PRAWO EGZEKUCJI SĄDOWEJ

Godło narodowe
PRAWO EGZEKUCJI SĄDOWEJ

O STUDIACH

Studia Podyplomowe Prawo Egzekucji Sądowej adresowane są do osób chcących uzyskać umiejętności i kompetencje z zakresu szeroko ujętej egzekucji sądowej. Program studiów obejmuje zarówno zagadnienia dotyczące ustroju organów dokonujących czynności egzekucyjnych, w tym zwłaszcza ustroju samorządu komorniczego, jak i podstaw konstytucyjnych działalności tych organów oraz zagadnienia ściśle proceduralne odnoszące się do podmiotów, wszczęcia i przebiegu poszczególnych rodzajów i sposobów egzekucji sądowej.

Program odpowiada na potrzeby praktyki postępowania egzekucyjnego podlegając okresowym przeglądom pod kątem dokonywania prawidłowej wykładni nowelizowanych przepisów procesowych.

Przed uruchomieniem IV edycji studiów w 2022 r. program studiów został zmodyfikowany w stosunku do pierwszych trzech edycji, w celu wyeksponowania w nim zagadnień szczególnie istotnych z punktu widzenia regulacji zawartych w ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 590) oraz ustawie z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 210 ze zm.).

W najnowszym programie studiów przewidziana została specjalna jednostka zajęciowa w celu rozwiązywania problemów praktycznych pojawiających się na tle wykładni przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o komornikach sądowych, w brzmieniu ustalonym na mocy ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 614).

Udział wykładowców mających doświadczenie w praktyce egzekucji sądowej umożliwia uzyskanie przez słuchaczy także umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego podejmowania czynności w egzekucji sądowej. 

CEL STUDIÓW

Zasadniczym celem Studiów Podyplomowych Prawa Egzekucji Sądowej jest doskonalenie zawodowe osób podejmujących działania w ramach egzekucji sądowej oraz w ramach nadzoru nad podmiotami podejmującymi takie działania, zaś w wypadku innych słuchaczy – pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie czynności składających się na postępowanie egzekucyjne. Wymaga to przekazania kompendium wiedzy na temat egzekucji sądowej w różnych jej aspektach, tj.: prawnoprocesowym, ustrojowym, podatkowym, cywilnoprawnym i karnym. Znaczące zmiany stanu prawnego w 2018 r. sprawiły, że szczególnego znaczenia nabiera przedstawienie słuchaczem optymalnych metod wykładni nowych przepisów oraz sposobu rozwiązania problemów pojawiających się w praktyce ich stosowania.

REKRUTACJA

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2023/2024 studia nie zostaną uruchomione.

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2023/2024 studia podyplomowe Prawo Egzekucji Sądowej nie zostaną uruchomione.

Kandydaci na słuchaczy Studiów Podyplomowych Prawa Egzekucji Sądowej powinni legitymować się wyższym wykształceniem (magisterskim lub licencjackim) dowolnego kierunku.

Opłata za cały rok studiów (II semestry) wynosi 4600 zł.

Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w dwóch równych ratach po 2300 zł.

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2023/2024 studia podyplomowe nie zostaną uruchomione.

 

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc (70).

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa:

 1. Odpis albo poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 2. Podanie o przyjęcie na studia wraz z kwestionariuszem osobowym,
 3. Zaakceptowana informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osoby uczestniczącej w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych

 

Dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu studiów albo przesłać na adres Wydziału pocztą/kurierem.

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki
ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź
pok. 2.37 albo 2.40 

Pliki do pobrania

PROGRAM STUDIÓW

Organizacja roku akademickiego:

 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 159 godzin zajęć oraz 2 godziny poświęcone egzaminowi końcowemu;
 • Zajęcia realizowane są od października do czerwca danego roku akademickiego (dwa semestry);
 • Zajęcia prowadzone będą w soboty, w formie zdalnej (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - online).
 • Dopuszcza się w wybranych terminach przeprowadzenie zajęć w niektóre niedziele w formie zdalnej - online oraz dopuszcza się w szczególnej sytuacji, aby wybrane zajęcia zrealizować w formie stacjonarnej.
 • Studia kończą się pisemnym egzaminem końcowym (testem jednokrotnego wyboru). Egzamin końcowy przewidziany jest w formie stacjonarnej na WPiA UŁ;
 • Słuchacze uzyskują świadectwo potwierdzające ukończenie Studiów Podyplomowych Prawo Egzekucji Sądowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Wykładowcy przewidziani do prowadzenia zajęć w ramach studiów podyplomowych:

ROZKŁAD ZAJĘĆ I ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO

Szczegółowy rozkład zajęć zostanie podany po zakończeniu rekrutacji.

 

Planowane terminy zajęć i organizacja spotkań:

 • Proponowane terminy spotkań w danym roku akademickim są podawane najpóźniej we wrześniu przed rozpoczęciem kolejnej edycji;
 • Zajęcia realizowane będą od października do czerwca;
 • Zajęcia prowadzone będą w soboty, w formie zdalnej (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - online).
 • Dopuszcza się w wybranych terminach przeprowadzenie zajęć w niektóre niedziele w formie zdalnej - online oraz dopuszcza się w szczególnej sytuacji, aby wybrane zajęcia zrealizować w formie stacjonarnej.
 • Zajęcia w poszczególne dni, będą odbywać się w maksymalnych zakresach godzin:

- w soboty: godz. 8.30 – 18.00

- w niedziele: godz. 8.30 – 16.00 ;

 • Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu zajęć oraz informujemy, że godziny spotkań mogą ulegać niewielkim zmianom w zależności od realizacji programu studiów;
 • Szczegółowy rozkład zajęć będzie podawany na bieżąco.

            

05.11.2022 (sobota)

 • godz. 9.00 – 9.30 Inauguracja
 • godz. 9.30 – 11.00 Etyka zawodu komornika cz. 1 z 2 (dr Paweł Łabieniec)
 • godz. 11.30 – 14.30 Zasady konstytucyjne w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego egzekucji sądowej (dr hab. Konrad Składowski, prof. UŁ - członek PKW)
 • godz. 14.45 – 17.00 Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej (SSO dr hab. Michał Krakowiak, prof. UŁ)

19.11.2022 (sobota)

 • 9.00 – 10.30 Status komornika sądowego w świetle ustawy z 22 marca 2019 r. o komornikach sądowych (adw. dr Marcin Kostwiński)
 • 10.45 – 12.15 Immunitet egzekucyjny (adw. dr Marcin Kostwiński)
 • 12.45 – 14.15 Dopuszczalność drogi egzekucji sądowej (prof. dr hab. Janusz Jankowski)
 • 14.30 – 17.30 Tytuły egzekucyjne (dr hab. Maciej Muliński, prof. UŁ)

26.11.2022 (sobota)

 • 9.00 – 10.30 Etyka zawodu komornika cz. 2 z 2 (dr Paweł Łabieniec)
 • 10.45 – 15.45 Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności krajowemu tytułowi egzekucyjnemu (dr hab. Maciej Muliński, prof. UŁ)

3.12.2022 (sobota)

 • 9.00 – 10.30 Egzekucja sądowa w prawie Unii Europejskiej (adw. dr Marcin Kostwiński)
 • 10.45 – 15.45 Wykonalność zagranicznego tytułu egzekucyjnego w Polsce (adw. dr Marcin Kostwiński)

10.12.2022 (sobota)

 • 8.45 – 10.15 Podatkowoprawne aspekty działalności komornika sądowego cz. 1 z 2 (dr Ireneusz Mirek)
 • 10.30 – 12.00 Odpowiedzialność prawna sędziego i Skarbu Państwa cz. 1 z 2 (r. pr. dr hab. Michał Wojewoda, prof. UŁ)
 • 12.30 – 14.00 Środki przymusu w egzekucji sądowej (SSO dr hab. Michał Krakowiak, prof. UŁ)
 • 14.15 – 15.45 Założenia aksjologiczne egzekucji sądowej (prof. dr hab. Sławomir Cieślak)

