KONTAKT

Kierownik Studiów Podyplomowych 
"Human Resources z elementami prawa pracy"
dr hab. Tomasz Duraj, prof. UŁ
Katedra Prawa Pracy

Sekretariat Studiów:
mgr Agnieszka Czernek

Godziny pracy sekretariatu  (pok. 3.13)
Poniedziałek - piątek: 7.30-14.30

Po godzinie 14.30 pod numerem telefonu: 692 797 838
e- mail: aczernek@wpia.uni.lodz.pl

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki
ul. Kopcińskiego  8/12, pok. 3.13, bud. A, III piętro 
90-232 Łódź

 


lk

Studia Podyplomowe "Human Resources z elementami prawa pracy" adresowane są do osób chcących uzyskać wiedzę, umiejętności i kompetencje zarówno z zakresu Human Resources Management (w takich obszarach, jak: rola działu personalnego w organizacji, proces rekrutacji, Assessment Centre, systemy wynagrodzeń, zarządzanie kompetencjami, systemy oceny pracowniczej, zarządzanie rozwojem pracowników, proces coachingu i mentoringu, psychologia relacji, kontrola stresu i emocji, efektywne motywowanie personelu), jak również z zakresu prawa pracy (w takich obszarach, jak: zawarcie i ustanie umownego stosunku pracy, podstawowe prawa i obowiązki i odpowiedzialność stron stosunku pracy, elastyczne formy zatrudnienia).

Studia kierowane są przede wszystkim do menedżerów i praktyków zarządzania zasobami ludzkimi, a także do obecnych i przyszłych specjalistów działów personalnych. W szczególności należy mieć tu na myśli: pracowników działów kadr i płac oraz działów zarządzania zasobami ludzkimi, konsultantów czy doradców zawodowych. Ponadto adresatem tych studiów mogą być również osoby zainteresowane takimi zagadnieniami, jak: prowadzenie procesów rekrutacyjnych, metoda Assessment Centre i Development Centre, zarządzanie kompetencjami, zarządzaniem systemem ocen i rozwojem pracowników oraz rola działu personalnego i aspekty prawa pracy.

Cel studiów
Zasadniczym celem kształcenia na Studiach Podyplomowych "Human Resources z elementami prawa pracy" jest doskonalenie zawodowe menedżerów i praktyków zarządzania zasobami ludzkimi oraz specjalistów działów personalnych (wsparte warsztatami i treningami umiejętności menedżerskich), zaś w przypadku innych słuchaczy – pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i prawa pracy. Udział wykładowców mających duże doświadczenie praktyczne w sferze zarządzania zasobami ludzkimi oraz prawa pracy, umożliwia uzyskanie przez słuchaczy umiejętności i kompetencji w zakresie najlepszych praktyk HR. Studia mają umożliwić przygotowanie uczestników w obszarze budowania nowoczesnej polityki kadrowej. Program realizowany jest metodą wykładów i interaktywnych konwersatoriów.

Wymagania wstępne
Kandydaci na słuchaczy Studiów Podyplomowych "Human Resources z elementami prawa pracy" powinni legitymować się wyższym wykształceniem (magisterskim lub licencjackim) dowolnego kierunku.

Organizacja roku akademickiego

 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 200 godzin zajęc;
 • Zajęcia trwają od października do czerwca danego roku akademickiego;
 • Zajęcia odbywają się tylko w soboty w systemie wykładowo - warsztatowym, organizowane dwa/trzy razy w miesiącu.
  Zajęcia odbywają się w godz. 8.30 - 18.30. Prowadzone będą w trybie mieszanym. 
  W formie stacjonarnej odbędzie się inauguracja, egzamin końcowy i zakończenie oraz zajęcia warsztatowe zgodnie z podanym harmonogramem zjazdów stacjonarnych.
  Pozostałe zajęcia odbywać się będą zdalnie za pośrednictwem platformy MS Teams.
 • Studia kończą się pisemnym egzaminem końcowym w formie testu*, 
 • Słuchacze uzyskują świadectwo potwierdzające ukończenie Studiów Podyplomowych "Human Resources z elementami prawa pracy" na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

