Podwójny sukces mgr. Miłosza Gapsy z WPiA UŁ

Doktorant związany z Wydziałem Prawa i Administracji UŁ zdobył prestiżowe stypendium oraz grant na realizację badań.

Mgr Miłosz Gapsa, który przygotowuje rozprawę w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ, zdobył grant PRELUDIUM na realizację projektu badawczego pt. Efektywność środków tymczasowych w sporach międzypaństwowych.

Celem badanie jest poznanie sposobu wyboru formy środka tymczasowego przez sądy międzynarodowe w sporach międzypaństwowych: czy wynika ona bardziej ze stanu faktycznego, wniosku strony czy poprzedniego orzecznictwa? Forma środka tymczasowego, wraz z samym faktem jego przyznania lub nie, jest najważniejszym elementem decyzji, ale sądy (prawie nigdy) jej nie uzasadniają (albo czynią to enigmatycznie)

– mówi mgr Miłosz Gapsa.

To jednak nie koniec sukcesów. Mgr Miłosz Gapsa zdobył również stypendium Corbridge Trust na Uniwersytecie w Cambridge, na którym od 31 lipca do 13 września 2024 r. odbędzie staż.

Mgr Gapsa przygotowuje swoją rozprawę doktorską pod czujnym okiem dr hab. Marcina Górskiego, prof. UŁ – kierownika Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego.