Kierownik studiów:

dr Zbigniew Wardak

Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki

e-mail: zwardak@wpia.uni.lodz.pl

Sekretariat studiów prowadzą:

Monika Staniszewska, tel. (42) 635-47-26, e-mail: mstaniszewska@wpia.uni.lodz.pl, pokój 2.12 (piętro II, beczka A)

Marcin Ścisło, tel. (42) 635-63-48, e-mail mscislo@wpia.uni.lodz.pl, pokój 2.13 (piętro II, beczka A)

 

AKTUALNOŚCI

REKRUTACJA NA IV EDYCJĘ STUDIÓW ZAKOŃCZONA

AKTUALIZACJA 05.01.2024

uprzejmie informujemy, że rekrutacja na IV edycję studiów podyplomowych Psychiatria i psychologia sądowa została zakończona.

Rekrutacja na kolejną, V edycję studiów rozpocznie się na początku czerwca 2024 roku.

O STUDIACH SŁÓW KILKA

Studia te zostały zainspirowane studiami podyplomowymi realizowanymi na Wydziale Prawa i Administracji UŁ w ramach umowy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury pt. Studia podyplomowe z zakresu psychiatrii i psychologii sądowej dla sędziów. Przyczynkiem do uruchomienia tych studiów jest znaczna specyfika przeprowadzenia dowodów opartych na psychiatrii i psychologii, wymagająca połączenia wiedzy prawnej oraz psychologicznej i psychiatrycznej. Jednocześnie studia te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom osób zainteresowanych omawianą tematyką.

Studia są skierowane do sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, policjantów, a także wszystkich osób zainteresowanych psychiatrią i psychologią sądową w praktyce.

Celem studiów jest podniesienie kompetencji zawodowych w obszarze psychiatrii i psychologii wśród praktyków organów wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania: sędziów i asesorów sądowych, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, policjantów.

W szczególności należy tu wskazać na przeprowadzanie dowodów z opinii psychiatrycznych i psychologicznych, przesłuchanie świadków i ocenę ich wiarygodności, a także korzystanie z możliwości, jakie daje profilowanie kryminalistyczne.

Celem studiów jest także zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i skutecznej komunikacji, bardzo ważnych dla praktyków.

Zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu psychiatrii i psychologii sądowej są prowadzone przez przedstawicieli zarówno praktyki, jak i nauki prawa. Wśród osób prowadzących zajęcia są biegli psychiatrzy i psycholodzy, a także pracownicy naukowo - dydaktyczni o uznanym dorobku, łączący pracę naukową z praktyką, w charakterze m.in. sędziów, adwokatów.

Kluczowa kadra:

 • Anna Gogel

Psycholog z wiodącą specjalizacją psychologia rozwojowa i wychowawcza, z elementami psychologii klinicznej. Wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Zajmuje się aktywną diagnozą i terapią zaburzeń rozwojowych, wychowawczych, klinicznych oraz terapią. Od ponad 30 lat pełni obowiązki biegłego Sądu Okręgowego w Łodzi. Przygotowuje stażystów, praktykantów do opiniowania, posługiwania się metodami diagnostycznymi, ich doborem do problemu badawczego i interpretacją wyników - opisem uzyskanych danych w sposób umożliwiający ich wykorzystanie dla dobra terapeutycznego pacjenta. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu zaburzeń stanu psychicznego, zaburzeń rozwojowych, niwelowania deficytów, postaw suicydalnych i zaburzeń depresyjnych, a także wiele innych tematycznie. Jednoosobowo od wielu lat prowadzi w Poradni Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy i Wykorzystywania Seksualnego.

