Kierownik studiów:

dr hab. Monika Michalska-Marciniak, prof. UŁ 

Katedra Postępowania Cywilnego II

Kontakt:

e-mail: Mmichalska@wpia.uni.lodz.pl

Sekretariat studiów:

Marcin Ścisło

Wydział Prawa i Administracji UŁ, pokój 2.13

ul. Kopcińskiego 8/12; 90-232 Łódź

tel. (42) 635 63 48

e-mail: mscislo@wpia.uni.lodz.pl

 

REKRUTACJA NA IX EDYCJĘ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWO RODZINNE Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII

AKTUALIZACJA 25.05.2024

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż 4 czerwca 2024 roku rozpocznie się rekrutacja na IX edycję studiów podyplomowych Prawo rodzinne z elementami psychologii prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2024/2025.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Rekrutacja.

Studia podyplomowe „Prawo rodzinne z elementami psychologii” adresowane są przede wszystkim do pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy praktycznej z zakresu prawa rodzinnego, procedury cywilnej, psychologii i mediacji.

Od lat najliczniejszą grupę Słuczaczy stanowią sędziowie i ich asystenci, adwokaci, radcy prawni, pracownicy szeroko rozumianej pomocy społecznej, pracownicy ministerstw. Oczywiście zapraszamy każdą osobę zainteresowaną tą tematyką, również nieprawników. Zwracamy jednak uwagę, że są to jednak specjalistyczne studia prawnicze. Niemniej dla nieprawników większość naszych Wykładowców stara się przygotować krókie wprowadzenie do tematyki zajęć.

 

WYMIAR STUDIÓW I GODZINY RAMOWE ZAJĘĆ

Studia zaplanowano na 2 semestry w łącznym wymiarze 165 godzin zajęć dydaktycznych, podzielonych na 11 zjazdów. Zajęcia przeprowadzimy w całości online - za pomocą aplikacji Microsoft Teams;

Zajęcia odbywać się będą w systemie zjazdów piątek-sobota.

Zajęcia piątkowe: godz. 12:00 – 19:00

Zajęcia sobotnie: godz. 9:00 – 16:00

Godziny zajęć mogą ulec niewielkim zmianom w zależności od programu danego zjazdu.

Studia prowadzone są zgodnie z REGULAMINEM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM :: POBIERZ

 

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów podyplomowych "Prawo rodzinne z elementami psychologii" :: POBIERZ

 

OPŁATY

Począwszy do roku akademickiego 2024/2025 łączna opłata za studia wynosić będzie 4200 zł. Można ją wnieść jednorazowo bądź w 2 równych ratach po 2100 zł każda. Płatność wynika z podpisanej umowy ze Słuchaczem i jest dokonywana na indywidualne konto bankowe Słuchacza.

Nie pobieramy od Kandydatów tzw. "wpisowego".

 

SPOSÓB WERYFIKACJI EFEKTÓW NAUCZANIA

Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym w formie testu jednokrotnego wyboru. Ukończenie studiów podyplomowych potwierdza świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które zawierać będzie ocenę końcową.

Zajęcia na studiach podyplomowych „Prawo rodzinne z elementami psychologii” prowadzone będą przez sędziów z wieloletnim stażem (w tym sędziów wizytatorów), wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz wybitnych specjalistów z innych uczelni oraz instytucji.

Kadra prowadząca zajęcia:

prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek - profesor zwyczajny w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek zarządu głównego Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego; członek Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. St. Batawii oraz polskiej sekcji AIDP. Autorka blisko 160 publikacji naukowych z zakresu prawa karnego powszechnego, karnego skarbowego, wykroczeń, polityki kryminalnej i postępowania w sprawach nieletnich.

