KONTAKT

Kierownik Studiów:
dr Anna Górczyńska


Sekretarz studiów:
mgr Agnieszka Czernek

Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki
90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

tel. +42 635.40.38, 692.797.838
e-mail: aczernek@wpia.uni.lodz.pl

 

Celem studiów podyplomowych jest podniesienie kwalifikacji uczestników w zakresie przeprowadzania procedur udzielania zamówień publicznych. W czasie zajęć analizowane są w szczególności prawne aspekty postępowania, przygotowanie i realizacja procedury udzielania zamówienia, problematyka umów i kontroli prawidłowości przeprowadzonego postępowania, a także wybrane aspekty ekonomiczne (np. kosztorysowanie, koszty cyklu życia produktu, zarządzanie ryzykiem). W ramach warsztatów podnoszone są m.in. kompetencje negocjacyjne uczestników. Ważnym elementem studiów podyplomowych jest problematyka elektronizacji zamówień publicznych. Zajęcia prowadzą specjaliści w dziedzinie zamówień publicznych i ppp, którzy są jednocześnie doświadczonymi praktykami.

Studia adresowane są do osób zajmujących się zawodowo zamówieniami publicznymi.  
Skierowane są do pracowników administracji publicznej, pracowników wykonawców i wszystkich zainteresowanych stosowaniem procedur udzielania zamówień publicznych,  w szczególności do:
- pracowników administracji, a którzy przygotowują i przeprowadzają postępowania,
- pracowników przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- prawników, analizujących aspekty prawne postępowań i umów w zakresie zamówień publicznych,
- inżynierów i ekonomistów, szacujących wartość zamówienia, opisujących przedmiot zamówienia, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę  o aspekty prawne,
- pracowników instytucji kontrolujących zamówienia publiczne,
- innych, zainteresowanych przeprowadzeniem prawidłowego postępowania w sprawie udzielania zamówienia.

Warunkiem przyjęcia w poczet słuchaczy Studiów są ukończone studia wyższe (lic. mgr. inż.) Z uwagi na sposób doboru i prezentacji materiału, wcześniejsze przygotowanie zawodowe nie jest konieczne, ale wskazane. Preferowane będą studia prawnicze, administracyjne czy ekonomiczne.


"Diabeł nie taki staszny jak go malują" 
Celem Naszych Studiów jest podniesienie profesjonalizmu kadry w zakresie prawa zamówień publicznych oraz promowanie dobrych praktyk w tej dziedzinie. 

Cel kształcenia jest nabycie oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy i poszerzenie ich wiedzy w zakresie prawnej i ekonomicznej problematyki udzielania zamówień publicznych. Celem Studiów jest także podniesienie wiedzy w zakresie konkretnych rozwiązań prawnych oraz wynikających z nich obowiązków i uprawnień. Uczestnicy nabędą także umiejętności praktyczne w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej, realizacji przetargów elektronicznych i stosowania technik negocjacyjnych. 

Organizacja studium

Studium trwać będzie 2 semestry. Obejmuje co najmniej 205 godzin zajęć w formie wykładów i warsztatów, w systemie zaocznym – w piątki od godz. 17.00 i soboty od godz. 9.00. Zajęcia prowadzone będą w systemie hybrydowym (stacjonarnym i zdalnym) z przewagą zajęć za pośrednictwem platformy Teams

Forma zaliczenia i świadectwo
Zajęcia kończą się egzaminem testowym z zakresu tematyki objętej programem Studium. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia Podyplomowego Studium z zakresu Prawa Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Program studiów

I. System zamówień publicznych
w tym: zagadnienia systemowe,
zasady prawa zamówień publicznych, europejskie prawo zamówień publicznych

II. Przygotowanie postępowania
w tym: podmioty zobowiązane do stosowania ustawy; wyłączenia po stronie zamawiającego, in-house; regulaminy, planowanie, sprawozdawczość, protokół z postępowania, komisja przetargowa; zamówienia poniżej 130 tys. zł; Specyfikacja Warunków Zamówienia - dostawy i usługi; opis przedmiotu zamówienia w IT; proces inwestycyjny w prawie budowlanym; kosztorysowanie

III. Realizacja postępowania
w tym: wykonawcy, kryteria kwalifikacji wykonawców, podwykonawcy, konsorcja; procedury udzielania zamówień publicznych; kryteria oceny ofert; koszty cyklu życia produktu; zarzadzanie ryzykiem; zielone zamówienia publiczne; społeczne zamówienia publiczne; sektorowe zamówienia publiczne; innowacyjność w zamówieniach publicznych

IV. Kontrola w zamówieniach publicznych
w tym: środki ochrony prawnej; kontrola RIO w zamówieniach publicznych;  procedura odwoławcza w zamówieniach publicznych; naruszenia dyscypliny finansów publicznych

V. Umowy w zamówieniach publicznych
w tym: wykonywanie umów w zamówieniach publicznych; odpowiedzialność za wykonywanie umów zamówieniach publicznych

