Kierownik Studiów Podyplomowych 
prof. dr hab. Sławomir Cieślak
Katedra Postępowania Cywilnego I

SEKRETARIAT:
mgr Katarzyna Godecka
Tel.  042 635 63 59
e- mail: katarzyna.godecka@wpia.uni.lodz.pl

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki
ul. Kopcińskiego  8/12
pok. 2.37, bud. B, II piętro
90-232 Łódź

mgr Sylwia Spętany  
tel. 042 635 63 01
email:   sspetany@wpia.uni.lodz.pl

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki
ul. Kopcińskiego  8/12
pok. 2.40, bud. B, II piętro
90-232 Łódź

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałki 10.00-13.00
wtorek: 14.00-16.00
środa: NIECZYNNE (praca zdalna - kontakt mail lub MS Teams)
czwartek: 10.00-13.00
piątki 10.00-13.00

1 i 2 GRUDNIA 2022 - PRACA ZDALNA (KONTAKT MAIL LUB MS TEAMS)

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek: 10.00-13.30 
wtorek: 10.00-13.30
środa: 10.00-13.30
czwartek: 10.00-13.30
piątek: 10.00-13.30

1 i 2 GRUDNIA 2022 - PRACA ZDALNA (KONTAKT MAIL LUB MS TEAMS)

 

O STUDIACH

Studia Podyplomowe Prawa Egzekucji Sądowej adresowane są do osób chcących uzyskać umiejętności i kompetencje z zakresu szeroko ujętej egzekucji sądowej. Program studiów obejmuje zarówno zagadnienia dotyczące ustroju organów dokonujących czynności egzekucyjnych, w tym zwłaszcza ustroju samorządu komorniczego, jak i podstaw konstytucyjnych działalności tych organów oraz zagadnienia ściśle proceduralne odnoszące się do podmiotów, wszczęcia i przebiegu poszczególnych rodzajów i sposobów egzekucji sądowej.

Program Studiów Podyplomowych Prawa Egzekucji Sądowej pozwala na uzyskanie przez słuchaczy wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu szeroko ujętej egzekucji sądowej, tj. obejmuje zarówno zagadnienia dotyczące ustroju organów dokonujących czynności egzekucyjnych, w tym zwłaszcza ustroju samorządu komorniczego, jak i podstaw konstytucyjnych działalności tych organów oraz zagadnienia ściśle proceduralne odnoszące się do podmiotów, wszczęcia i przebiegu poszczególnych rodzajów i sposobów egzekucji sądowej. Program studiów został zmodyfikowany w stosunku do pierwszych trzech edycji, w celu wyeksponowania w nim zagadnień szczególnie istotnych z punktu widzenia regulacji zawartych w ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 850 ze zm.) oraz ustawie z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 210 ze zm.).

Udział wykładowców mających doświadczenie w praktyce egzekucji sądowej umożliwia uzyskanie przez słuchaczy także umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego podejmowania czynności w egzekucji sądowej. 

 

Cel studiów:

Zasadniczym celem Studiów Podyplomowych Prawa Egzekucji Sądowej jest doskonalenie zawodowe osób podejmujących działania w ramach egzekucji sądowej oraz w ramach nadzoru nad podmiotami podejmującymi takie działania, zaś w wypadku innych słuchaczy – pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie czynności składających się na postępowanie egzekucyjne. Wymaga to przekazania kompendium wiedzy na temat egzekucji sądowej w różnych jej aspektach, tj.: prawnoprocesowym, ustrojowym, podatkowym, cywilnoprawnym i karnym. Znaczące zmiany stanu prawnego w 2018 r. sprawiły, że szczególnego znaczenia nabiera przedstawienie słuchaczem optymalnych metod wykładni nowych przepisów oraz sposobu rozwiązania problemów pojawiających się w praktyce ich stosowania.