 • dr Krzysztof Eichstaedt

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi i jednocześnie Przewodniczący II Wydziału Karnego w tym sądzie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, członek kolegium redakcyjnego Medical Science Technology oraz Basic & Clinical Psychiatry, recenzent Przeglądu Sądowego w 2018r., współorganizator pięciu edycji Międzynarodowych Kongresów Psychiatrii Sądowej w Łodzi, wykładowca na wielu konferencjach psychiatrycznych oraz seksuologicznych, autor oraz współautor ponad pięćdziesięciu publikacji naukowych, z zakresu prawa karnego procesowego, materialnego i skarbowego, a także wielu artykułów  z pogranicza prawa i psychiatrii, współautor dużego komentarza do Kodeksu postępowania karnego oraz Komentarza do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, a nadto Metodyki pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń, autor monografii Czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym w polskim prawie karnym i innych.

 • dr hab. Błażej Kmieciak

Profesor uczelni, doktor habilitowany nauk prawnych. Jest absolwentem resocjalizacji, socjologii oraz podyplomowych studiów w zakresie prawa medycznego i bioetyki. Ukończył ponadto Szkołę Praw Człowieka organizowaną przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, Szkołę Profilaktyki Uzależnień w Warszawie oraz kursy podyplomowe: Child Protection: Children’s Rights in Theory and Practice (Center for Health and Human Rights, Harvard University) oraz Introduction to Bioethics (Kennedy Institute of Ethics. Georgetown University).

Przez osiem lat pełnił funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, był ponadto członkiem Zespołu ds. Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości oraz redaktorem naczelnym Działu „Bioetyka” portalu biotechnologia.pl. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, jest również Przewodniczącym Zespołu przy Rzeczniku Praw Pacjenta ds. opracowania standardów postępowania w terapiach medycznych stosowanych w okresie kończącego się życia oraz Członkiem Rady Młodych Ekspertów ds Psychiatrii także przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Autor książek: "Prawa pacjenta i ich ochrona. Studium socjologiczne" oraz "Prawa dziecka jako pacjenta.", współautor, "Prawo dla lekarzy psychiatrów". Redaktor książek: „Prawo, psychiatria, społeczeństwo", "Regulacje prawne ochrony zdrowia psychicznego", "Autyzm a prawo" (Razem z A. Górski). Przewodniczący Państwowej Komisji ds. Pedofilii.

 • prof. dr hab. n. med. Józef Kocur

Absolwent Wydziału  Lekarskiego  WAM (1959-1965). Profesor  WAM,UM, UŁ, AHE,WSIU w Łodzi.  M.in.  kierownik   Zakładu  Psychofarmakologii Klinicznej, Zakładu  Psychorehabilitacji , ordynator  Kliniki Psychiatrycznej IHP WAM, Komendant Instytutu Nauk Wojskowo-Medycznych, prodziekan i dziekan  Wydziału Lekarskiego WAM.

W   AHE- dziekan Wydziału  Humanistycznego,  w  UŁ- kierownik Zakładu Psychopatologii i  Psychologii Klinicznej , w WSIU –pełnomocnik rektora d/s  jakości  kształcenia. Członek  honorowy Towarzystwa  Edukacji Psychosomatycznej, były prezes  Polskiego Towarzystwa  Zapobiegania Narkomanii. Promotor 51 zakończonych przewodów  doktorskich, recenzent  w  kilkunastu  przewodach  habilitacyjnych i postępowaniach  o nadanie  tytułu profesora.

Dorobek naukowy: 421 prac opublikowanych  drukiem  w krajowych i zagranicznych  czasopismach, w  tym kilkadziesiąt  dotyczących  psychiatrii sądowej. Od  1979 r.  i nadal biegły sądowy  Sądu Okręgowego  w Łodzi. Były prezes  i członek założyciel   Polskiego  Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, aktualny wiceprezes Sekcji  Psychiatrii Sądowej  Polskiego Towarzystwa  Psychiatrycznego, uczestnik i współorganizator  współpracy z psychiatrami sądowymi  Łotw, Litwy, Czech, Słowacji , Holandii  i Niemiec.