VI. E-zamówienia
w tym: elektronizacja zamówień publicznych; wykorzystywanie platform zakupowych; SzuKIO.pl; podpis elektroniczny; ochrona danych osobowych

VII. PPP i koncesje
w tym: partnerstwo publiczno-prywatne
a koncesja, przygotowanie, negocjacje; negocjacje w zamówieniach publicznych


Wykładowcy
Zajęcia prowadzone będą przez znanych i cenionych pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego, wybitnych profesorów innych uniwersytetów oraz praktyków na co dzień stosujących prawo zamówień publicznych

Adresatami Studiów są absolwenci wyższych uczelni posiadający tytuł licencjata, magistra lub inżyniera.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe w pierwszej kolejności wypełnia formularz on-line, a następnie dokumenty w formie papierowej przesyła na adres Sekretariatu Studiów lub  składa w  Sekretariacie Studiów w pokoju 3.13 w gmachu WPiA UŁ w godzinach pracy sekretariatu.
W godzinach popołudniowych można pozostawić je w zaklejonej kopercie na portierni na nazwisko Agnieszka Czernek.

Wymagane dokumenty w formie papierowej:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
kwestionariusz osobowy
- dyplom ukończenia studiów, odpis lub zaświadczenie o ukończeniu studiów do czasu odebrania dyplomu
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla słuchaczy studiów podyplomowych

Termin składania dokumentów 
Rejestracja on-line na rok akademicki 2022/2023  trwa do 7 października 2022.
Dokumenty w wersji papierowej na rok akademicki 2022/2023  przyjmowane są do terminu pierwszych zajęć.

Adres:
Podyplomowe Studia Prawo Zamówień Publicznych 
Wydział Prawa i Administracji UŁ
ul. Kopcińskiego 8/12, pok. 3.13
90-232 Łódź

Zasady odpłatności za studia
Opłata za studia wynosi 4 200 PLN za dwa semestry i może być rozłożona na dwie równe raty.
W szczególnych przypadkach, za zgodą kierownika Studiów, zostanie ułożony indywidualny harmonogram spłat.
Numer indywidualnego konta, na które należy dokonywać wpłat zostanie podany na pierwszych zajęciach.
Finansowania studiów przez pracodawcę - wzór zobowiązania pracodawcy 

Zającia odbywać się będa w formie piątkowo-sobotnich sesji
w piątki w godz. 17.00 - 21.00; w soboty w godz. 9.00 - 15.00. 
Zajęcia prowadzone będą w trybie mieszanym.
W formie stacjonarnej odbędzie się inauguracja, warsztaty, egzamin końcowy oraz zakończenie, pozostałe zajęcia odbywać się będą zdalnie za pośrednictwem platformy MS Teams.

Planowane terminy spotkań w roku akademickim 2022/2023

Zajęcia prowadzone będą w systemie hybrydowym (stacjonarnym i zdalnym) z przewagą zajęć za pośrednictwem platformy Teams
*zastrzegamy możliwość zmiany terminów zajęć

Zjazd nr 1.          14 października 2022 - Inauguracja zajęć - w formie stacjonarnej
                             15 października 2022 - zajęcia on-line
Zjazd nr 2.          21-22 października 2022 - zajęcia on-line
Zjazd nr 3.          4-5 listopada 2022 - zajęcia on-line
Zjazd nr 4.          18-19 listopada 2022 - zajęcia on-line
Zjazd nr 5.          25-26 listopada 2022 - zajęcia on-line
Zjazd nr 6.          9-10 grudnia 2022 - zajęcia on-line
Zjazd nr 7.          16-17 grudnia 2022 - zajęcia on-line
Zjazd nr 8.          13-14 stycznia 2023 - zajęcia on-line
Zjazd nr 9.          20-21 stycznia 2023 - zajęcia on-line
Zjazd nr 10.        3-4 luty 2023 - zajęcia on-line
Zjazd nr 11.        10-11 luty 2023 - zajęcia on-line
Zjazd nr 12.        24-25 luty 2023 - zajęcia on-line
Zjazd nr 13.        3-4 marca 2023 - zajęcia on-line
Zjazd nr 14.        17-18 marca 2023 - zajęcia on-line
Zjazd nr 15.        24-25 marca 2023 - zajęcia on-line
Zjazd nr 16.        14-15 kwietnia 2023 - zajęcia on-line
Zjazd nr 17.        21-22 kwietnia 2023 - zajęcia on-line
Zjazd nr 18.        12-13 maja 2023 - zajęcia on-line
Zjazd nr 19.        19-20 maja 2023 - zajęcia on-line
Zjazd nr 20.        2 czerwca 2023 - zajęcia on-line
                              3 czerwca 2023 - warsztaty podsumowujące - w formie stacjonarnej
EGZAMIN:           23 czerwca 2023
Rozdanie świadectw:     30 czerwca 2023 - w formie stacjonarnej

RODO

Szanowni Państwo,

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych znajdują się na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej UŁ, na stronie: https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Bezpośredni dostęp do dokumentów:
-  informacja odo dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe w UŁ
-  informacja odo dla słuchacza studiów podyplomowych w UŁ