 

Wymagania wstępne:
Kandydaci na słuchaczy Studiów Podyplomowych Prawa Egzekucji Sądowej powinni legitymować się wyższym wykształceniem (magisterskim lub licencjackim) dowolnego kierunku.

 

Organizacja roku akademickiego:

 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 145 godzin zajęć oraz 2 godziny poświęcone egzaminowi końcowemu;
 • Zajęcia trwają od października do czerwca danego roku akademickiego;
 • Zajęcia odbywają się w soboty w systemie wykładowo - warsztatowym, organizowanych co dwa/trzy tygodnie.
  Zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - za pośrednictwem platformy MS Teams). Egzamin końcowy przewidziany jest w formie stacjonarnej;
 • Studia kończą się pisemnym egzaminem końcowym (testem jednokrotnego wyboru);
 • Słuchacze uzyskują świadectwo potwierdzające ukończenie Studiów Podyplomowych Prawa Egzekucji Sądowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Koszty uczestnictwa:
W roku akademickim 2022/2023 opłata za cały rok studiów (II semestry) wynosi 4100 zł.
Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w dwóch równych ratach po 2050 zł.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

 

Studia Podyplomowe Prawo Egzekucji Sądowej zostaną uruchomione w roku akademickim 2022/2023.

Inauguracja i pierwsze zajęcia w formie zdalnej odbędą się w dn. 5 listopada 2022 r.

  

Kandydaci na słuchaczy Studiów Podyplomowych Prawa Egzekucji Sądowej powinni legitymować się wyższym wykształceniem (magisterskim lub licencjackim) dowolnego kierunku.

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów, po podpisaniu umowy, do wyczerpania limitu miejsc (70).

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa:

 1. Odpis albo poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 2. Podanie o przyjęcie na studia,
 3. Kwestionariusz osobowy,
 4. zaakceptowana informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osoby uczestniczącej w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych

Dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu studiów albo przesłać na adres Wydziału pocztą/kurierem.

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki
ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź
pok. 2.40 

WYKŁADOWCY PRZEWIDZIANI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ W RAMACH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

 • prof. dr hab Sławomir Cieślak,
 • prof. dr hab. Janusz Jankowski,
 • prof. dr hab. Andrzej Jakubecki,
 • prof. dr hab. Jacek Gołaczyński,
 • SSO dr hab. Michał Krakowiak, prof. UŁ,
 • SSA dr hab. Monika Michalska-Marciniak, prof. UŁ,
 • r. pr. dr hab. Michał Wojewoda, prof. UŁ,
 • dr hab. Konrad Składowski, prof. UŁ (członek Państwowej Komisji Wyborczej),
 • dr hab. Maciej Muliński, prof. UŁ,
 • dr hab. Jan Kulesza, prof. UŁ,
 • adw. dr hab. Andrzej Olaś,
 • dr Edyta Bielak-Jomaa (była Prezes UODO),
 • adw. dr Marcin Kostwiński,
 • adw. dr Grzegorz Sikorski,
 • r. pr. dr Tomasz Strumiłło,
 • SSA Krystyna Golinowska,
 • SSO dr Katarzyna Kamińska-Krawczyk,
 • dr Ireneusz Mirek,
 • dr Magdalena Rośniak-Marczuk,
 • Andrzej Ritmann (Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Łodzi),
 • mgr Michał Iżel (komornik).

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

*Rozkład zajęć podawany będzie na bieżąco.

 

Zajęcia w roku akad. 2022/2023 prowadzone będą w formie zdalnej (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - za pośrednictwem platformy MS Teams). 

Egzamin końcowy przewidziany jest w miesiącu czerwcu w formie stacjonarnej (dokładna data egzaminu zostanie podana w późniejszym terminie).