Prof. UŁ dr hab. Józef Jagieła - profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. UŁ dr hab. Rafał Kubiak -ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie także uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa oraz stopień naukowy doktora habilitowanego. Aktualnie jest kierownikiem Zakładu Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz kierownikiem Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Łódzkiego, a także jest zastępcą Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Ponadto jest członkiem komisji bioetycznej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz komisji etyki badań naukowych Uniwersytetu Łódzkiego i Komitetu Etyki w Nauce PAN. Jest także biegłym sądowym z zakresu prawa medycznego przy Sądzie Okręgowym w Łodzi. Specjalizuje się w zakresie karnej odpowiedzialności pracowników medycznych, praw pacjenta i pracowników medycznych oraz ich prawnej ochrony, a także unormowań prawnych dotyczących czynności nieterapeutycznych. W tym też zakresie jest autorem licznych opracowań naukowych i popularnonaukowych oraz referatów, wygłaszanych na wielu konferencjach naukowych i szkoleniach dla osób wykonujących zawody medyczne.  Zajmuje się także systemem kształcenia lekarzy w Polsce, współpracując w tej sferze z Departamentem Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia.

dr hab. Michał Wojewoda - radca prawny, specjalizuje się w problematyce prawa cywilnego oraz prawa prywatnego międzynarodowego. Zajmuje się także zagadnieniami rejestracji stanu cywilnego.

dr hab. Błażej Kmieciak - profesor uczelni, doktor habilitowany nauk prawnych. Jest absolwentem resocjalizacji, socjologii oraz podyplomowych studiów w zakresie prawa medycznego i bioetyki. Ukończył ponadto Szkołę Praw Człowieka organizowaną przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, Szkołę Profilaktyki Uzależnień w Warszawie oraz kursy podyplomowe: Child Protection: Children’s Rights in Theory and Practice (Center for Health and Human Rights, Harvard University) oraz Introduction to Bioethics (Kennedy Institute of Ethics. Georgetown University). Przez osiem lat pełnił funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, był ponadto członkiem Zespołu ds. Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości oraz redaktorem naczelnym Działu „Bioetyka” portalu biotechnologia.pl. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, jest również Przewodniczącym Zespołu przy Rzeczniku Praw Pacjenta ds. opracowania standardów postępowania w terapiach medycznych stosowanych w okresie kończącego się życia oraz Członkiem Rady Młodych Ekspertów ds Psychiatrii także przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Autor książek: "Prawa pacjenta i ich ochrona. Studium socjologiczne" oraz "Prawa dziecka jako pacjenta.", współautor, "Prawo dla lekarzy psychiatrów". Redaktor książek: „Prawo, psychiatria, społeczeństwo", "Regulacje prawne ochrony zdrowia psychicznego", "Autyzm a prawo" (Razem z A. Górski). Przewodniczący Państwowej Komisji ds. Pedofilii.

dr hab. Joanna Studzińska - doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Zakładu Postępowania Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego; radca prawny; członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

dr Krzysztof Kurosz - adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

Agnieszka Piotrowska - Sędzia Sądu Najwyższego

Barbara Przytuła-Chrostek - Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi

Anna Gogel - psycholog z wiodącą specjalizacją psychologia rozwojowa i wychowawcza, z elementami psychologii klinicznej. Wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Zajmuje się aktywną diagnozą i terapią zaburzeń rozwojowych, wychowawczych, klinicznych oraz terapią. Od ponad 30 lat pełni obowiązki biegłego Sądu Okręgowego w Łodzi. Przygotowuje stażystów, praktykantów do opiniowania, posługiwania się metodami diagnostycznymi, ich doborem do problemu badawczego i interpretacją wyników - opisem uzyskanych danych w sposób umożliwiający ich wykorzystanie dla dobra terapeutycznego pacjenta. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu zaburzeń stanu psychicznego, zaburzeń rozwojowych, niwelowania deficytów, postaw suicydalnych i zaburzeń depresyjnych, a także wiele innych tematycznie. Jednoosobowo od wielu lat prowadzi w Poradni Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy i Wykorzystywania Seksualnego.

dr Barbara Pawlak - mediator, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.

Marcin Borek - komornik

Aneta Papis – zastępca Dyrektora Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi

dr Przemysław Kubiak – prawnik i psycholog; doktor nauk prawnych; trener z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów i szkoleń związanych z psychologicznymi aspektami obsługi osób poszukujących wsparcia instytucjonalnego; prowadził i prowadzi szkolenia z zakresu prawnej obsługi klientów poradni prawnych, w tym dla jednostek zagranicznych. Prowadzi szkolenia psychologiczne dla studentów prawa i prawników w Polsce i na świecie.