 • dr Przemysław Kubiak

Doktor nauk prawnych oraz adiunkt w Katedra Prawa Rzymskiego WPiA UŁ. Jednocześnie magister psychologii Instytutu Psychologii UŁ oraz wykładowca akademicki z zakresu prawa i psychologii z kilkunastoletnim doświadczeniem.

Jako Trener Umiejętności Psychospołecznych oraz Certyfikowany Trener Umiejętności Psychologicznych Studenckich Poradni Prawnych (od 2005) prowadził liczne szkolenia i warsztaty psychologiczne z zakresu umiejętności interpersonalnych dla studentów prawa oraz prawników w Polsce i na świecie, m.in. w Turcji (Ankara, Eskisehir), Meksyku, Mińsku, Moskwie, Turynie, Bratysławie. Żywo zainteresowany propagowaniem mediacji, prowadzi również zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej dla słuchaczy Studiów podyplomowych dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej.

 • dr hab. Rafał Kubiak, prof. UŁ

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie także uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa oraz stopień naukowy doktora habilitowanego. Aktualnie jest kierownikiem Zakładu Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz kierownikiem Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Łódzkiego, a także jest zastępcą Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Ponadto jest członkiem komisji bioetycznej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz komisji etyki badań naukowych Uniwersytetu Łódzkiego i Komitetu Etyki w Nauce PAN. Jest także biegłym sądowym z zakresu prawa medycznego przy Sądzie Okręgowym w Łodzi.

Specjalizuje się w zakresie karnej odpowiedzialności pracowników medycznych, praw pacjenta i pracowników medycznych oraz ich prawnej ochrony, a także unormowań prawnych dotyczących czynności nieterapeutycznych. W tym też zakresie jest autorem licznych opracowań naukowych i popularnonaukowych oraz referatów, wygłaszanych na wielu konferencjach naukowych i szkoleniach dla osób wykonujących zawody medyczne.  Zajmuje się także systemem kształcenia lekarzy w Polsce, współpracując w tej sferze z Departamentem Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia.

 • dr Bogdan Lach

Adiunkt Uniwersytetu SWPS Oddział Zamiejscowy w Katowicach, emerytowany podinspektor Policji. Psycholog biegły z zakresu psychologii, profilowania psychologicznego, kryminalnego i kryminalistycznego, specjalista w dziedzinie przestępczości brutalnej, uprzednio przez 15 lat profiler policyjny. Stworzył ponad 400 profili psychologicznych i kryminalistycznych w sprawach zabójstw, zgwałceń, pedofilii oraz podpaleń. Uczestniczył min. W takich sprawach jak Wampira z Sosnowca Piotra S, seryjnego zabójcy prostytutek Mariusza H, wielokrotnego zabójcy z Katowic Leszka R, seryjnego gwałciciela działającego na terenie Katowic Tomasza K oraz w końcowej fazie prowadzonego postępowania w sprawie zabójstwa Krzysztof  Olewnika.

Kierownik merytoryczny i wykładowca Podyplomowego Studium dla Biegłych Sądowych Psychologów przy Uniwersytecie SWPS. Prowadził szkolenia dla prokuratorów okręgu katowickiego i wrocławskiego. Biegły sądowy opiniujący w sprawach cywilnych (ubezwłasnowolnienia, o zapłatę zadośćuczynienie) oraz karnych. Wydał ponad 4000 opinii psychologicznych z różnych zakresów. Od 1999 roku konsultant ds. negocjacji policyjnych. Od lat współpracuje z mediami ogólnopolskimi jako ekspert i komentator wydarzeń kryminalnych. Przez media nazwany „ojcem profilowania psychologicznego w Polsce”.

 • dr Inga Markiewicz

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (prawo) i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (psychologia), studiów podyplomowych z Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny oraz Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia (SGH w Warszawie). Pracownik naukowy Kliniki Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, wykładowca akademicki w Krakowskiej Akademii im A. Frycza-Modrzewskiego. Prowadzi także wykłady dla lekarzy specjalizujących się z psychiatrii sądowej, realizuje projekty badawcze krajowe i zagraniczne z zakresu psychiatrii sądowej i opiniowania sądowego, sporządza opinie psychologiczne na zlecenie sądów i prokuratur. Reprezentuje IPiN w Komisji Psychiatrycznej ds. środków zabezpieczających przy Ministrze Zdrowia.