 

05.11.2022 (sobota)

godz. 9.00 – 9.30 Inauguracja

godz. 9.30 – 11.00 Etyka zawodu komornika cz. 1 z 2 (dr Paweł Łabieniec)

godz. 11.30 – 14.30 Zasady konstytucyjne w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego egzekucji sądowej (dr hab. Konrad Składowski, prof. UŁ - członek PKW)

godz. 14.45 – 17.00 Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej (SSO dr hab. Michał Krakowiak, prof. UŁ)

 

19.11.2022 (sobota)

9.00 – 10.30 Status komornika sądowego w świetle ustawy z 22 marca 2019 r. o komornikach sądowych (adw. dr Marcin Kostwiński)

10.45 – 12.15 Immunitet egzekucyjny (adw. dr Marcin Kostwiński)

12.45 – 14.15 Dopuszczalność drogi egzekucji sądowej (prof. dr hab. Janusz Jankowski)

14.30 – 17.30 Tytuły egzekucyjne (dr hab. Maciej Muliński, prof. UŁ)

 

26.11.2022 (sobota)

9.00 – 10.30 Etyka zawodu komornika cz. 2 z 2 (dr Paweł Łabieniec)

10.45 – 15.45 Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności krajowemu tytułowi egzekucyjnemu (dr hab. Maciej Muliński, prof. UŁ)

 

3.12.2022 (sobota)

9.00 – 10.30 Egzekucja sądowa w prawie Unii Europejskiej (adw. dr Marcin Kostwiński)

10.45 – 15.45 Wykonalność zagranicznego tytułu egzekucyjnego w Polsce (adw. dr Marcin Kostwiński)

 

10.12.2022 (sobota)

8.45 – 10.15 Podatkowoprawne aspekty działalności komornika sądowego cz. 1 z 2 (dr Ireneusz Mirek)

10.30 – 12.00 Odpowiedzialność prawna sędziego i Skarbu Państwa cz. 1 z 2 (r. pr. dr hab. Michał Wojewoda, prof. UŁ)

12.30 – 14.00 Środki przymusu w egzekucji sądowej (SSO dr hab. Michał Krakowiak, prof. UŁ)

14.15 – 15.45 Założenia aksjologiczne egzekucji sądowej (prof. dr hab. Sławomir Cieślak)

 

17.12.2022 (sobota)

8.45 – 10.15 Podatkowoprawne aspekty działalności komornika sądowego cz. 2 z 2 (dr Ireneusz Mirek)

10.30 – 12.00 Odpowiedzialność prawna sędziego i Skarbu Państwa cz. 2 z 2 (r. pr. dr hab. Michał Wojewoda, prof. UŁ)

12.30 – 14.45 Egzekucja sądowa a ochrona danych osobowych. RODO w egzekucji sądowej (dr Edyta Bielak-Jomaa ; była Prezes UODO)

 

14.01.2023 (sobota)

9.00 – 14.00 Dopuszczalność i rozpoznanie środków zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym (SSA dr hab. Monika Michalska-Marciniak, prof. UŁ)

14.30 – 16.45 Wykonanie wyroku arbitrażowego oraz postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia dochodzonego przed sądem polubownym (r. pr. dr Tomasz Strumiłło)

 

 

21.01.2023 (sobota)

9.00 – 10.30 Odpowiedzialność karna komornika sądowego (dr hab. Jan Kulesza, prof. UŁ)

10.45 – 12.15 Nadzór samorządowy nad komornikiem sądowym (Andrzej Ritmann (Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Łodzi)

12.45 – 16.00 Wykorzystanie formy elektronicznej w egzekucji sądowej (prof. dr hab. Jacek Gołaczyński)

 

*Rozkłady kolejnych zjazdów będą podawane na bieżąco.

 

 

Przewidywane terminy zajęć w roku akademickim 2022/2023 (zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu zajęć)

 

05.11.2022

19.11.2022

26.11.2022

03.12.2022

10.12.2022

17.12.2022

14.01.2023

21.01.2023

28.01.2023

11.02.2023

18.02.2023

25.02.2023

11.03.2023

18.03.2023

25.03.2023

15.04.2023

22.04.2023

13.05.2023

20.05.2023

27.05.2023

03.06.2023

17.06.2023

24.06.2023