  * Przy ocenie końcowej może zostać wzięta pod uwagę frekwencja podczas zajęć.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2022/2023

Warunki uczestnictwa
Kandydaci na słuchaczy Studiów Podyplomowych "Human Resources z z elementami prawa pracy" powinni legitymować się wyższym wykształceniem (magisterskim lub licencjackim) dowolnego kierunku studiów.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe pierwszej kolejności wypełnia formularz on-line: Zgłoszenie kandydata na Studia Podyplomowe "Human Resources z z Elementami Prawa Pracy roku akademickim 2022/2023, a następnie składa w Sekretariacie Studiów wymagane dokumenty w formie papierowej:
      a.  podanie o przyjęcie na studia
      b.  kwestionariusz osobowy     
      c.  dyplom, odpis dyplomu lub poświadczoną przez UŁ kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
           (oryginały złożonych dokumentów będą zwracane),
      d.  potwierdzenie zapoznania sie z informacjami dotyczący przetwarzania danych osobowych dla słuchaczy studiów podyplomowych,
Dokumenty składamy/przesyłamy na adres Sekretariatu Studiów lub pozostawiamy w zaklejonej kopercie na nazwisko Agnieszka Czernek, pokój 3.13  na portierni w gmachu WPiA UŁ.

Termin składania dokumentów 
Dokumenty na rok akademicki 2022/2023  przyjmowane są do terminu pierwszych zajęć.

Adres:
Podyplomowe Studia "Human Resources z elementami prawa pracy" 
Wydział Prawa i Administracji UŁ
ul. Kopcińskiego 8/12, pok. 3.13
90-232 Łódź

Koszty uczestnictwa
W roku akademickim 2022/2023 opłata za cały rok studiów (dwa semestry) wynosi 4200 zł.
Opłata za studia wnoszona jest semestralnie. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia opłaty na 4 raty.
Każdy uczestnik studiów podyplomowych otrzyma indywidualne konto do wpłat za studia.
Zobowiązanie pracodawcy

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy_dokumenty do pobrania:
Statut Uniwersytetu Łódzkiego

TERMINY ZJAZDÓW W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Zajęcia prowadzone będą w systemie hybrydowym (stacjonarnym i zdalnym) z przewagą zajęć za pośrednictwem platformy Teams
*zastrzegamy możliwość zmiany terminów zajęć

Semestr I
15 października 2022 Inauguracja zajęć i I zjazd w formie stacjonarnej
22 października 2022 - zajęcia w formie stacjonarnej
5 listopada 2022
19 listopada 2022
26 listopada 2022
10 grudnia 2022
17 grudnia 2022
14 stycznia 2023
21 stycznia 2023
4 luty 2023
Zapisz
Semestr II
11 luty 2023
25 luty 2023
4 marca 2023
18 marca 2023
25 marca 2023
15 kwietnia 2023
22 kwietnia 2023
13 maja 2023
20 maja 2023
3 czerwca 2023

EGZAMIN:          17 czerwca 2023 - w formie stacjonarnej
Rozdanie świadectw:  24 czerwca 2023 - w formie stacjonarnej

Tomasz Duraj

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, doktor habilitowany nauk prawnych. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa UŁ. Wykładowca indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa urzędniczego i prawa rynku pracy. Szkoleniowiec na studiach podyplomowych prawa pracy oraz trener prowadzący szkolenia dla wielu instytucji publicznych i prywatnych, również w ramach projektów finansowanych przez Unię Europejską oraz dla aplikantów prawniczych. Od wielu lat zajmuje się doradztwem z zakresu prawa pracy. Autor szeregu opinii prawnych z zakresu prawa pracy, sporządzonych na zlecenie zarówno instytucji publicznych, jak i niepublicznych oraz osób prywatnych. Kierownik Studiów Podyplomowych: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi z Elementami Prawa Pracy oraz Prawo Pracy dla Pracodawców i Kadry Kierowniczej. Członek Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Autor ponad 40 publikacji naukowych z zakresu prawa pracy. Specjalizuje się w problematyce indywidualnego prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji prawnej pracowników zajmujących stanowiska kierownicze. Uczestnik merytoryczny wielu konferencji naukowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Ekspert INFOR z zakresu prawa pracy.