WYMAGANIA WSTĘPNE OD KANDYDATÓW

Warunkiem przyjęcia w poczet słuchaczy studiów podyplomowych jest ukończenie studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich lub licencjackich).

Minimalna liczba uczestników, konieczna do uruchomienia danej edycji Studiów: 25 słuchaczy

INFORMACJE I REKRUTACJA

W procesie rekrutacji kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

Etap I - przed uruchomieniem studiów

1. Kwestionariusz osobowy Kandydata :: POBIERZ

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych :: POBIERZ

3. Skan/kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej

Dokumenty można składać:

- droga e-mailową (skan formularza, skan oświadczenia RODO (z datą i adnotacją "zapoznałem/zapoznałam się") oraz skan dyplomu ukończenia studiów wyższych) na adres: mscislo@wpia.uni.lodz.pl

- osobiście, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ul. Kopcińskiego 8/12, pokój 2.13 

- drogą pocztową na wskazany wyżej adres 

 

Etap II - po zamknięciu I etapu rekrutacji, przed pierwszym zjazdem

1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych :: POBIERZ

2. Umowa o warunkach odpłatności za studia

3. Podanie o przyjęcie na studia

4. Formularz zgłoszeniowy Słuchacza :: POBIERZ

Dokumenty z punktów 1-4 Uczestnik otrzyma od Sekretarza Studiów drogą mailową celem samodzielnego wydrukowania, podpisania, zeskanowania i odesłania drogą pocztową do Sektetariatu studiów.

Harmonogram zjazdów - VIII edycja:

Zjazd I:                20-21 października 2023 :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU
Zjazd II:                24-25 listopada 2023 :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU
Zjazd III:               8-9 grudnia 2023 :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU
Zjazd IV:              12-13 stycznia 2024 :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU
Zjazd V:               16-17 lutego 2024 :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU
Zjazd VI:              1-2 marca 2024 :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU
Zjazd VII:              22-23 marca 2024 :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU
Zjazd VIII:             5-6 kwietnia 2024 :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU
Zjazd IX:               19-20 kwietnia 2024 :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU
Zjazd X:                17-18 maja 2024 :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU
Zjazd XI:                7-8 czerwca 2024

 

Materiały dydaktyczne uzupełniające przekazane przez Wykładowców (VIII edycja)

1. Akta stanu cywilnego Aneta Papis :: POBIERZ

2. Opiniowanie psychologiczne Anna Gogel :: POBIERZ

3. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych Marcin Borek :: POBIERZ

4. Materiały przekazane przez dr Przemysława Kubiaka :: POBIERZ  :: POBIERZ 

5. Małżeńskie ustroje majatkowe - wybór orzeczeń SSN Agnieszka Piotrowska :: POBIERZ

6. Postępowanie zabezpieczające w sprawach rodzinnych - konspekt SSO Barbara Przytuła-Chrostek :: POBIERZ

7. Prawo właściwe dla stosunków prawnorodzinnych dr hab. Michał Wojewoda :: POBIERZ :: POBIERZ  :: POBIERZ

8. Obowiązek alimentacyjny prof. Joanna Studzińska :: POBIERZ

9. Konspekty przygotowane przez SSO Sylwię Jastrzemską :: POBIERZ :: POBIERZ

10. Zawarcie małżeństwa konspekt SSO Barbara Przytuła-Chrostek :: POBIERZ

11. Rozwód i separacja konspekt SSO Barbara Przytuła-Chrostek :: POBIERZ

12. Prawo medyczne - materiały od prof. Rafała Kubiaka :: POBIERZ :: POBIERZ :: POBIERZ

13. Ingerencja sądu w sprawowanie władzy rodzicielskiej SSO Barbara Przytuła-Chrostek :: POBIERZ

14. Piecza zastępcza SSO Barbara Przytuła-Chrostek :: POBIERZ

15. Reprezentacja dziecka SSO Barbara Przytuła-Chrostek :: POBIERZ

16. Przysposobienie dziecka SSO Barbara Przytuła-Chrostek :: POBIERZ