KONTAKT

Kierownik studiów:

dr Izabela Florczak

Adiunkt w Zakładzie Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej WPIA UŁ; Zastępca Kierownika Centrum Studiów Migracyjnych UŁ

e-mail: iflorczak@wpia.uni.lodz.pl

Sekretariat studiów prowadzą:

Monika Staniszewska, tel. (42) 635-47-26, e-mail: cudzoziemcy@wpia.uni.lodz.pl, pokój 2.12 (piętro II, beczka A)

Marcin Ścisło, tel. (42) 635-63-48, e-mail cudzoziemcy@wpia.uni.lodz.pl, pokój 2.13 (piętro II, beczka A)

 

AKTUALIZACJA 14.11.2023

Szanowni Państwo,

informujemy, że z uwagi na zbyt małą liczbę zgłoszeń, nie możemy uruchomić II edycji studiów Prawne i społeczne aspekty funkcjonowania cudzoziemców w Polsce.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę opinie potencjalnych zainteresowanych tym kierunkiem, rozpoczynamy prace nad zmianą formuły studiów. Zmiana ta polegać będzie na skupieniu przeważającej uwagi na aspektach prawnych związanych z funkcjonowaniem cudzoziemców w Polsce.

Mamy nadzieję uruchomić nowy kierunek studiów podyplomowych od października 2024 (rekrutacja rozpocznie się w czerwcu 2024).

Zapraszamy do śledzenia informacji na stronie.

AKTUALIZACJA 03.10.2023

Szanowni Państwo,

w związku z niewystarczającą liczbą zgłoszeń, jakie napłynęły w trakcie dotychczasowej rekrutacji na II edycję studiów podyplomowych Prawne i społeczne aspekty funkcjonowania cudzoziemców w Polsce,  uprzejmie informujemy o zmianie organizacji procesu rekrutacji

1. Wydłużamy okres rekrutacji do dnia 10 listopada 2023 roku.

2. Zmianie ulegają terminy zjazdów podczas tej edycji studiów.

Zjazd I:             24-25 listopada 2023 (zjazd stacjonarny)
Zjazd II:            8-9 grudnia 2023
Zjazd III:           12-13 stycznia 2024
Zjazd IV:          16-17 lutego 2024
Zjazd V:           1-2 marca 2024
Zjazd VI:          22-23 marca 2024
Zjazd VII:         5-6 kwietnia 2024
Zjazd VIII:        19-20 kwietnia 2024
Zjazd IX:          17-18 maja 2024
Zjazd X:          7-8 czerwca 2024
Zjazd XI:         21-22 czerwca 2024

Potrzmujemy formę prowadzenia zajęć  - będą prowadzone w sposób mieszany (część zajęć będze odbywała się stacjonarnie w siedzibie WPIA UŁ a część będzie realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (aplikacja MS Teams).

Serdecznie zapraszamy do przesyłania swoich zgłoszeń w postępowaniu rekrutacyjnym.


 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 1 czerwca 2023 roku została uruchomiona rekrutacja na II edycję studiów podyplomowych pn. "Prawne i społeczne aspekty funkcjonowania cudzoziemców w Polsce” prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Studia skierowane są do pracowników pomocy społecznej, kuratorów sądowych, pracowników organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, pracodawców zatrudniających cudzoziemców, pracowników działów kadrowych oraz wszystkich osób, które wspierają cudzoziemców na terenie Polski, w tym w ramach działalności NGO.

II edycja studiów zostanie zrealizowana w roku akademickim 2023/2024.

Szczegółowe zasady znajdą Państwo w zakładce "Rekrutacja" (etap I). Zamknięcie rekrutacji nastąpi 10 października 2023 roku.

Wysokość opłat za studia podyplomowe wynosi 4 300,00 zł.

 

Partnerem Studiów jest Kancelaria C&C Chakowski & Ciszek - lider na rynku usług prawniczych dotyczących prawnej obsługi spraw cudzoziemskich.

Logo Chakowski&Ciszek

 

Zajęcia odbywać się będą w systemie zjazdów piątek-sobota.

Zajęcia piątkowe: godz. 12:15 – 19:15

Zajęcia sobotnie: godz. 9:15 – 16:15

Godziny zajęć mogą ulec niewielkim zmianom w zależności od programu danego zjazdu.

Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w sposób mieszany, to jest część zajęć będze odbywała się stacjonarnie w siedzibie WPIA UŁ (4 zjazdy) a część będzie realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (7 zjazdów, aplikacja MS Teams). Szczegółowy podział zostanie podany w późniejszym terminie. Na pewno I zjazd będzie zorganizowany w formie stacjonarnej.

Planowane terminy zjazdów dla II edycji studiów:

Zjazd I:                20-21 października 2023 (zjazd stacjonarny)
Zjazd II:                24-25 listopada 2023
Zjazd III:               8-9 grudnia 2023
Zjazd IV:              12-13 stycznia 2024
Zjazd V:               16-17 lutego 2024
Zjazd VI:              1-2 marca 2024
Zjazd VII:              22-23 marca 2024
Zjazd VIII:             5-6 kwietnia 2024
Zjazd IX:               19-20 kwietnia 2024
Zjazd X:                17-18 maja 2024
Zjazd XI:                7-8 czerwca 2024

INFORMACJE OGÓLNE

Celem studiów jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz podniesienie kompetencji zawodowych osób udzielających wsparcia cudzoziemcom w Polsce i tych, które mają z nimi bezpośredni kontakt w ramach organizacji publicznych i prywatnych. Z uwagi na obserwowany od lat wzrastający udział cudzoziemców we wszystkich sferach życia społecznego (niezależnie od sytuacji w Ukrainie), konieczne jest merytoryczne przygotowywanie osób mających styczność z obcokrajowcami, do zgodnej z prawem i kontekstem kulturowym obsługi spraw cudzoziemskich.

W tym aspekcie istotne jest uzyskanie wiedzy z zakresu:

  • zasad związanych ze swobodnym przepływem osób;
  • zasad legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce;
  • zasad legalizacji pracy cudzoziemców w Polsce i delegowania pracowników;
  • kompetencji organów wykonawczych, kontrolnych oraz sądów rozpatrujących sprawy cudzoziemskie, z uwzględnieniem wiedzy związanej z procedurą postępowań administracyjnych;
  • opodatkowania i oskładkowania dochodów cudzoziemców;
  • regulacji prawnych dotyczących obszarów mieszkalnictwa, funkcjonowania rodziny, ochrony zdrowia i edukacji cudzoziemców;
  • pomocy społecznej, jaka udzielana jest cudzoziemcom z uwzględnieniem metodyki pracy z nimi w tym zakresie;
  • interwencji kryzysowej i integracji społecznej, której adresatami są cudzoziemcy;
  • zasad funkcjonowania ekonomii społecznej na rzecz cudzoziemców.

Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę osób mających na co dzień styczność z cudzoziemcami funkcjonującymi w Polsce, dzięki czemu przekazywana przez nich wiedza będzie miała wymiar praktyczny. Niektóre zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem dwóch komponentów: wykładu o charakterze teoretycznym i warsztatów stricte praktycznych.

Część zajęć dydaktycznych będzie realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

WYMIAR GODZINOWY I ORGANIZACJA STUDIÓW

W ramach studiów podyplomowych przeprowadzimy 162 godziny zajęć dydaktycznych podzielonych na 11 zjazdów.

Zaplanowano 122 godziny wykładów, 38 godziny warsztatów oraz 2 godziny przeznaczone na egzamin końcowy.

Zajęcia odbywać się będą w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (tzw. „Paragraf”), znajdującym się w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 8/12. Część zajęć dydaktycznych (wykłady) będzie realizowana za pośrednictwem środków nauczania na odległość (za pomocą aplikacji MS Teams).

Zajęcia odbywać się będą w systemie zjazdów piątek-sobota.

Zajęcia piątkowe: godz. 12:00 – 19:30

Zajęcia sobotnie: godz. 9:00 – 16:30

Godziny zajęć mogą ulec zmianom w zależności od programu danego zjazdu.

Studia prowadzone są zgodnie z REGULAMINEM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW

Szczegółowy program studiów podyplomowych Prawne i społeczne aspekty funkcjonowania cudzoziemców w Polsce :: POBIERZ

 

SPOSÓB WERYFIKACJI EFEKTÓW NAUCZANIA

Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym w formie testu jednokrotnego wyboru. Ukończenie studiów podyplomowych potwierdza świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które zawierać będzie ocenę końcową.

