KONTAKT

Kierownik studiów:
dr hab. Radosław Olszewski, prof. UŁ 
Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki

Sekretariat Studiow
mgr Magdalena Pelikan-Moszczyńska
Starszy specjalista

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki
ul. Kopcińskiego 8/12 pok. 4.13
90-232 Łódź
tel: 42 635 46 29
e-mail: prawokarneskarbowe@wpia.uni.lodz.pl

 

ZJAZD

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamyna X ZjazdPodyplomowych Studiów Prawa Karnego Skarbowego, który odbędzie się 19 listopada 2022 r. (sobota)
w formule on-line, z wykorzystaniem narzędzia Microsoft Teams.

Zjazd X – 19 listopada 2022 r., godz. 9.00–16.00, łącznie 8 godz. dydaktycznych:
9.00–10.30 Wykład:Odpowiedzialność za zobowiązania spółek osobowych (2 godz.)
Prof. UŁ dr hab. Aleksander Kappes
Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego
Kierownik Zakładu Prawa Handlowego
Adwokat

10.30 – 10.45 – przerwa

10.45–14.00 Wykład:Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej (4 godz.), cz. 1
Prof. dr hab. Ewa Walińska
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
Kierownik Katedry Rachunkowości
Kierownik Zakładu Rachunkowości Finansowej
Prodziekan Wydziału Zarządzania UŁ
10.45–12.15 – 2 godz.
12.15–12.30 – przerwa
12.30-14.00 – 2 godz.

14.00-14.30 – duża przerwa

14.30–16.00 Wykład:Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych (2 godz.), cz. 1
Dr Krzysztof Eichstaedt
Sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi

Z poważaniem
Zespół Studiów

Zjazd VIII: 22 października 2022 roku
9.00–10.30 Wykład
Wybrane formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej – spółki kapitałowe, cz. 2
10.45–14.00 Wykład
Dobra własności intelektualnej – charakterystyka ogólna (4 godz.)
14.30–17.45 Wykład
Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe o charakterze podatkowym, cz. 3

Zjazd VII: 8 października 2022 roku
9.00-12.15 Wykład
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe o charakterze podatkowym cz.2
Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu ujęte w kodeksie karnym cz.2

Zjazd VI: 24 września 2022 roku
9.00 – 12.15 Wykład:
Postępowanie karne skarbowe – część ogólna (4 godz.), cz. 1
12.30 – 17.45 Wykład:
Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu ujęte w kodeksie karnym (6 godz.), cz. 1

Zjazd V: 17 września 2022 roku
9.00-14.00 Wykład
Część ogólna materialnego prawa podatkowego (6 godz.) cz. 2
14.30-16.00 Wykład
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (2 godz.)

Zjazd IV: 10 września 2022 roku
9.00-14.00 Wykład
Część ogólna materialnego prawa podatkowego (6 godz.) cz. 1
14.30-17.45 Wykład
Przestępstawa i wykroczenia skarbowe o charakterze podatkowym cz. 1

Zjazd III: 25 czerwca 2022 roku
9.00-10.30 Wykład
Wybrane formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej - spółki osobowe (2 godz.), cz. 2
10.45-14.00 Wykład
Wybrane formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej – spółki kapitałowe (4 godz.), cz. 1
14.30-17.45 Wykład
Środki penalne w prawie karnym skarbowym

Zjazd II: 4 czerwca 2022 roku
9.00 – 12.15 Wykład
Wybrane formy organizacyjno–prawne prowadzenia działalności gospodarczej – spółki osobowe (4 godz.), cz. 1
12.30 – 16.00 Wykład
Przedsiębiorcy – podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej (4 godz.)

Zjazd Inauguracyjny: 14 maja 2022 roku
9.30-14.30 Wykład Inauguracyjny
Zasady odpowiedzialności karnej skarbowej - SSN dr hab. Dariusz Świecki, prof. UŁ

Rekrutacja zakończona 

Studia zostały powołane na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przy Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki.

Program Studiów obejmuje 156 godzin dydaktycznych, na które składają się cztery bloki tematyczne:

  1. Elementy obrotu gospodarczego w aspekcie prawa karnego skarbowego,
  2. Elementy prawa finansowego i rachunkowości w aspekcie prawa karnego skarbowego,
  3. Prawo karne gospodarcze a prawo karne skarbowe,
  4. Prawo karne skarbowe – zagadnienia materialne, procesowe i wykonawcze

Program Podyplomowych Studiów Prawa Karnego Skarbowego - edycja VI - 2022/2023

Harmonogram zjazdów - edycja VI- 2022/2023

Studia kończą się egzaminem (test).

Zajęcia są prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Łódzkiego, z Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania, także przedstawicieli zawodów prawniczych.

Wykładowcami są zarówno dogmatycy prawa, jak i przedstawiciele praktyki: sędziowie Sądu Najwyższego, sądów powszechnych wszystkich szczebli, a więc rejonowych, okręgowych i apelacyjnych, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi. Zajęcia są prowadzone przez osoby legitymujące się stopniem naukowym co najmniej doktora.

Zajęcia będą prowadzone w trybie zdalnym w soboty w godz. 9.00-17.45.

Czas trwania Studiów:

maj 2022 – kwiecień 2023

Minimalna liczba uczestników, konieczna do powołanie Studiów: 15

Inauguracja Studiów:

14 maja 2022 roku

Zakończenie Studiów:

kwiecień 2022

Słuchaczami mogą być absolwenci studiów wyższych I oraz II stopnia.

Decyzje o przyjęciu na Studia będą wydawane na podstawie indywidualnych wniosków Słuchaczy oraz po spełnieniu wymagań formalnych w następującym zakresie:

Zasady odpłatności za Studia:

Opłata za Studia wynosi 3800 zł., uiszczana jest jednorazowo.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, decyzją kierownika Studiów, istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Słuchaczami mogą być absolwenci studiów wyższych I oraz II stopnia.

Decyzje o przyjęciu na Studia będą wydawane na podstawie indywidualnych wniosków Słuchaczy oraz po spełnieniu wymagań formalnych.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Ankieta osobowa wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydata na studia podyplomowe
  2. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  3. Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów albo zaświadczenie o ukończeniu studiów do czasu odebrania dyplomu

Dokumenty można składać

  • drogą pocztową na adres: 

mgr Magdalena Pelikan-Moszczyńska
Podyplomowe Studia Prawa karnego Skarbowego, pokój 4.13
ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź

Weryfikacja uczestników będzie odbywać się na podstawie złożonych dokumentów.


Szanowni Państwo,

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych znajdują się na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej UŁ, w zakładce Inne - Ochrona danych: 
http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/klauzule-informacyjne
w zakresie:
-  informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe
-  informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych dla słuchaczy studiów podyplomowych