KONTAKT

Kierownik Studiów Podyplomowych Kadry i Płace
dr Ewa Staszewska
estaszewska@wpia.uni.lodz.pl

Sekretariat 
starszy specjalista mgr Beata Miros
bmiros@wpia.uni.lodz.pl

ul. Kopcińskiego 8/12
Łódź 90-232
pokój 3.02 , bud. A III piętro
tel. 635 64 42

REKRUTACJA 2022/2023

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na  Studia Podyplomowe Kadry i Płace  2022/2023 rozpoczyna się 1 czerwca i trwa do 30 września br.

Rekrutacja odbywa się zdalnie. 

Zapraszamy do rejestracji on-line poprzez formularz rejestracyjny (link na stronie), a następnie przesyłanie podpisanych i zeskanowanych dokumetów (wymagane dokumenty są  wyszczególnione na stronie) na adresy mailowe:

estaszewska@wpia.uni.lodz.pl

bmiros@wpia.uni.lodz.pl

Prosimy o przesyłanie dokumentów na obydwa adresy.

Oryginały dokumentów przywozicie Państwo na pierwszy zjazd lub przesyłacie pocztą na adres:

Studia Podyplomowe Kadry i Płace

Wydział Prawa i Administracji UŁ

ul. Kopcińskiego 8/12

90-232 Łódź

(z dopiskiem pokój 3.02)

W razie pytań zachęcamy do kontaktu mailowego.

TRYB ZAJĘĆ I TERMINY ZJAZDÓW W EDYCJI 2022/2023

Zajęcia prowadzone będą w systemie mieszanym (stacjonarnym i zdalnym) z przewagą zajęć za pośrednictwem platformy MS Teams. 

Terminy zjazdów w semestrze zimowym

07-08 października 2022 

21-22 października 2022

04-05 listopada 2022

18-19 listopada 2022

02-03 grudnia 2022

16-17 grudnia 2022

13-14 stycznia 2023

27-28 stycznia 2023

 

Terminy zjazdów w semestrze letnim

10-11 lutego 2023

24-25 lutego 2023

10-11 marca 2023

24-25 marca 2023

14-15 kwietnia 2023

21-22 kwietnia 2023

12-13 maja 2023

26-27 maja 2023 (zjazd dodatkowy)

 

Cel i adresaci studiów

Celem studiów jest przekazanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy wraz z umiejętnościami praktycznymi, niezbędnej do pracy w jednostkach kadrowo-płacowych zakładów pracy.
Adresatami studiów są osoby z wykształceniem wyższym zainteresowane pogłębianiem i nabyciem nowych umiejętności potrzebnych do pracy w działach kadrowo-płacowych. 
W programie studiów duży nacisk kładziemy na wymiar praktyczny realizowanych zagadnień, w związku z tym zajęcia prowadzone są częściowo w formie wykładów, a częściowo w formie warsztatów.

Wykładowcy

Dla silnego zaakcentowania praktycznego wymiaru Studiów, zajęcia prowadzone są nie tylko przez doświadczonych pracowników naukowych, ale również sędziów, osoby na co dzień zajmujące się polityką kadrowo-płacową w firmie, a także przez pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędów Pracy, Urzędów Skarbowych, Państwowej Inspekcji Pracy.

Organizacja

  • Studia dwusemestralne obejmują ponad 200 godzin zajęć prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego;
  • zajęcia trwają od października do czerwca danego roku kalendarzowego;
  • Zajęcia odbywają się podczas dwudniowych sesji prowadzonych w systemie wykładowo - warsztatowym, organizowanych średnio co dwa tygodnie 
  • (piątki w godzinach 16.30 - 20.30 oraz soboty w godzinach 9.00 - 17.00);
  • Zajęcia kończą przygotowaniem przez Słuchaczy pracy końcowej na wybrany temat z zakresu problematyki realizowanej podczas studiów;
  • Słuchacze uzyskują świadectwo potwierdzające ukończenie Podyplomowych Studiów Kadry i Płace na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Koszty uczestnictwa

Trwające przez dwa semestry studia są odpłatne.
W roku akademickim 2022/2023 opłata wynosi 4500 zł za dwa semestry.
W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość dokonania zapłaty w dwóch ratach: I rata w wysokości 2250 zł, II rata w wysokości 2250 zł.