 

Izabela Pilżys

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, a także studiów podyplomowych Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych Psychotraumatologia Uniwersytetu SWPS. Ukończyła Kurs zaawansowany Trenera Biznesu zorganizowany przez Szkołę Trenerów Biznesu MODERATOR S.C. oraz Certyfikat Coacha Międzynarodowego w International Coach Certification. Specjalista z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi z wieloletnim doświadczeniem w obszarze rekrutacji, selekcji, komunikacji, relacji pracowniczych oraz szkolenia i coachingu pracowników. Od ponad 18 lat związana z biznesem, na stanowiskach kierowniczych. Obecnie pełni funkcję trenera biznesu, a także jest właścicielem firmy doradczo-szkoleniowej HR partners. Pracowała dla bardzo dużych organizacji biznesowych (ponad 3000 pracowników) oraz współuczestniczyła, w zakresie HR, w tworzeniu projektów „ green field” dla 4 fabryk w Polsce. Członek Europejskiego stowarzyszenia EMDR.

 

Małgorzata Mrug


Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podyplomowo wykształcona w zakresie psychologii zarządzania, mediacji i negocjacji oraz zarządzania wartością klienta. Ukończyła Akademię Trenera na WSB w Poznaniu. Certyfikowany coach ICC. Akredytowany konsultant Insights Discovery, Insights Navigator, Discovery Full Circle oraz Extended DISC. Od 13 lat na stanowiskach menedżerskich Trener zarządzania projektami w metodyce TenStep™. Wieloletni trener biznesu, coach, konsultant, asesor, facylitator. Specjalizuje się w zagadnieniach praktyki menedżerskiej, zarządzania ludźmi, psychologicznych aspektów relacji interpersonalnych, wspierania procesu sprzedaży i obsługi klienta. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Przeprowadziła 4500 godzin warsztatów.

 

Przemysław Kubiak

Prawnik i psycholog, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Na co dzień zajmuje się odkrywaniem tajników historii prawa, w szczególności rzymskiego prawa karnego, od wielu lat jednak prowadzi również szkolenia psychologiczne dla studentów, członków kadry akademickiej, pracowników społecznych oraz firm na terenie całej Polski. Jego specjalnością są warsztaty z zakresu takich umiejętności, jak inteligencja emocjonalna, komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem oraz zarządzanie swoją motywacją. W swoich warsztatach integruje najnowsze osiągnięcia współczesnej psychologii z wielowiekowymi wglądami filozofii buddyjskiej. Zdecydowany zwolennik psychologii pozytywnej, a więc działu psychologii skupiającego się na odkrywaniu skutecznych technik prowadzących do trwałego szczęścia.

 

Monika Pawłowska-Radzimierska

W latach 1996-2008 - sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, pełniła przez kilka lat funkcję Przewodniczącego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Od 2008 roku sędzia Sądu Okręgowego w Łodz. Obecnie orzeka w VIII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Łodzi w dwóch instancjach. Od 2008 roku jest wykładowcą Podyplomowego Studium na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2003 ukończyła roczne studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a w 2008 roku roczne studia podyplomowe z zakresu prawa pracy dla sędziów przy Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Monika Pawłowska-Radzimierska specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych oraz procedurze cywilnej. Orzeka w pionie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych osiągając wysoką sprawność procedowania oraz stabilność orzecznictwa. Od wielu lat z sukcesem współpracuje z Podyplomowym Studium Uniwersytetu Łódzkiego, a jej zajęcia cieszą się niezmiennie ogromnym zainteresowaniem studentów. Nacisk na praktyczne aspekty stosowania prawa, jak również atrakcyjna dla kursantów formuła warsztatowa, włącznie z symulacją rozprawy sądowej, odpowiadają nowoczesnym trendom dydaktyki prawa. 

