription devient définitive après paiement des droits d'inscription

UNIVERSITÉ FRANCOIS-RABELAIS DE TOURS
3 rue des Tanneurs
BP 4103 
37041 TOURS CEDEX 11


Tel: 00 33 2 47 36 66 00
Fax : 00 33 2 47 36 64 10
www.univ-tours.fr

 

Faculté de Droit, d'Economie et des Sciences Sociales de l’Universite de Tours
50 avenue Jean Portalis 
BP 0607- 37206 
Cedex 03

Directeur de l’Ecole de Droit Francais:
Patrick Baleynaud – e-mail : patrick_baleynaud@yahoo.fr