 

OPŁATA ZA UDZIAŁ W STUDIACH

Począwszy do roku akademickiego 2023/2024 łączna opłata za studia wynosić będzie 4300 zł. Można ją wnieść jednorazowo bądź w 2 równych ratach po 2150 zł każda. Płatność wynika z podpisanej umowy ze Słuchaczem i jest dokonywana na indywidualne konto bankowe Słuchacza.

Nie pobieramy od Kandydatów tzw. "wpisowego".

dr Jakub Adamski – adiunkt na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, zatrudniony w Katedrze Metod i Technik Badań Społecznych; doktor nauk socjologicznych i prawnik; Członek Rady Programowej Centrum Studiów Migracyjnych Uniwersytetu Łódzkiego; autor książki Adaptacja i postrzeganie imigrantów w państwach europejskich. Studium porównawcze.

r. pr. Łukasz Bańkowski - członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. W ramach swojej specjalizaji świadczy kompleksowe doradztwo prawne oraz obsługę gospodarczą przedsiębiorców, w szczególności agencji zatrudnienia i organizacji sportowych. Uczestniczy jako pełnomocnik w postępowaniach administracyjnych, przed organami administracji publicznej wszystkich stopni, we wszelkich sprawach dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych wymagających kontroli działalności organów ww. sprawach. Zajmuje się projektami doradczymi i szkoleniowymi związanymi z zatrudnieniem cudzoziemców na terytorium RP oraz wsparciem pracodawców w procesach kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców prowadzonych przez SG i PIP. Był konsultantem prawnym w ramach programu rządowego „Poland. Business Harbour”. W Kancelarii C&C Chakowski & Ciszek prowadzi sprawy związane z legalizacją zatrudniania i pobytu cudzoziemców.

prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny – Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego; profesor Uniwersytetu Łódzkiego, zatrudniony zatrudniona na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowej Kontroli Administracji; Członek Centrum Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz problematyką cudzoziemców.

dr Paweł Dańczak – adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowej Kontroli Administracji; prodziekan ds. studiów stacjonarnych i wieczorowych, kierunek: prawo; asesor sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi; współautor komentarza do ustawy o cudzoziemcach.

dr Izabela Florczak – adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Prawa Pracy; Zastępca Kierownika Centrum Studiów Migracyjnych Uniwersytetu Łódzkiego; praktykujący radca prawny (w obszarze prawa migracyjnego); Współpracowniczka Sekcji Badań nad Imigracją do Polski Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk; Ekspertka współpracująca z Migracyjnym Centrum Analitycznym w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców. Autorka publikacji związanych m.in. z procesami migracyjnymi oraz zatrudnianiem cudzoziemców; prowadzi Dział Employment Immigration w Kancelarii C&C Chakowski & Ciszek.

dr Barbara Godlewska-Bujok - adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania. Jej zainteresowania badawcze dotyczą tworzenia prawa pracy i jego aksjologii, prawa pracy w działaniu, prawa socjalnego i wykonywania pracy przez kobiety. Jest autorką publikacji z zakresu prawa pracy i prawa spółdzielczego. Autorka książki „Skuteczność prawa zatrudnienia” i komentarza do ustawy o świadczeniach rodzinnych. Na o dzień zajmuje się doradztwem prawnym i szkoleniami, a także współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które służą pomocą osobom z grup defaworyzowanych (w tym cudzoziemcom); prawnik w Kancelarii C&C Chakowski & Ciszek.

dr Marcin Gońda – adiunkt na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, zatrudniony w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej; Kierownik Centrum Studiów Migracyjnych Uniwersytetu Łódzkiego; Współpracownik Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego oraz Sekcji Badań nad Imigracją do Polski Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. W swych badaniach zajmuje się migracjami w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej i krajach byłego ZSRR, politykami migracyjnymi i integracyjnymi, problematyką diasporyczną oraz internacjonalizacją szkolnictwa wyższego.

dr Monika Kapusta – adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu-Łódzkiego, zatrudniona w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji; prawniczka i administratywistka; od lat współpracuje z kancelariami radcowskimi z regionu łódzkiego. Od 2015 r. członek Rady Ekspertów w Fundacji Rada Biznesu. Od 2016 r. pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.