 

Krzysztof Walczak

Doktor habilitowany nauk prawnych, wspólnik i konsultant w firmie Orłowski-Patulski-Walczak Sp. z o.o. Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista od zagadnień polskiego oraz europejskiego prawa pracy, w szczególności w zakresie wynagradzania i motywowania, rekrutacji, restrukturyzacji zatrudnienia oraz negocjacji ze związkami zawodowymi. Wykładowca na studiach podyplomowych i MBA m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Łódzkim, Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie , Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy. Prowadzi szkolenia dla sędziów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz dla inspektorów pracy w Centrum Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Wcześniej pracował w: Hay Group Sp. z o.o jako management konsultant z szeroko rozumianej problematyki zarządzania personelem głównie w zakresie zbiorowych stosunków pracy; międzynarodowej kancelarii prawniczej TGC w dziale prawa pracy; wydawnictwie C.H. Beck jako szef działu Beck Info Biznes; Departamencie Współpracy z Zagranicą Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. Przebywał na stażu w Komisji Europejskiej w Brukseli, a także w ministerstwach pracy Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. Redaktor Naczelny miesięcznika Monitor Prawa Pracy, Członek Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy oraz Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

 

Robert Lisicki

Radca prawny, dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan.  Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył aplikację radcowską przy Warszawskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych i uzyskał tytuł radcy prawnego. W latach 2004-2016 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w którym od 2012 r. pełnił funkcję naczelnika Wydziału. W Konfederacji Lewiatan odpowiada w szczególności za obszar prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Uczestnik prac legislacyjnych na poziomie unijnym (m.in. nad dyrektywą w sprawie czasu pracy, dyrektywą ws. pracowników tymczasowych) oraz krajowym (m.in. Pracownicze Plany Kapitałowe, zmiany kodeksowych regulacji czasu pracy, umów terminowych).
Członek zespołu ds. prawa pracy oraz zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego. Członek komitetu doradczego ds. swobodnego przepływu osób przy Komisji Europejskiej oraz Rady Konsultacyjnej PPK przy Polskim Fundusz Rozwoju. Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Społecznych w Businesseurope.

 

Marcin Grzelak

Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie zatrudniony na stanowisku Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi. Doświadczenie wyniesione z pracy w jednostkach kontrolnych sprawia, że potrafi nie tylko identyfikować występujące w praktyce naruszenia prawa, lecz również wypracowywać rozwiązania, które będą zgodne z prawem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca na Studiach Podyplomowych „Kadry i Płace” oraz „Prawa pracy dla pracodawców i kadry kierowniczej” organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w praktycznych aspektach planowania i rozliczania czasu pracy, ochrony danych osobowych w procesach kadrowo-płacowych oraz administrowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Przedmiotem jego szczególnych zainteresowań zawodowych jest odpowiedzialność prawna związana z naruszaniem przepisów prawa, jak również stosowanie konstrukcji charakterystycznych dla stosunku pracy do niepracowniczych form zatrudnienia.

 

Michał Frątczak

Absolwent Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Zainteresowania oraz doświadczenie zawodowe skupiają się wokół zagadnień związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem pracy, bezpieczeństwem procesowym oraz aspektami behawioralnymi w systemowym zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy. Certyfikowany przez Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Posiada doświadczenie akademickie, jest wykładowcą na studiach dziennych tematyki ADR (Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ) oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ), trener TUV Akademia Polska Sp. z o.o. Współautor 8 publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa procesowego i zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz opiekun 9 prac inżynierskich z zakresu ocen ryzyka zawodowego. V-ce prezes łódzkiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oraz członek Komisji Kwalifikacyjnej nr 660 przy Stowarzyszeniu Rozwoju Kadr w Łodzi powołanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Od 13 lat czynnie związany z przemysłem jako pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, natomiast od 9 lat pełni funkcję kierownika ds. bhp w bardzo dużych zakładach produkcyjnych zatrudniających powyżej 2500 pracowników. Przeprowadził bądź koordynował ponad 900 postępowań związanych z wypadkami przy pracy, reprezentował pracodawców przed organami nadzoru nad warunkami pracy oraz w postępowaniach sądowych.