17.12.2022 (sobota)

 • 8.45 – 10.15 Podatkowoprawne aspekty działalności komornika sądowego cz. 2 z 2 (dr Ireneusz Mirek)
 • 10.30 – 12.00 Odpowiedzialność prawna sędziego i Skarbu Państwa cz. 2 z 2 (r. pr. dr hab. Michał Wojewoda, prof. UŁ)
 • 12.30 – 14.45 Egzekucja sądowa a ochrona danych osobowych. RODO w egzekucji sądowej (dr Edyta Bielak-Jomaa; była Prezes UODO)

14.01.2023 (sobota)

 • 12.45 – 16.00 Elektroniczny nakaz zapłaty oraz elektroniczna klauzula wykonalności jako tytuł wykonawczy (dr hab. Maciej Muliński, prof. UŁ)
 • 16.15 – 18.00 Podatkowoprawne aspekty działalności komornika sądowego cz. 2 z 2 (dr Ireneusz Mirek)

21.01.2023 (sobota)

 • 9.00 – 10.30 Odpowiedzialność karna komornika sądowego (dr hab. Jan Kulesza, prof. UŁ)
 • 10.45 – 12.15 Nadzór samorządowy nad komornikiem sądowym (Andrzej Ritmann - Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Łodzi)
 • 12.45 – 16.00 Wykorzystanie formy elektronicznej w egzekucji sądowej (prof. dr hab. Jacek Gołaczyński)

28.01.2023 (sobota)

 • 9.00 – 10.30 Odpowiedzialność cywilna komornika sądowego (adw. dr Marcin Kostwiński)
 • 10.45 – 12.15 Poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika (Andrzej Ritmann - Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Łodzi)
 • 12.45 – 16.00 Powództwa przeciwegzekucyjne (SSA Krystyna Golinowska)

11.02.2023 (sobota) 

 • 9.00 – 14.00 Dopuszczalność i rozpoznanie środków zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym (SSA dr hab. Monika Michalska, prof. UŁ)
 • 14.30-16.00 Stosunek postępowania egzekucyjnego do postępowania upadłościowego cz. 1 z 2 (adw. dr Jarosław Pączek)

25.02.2023 (sobota)

 • 9.00 – 11.15 Czynności egzekucyjne komornika sądowego i sądu (adw. dr hab. Andrzej Olaś)
 • 11.30 – 13.00 Etos zawodu komornika (Andrzej Ritmann - Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Łodzi)
 • 13.30 –15.45 Egzekucja z nieruchomości cz. 1 z 2 (SSA Krystyna Golinowska)

11.03.2023 (sobota)

 • 9.00 – 11.15 Zabezpieczenia umowne a egzekucja sądowa (adw. dr Grzegorz Sikorski)
 • 11.30 – 13.45 Prawo bankowe a egzekucja sądowa (adw. dr Grzegorz Sikorski)
 • 14.15 – 15.45 Egzekucja z rachunków bankowych (adw. dr Grzegorz Sikorski)

18.03.2023 (sobota)

 • 9.00 – 14.00 Koszty egzekucji sądowej (r. pr. dr Katarzyna Kamińska-Krawczyk)
 • 14.15 – 15.45 Obniżenie przez sąd opłaty egzekucyjnej komornika sądowego (r. pr. dr Katarzyna Kamińska-Krawczyk)

25.03.2023 (sobota)

 • 9.00 – 10.30 Stosunek postępowania egzekucyjnego do postępowania upadłościowego cz. 2 z 2 (adw. dr Jarosław Pączek)
 • 10.45 – 14.00 Podział sumy uzyskanej z egzekucji   Michał Iżel (komornik)
 • 14.30 – 16.45 Egzekucja z nieruchomości cz. 2 z 2 (SSA Krystyna Golinowska)

15.04.2023 (sobota)                     

