Kierownik studiów:

dr hab. Monika Michalska-Marciniak, prof. UŁ 

Katedra Postępowania Cywilnego II

Kontakt:

e-mail: Mmichalska@wpia.uni.lodz.pl

Sekretariat studiów:

Marcin Ścisło

Wydział Prawa i Administracji UŁ, pokój 2.13

ul. Kopcińskiego 8/12; 90-232 Łódź

tel. (42) 635 63 48

e-mail: mscislo@wpia.uni.lodz.pl

 

REKRUTACJA NA VII EDYCJĘ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZAKOŃCZONA!

AKTUALIZACJA 08.10.2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż zakończyliśmy rekrutację na VII edycję studiów podyplomowych Prawo rodzinne z elementami psychologii. Do wszystkich Kandydatów rozesłaliśmy dokumenty rekrutacyjne dla II etapu rekrutacji, prosimy o sprawdzenie swoich skrzynek mailowych podanych do kontaktu.

Zgodnie z zapowiedzią przeprowadzimy dla wszystkich Kandydatów dwa spotkania informacyjno-zapoznawcze dotyczące sposobu realizacji studiów.

Terminy spotkań do wyboru:

#1: poniedziałek 10 października 2022 roku, godz. 17:30 – 18:00

#2: środa 12 października 2022 roku, godz. 18:00 – 18:30

Szczegóły Kandydaci znajdą na swoich skrzynkach mailowych.

AKTUALIZACJA 21.09.2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż dobiega końca rekrutacja na VII edycję studiów podyplomowych Prawo rodzinne z elementami psychologii. Zgłoszenia można przesyłać do 7 października 2022 roku, jednak prosimy w miarę możliwości nie zwlekać z decyzją i przesłać swoje zgłoszenie wcześniej, tak aby usprawnić proces przygotowania dokumentacji dla Słuchaczy.

AKTUALIZACJA 30.05.2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż rekrutacja na VII edycję studiów podyplomowych Prawo rodzinne z elementami psychologii rozpoczęła się 30 maja 2022 roku. Od tego momentu przyjmujemy dokumenty zgłoszeniowe od Kandydatów (szczegółowa procedura w zakładce "Rekrutacja", etap I). Zamknięcie rekrutacji nastąpi 7 października 2022 roku.

Podobnie jak w VI edycji studiów, zajęcia planujemy przeprowadzić w całości w sposób online. Tego typu tryb sprawdził się w praktyce, ułatwia udział w studiach i zdobycie wiedzy zwłaszcza Słuchaczom zamieszkałym w znacznej odległości od Łodzi. Zajęcia prowadzimy za pomocą platformy Microsoft Teams. Każdy Słuchacz otrzyma od nas login i hasło do pełnej, uniwersyteckiej wersji ten aplikacji, dzięki czemu będzie mógł wykorzystać wszystkie dostępne tam funkcjonalności.

Wstępny harmonogram sesji zjazdowych:

Zjazd 1: 14 – 15 października 2022

Zjazd 2:  25 – 26 listopada 2022

Zjazd 3:  9 – 10 grudnia 2022

Zjazd 4:  13 – 14 stycznia 2023

Zjazd 5:  3- 4 lutego 2023

Zjazd 6:  24 – 25 lutego 2023

Zjazd 7:  10 – 11 marca 2023

Zjazd 8:  24 – 25 marca 2023

Zjazd 9:  14 – 15 kwietnia 2023

Zjazd 10: 12 – 13 maja 2023

Zjazd 11: 2 – 3 czerwca 2023

 

Serdecznie zapraszamy!


 

Studia podyplomowe „Prawo rodzinne z elementami psychologii” adresowane są przede wszystkim do pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy praktycznej z zakresu prawa rodzinnego, procedury cywilnej, psychologii i mediacji.

Od lat najliczniejszą grupę Słuczaczy stanowią sędziowie i ich asystenci, adwokaci, radcy prawni, pracownicy szeroko rozumianej pomocy społecznej, pracownicy ministerstw. Oczywiście zapraszamy każdą osobę zainteresowaną tą tematyką, również nieprawników. Zwracamy jednak uwagę, że są to jednak specjalistyczne studia prawnicze. Niemniej dla nieprawników większość naszych Wykładowców stara się przygotować krókie wprowadzenie do tematyki zajęć.