 

Magdalena Olech

Prawniczka, która specjalizuje się w problematyce zatrudniania osób fizycznych, zbiorowym prawie pracy oraz pragmatykach urzędniczych. W 2002 roku ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2008 roku ukończyła studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych. Słuchaczka i absolwentka studiów podyplomowych, w tym m.in. Kadry i Płace Uniwersytetu Łódzkiego. Ponadto ukończyła liczne szkolenia, których zakres obejmował np. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pracownicze plany kapitałowe, współdziałanie pracodawcy z organizacjami związkowymi. Przez 17 lat była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy, początkowo specjalistą w sekcji prawnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, a następnie – po złożeniu egzaminu państwowego – inspektorem pracy. Do jej podstawowych obowiązków należało udzielanie porad prawnych, przygotowywanie odpowiedzi na zapytania prawne oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych i innych rozstrzygnięć dla okręgowego inspektora pracy. W trakcie pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach przygotowała ponad 600 opinii prawnych, które w zdecydowanej większości odnosiła się do nietypowych stanów faktycznych. Reprezentowała również Państwową Inspekcję Pracy przed sądami administracyjnymi. W działalności kontrolnej koncentrowała się natomiast na problematyce czasu pracy oraz naliczenia i wypłaty wynagrodzeń oraz współpracy pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi.
Osobiste zainteresowania zawodowe koncentruje wokół samorządowego i urzędniczego prawa pracy, jak również zakładowej działalności socjalnej. Bliskie jej są również regulacje prawne związane z ochroną danych osobowych oraz pracowniczymi planami kapitałowymi. Dzięki ukończeniu szkoleń z zakresu mediacji oraz osobistym umiejętnościom potrafi aktywnie i skutecznie uczestniczyć w negocjacjach prowadzonych pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. Dzięki jej pomocy strony negocjacji mogą wypracować satysfakcjonujące rozwiązania. Prowadzi szkolenia, warsztaty i konferencje, w tym m.in. w ramach Kongresu Sekretarzy, Forów Sekretarzy, Forów Pracowników Kadr, które to Fora działają w całej Polsce przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Współpracuje z renomowanymi firmami szkoleniowymi, jak np. FRDL im. Jerzego Regulskiego, Ośrodkiem Rozwojowo - Wdrożeniowym Lasów Państwowych. Przez wiele lat współpracowała z Polskim Centrum Kadrowo-Płacowym, w ramach którego działał również Ośrodek Szkoleniowy Administracji Publicznej). W działalności szkoleniowej zwraca uwagę przede wszystkim na praktyczny wymiar stosowania przepisów prawa, co umożliwia jej wypracowanie optymalnych form przekazu wiedzy. Ponadto od 2010 roku jest wykładowcą akademickim, który współpracuje z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej. W latach 2004-2011 r. była wykładowcą akademickim w Uniwersytecie Śląskim Wydziela Prawa i Administracji.
Obecnie prowadzi szkolenia dotyczące m.in. działalności socjalnej, współdziałania pracodawcy z partnerami społecznymi, odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej pracodawcy i kadry kierowniczej.
Korzystając z wieloletnich doświadczeń zawodowych związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy, prowadzi działalność gospodarczą (Kancelaria Prawa Zatrudnienia Magdalena Olech), w ramach której prowadzi szkolenia, oferuje audyty, specjalistyczne doradztwo oraz udziela pomocy prawnej w innych formach. Reprezentuje klientów podczas kontroli, w tym kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy.

RODO

Szanowni Państwo,

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych znajdują się na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej UŁ, na stronie https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Bezpośredni dostęp do dokumentów:
-  informacja rodo dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe w UŁ
-  informacja rodo dla słuchacza studiów podyplomowych w UŁ