KONTAKT

Kierownik studiów:
dr hab. Robert Kulski, prof. UŁ
Katedra Postępowania Cywilnego II
e-mail: rkulski@wpia.uni.lodz.pl

Sekretariat studiów prowadzą:

 

AKTUALIZACJA 08.10.2022

SZANOWNI PAŃSTWO,

uprzejmie informujemy, iż ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń, III edycja studiów podyplomowych  pt. "Mediacja w sprawach cywilnych z elementami wiedzy pozaprawnej" nie zostanie uruchomiona w roku akademickim 2022/2023.

AKTUALIZACJA 30.05.2022

SZANOWNI PAŃSTWO,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 30 maja 2022 roku rozpoczęliśmy rekrutację na III edycję studiów podyplomowych  pt. "Mediacja w sprawach cywilnych z elementami wiedzy pozaprawnej". Kandydaci mogą już składać dokumenty rekrutacyjne. Szczegółowa procedura rekrutacyjna jest opisana w zakładce "Rekrutacja" (czerwony pasek menu).

Wstępny harmonogram sesji zjazdowych:

Zjazd 1: 14 – 15 października 2022

Zjazd 2:  25 – 26 listopada 2022

Zjazd 3:  9 – 10 grudnia 2022

Zjazd 4:  13 – 14 stycznia 2023

Zjazd 5:  3 – 4 lutego 2023

Zjazd 6:  24 – 25 lutego 2023

Zjazd 7:  10 – 11 marca 2023

Zjazd 8:  24 – 25 marca 2023

Zjazd 9:  14 – 15 kwietnia 2023

Zjazd 10:  12 – 13 maja 2023

Zjazd 11:  2 – 3 czerwca 2023

 

Planowana forma przeprowadzenia zajęć to zajęcia stacjonarne (w budynku WPIA UŁ).

Serdecznie zapraszamy!

WPROWADZENIE

Uruchamiane studia z zakresu mediacji w sprawach cywilnych stanowią kontynuację studiów podyplomowych realizowanych na Wydziale Prawa i Administracji UŁ w latach 2018-2020 w ramach projektu POWR.02.17.00-00-0009/18-00 pt. Studia podyplomowe dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej dla mediatorów z obszaru odpowiadającego obszarowi właściwości miejscowej sądów apelacyjnych w Białymstoku, w Łodzi i w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przyczynkiem do uruchomienia kolejnej edycji studiów z zakresu mediacji jest coraz większa popularność mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów. Jednocześnie studia te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom osób zainteresowanych stosowaniem mediacji w praktyce.

Studia są skierowane do mediatorów, adwokatów, radców prawnych, a także osób zainteresowanych problematyką stosowania mediacji w sprawach cywilnych w praktyce.

Celem studiów jest podniesienie kompetencji zawodowych uczestników w obszarze mediacji w sprawach cywilnych oraz wiedzy pozaprawnej przydatnej do pomocy stronom przy załatwianiu spraw cywilnych.

Zajęcia na studiach podyplomowych Mediacja w sprawach cywilnych z elementami wiedzy pozaprawnej są prowadzone przez przedstawicieli zarówno praktyki, jak i nauki prawa. Wśród osób prowadzących zajęcia są mediatorzy-trenerzy mający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu mediacji w sprawach cywilnych, pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UŁ o uznanym dorobku naukowym i dydaktycznym, w szczególności z zakresu postępowania cywilnego, a także adwokaci i notariusze.

Funkcję kierownika studiów podyplomowych, od chwili ich uruchomienia, pełni dr. hab. Robert Kulski, prof. UŁ z Katedry Postępowania Cywilnego II UŁ.

ORGANIZACJA STUDIÓW

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

Studia są zaplanowane na okres dwóch semestrów. Program studiów zakłada przeprowadzenie 162 godzin zajęć, w tym 60 godzin wykładów, 102 godziny warsztatów.

Zaplanowano 11 dwudniowych zjazdów (piątek-sobota) w ciągu roku akademickiego. Zajęcia piątkowe prowadzone będą w godz. 12:00 – 19:30, zaś zajęcia sobotnie w godz. 9:00 – 16:30. Godziny zajęć mogą ulec niewielkim zmianom w zależności od programu danego zjazdu.

Zajęcia odbywać się będą w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (tzw. „Paragraf”), znajdującym się w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 8/12.

PROGRAM STUDIÓW :: POBIERZ PLIK

REKRUTACJA

Rekrutacja na studia rozpocznie się 30 maja 2022 roku. Warunkiem przyjęcia w poczet słuchaczy studiów podyplomowych jest ukończenie studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich lub licencjackich). Minimalna liczba uczestników, konieczna do powołania Studiów: 25 słuchaczy.

W procesie rekrutacji kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

Etap I - przed uruchomieniem studiów

1) kwestionariusz osobowy Kandydata :: POBIERZ

2) skan/kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej

Dokumenty można składać:

- drogą pocztową na adres Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ul. Kopcińskiego 8/12 (pokój 2.36),

- droga e-mailową (skan formularza oraz skan dyplomu ukończenia studiów wyższych) na adres: mstaniszewska@wpia.uni.lodz.pl lub mscislo@wpia.uni.lodz.pl

Etap II - po uruchomieniu studiów

1) informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla słuchaczy studiów podyplomowych (akceptacja) :: POBIERZ

2) umowa o warunkach odpłatności za studia (termin płatności należności za studia wynosi 21 dni od momentu inauguracji studiów)

3) podanie o przyjęcie na studia

4) kwestionariusz osobowy Słuchacza :: POBIERZ

Dokumenty z punktów 1-4 Uczestnik otrzyma od Sekretarza Studiów na 1 zjeździe.

UKOŃCZENIE STUDIÓW

Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym w formie testu jednokrotnego wyboru. Ukończenie studiów podyplomowych potwierdza świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które zawierać będzie ocenę końcową. Egzamin odbędzie się online za pomocą platformy Moodle Uniwersytetu Łódzkiego.

OPŁATY

Łączna opłata za studia wynosi 3700 zł. Można ją wnieść jednorazowo bądź w 2 równych ratach po 1850 zł każda.