Program studiów podyplomowych "Prawo rodzinne z elementami psychologii" POBIERZ

Począwszy do roku akademickiego 2022/2023 łączna opłata za studia wynosić będzie 3950 zł. Można ją wnieść jednorazowo bądź w 2 równych ratach po 1975 zł każda. Płatność wynika z podpisanej umowy ze Słuchaczem i jest dokonywana na indywidualne konto bankowe Słuchacza.

Nie pobieramy od Kandydatów tzw. "wpisowego".

Zajęcia na studiach podyplomowych „Prawo rodzinne z elementami psychologii” prowadzone będą przez sędziów z wieloletnim stażem (w tym sędziów wizytatorów), wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz wybitnych specjalistów z innych uczelni oraz instytucji.

Kadra prowadząca zajęcia:

prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek - profesor zwyczajny w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek zarządu głównego Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego; członek Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. St. Batawii oraz polskiej sekcji AIDP. Autorka blisko 160 publikacji naukowych z zakresu prawa karnego powszechnego, karnego skarbowego, wykroczeń, polityki kryminalnej i postępowania w sprawach nieletnich.

Prof. UŁ dr hab. Józef Jagieła - profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. UŁ dr hab. Paweł Księżak - doktor habilitiowany nauk prawnych, profesor UŁ, kierownik Zakładu Współczesnych Problemów Obrotu Cywilnego w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor ponad 100 publikacji naukowych dotyczących prawa cywilnego. Sędzia Sądu Najwyższego.

Prof. UŁ dr hab. Rafał Kubiak -ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie także uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa oraz stopień naukowy doktora habilitowanego. Aktualnie jest kierownikiem Zakładu Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz kierownikiem Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Łódzkiego, a także jest zastępcą Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Ponadto jest członkiem komisji bioetycznej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz komisji etyki badań naukowych Uniwersytetu Łódzkiego i Komitetu Etyki w Nauce PAN. Jest także biegłym sądowym z zakresu prawa medycznego przy Sądzie Okręgowym w Łodzi. Specjalizuje się w zakresie karnej odpowiedzialności pracowników medycznych, praw pacjenta i pracowników medycznych oraz ich prawnej ochrony, a także unormowań prawnych dotyczących czynności nieterapeutycznych. W tym też zakresie jest autorem licznych opracowań naukowych i popularnonaukowych oraz referatów, wygłaszanych na wielu konferencjach naukowych i szkoleniach dla osób wykonujących zawody medyczne.  Zajmuje się także systemem kształcenia lekarzy w Polsce, współpracując w tej sferze z Departamentem Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia.

Prof. UŁ dr hab. Michał Wojewoda - profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Kierownik Zakładu Międzynarodowego Obrotu Cywilnego. Specjalizuje się w problematyce prawa cywilnego oraz prawa prywatnego międzynarodowego. Zajmuje się także zagadnieniami rejestracji stanu cywilnego.

dr hab. Błażej Kmieciak - profesor uczelni, doktor habilitowany nauk prawnych. Jest absolwentem resocjalizacji, socjologii oraz podyplomowych studiów w zakresie prawa medycznego i bioetyki. Ukończył ponadto Szkołę Praw Człowieka organizowaną przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, Szkołę Profilaktyki Uzależnień w Warszawie oraz kursy podyplomowe: Child Protection: Children’s Rights in Theory and Practice (Center for Health and Human Rights, Harvard University) oraz Introduction to Bioethics (Kennedy Institute of Ethics. Georgetown University). Przez osiem lat pełnił funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, był ponadto członkiem Zespołu ds. Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości oraz redaktorem naczelnym Działu „Bioetyka” portalu biotechnologia.pl. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, jest również Przewodniczącym Zespołu przy Rzeczniku Praw Pacjenta ds. opracowania standardów postępowania w terapiach medycznych stosowanych w okresie kończącego się życia oraz Członkiem Rady Młodych Ekspertów ds Psychiatrii także przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Autor książek: "Prawa pacjenta i ich ochrona. Studium socjologiczne" oraz "Prawa dziecka jako pacjenta.", współautor, "Prawo dla lekarzy psychiatrów". Redaktor książek: „Prawo, psychiatria, społeczeństwo", "Regulacje prawne ochrony zdrowia psychicznego", "Autyzm a prawo" (Razem z A. Górski). Przewodniczący Państwowej Komisji ds. Pedofilii.

dr hab. Joanna Studzińska - doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Zakładu Postępowania Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego; radca prawny; członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

dr Krzysztof Kurosz - adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi - Wydział Cywilny

Agnieszka Piotrowska - Sędzia Sądu Najwyższego

Barbara Przytuła-Chrostek - Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi

Anna Gogel - psycholog z wiodącą specjalizacją psychologia rozwojowa i wychowawcza, z elementami psychologii klinicznej. Wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Zajmuje się aktywną diagnozą i terapią zaburzeń rozwojowych, wychowawczych, klinicznych oraz terapią. Od ponad 30 lat pełni obowiązki biegłego Sądu Okręgowego w Łodzi. Przygotowuje stażystów, praktykantów do opiniowania, posługiwania się metodami diagnostycznymi, ich doborem do problemu badawczego i interpretacją wyników - opisem uzyskanych danych w sposób umożliwiający ich wykorzystanie dla dobra terapeutycznego pacjenta. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu zaburzeń stanu psychicznego, zaburzeń rozwojowych, niwelowania deficytów, postaw suicydalnych i zaburzeń depresyjnych, a także wiele innych tematycznie. Jednoosobowo od wielu lat prowadzi w Poradni Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy i Wykorzystywania Seksualnego.

dr Barbara Pawlak - mediator, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.

Robert Damski - komornik

Aneta Papis – zastępca Dyrektora Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi

dr Magdalena Lachman - adiunkt w Katedrze Literatury Polskiej XX i XXI w. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

W ramach studiów podyplomowych przeprowadzimy 165 godzin zajęć dydaktycznych podzielonych na 11 zjazdów. Zajęcia odbywać się będą:

- dla form online - za pomocą aplikacji Microsoft Teams;

- dla form stacjonarnych - w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (tzw. „Paragraf”), znajdującym się w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 8/12.

Zajęcia odbywać się będą w systemie zjazdów piątek-sobota.

Zajęcia piątkowe: godz. 12:00 – 19:00

Zajęcia sobotnie: godz. 9:00 – 16:00

Godziny zajęć mogą ulec niewielkim zmianom w zależności od programu danego zjazdu.

Studia zaplanowano na 2 semestry w łącznym wymiarze 165 godzin. Zajęcia rozpoczynamy z reguły w październiku a kończymy w czerwcu.

Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym w formie testu jednokrotnego wyboru. Ukończenie studiów podyplomowych potwierdza świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które zawierać będzie ocenę końcową.

WYMAGANIA WSTĘPNE OD KANDYDATÓW

Warunkiem przyjęcia w poczet słuchaczy studiów podyplomowych jest ukończenie studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich lub licencjackich).

Minimalna liczba uczestników, konieczna do powołania Studiów: 25 słuchaczy

INFORMACJE I REKRUTACJA

W procesie rekrutacji kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

Etap I - przed uruchomieniem studiów

1. Kwestionariusz osobowy Kandydata :: POBIERZ

2. Skan/kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej

Dokumenty można składać:

- droga e-mailową (skan formularza oraz skan dyplomu ukończenia studiów wyższych) na adres: mscislo@wpia.uni.lodz.pl

 - osobiście, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ul. Kopcińskiego 8/12, pokój 2.13 

- drogą pocztową na wskazany wyżej adres 

 

Etap II - po zamknięciu I etapu rekrutacji, przed pierwszym zjazdem

1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych :: POBIERZ

2. Umowa o warunkach odpłatności za studia

3. Podanie o przyjęcie na studia

4. Formularz zgłoszeniowy Słuchacza :: POBIERZ

Dokumenty z punktów 1-4 Uczestnik otrzyma od Sekretarza Studiów drogą mailową celem samodzielnego wydrukowania, podpisania, zeskanowania i odesłania drogą pocztową do Sektetariatu studiów.

Harmonogram zjazdów - VII edycja:

Zjazd 1: 14 – 15 października 2022 :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

Zjazd 2:  25 – 26 listopada 2022 :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

Zjazd 3:  9 – 10 grudnia 2022 :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

Zjazd 4:  13 – 14 stycznia 2023 :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

Zjazd 5:  3- 4 lutego 2023

Zjazd 6:  24 – 25 lutego 2023

Zjazd 7:  10 – 11 marca 2023

Zjazd 8:  24 – 25 marca 2023

Zjazd 9:  14 – 15 kwietnia 2023

Zjazd 10: 12 – 13 maja 2023

Zjazd 11: 2 – 3 czerwca 2023

 

 

Materiały dydaktyczne uzupełniające przekazane przez Wykładowców (VII edycja)

1. Materiały pomocnicze do zajęć - psycholog Anna Gogel :: POBIERZ

2. Akta stanu cywilnego Aneta Papis :: POBIERZ