 

Program

Folder informacyjny do pobrania


 

Warunki uczestnictwa

Warunkiem przyjęcia są ukończone studia wyższe (magisterskie lub licencjackie)

Ilość miejsc

Liczba miejsc na Studiach wynosi 60. Decyduje kolejność zgłoszeń.
W celu zarezerwowania miejsca na Studiach można dokonywać rejestracji zgłoszenia za pomocą FORMULARZA ON-LINE.

Wymagane dokumenty

Od kandydatów na Studia wymaga się złożenia następujących dokumentów :

Koszty uczestnictwa

Trwające przez dwa semestry studia są odpłatne,
W roku akademickim 2022/2023 opłata wynosi 4500 zł za dwa semestry.
Można dokonywać zapłaty w dwóch ratach: I rata w wysokości 2250 zł, II rata w wysokości 2250 zł. W indywidualnych przypadkach istnieje również możliwość rozłożenia na więcej  niż dwie raty.

Dr Ewa Staszewska

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji UŁ; wykładowca w Instytucie Mediów Produkcji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi; wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych; autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy (w tym monografii i komentarzy), w szczególności dotyczących prawnych problemów bezrobocia i rynku pracy, wokół których koncentrują się jej zainteresowania naukowe. Współautorka komentarza do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także komentarza do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Autorka ekspertyz i opinii prawnych, wykonawca w naukowych projektach badawczych.

dr hab. Teresa Wyka

Profesor Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; kierownik Zakładu Prawa Ochrony Pracy w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego i Katedry Prawa Pracy w Akademii Leona Koźmińskiego; członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego; prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół prawnych zagadnień bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zatrudnionych w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, ochrony danych osobowych w stosunkach pracy oraz aksjologii prawa pracy. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym monografii, komentarz i artykułów z zakresu prawa pracy. 

 

dr hab. Mirosław Włodarczyk

Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Prawa Pracy. Specjalista w dziedzinie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz prawa rynku pracy. Autor ponad sześćdziesięciu publikacji naukowych dotyczących zatrudniania młodocianych, źródeł prawa pracy, podmiotów i treści prawa stosunku pracy oraz regulacji prawnych rynku pracy. 

 

dr hab. Piotr Prusinowski

dr hab. nauk prawnych, sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Orzeka w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wieloletni wykładowca studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Specjalizuje się w tematyce dotyczącej czasu pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, podstaw prawnych zatrudnienia, procedury sądowej. 

 

dr hab. Krzysztof Walczak

doktor habilitowany nauk prawnych wspólnik i konsultant w firmie Orłowski-Patulski-Walczak Sp. z o.o. Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista od zagadnień polskiego oraz europejskiego prawa pracy  w szczególności w zakresie wynagradzania i motywowania, rekrutacji, restrukturyzacji zatrudnienia oraz negocjacji ze związkami zawodowymi. Redaktor Naczelny miesięcznika Monitor Prawa Pracy. Członek Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Redaktor merytoryczny pierwszego internetowego komentarza do kodeksu pracy. Autor około dwustu publikacji książkowych i artykułów na temat polskiego i europejskiego prawa pracy. 

 

dr Magdalena Kuba

Doktor nauk prawnych specjalizujący się w obszarach: prawo pracy oraz ochrona danych osobowych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego; wieloletni trener i konsultant firm doradczych i szkoleniowych; autor blisko 300 opinii dla praktyków zajmujących się stosowaniem przepisów prawa pracy; wykładowca studiów podyplomowych na kierunkach typu: prawo pracy, kadry i płace, BHP, zarządzanie zasobami ludzkimi, HR Business Partner, ochrona danych osobowych oraz MBA; członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego; współpracownik Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją; autor licznych publikacji  z zakresu indywidualnego prawa pracy oraz ochrony danych osobowych; wielokrotny prelegent konferencji naukowych i seminariów biznesowych poświęconych problematyce pracowniczej. 

 

mgr Ewa Ziemnik

Pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, radca prawny. Aktualnie zatrudniona na stanowisku głównego specjalisty. Doświadczenie wynikające z pracy w jednostkach kontrolnych sprawia, że potrafi nie tylko identyfikować występujące w praktyce naruszenia prawa, lecz również wypracowywać rozwiązania, które będą odpowiadały wymogom wynikającym z przepisów prawa. W działalności szkoleniowej koncentruje się przede wszystkim na trudnych i złożonych zagadnieniach związanych z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy, administrowaniem zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oraz odpowiedzialnością prawną związaną z naruszaniem przepisów prawa pracy. Prowadząc szkolenia posługuje się prostym i jasnym językiem, kładzie nacisk przede wszystkim na praktyczny wymiar stosowania przepisów prawa. 

 

mgr Marcin Grzelak

Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie zatrudniony na stanowisku głównego specjalisty. Doświadczenie wyniesione z pracy w jednostkach kontrolnych sprawia, że potrafi nie tylko identyfikować występujące w praktyce naruszenia prawa, lecz również wypracowywać rozwiązania, które będą zgodne z prawem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca na studiach podyplomowych. Specjalizuje się w praktycznych aspektach planowania i rozliczania czasu pracy, ochrony danych osobowych w procesach kadrowo-płacowych oraz administrowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Przedmiotem jego szczególnych zainteresowań zawodowych jest odpowiedzialność prawna związana z naruszaniem przepisów prawa, jak również stosowanie konstrukcji charakterystycznych dla stosunku pracy do niepracowniczych form zatrudnienia.

 

mgr Monika Pawłowska-Radzimierska

W latach 1996-2008 - sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, pełniła przez kilka lat funkcję Przewodniczącego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Od 2008 roku sędzia Sądu Okręgowego w Łodz. Obecnie orzeka w VIII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Łodzi w dwóch instancjach. Od 2008 roku jest wykładowcą Podyplomowego Studium na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2003 ukończyła roczne studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a w 2008 roku roczne studia podyplomowe z zakresu prawa pracy dla sędziów przy Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Monika Pawłowska-Radzimierska specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych oraz procedurze cywilnej. Orzeka w pionie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych osiągając wysoką sprawność procedowania oraz stabilność orzecznictwa. Od wielu lat z sukcesem współpracuje z Podyplomowym Studium Uniwersytetu Łódzkiego, a jej zajęcia cieszą się niezmiennie ogromnym zainteresowaniem studentów. Nacisk na praktyczne aspekty stosowania prawa, jak również atrakcyjna dla kursantów formuła warsztatowa, włącznie z symulacją rozprawy sądowej, odpowiadają nowoczesnym trendom dydaktyki prawa. 

 

mgr Izabela Pilżys

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, a także studiów podyplomowych Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych Psychotraumatologia Uniwersytetu SWPS. Ukończyła Kurs zaawansowany Trenera Biznesu zorganizowany przez Szkołę Trenerów Biznesu MODERATOR S.C. oraz Certyfikat Coacha Międzynarodowego w International Coach Certification. Specjalista z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi z wieloletnim doświadczeniem w obszarze rekrutacji, selekcji, komunikacji, relacji pracowniczych oraz szkolenia i coachingu pracowników. Od ponad 18 lat związana z biznesem, na stanowiskach kierowniczych. Obecnie pełni funkcję trenera biznesu, a także jest właścicielem firmy doradczo-szkoleniowej HR partners. Pracowała dla bardzo dużych organizacji biznesowych (ponad 3000 pracowników) oraz współuczestniczyła, w zakresie HR, w tworzeniu projektów „ green field” dla 4 fabryk w Polsce. Członek Europejskiego stowarzyszenia EMDR.