 • dr Katarzyna Rydz-Sybilak

Doktor nauk prawnych  Adwokat, adiunkt w  Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki – Zakład Postępowań Szczególnych - Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji (zatrudniona od 1 października 2007 r. ). Studia prawnicze ukończyła w 2004 r. W latach 2005 - 2009 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, którą ukończyła egzaminem adwokackim        w grudniu 2009 r. W 2011 r. obroniła rozprawę doktorską na temat: „ Odpowiedzialność posiłkowa w prawie karnym skarbowym”.

Jako pracownik naukowy poszerza swoją wiedzę szczególnie z zakresu polskiej procedury karnej, prawa karnego skarbowego oraz prawa wykroczeń. Przybliża studentom zagranicznym zagadnienia dotyczące polskiej procedury karnej oraz prawa karnego materialnego. W roku 2018 brała udział w programie Erasmus Plus i jako dydaktyk prowadziła zajęcia na Uniwersytecie w Budapeszcie. W roku 2019 uzyskała status Visiting Professor na Uniwersytecie w Brnie.

Jako adwokat głównie zajmuje się reprezentacją stron postępowania karnego. Występuje jako obrońca lub pełnomocnik, także w  sprawach wymagających wiedzy specjalnej wskazującej na konieczność dopuszczenia dowodu z opinii biegłego z zakresu psychologii czy psychiatrii.

 • dr hab. Małgorzata Serwach, prof. UŁ

Profesor w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UŁ, p.o. kierownika Zakładu Ubezpieczeń Medycznych i Finansowania Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Członek dwóch międzynarodowych organizacji:  stowarzyszenia AIDA – Association Internationale de Droit des Assurances oraz Fundacji Bezpieczeństwo dla Pacjentów, która wchodzi w skład International Alliance of Patient’s Organizations (IAPO). Doświadczony dydaktyk prowadzący zajęcia ze studentami oraz szkolenia m.in. dla sędziów, asystentów, asesorów.

 • dr Anna Sieradzka

Lekarz psychiatra, absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. W latach 1999 - 2001 młodszy asystent Ośrodka Psychiatrii Sądowej o maksymalnym zabezpieczeniu w Gostyninie. Od 2002 r. związana była z II Kliniką Psychiatrii CSK UM w Łodzi uzyskując  w 2007 r. tytuł specjalisty psychiatry. W latach 2007-2009 była zatrudniona w Oddziale Obserwacji Sądowo-Psychiatrycznej przy ZK nr 2 w Łodzi uzyskując w 2013 r. tytuł doktora nauk medycznych na podstawie przedstawionej rozprawy "Charakterystyka sprawców zabójstw i poważnego uszkodzenia ciała dokonanych w upojeniu alkoholowym zwykłym. Analiza powodów orzekania o zmienionej poczytalności". Od 2009 r. konsultant I i II Oddziału ZUS. Autor kilkuset opinii dotyczących czasowej niezdolności do pracy. Od 2012 r. do 2016 r. kierowała Oddziałem Psychiatrii Sądowej o podstawowym zabezpieczeniu  w SP ZOZ im  dr J. Babińskiego w Łodzi, będąc głównym autorem programu terapeutycznego i resocjalizacyjnego dla pacjentów oraz autorem regulaminu oddziału. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, od 2016 r. również sędzia sądu koleżeńskiego Towarzystwa. Lekarz specjalista kliniki Psychologiczno-Psychiatrycznej Psychomedic w Warszawie.

