ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE DLA KADRY KIEROWNICZEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Godło narodowe
ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE DLA KADRY KIEROWNICZEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

O STUDIACH

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy m.in. w zakresie nowoczesnych form zarządzania w organizacjach sektora publicznego, a także o finansowych aspektach funkcjonowania administracji publicznej, rozszerzenia wiedzy o nadzorze, kontroli oraz odpowiedzialności w administracji publicznej.

Organizacja roku akademickiego:

 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 162 godziny zajęć oraz 2 godziny poświęcone egzaminowi końcowemu;
 • Zajęcia trwają od października do czerwca danego roku akademickiego (dwa semestry);
 • Zajęcia prowadzone są w soboty.

Zajęcia będą prowadzone w formie online z wyjątkiem inauguracji (w tym pierwsze zajęcia), egzaminu końcowego i zakończenia .

 • Studia kończą się pisemnym egzaminem końcowym (testem jednokrotnego wyboru - forma stacjonarna). 

 • Pojęcie, cechy, podział i funkcje administracji publicznej, podstawy prawne funkcjonowania administracji publicznej; ustrój organów administracji publicznej
 • Podstawowe pojęcia i instytucje determinujące działania administracji publicznej oraz zasady prawa wyznaczające działania administracji publicznej
 • Metody i prawne formy działania administracji publicznej
 • Instytucje i administracja w Unii Europejskiej
 • Etyka w administracji

 • Nadzór, kontrola i odpowiedzialność w administracji publicznej
 • Sądowa kontrola administracji publicznej

Współpraca międzysektorowa

 • Współdziałanie organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
 • Ustawa o finansach publicznych
 • Dyscyplina finansów publicznych i odpowiedzialność za jej naruszenie
 • Zarządzanie finansami w administracji publicznej

 • Prawo pomocy społecznej
 • Umowy cywilne w administracji
 • Prawo pracy w administracji publicznej

 • Postępowanie administracyjne
 • Zamówienia publiczne

 • Zarządzanie w administracji
 • Zarządzanie zasobami
 • Zarządzanie strategiczne w administracji publicznej

 • Marketing w organizacjach publicznych
 • E- administracja

REKRUTACJA

Uczestnikami Studiów mogą być osoby legitymujące się tytułem magistra lub licencjata/inżyniera (niezależnie od ukończonego kierunku studiów).

W roku akademickim 2023/2024 opłata za cały rok studiów (II semestry) wynosi 3900 zł.
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty.
Każdy uczestnik studiów podyplomowych otrzyma indywidualne konto do wpłat za studia. 

Liczba miejsc wynosi 50. 
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
W celu zarezerwowania miejsca należy dostarczyć (pocztą/kurierem) wymagane dokumenty do sekretariatu studiów.
Istnieje możliwość osobistego złożenia wymaganych dokumentów po uprzednim umówieniu się.

Aby studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024 mogły zostać uruchomione minimalna wymagana liczba uczestników wynosi 25 osób.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa:

 1. Odpis albo poświadczoną przez UŁ kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 2. Podanie o przyjęcie na studia wraz z kwestionariuszem osobowym,
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą/kurierem na adres:  ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź.

Istnieje możliwość osobistego złożenia wymaganych dokumentów po uprzednim umówieniu się.

Pliki do pobrania

Terminarz rekrutacji:

3 czerwca 2024 r. - 15 października 2024 r.

 

KONTAKT

Kierownik studiów

dr Jarosława Koperkiewicz - Mordel
Katedra Materialnego Prawa Podatkowego

Sekretariat

mgr Katarzyna Godecka     
tel. (42) 635 63 59
katarzyna.godecka@wpia.uni.lodz.pl

mgr Katarzyna Kazulak-Łozak    
tel. (42) 635 40 41
kkazulak@wpia.uni.lodz.pl

W okresie kiedy sekretariat jest nieczynny dokumenty rekrutacyjne można składać wysyłając je pocztą tradycyjną lub kurierem. 

Dział Nauki i Jakości Kształcenia Wydziału Prawa i Administracji UŁ
ul. Kopcińskiego 8/12
Łódź 90-232
p. 2.37