prof. UJD dr hab. Jerzy Krzyszkowski - doktor habilitowany socjologii polityki społecznej zatrudniony na etacie profesora w Katedrze Polityki Społecznej, Pracy Socjalnej i Turystyki w Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym imienia Jana Długosza w Częstochowie. Autor 118 artykułów naukowych, autor, współautor oraz redaktor 29  książek. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, a także członek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. Specjalizacji w Zawodzie Pracownik Socjalny przy MRPiPS. Zainteresowania: polityka społeczna, pomoc społeczna, gerontologia społeczna, praca socjalna.

dr Przemysław Kubiak– prawnik i psycholog; doktor nauk prawnych; trener z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów i szkoleń związanych z psychologicznymi aspektami obsługi osób poszukujących wsparcia instytucjonalnego; prowadził i prowadzi szkolenia z zakresu prawnej obsługi klientów poradni prawnych, w tym dla jednostek zagranicznych. Prowadzi szkolenia psychologiczne dla studentów prawa i prawników w Polsce i na świecie.

prof. UŁ dr hab. Agnieszka Liszewska - profesor Uniwersytetu Łódzkiego, zatrudniona na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Karnego. Zainteresowania badawcze dotyczą m.in. zagadnień przestępstw indywidualnych, odpowiedzialności karnej za przestępstwa popełnione w stanie odurzenia, przedmiotu prawnokarnej ochrony, przestępstw gospodarczych i korupcyjnych, modelu odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie w ujęciu prawnoporównawczym, a także prawa medycznego. Staże naukowe na Uniwersytecie UIA w Antwerpii oraz w Instytucie Maxa Plancka we Freiburgu (stypendium Fundacji Thomasa Berbericha). Autorka około 50 publikacji naukowych, w tym dwóch monografii, podręcznika do nauki prawa karnego oraz szeregu artykułów, w tym z zakresu zagadnień związanych z cudzoziemcami.

dr Marta Otto - adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Prawa Pracy; absolwentka stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawniczych (LL.M  in Comparative, European and International Laws), a także studiów doktoranckich w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim (EUI, Florencja, Włochy). Stypendystka Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (Montreal, Kanada), Centre de droit comparé du travail et de la sécurité sociale  (Bordeaux, Francja), International Society for Labour Law and Social Security Law. Brała udział w licznych międzynarodowych projektach badawczych m.in. Posting of workers before national courts [Delegowanie pracowników przed sądami krajowymi] (ETUI, Bruksela).

dr Aneta Nowak-Piechota – adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, zatrudniona w Katedrze Prawa Podatkowego; doradca podatkowy i radca prawny; specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem bezpośrednim; posiada wieloletnie doświadczenie w pracy praktycznej związanej z doradztwem podatkowym.

prof. UŁ dr hab. Magdalena Paluszkiewicz - profesor Uniwersytetu Łódzkiego, zatrudniona na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Pracy; Doświadczony nauczyciel akademicki i wykładowca na studiach podyplomowych. Autorka różnorodnych publikacji naukowych (książek, komentarzy, artykułów, glos) z zakresu prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Uczestnik i główny wykonawca w naukowych projektach badawczych, autorka ekspertyz i opinii prawnych.

Ewelina Rędzia-Woźniakpracownik socjalny, politolog, dziennikarz radiowy. Absolwentka pracy socjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła także studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunkach: polityka społeczna oraz profilaktyka społeczna i resocjalizacja, a także studia podyplomowe na kierunku interwencja kryzysowa na SWPS we Wrocławiu. Ukończyła I stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, praktykowała pracę na rzecz rodzin, w których dochodzi do zjawiska przemocy. Ponadto od kilku lat pracuje na rzecz cudzoziemców. Od 2013 roku pracuje w profesji pomagacza, w tym zdobyła doświadczenie także jako streetworker czy kurator sądowy. Zainteresowania naukowe i zawodowe oscylują wokół obszarów pracy na rzecz cudzoziemców, rodzin i małoletnich w kryzysie (w tym doświadczających zjawiska przemocy).

prof. UŁ dr Wojciech Robaczyński - profesor Uniwersytetu Łódzkiego, zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Cywilnego; prawnik i filozof. Równolegle z pracą dydaktyczna i naukową w UŁ realizuje obowiązki w organach państwowych, w tym od trzech kadencji pełni funkcję zastępcy Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. zasiadał w Radzie Zamówień Publicznych; specjalizuje się w prawie umów, finansowym, deliktowym, nieruchomości, zamówień publicznych oraz medycznym.

prof. UŁ dr hab. Dagmara Skupień - profesor Uniwersytetu Łódzkiego, zatrudniona na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Europejskiego, Międzynarodowego i Zbiorowego Prawa Pracy. Jest autorką monografii i innych publikacji dotyczących polskiego i europejskiego prawa pracy wydanych w Polsce i za granicą. Prelegentka na międzynarodowych i krajowych kongresach i konferencjach. Jest członkinią sieci „Worker Participation Europe Network” - Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych. Była przewodniczącą polskiej sekcji Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française (2012-2018).

Maciej Sosnowski – specjalista pracy socjalnej, pedagog, trener pracy, trener organizacji pozarządowych, metodyk i superwizor pracy socjalnej. Praktyk specjalizującym się w obszarze pracy socjalnej z osobami wykluczonymi, wdraża w ośrodkach nowe form pracy socjalnej oraz standardy pracy socjalnej na rzecz osób wykluczonych; szkoli pracowników socjalnych w zakresie skutecznych metod pracy socjalnej. Jest autorem publikacji z obszaru superwizji pracy socjalnej i aktywizacji zawodowej osób wykluczonych. Uczestniczył jako ekspert w projektach standaryzujących pracę socjalną oraz superwizję pracy socjalnej. Prowadzi poradnictwo indywidualne i grupowe dla klientów pomocy społecznej; realizuje i koordynuje programy aktywizacji i integracji społecznej oraz programy zatrudnienia wspieranego. Obecnie we współpracy z Unicef wdraża projekt wsparcia szkoleniowego i superwizyjnego dla osób zajmujących się zawodowo pomocą na rzecz uchodźców z Ukrainy. Jest członkiem Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.

prof. UŁ dr hab. Marta Woźniak-Bobińska – profesor Uniwersytetu Łódzkiego, zatrudniona na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki; Członkini Rady Programowej Centrum Studiów Migracyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Studia magisterskie na specjalności wschodniej WSMiP ukończyła z wyróżnieniem w 2006 roku. Pięciokrotna stypendystka MEN i MNiSW – trzykrotnie za osiągnięcia w nauce (m.in. stypendium dla młodych wybitnych naukowców w 2016), dwukrotnie na stażach językowo-naukowych (rok w Syrii i pół roku w Egipcie). Odbyła również staż w ambasadzie RP w Kairze. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z kulturą arabską.

Pracownicy Ośrodka Spraw Azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego - Ośrodek przygotowuje analizy, raporty, rekomendacje dla instytucji państwowych szczebla centralnego i samorządowego, instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców oraz szerszej opinii publicznej.  Jego pracownicy łączą wiedzę teoretyczną z doświadczeniem zdobytym w czasie studiów i pracy w Chinach, Japonii, Korei Południowej oraz Wietnamie.

Studia skierowane są do pracowników pomocy społecznej, kuratorów sądowych, pracowników organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, pracodawców zatrudniających cudzoziemców, pracowników działów kadrowych oraz wszystkich osób, które wspierają cudzoziemców na terenie Polski, w tym w ramach działalności NGO.

Warunkiem przyjęcia w poczet słuchaczy studiów podyplomowych jest ukończenie studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich lub licencjackich).

Minimalna liczba uczestników, konieczna do uruchomienia danej edycji Studiów: 25 słuchaczy

 

W procesie rekrutacji kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

Etap I - przed uruchomieniem studiów

1. Kwestionariusz osobowy Kandydata :: POBIERZ

2.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych :: POBIERZ

3. Skan/kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej

Dokumenty można składać:

- osobiście, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ul. Kopcińskiego 8/12, pokój 2.13 lub 2.12

- drogą pocztową na wskazany wyżej adres 

- droga e-mailową (skan formularza, skan oświadczenia RODO (z datą i adnotacją "zapoznałem/zapoznałam się") oraz skan dyplomu ukończenia studiów wyższych) na adres: mscislo@wpia.uni.lodz.pl lub mstaniszewska@wpia.uni.lodz.pl

 UWAGA! Informacje na temat możliwości podejmowania kształcenia na studiach podyplomowych przez osoby posiadające dyplomy zagranicznych uczelni, są dostępne TUTAJ.