 • 9.00 – 12.15 Wykonalność postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia (prof. dr hab. Andrzej Jakubecki)
 • 12.45 – 15.00 Problemy w praktyce egzekucji świadczeń pieniężnych po wejściu w życie tzw. dużej nowelizacji KPC z 2019 r. (metoda kazusowa) (SSA Krystyna Golinowska)

22.04.2023 (sobota)                    

 • 8.00-8.45 Problemy w praktyce egzekucji świadczeń pieniężnych po wejściu w życie tzw. dużej nowelizacji KPC z 2019 r. (metoda kazusowa - uzupełnienie) (SSA Krystyna Golinowska)
 • 9.00 – 10.30 Odpowiedzialność dyscyplinarna komornika sądowego (Joanna Sawicka- Iwaniuk - komornik;Przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej przy KRK)
 • 10.45 –  12.15  Wyjawienie majątku (SSO dr hab. Michał Krakowiak, prof. UŁ)
 • 12.45-14.15 Środki zaskarżenia a nadzór sądu na podstawie art. 795 § 2 k.p.c. (prof. dr hab. Sławomir Cieślak)
 • 14.30 – 16.45 Wykonanie wyroku arbitrażowego oraz postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia dochodzonego przed sądem polubownym (adw. Łukasz Wydra)

13.05.2023 (sobota)                                 

 • 9.00 – 14.00  Egzekucja z wierzytelności, z praw majątkowych, w tym z instrumentów finansowych (dr Magdalena Rośniak)
 • 14.30 – 17.45 Egzekucja wydania ruchomości, nieruchomości, eksmisja z lokali oraz ochrona praw lokatorów (dr Rafał Łyszczek – komornik sądowy; były Prezes KRK)

20.05.2023 (sobota)                                            

 • 9.00 – 12.15    Egzekucja z ruchomości i wynagrodzenia za pracę (prof. dr hab. Sławomir Cieślak)
 • 12.30 –13.30   Spotkanie z Kierownikiem studiów podyplomowych poświęcone podsumowaniu roku akademickiego 2022/2023 (prof. dr hab. Sławomir Cieślak)
 • 13.45 – 17.00 Egzekucja wykonania czynności (SSO dr hab. Michał Krakowiak, prof. UŁ)

03.06.2023 (sobota) – SALA 1.27

 • I piętro, budynek WPiA UŁ ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź            
 • 12.15 – 14.00 EGZAMIN KOŃCOWY – TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU

17.06.2023 (sobota)  – sala 0.14, parter (sala Rady Wydziału), budynek WPiA UŁ ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź 

 • 12.00 – 14.00 UROCZYSTE WRĘCZENIE ŚWIADECTW UKOŃCZENIA STUDIÓW                                        

*Rozkłady kolejnych zjazdów będą podawane na bieżąco.

KONTAKT

Kierownik Studiów Podyplomowych 

prof. dr hab. Sławomir Cieślak
Katedra Postępowania Cywilnego I


Sekretariat

mgr Katarzyna Godecka
Tel.  042 635 63 59
e- mail: katarzyna.godecka@wpia.uni.lodz.pl

pok. 2.40, bud. B, II piętro
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki
ul. Kopcińskiego  8/12
90-232 Łódź

Godziny pracy sekretariatu:

 • poniedziałki 10.00-13.00*
 • wtorek: 13.00-15.00*
 • środa: 10.00-13.00*
 • czwartek: 10.00-13.00*
 • piątki 10.00-13.00*

  * W dniach 25.10.2023 r. - 27.10.2023 r. nieobecna.

mgr Sylwia Spętany
tel. 042 635 63 01
email: sspetany@wpia.uni.lodz.pl

pok. 2.40, bud. B, II piętro
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki
ul. Kopcińskiego  8/12
90-232 Łódź

Godziny pracy sekretariatu:

 • poniedziałek: 10.00-13.30
 • wtorek: 10.00-13.30
 • środa: 10.00-13.30
 • czwartek: 10.00-13.30 
 • piątek: 10.00-13.30