 • dr hab. Dariusz Świecki, prof. UŁ

Kierownik Zakładu Kryminalistyki i Postępowań Szczególnych w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Sędzia Sądu Najwyższego orzekający w Izbie Karnej, przewodniczący Wydziału I Zagadnień Prawnych SN, redaktor naukowy i współautor komentarza do Kodeksu postępowania karnego i Meritum. Postępowanie karne, a także autor kilku monografii. Doświadczenie dydaktyczne: wykładowca KSSiP - zajęcia z aplikantami z procedury karnej, od wielu lat prowadzi szkolenia dla sędziów, prokuratorów , adwokatów i radców prawnych z procedury karnej. Nauczyciel akademicki.

 • dr hab. n. zdr. Monika Talarowska, prof. UŁ

specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (nr certyfikatu 25), nauczyciel akademicki, praktyk. Jest specjalistą psychologiem klinicznym, neuropsychologiem (od 2013 r.), co upoważnia ją do przeprowadzania diagnozy funkcjonowania poznawczego. Ukończyła czteroletnie szkolenie z psychoterapii w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, gdzie w 2018 r. uzyskała certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego (nr 25). Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Przez 14 lat pracowała z pacjentami Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, która mieści się na terenie SP ZOZ im. J. Babińskiego. Od długiego czasu pracuje również w poradniach zdrowia psychicznego na terenie Łodzi oraz prowadzi prywatną praktykę psychologiczną. W 2004 r. ukończyła psychologię na Uniwersytecie Łódzkim – specjalność psychologia kliniczna i psychologia zdrowia. W 2008 r. uzyskała stopień dr n. med. na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a w 2016 r. stopień dr habilitowanego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

W latach 2005-2019 była związana z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi (Klinika Psychiatrii Dorosłych) jako pracownik naukowo-dydaktyczny, gdzie prowadziła zajęcia ze studentami Wydziału Wojskowo-Lekarskiego. Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół emocjonalnych, osobowościowych i poznawczych czynników wpływających na występowanie depresji. Jako nauczyciel akademicki ciągle rozwija swój warsztat pracy. W pracy naukowej stara się poznać sposób funkcjonowania emocjonalnego, osobowościowego  i poznawczego pacjentów chorujących na depresję oraz szereg chorób somatycznych. Jest autorką blisko 300 publikacji z zakresu psychologii klinicznej, neuropsychologii, psychiatrii, w tym autorką nowatorskiej neurorozwojowej teorii depresji, będącą nowym spojrzeniem na etiologię tej choroby.

 •  dr Elżbieta Wagenknecht

Lekarz medycyny,  absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (1987-1993), specjalista psychiatra, I stopień specjalizacji 1997, II stopień specjalizacji 2002. Biegły sądowy z listy SO w Łodzi od listopada 2005 roku. Opiniowanie w sprawach z Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego od 1997 roku.

Doświadczenie zawodowe:

- Szpital im. J. Babińskiego w Łodzi 1994 – 2012

- SN ZOZ EGO Poradnia Psychiatryczna od 2009 roku

- Szpital Specjalistyczny Brzeziny – konsultant od 2015

WYMIAR GODZINOWY I PROGRAM STUDIÓW

W ramach studiów podyplomowych przeprowadzimy 162 godziny zajęć dydaktycznych podzielonych na 12 zjazdów.

Zaplanowano 136 godzin wykładów, 24 godziny warsztatów oraz 2 godziny przeznaczone na egzamin końcowy.

Zajęcia odbywać się będą w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (tzw. „Paragraf”), znajdującym się w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 8/12. Część zajęć dydaktycznych (wykłady) będzie realizowana za pośrednictwem środków nauczania na odległość (aplikacja MS Teams).

Zajęcia odbywać się będą w systemie zjazdów piątek-sobota.

Zajęcia piątkowe: godz. 16:00 – 20:00

Zajęcia sobotnie: godz. 9:00 – 18:00

Godziny zajęć mogą ulec niewielkim zmianom w zależności od programu danego zjazdu.