Jeśli musicie Państwo uzyskać nostryfikację dyplomu, możliwe jest uzyskanie finansowania nostryfiacji w Powiatowym Urzędzie Pracy - szczegółowe informacje TUTAJ.

 

Etap II - po uruchomieniu studiów, na pierwszym zjeździe

1. Akceptacja informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych dla słuchaczy :: POBIERZ

2. Umowa o warunkach odpłatności za studia

3. Podanie o przyjęcie na studia

4. Formularz zgłoszeniowy Słuchacza :: POBIERZ

Dokumenty z punktów 1-3 Uczestnik otrzyma od Sekretarza Studiów podczas zjazdu.

SZCZEGÓŁOWE PLANY ZJAZDÓW - I EDYCJA STUDIÓW

Zjazd 1: 25 – 26 listopada 2022 ZJAZD STACJONARNY (Siedziba WPIA UŁ) :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

Zjazd 2:  9 – 10 grudnia 2022 ZJAZD ONLINE :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

Zjazd 3:  13 – 14 stycznia 2023 ZJAZD ONLINE :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

Zjazd 4:  3- 4 lutego 2023 ZJAZD ONLINE :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

Zjazd 5:  24 – 25 lutego 2023 ZJAZD STACJONARNY (Siedziba WPIA UŁ) :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

Zjazd 6:  10 – 11 marca 2023 ZJAZD ONLINE :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

Zjazd 7:  24 – 25 marca 2023 ZJAZD ONLINE :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

Zjazd 8:  14 – 15 kwietnia 2023 ZJAZD ONLINE :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

Zjazd 9:  12 – 13 maja 2023 ZJAZD ONLINE :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

Zjazd 10: 2 – 3 czerwca 2023 ZJAZD STACJONARNY (Siedziba WPIA UŁ) :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

Zjazd 11: 16 – 17 czerwca 2023 ZJAZD STACJONARNY (Siedziba WPIA UŁ) :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU

 

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ - I EDYCJA STUDIÓW

1. Swoboda przepływu osób w ramach UE prof. Dagmara Skupień :: POBIERZ  :: POBIERZ :: POBIERZ

2. Kompetencje organów w sprawach związanych z cudzoziemcami dr Monika Kapusta :: POBIERZ

3. Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce dr Izabela Florczak :: POBIERZ

4. Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce cz. II dr Izabela Florczak :: POBIERZ

5. Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce adw. Piotr Raczak :: POBIERZ

6. Odpowiedzialność karna związana z nielegalnym pobytem i zatrudnianiem cudzoziemców prof. Agnieszka Liszewska :: POBIERZ

7. Zasady opodatkowania dochodów cudzoziemców dr Aneta Nowak-Piechota :: POBIERZ

8.  Legalizacja pobytu cudzoziemca dr Paweł Dańczak :: POBIERZ :: POBIERZ

9. Delegowanie cudzoziemców w obrębie UE dr Marta Otto :: POBIERZ

10. Orzecznictwo sądów w sprawach cudzoziemskich prof. Jacek Chlebny :: POBIERZ

11. Wielokulturowość - kultura arabska Prof. Marta Woźniak - Bobińska :: POBIERZ

12. Wielokulturowość - kultura dalekiego wschodu dr Joanna Beczkowska :: POBIERZ

13. Integracja społeczna cudzoziemców prof. Jerzy Krzyszkowski :: POBIERZ

14. Wielokulturowość - kultura afrykańska dr Monika Kopytowska :: POBIERZ

15. Integracja społeczna cudzoziemców dr Marcin Gońda :: POBIERZ

16. Podstawy postępowania administracyjnego w sprawach cudzoziemskich dr Paweł Dańczak :: POBIERZ :: WYROK

17. Integracja społeczna cudzoziemców dr Jakub Adamski :: POBIERZ

18. Polityka ochrony zdrowia wobec cudzoziemców aspekty prawne dr Izabela Wereśniak-Masri :: POBIERZ

19. Świadczenia z pomocy społecznej dla cudzoziemców dr Paweł Wiśniewski :: POBIERZ :: POBIERZ :: POBIERZ :: POBIERZ

20. Ekonomia społeczna na rzecz cudzoziemców dr Aleksandra Podkońska :: POBIERZ

21. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez cudzoziemców dr hab. Magdalena Paluszkiewicz, prof. UŁ:: POBIERZ