Studia prowadzone są zgodnie z REGULAMINEM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW

Szczegółowy program studiów podyplomowych Psychiatria i psychologia sądowa :: POBIERZ

SPOSÓB WERYFIKACJI EFEKTÓW

Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym w formie testu jednokrotnego wyboru. Ukończenie studiów podyplomowych potwierdza świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które zawierać będzie ocenę końcową.

OPŁATA ZA UDZIAŁ W STUDIACH

Łączna opłata za studia wynosi 4500 zł.

WYMAGANIA WSTĘPNE OD KANDYDATÓW

Warunkiem przyjęcia w poczet słuchaczy studiów podyplomowych jest ukończenie studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich lub licencjackich).

Minimalna liczba uczestników, konieczna do uruchomienia edycji Studiów: 25 słuchaczy

INFORMACJE I REKRUTACJA

W procesie rekrutacji kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

Etap I - przed uruchomieniem studiów

1. Kwestionariusz osobowy Kandydata :: POBIERZ

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych :: POBIERZ

3. Skan/kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej

Dokumenty można składać:

- osobiście, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ul. Kopcińskiego 8/12, pokój 2.13 

- drogą pocztową na wskazany wyżej adres 

- droga e-mailową (skan formularza, skan oświadczenia RODO (z datą i adnotacją "zapoznałem/zapoznałam się") oraz skan dyplomu ukończenia studiów wyższych) na adres: mscislo@wpia.uni.lodz.pl lub mstaniszewska@wpia.uni.lodz.pl

 

Etap II - po uruchomieniu studiów, na pierwszym zjeździe

1. Akceptacja informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych dla słuchaczy :: POBIERZ

2. Umowa o warunkach odpłatności za studia

3. Podanie o przyjęcie na studia

4. Formularz zgłoszeniowy Słuchacza :: POBIERZ

Dokumenty z punktów 1-3 Uczestnik otrzyma od Sekretarza Studiów podczas I zjazdu.

Zajęcia odbywać się będą w systemie zjazdów piątek-sobota.

Zajęcia piątkowe: godz. 16:00 – 20:00

Zajęcia sobotnie: godz. 9:00 – 18:00

Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w sposób mieszany (część zajęć będze odbywała się stacjonarnie w siedzibie WPIA UŁ (5 zjazdów) a część będzie realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (7 zjazdów, aplikacja MS Teams).

Harmonogram zjazdów dla IV edycji studiów (2023/2024)

Zjazd I: 12-13 stycznia 2024 (ZJAZD STACJONARNY, SIEDZIBA WPIA UŁ) :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU
Zjazd I: 16-17 lutego 2024 (ZJAZD ONLINE) :: SZCZEGÓŁOWY PLAN ZJAZDU
Zjazd III: 1-2 marca 2024 (ZJAZD ONLINE)  
Zjazd IV: 22-23 marca 2024 (ZJAZD ONLINE)
Zjazd V: 5-6 kwietnia 2024 (ZJAZD ONLINE)
Zjazd VI: 19-20 kwietnia 2024 (ZJAZD ONLINE)
Zjazd VII: 10-11 maja 2024 (ZJAZD STACJONARNY, SIEDZIBA WPIA UŁ)
Zjazd VIII: 24-25 maja 2024 (ZJAZD ONLINE)
Zjazd IX: 7-8 czerwca 2024 (ZJAZD STACJONARNY, SIEDZIBA WPIA UŁ)
Zjazd X: 21-22 czerwca 2024 (ZJAZD ONLINE)
Zjazd XI: 13 – 14 września 2024 (ZJAZD STACJONARNY, SIEDZIBA WPIA UŁ)
Zjazd XII: 27-28 września 2024 (ZJAZD STACJONARNY, SIEDZIBA WPIA UŁ)

Materiały pomocnicze i uzupełniające do zajęć

1. Konstrukcja i ocena opinii psychiatrycznych i psychologicznych dr Inga Markiewicz (ZJAZD 1) :: POBIERZ